9.8.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 214/70


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. július 28.)

az azimszulfuron, azoxistrobin, fluroxipir, imazalil, krezoxim-metil, prohexadion-kalcium és spiroxamin hatóanyagoknak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvételének megújítására vonatkozó bejelentések elfogadhatóságáról és az érintett bejelentők jegyzékének létrehozásáról

(az értesítés a C(2008) 3855. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/656/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1),

tekintettel a hatóanyagok első csoportjának a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megújítási eljárásának meghatározásáról és azon anyagok jegyzékének létrehozásáról szóló, 2007. június 27-i 737/2007/EK bizottsági rendeletre és különösen annak 5. cikkére (2),

mivel:

(1)

A 91/414/EGK irányelv előírja, hogy egy hatóanyag felvételét kérelemre egy vagy több alkalommal, tíz évet meg nem haladó időtartamra meg lehet újítani.

(2)

A 737/2007/EK rendelet I. mellékletében felsorolt hatóanyagok gyártói bejelentéseket nyújtottak be az érintett referens tagállamoknak, amelyekben az említett hatóanyagok 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételét kérték.

(3)

Az érintett referens tagállamok megvizsgálták a bejelentéseket, és a vizsgálatok eredményét közölték a Bizottsággal. A vizsgálatok alapján a bejelentéseket elfogadhatónak kell tekinteni.

(4)

A Bizottságnak közzé kell tennie azon gyártók nevét és címét, amelyek bejelentését elfogadhatónak találták, annak érdekében, hogy közös dossziék előterjesztésékor fel lehessen velük venni a kapcsolatot,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A mellékletben jegyzékbe vett gyártók által benyújtott bejelentések elfogadhatók.

E gyártók neve és címe a mellékletben található.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. július 28-án.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 230., 1991.8.19., 1. o. A legutóbb a 2008/70/EK irányelvvel (HL L 185., 2008.7.12., 40. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 169., 2007.6.29., 10. o.


MELLÉKLET

Hatóanyag

A gyártó neve

Cím

Azimszulfuron

DuPont de Nemours (Deutschland) GmbH

Du-Pont-Strasse 1, D-61352 Bad Homburg, Németország

Tel.: +49 6172 87 0, fax: +49 6172 87 1402

Azoxistrobin

Syngenta Limited

Priestley Road, Surrey Research Park, Guildford, Surrey GU2 7YH, Egyesült Királyság

Tel.: +44 1483 260000, fax: +44 870 240 3019

Hermoo Belgium NV

Lichtenberglaan 2045, B-3800 Sint-Truiden, Belgium

Tel.: +32 (0) 11 88 91, fax: +32 (0) 11 70 74

Makhteshim Agan International Coordination Center

283 Avenue Louise, B-1050 Brussels, Belgium

Tel.: +32 2 646 86 06, fax: +32 2 646 91 52

Fluroxipir

Inter-Trade R & D APS

Ålevej 9, DK-9881 Bindslev, Dánia

Tel.: +45 98 93 89 77, fax: +45 98 93 80 01

Hermoo Belgium NV

Lichtenberglaan 2045, B-3800 Sint-Truiden, Belgium

Tel.: +32 (0) 11 88 91, fax: +32 (0) 11 70 7484

Makhteshim Agan International Coordination Center

283 Avenue Louise, B-1050 Brussels, Belgium

Tel.: +32 2 646 86 06, fax: +32 2 646 91 52

DowAgroSciences

3 Milton Park, Abingdon, Oxon OX 14 4RN, Egyesült Királyság

Tel.: +44 1235 437920, fax: + 44 1235 737998

AgriChem BV

Koopvaardijweg 9, 4906 CV Oosterhout, Hollandia

Tel.: +31 (0) 162 431 931, fax: +31 (0) 162 456 797

United Phosphorus Limited

Chadwick House, Birchwood Park, Warrington, Cheshire WA3 6AE, Egyesült Királyság

Tel.: +44 (0) 1925 81 9999, fax: +44 (0) 1925 81 7425

Imazalil

Inter-Trade R & D APS

Ålevej 9, DK-9881 Bindslev, Dánia

Tel.: +45 98 93 89 77, fax: +45 98 93 80 01

Makhteshim Agan International Coordination Center

283 Avenue Louise, B-1050 Brussels, Belgium

Tel.: +32 2 646 86 06, fax: +32 2 646 91 52

AgriChem BV

Koopvaardijweg 9, 4906 CV Oosterhout, Hollandia

Tel.: +31 (0) 162 431 931, fax: +31 (0) 162 456 797

Certis Europe BV

Boulevard de la Woluwe/Woluwedal 60, B-1200 Brussels, Belgium

Tel.: +32 2 331 38 94, fax: +32 2 331 38 60

United Phosphorus Limited

Chadwick House, Birchwood Park, Warrington, Cheshire WA3 6AE, Egyesült Királyság

Tel.: +44 (0) 1925 81 9999, fax: +44 (0) 1925 81 7425

Janssen Pharmaceutica NV

Janssen PMP, Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgium

Tel.: +32 (0) 14 60 21 11, fax: +32 (0) 14 60 59 51

Laboratorios Agrochem SL

Laboratorios Agrochem SL, Technical and regulatory affairs department

Tres Rieres 10, E-08292 Esparraguera (Barcelona), Spanyolország

Tel.: +34 93 777 48 53, fax: +34 93 777 50 59

Krezoxim-metil

Hermoo Belgium NV

Lichtenberglaan 2045, B-3800 Sint-Truiden, Belgium

Tel.: +32 (0) 11 88 91, fax: +32 (0) 11 70 74

BASF Agro SAS

21, chemin de la Sauvegarde, F-69134 Ecully Cedex, Franciaország

Tel.: +33 4 72 32 45, fax: +33 4 72 32 53 41

Prohexadion-kalcium

BASF Agro SAS

21, chemin de la Sauvegarde, F-69134 Ecully Cedex, Franciaország

Tel.: +33 4 72 32 45, fax: +33 4 72 32 53 41

Fine Agrochemicals Ltd

Hill End House, Whittington, Worchester WR5 2RQ, Egyesült Királyság

Tel.: +44 1905 361800, fax: +44 1905 361818

Spiroxamin

Bayer CropScience AG

Alfred-Nobel-Strasse 50, D-40789 Monheim-am-Rhein, Németország

Tel.: +49 2173 38 7583 49, fax. +49 2173 38 3735