23.9.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 255/31


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. szeptember 18.)

az 1528/2007/EK tanácsi rendelet II. mellékletében előírt származási szabályoktól a konzervált tonhal és tonhalfilé vonatkozásában Madagaszkáron fennálló különleges helyzetre figyelemmel való ideiglenes eltérésről

(az értesítés a C(2008) 5097. számú dokumentummal történt)

(2008/751/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gazdasági partnerségi megállapodásokat létrehozó vagy azok létrehozásához vezető megállapodásokban meghatározott, az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok (AKCS-államok) csoportjának egyes tagjaiból származó termékekre vonatkozó szabályozások alkalmazásáról szóló, 2007. december 20-i 1528/2007/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak II. melléklete 36. cikkének (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

2008. május 26-án Madagaszkár az 1528/2007/EK rendelet II. mellékletének 36. cikke alapján kérte, hogy hat hónapig eltérhessen az említett mellékletben meghatározott származási szabályoktól. A kérelem a Harmonizált Rendszer szerinti 1604 vámtarifaszámon belül összesen 2 000 tonna tonhalkonzervre és 500 tonna tonhalfilére (loin) vonatkozik. A kérelmet azért terjesztették elő, mert az Indiai-óceánon visszaesett a tonhalfogás volumene és a rendelkezésre álló származó nyers tonhal mennyisége.

(2)

A Madagaszkár által szolgáltatott információk szerint 2008 első négy hónapjában még a rendes évszakonkénti változásokhoz képest is szokatlanul alacsony volt a tonhalfogás, ami a tonhalkonzervgyártás visszaeséséhez vezetett. Ebben a rendkívüli helyzetben Madagaszkár egy bizonyos ideig nem lesz képes eleget tenni az 1528/2007/EK rendelet II. mellékletében előírt származási szabályoknak.

(3)

Annak érdekében, hogy Madagaszkár továbbra is exportálhasson az Európai Közösségbe, az AKCS–EK partnerségi megállapodás (2) megszűnését követően újabb eltérési lehetőséget kell biztosítani.

(4)

Az AKCS-EK partnerségi megállapodásból a KDA (kelet- és a dél-afrikai államok)–EU ideiglenes gazdasági partnerségi megállapodásba való zökkenőmentes átmenet biztosítására visszamenőleges, 2008. január 1-jével kezdődő hatállyal új eltérési lehetőséget kell biztosítani.

(5)

Az 1528/2007/EK rendelet II. mellékletében előírt származási szabályoktól való ideiglenes eltérés – figyelemmel az érintett importra – nem okoz súlyos kárt az érintett meglévő közösségi iparágaknak, amennyiben a mennyiségekkel, a felügyelettel és az időtartammal kapcsolatos bizonyos feltételek tiszteletben tartása biztosított.

(6)

Ezért indokolt az 1528/2007/EK rendelet II. melléklete 36. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján biztosítani az ideiglenes eltérés lehetőségét.

(7)

Az egyrészről a kelet- és a dél-afrikai államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti gazdasági partnerségi megállapodás kereteinek létrehozásáról szóló ideiglenes megállapodáshoz (KDA–EU ideiglenes partnerségi megállapodás) a származási szabályok tárgyában fűzött jegyzőkönyv 42. cikkének (8) bekezdése értelmében a megállapodás hatálybalépésétől vagy ideiglenes alkalmazásától fogva Madagaszkár automatikusan jogosult lesz eltérni a Harmonizált Rendszer szerinti 1604 vámtarifaszám alá tartozó tonhalkonzerv és tonhalfilé esetében jelenleg alkalmazandó származási szabályoktól.

(8)

Az 1528/2007/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdése értelmében a KDA–EU ideiglenes partnerségi megállapodásban foglalt szabályok, amelyeknek hatálybalépése vagy ideiglenes alkalmazása 2008-ra várható, elsőbbséget élveznek a rendelet II. mellékletében meghatározott származási szabályokkal szemben. Ezért az eltérést – Madagaszkár kérésének megfelelően – 2008. december 31-ig kell alkalmazni, kivéve, ha a KDA–EU ideiglenes partnerségi megállapodás hatálybalépése vagy ideiglenes alkalmazása ezt megelőzően következik be.

(9)

A KDA–EU ideiglenes partnerségi megállapodáshoz a származási szabályok tárgyában fűzött jegyzőkönyv 42. cikkének (8) bekezdése értelmében a származási szabályoktól való automatikus eltérési jogosultság a KDA–EU ideiglenes gazdasági partnerségi megállapodást aláíró országokra (Comore-szigetek, Mauritius, Madagaszkár, Seychelle-szigetek és Zimbabwe) vonatkozóan összesen legfeljebb évi 8 000 tonna tonhalkonzervre és 2 000 tonna tonhalfilére korlátozódik. Mauritius és a Seychelle-szigetek már benyújtotta kérelmét az 1528/2007/EK rendelet II. mellékletének 36. cikke alapján igénybe vehető ideiglenes eltérés iránt. Nem lenne helyénvaló az 1528/2007/EK rendelet II. mellékletének 36. cikke alapján olyan mennyiségekre vonatkozóan megadni az eltérés lehetőségét, amelyek meghaladják a KDA–EU ideiglenes partnerségi megállapodásban a kelet- és dél-afrikai régió egészének biztosított éves kvótát.

(10)

Ennek megfelelően Madagaszkár számára az eltérés lehetőségét 2 000 tonna tonhalkonzervre és 500 tonna tonhalfilére, egyéves időtartamra helyénvaló biztosítani.

(11)

A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet (3) szabályokat állapít meg a vámkontingensek kezelésére vonatkozóan. Annak érdekében, hogy a vámkontingensek kezelését a madagaszkári hatóságok, a tagállamok vámhatóságai és a Bizottság hatékonyan végezhessék, ezeket a szabályokat az e határozatban megadott eltérési lehetőség keretében behozott mennyiségekre is indokolt értelemszerűen alkalmazni.

(12)

Az eltérési lehetőség igénybevételének hatékony ellenőrzése érdekében indokolt a madagaszkári hatóságokat arra kötelezni, hogy rendszeres jelleggel részletes adatokat szolgáltassanak a Bizottságnak a kibocsátott EUR.1 szállítási bizonyítványokról.

(13)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódexbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az 1528/2007/EK rendelet II. mellékletétől eltérve, összhangban az említett melléklet 36. cikke (1) bekezdésének a) pontjával, a Harmonizált Rendszer szerinti 1604 vámtarifaszám alá tartozó, nem származó anyagokból előállított konzervált tonhalat és tonhalfilét – e határozat 2–6. cikkében meghatározott feltételekkel – Madagaszkárról származónak kell tekinteni.

2. cikk

Az 1. cikkben előírt eltérés a mellékletben meghatározott azon termékekre és mennyiségekre alkalmazandó, amelyeket a Közösségben történő szabad forgalomba hozatal céljából 2008. január 1. és 2008. december 31. között Madagaszkár mint származási ország megjelölésével bejelentenek.

3. cikk

Az e határozat mellékletében meghatározott mennyiségeket a 2454/93/EGK rendelet 308a., 308b. és 308c. cikkével összhangban kell kezelni.

4. cikk

Madagaszkár vámhatóságai kötelesek megtenni az 1. cikkben meghatározott termékek kivitelének mennyiségi ellenőrzése érdekében szükséges intézkedéseket.

E célból az e határozattal összhangban általuk e termékekre vonatkozóan kibocsátott minden EUR.1 szállítási bizonyítványon hivatkozni kell e határozatra.

Madagaszkár illetékes hatóságai negyedévenként kimutatást nyújtanak be a Bizottságnak azokról a mennyiségekről, amelyekre e határozat alapján EUR.1 szállítási bizonyítványt bocsátottak ki, továbbá megadják e bizonyítványok sorszámát.

5. cikk

Az e határozat alapján kibocsátott EUR.1 bizonyítványok 7. rovatába a következő bejegyzést kell tenni:

„Derogation — Decision 2008/751/EC”.

6. cikk

E határozat rendelkezéseit 2008. január 1-jétől kell alkalmazni.

E határozat rendelkezéseit addig az időpontig kell alkalmazni, amikortól fogva a Madagaszkárral létrejött bármely megállapodáshoz csatolt származási szabályok – a szóban forgó megállapodás ideiglenes alkalmazása vagy, ha az korábban következik be, hatálybalépése nyomán – elsőbbséget élveznek az 1528/2007/EK rendelet II. mellékletében meghatározott származási szabályokkal szemben; e határozat azonban mindettől függetlenül legkésőbb 2008. december 31-ig alkalmazható.

7. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. szeptember 18-án.

a Bizottság részéről

László KOVÁCS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 348., 2007.12.31., 1. o.

(2)  HL L 317., 2000.12.15., 1. o.

(3)  HL L 253., 1993.10.11., 1. o.


MELLÉKLET

MADAGASZKÁR

Tételszám

KN-kód

Árumegnevezés

Időszak

Mennyiség

09.1645

ex 1604 14 11, ex 1604 14 18, ex 1604 20 70

Konzervált tonhal (1)

2008. január 1-jétől2008. december 31-ig

2 000 tonna

09.1646

1604 14 16

Filéként ismert loin (törzsrész)

2008. január 1-jétől2008. december 31-ig

500 tonna


(1)  Bármilyen csomagolástípusban, ahol a termék az 1604 HR-vámtarifaszám értelmében konzerváltnak tekinthető.