15.8.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 220/29


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. augusztus 13.)

a 169,4–169,8125 MHz frekvenciasáv Közösségen belüli összehangolásáról szóló 2005/928/EK határozat módosításáról

(az értesítés a C(2008) 4311. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/673/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösség rádióspektrum-politikájának keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i 676/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozatra („rádióspektrum-határozat”) (1) és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2005/928/EK bizottsági határozat (2) harmonizálja a 169,4–169,8125 MHz-es frekvenciasáv használatát a Közösségen belül.

(2)

A 2005/928/EK rendelet mellékletében található frekvenciaterv tartalmazza azt a csatornaosztást, amelynek az e határozatban előírt feltételek szerint működő különböző alkalmazásoknak meg kell felelniük. E csatornaosztás célja, hogy lehetővé tegye az ezekben a sávokban megengedett alkalmazások összeférhetőségét és megkönnyítse egyidejű használatukat.

(3)

A frekvenciaterv a 169,4000–169,4750 MHz-es sávban 12,5 kHz-es csatornaosztást, a 169,4875–169,5875 MHz-es sávban pedig 50 kHz-es csatornaosztást ír elő.

(4)

A 2005/928/EK határozat elfogadását követően az abban meghatározott műszaki paraméterek további vizsgálata során kiderült, hogy a 169,4000–169,4750 MHz-es és a 169,4875–169,5875 MHz-es sávokra vonatkozó csatornaosztások a technikai fejlődéshez viszonyítva indokolatlan korlátozásokat tartalmaznak. Több csatornaosztási lehetőség engedélyezése esetén a felhasználók rugalmasabban tudják majd kiválasztani az egyes alkalmazások minőségi követelményeinek megfelelő, akár 50 kHz-es optimális sávszélességet.

(5)

A Postai és Távközlési Igazgatások Európai Szervezete (CEPT) megerősítette, hogy ezekben a sávokban több csatornaosztási lehetőséget lehet és kell biztosítani.

(6)

A 2005/928/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell. A módosított határozat értelmében a 169,4000–169,4750 MHz-es és a 169,4875–169,5875 MHz-es sávokban lehetőség lesz akár 50 kHz-es csatornák használatára.

(7)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Rádiófrekvencia-bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2005/928/EK határozat az alábbiak szerint módosul:

1.

A mellékletben található frekvenciaterv 4. sorában a csatornaosztás (kHz-ben feltüntetett) értékénél az 1a, 1b, 2a, 2b, 3a és 3b csatornák esetében a „12,5” helyébe az „50 kHz-ig” lép.

2.

A mellékletben található frekvenciaterv 4. sorában a csatornaosztás (kHz-ben feltüntetett) értékénél a 4b+5+6a és a 6b+7+8a csatornák esetében az „50” helyébe az „50 kHz-ig” lép.

2. cikk

Az 1. cikket 2008. október 31-től kell alkalmazni.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. augusztus 13-án.

a Bizottság részéről

Viviane REDING

a Bizottság tagja


(1)  HL L 108., 2002.4.24., 1. o.

(2)  HL L 344., 2005.12.27., 47. o.