1.8.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 205/49


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. július 24.)

a Bangladesből importált, emberi fogyasztásra szánt rákfélékre vonatkozó szükségintézkedésekről

(az értesítés a C(2008) 3698. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/630/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 53. cikke (1) bekezdése b) pontjának ii. alpontjára,

mivel:

(1)

A 178/2002/EK rendelet megfogalmazza az élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó általános elveket általánosságban, valamint az élelmiszer- és takarmánybiztonságra vonatkozó alapelveket különösen, a Közösség és az egyes tagállamok szintjén. Szükségintézkedésekről rendelkezik abban az esetben, ha nyilvánvaló, hogy a harmadik országból behozott élelmiszer vagy takarmány komoly veszélyt jelenthet az emberi egészségre, az állatok egészségére vagy a környezetre, és az érintett tagállam(ok) intézkedéseivel a kockázatot nem lehet megfelelően csökkenteni.

(2)

Az egyes élő állatokban és állati termékekben lévő anyagok és azok maradványainak ellenőrzésére szolgáló intézkedésekről szóló, 1996. április 29-i 96/23/EK tanácsi irányelv (2) szerint az állatok és az elsődlegesen állati eredetű termékek előállítását nyomon kell követni annak érdekében, hogy ki lehessen mutatni bizonyos maradékanyagok és anyagok jelenlétét az élő állatokban, azok ürülékében, testnedveiben és szöveteiben, az állati eredetű termékekben, a takarmányban és az ivóvízben.

(3)

Állatgyógyászati készítményekből származó maradékanyagokat és nem engedélyezett anyagokat mutattak ki a Bangladesből importált és emberi fogyasztásra szánt rákfélékben. E termékek és anyagok élelmiszerekben való jelenléte kockázatot jelenthet az emberi egészségre.

(4)

A Bangladesben végzett legutóbbi közösségi ellenőrző látogatás eredményei szerint komoly hiányosságok merülnek fel az élő állatokat és állati eredetű termékeket vizsgáló maradékanyag-ellenőrzési rendszer terén, illetve hiányoznak az egyes állatgyógyászati készítményekből származó egyes maradékanyagokat élő állatokban és állati eredetű termékekben vizsgáló megfelelő laboratóriumi kapacitások.

(5)

Banglades e hiányosságok kapcsán nemrégiben intézkedéseket hozott a halászati termékek kezeléséről és ellenőrzéséről.

(6)

Mivel ezek az intézkedések nem elegendőek, az emberi egészség valamennyi tagállamban történő hatékony és változatlan védelme érdekében helyénvaló közösségi szinten szükségintézkedéseket elfogadni a Bangladesből származó rákfélék importjára vonatkozóan.

(7)

Ennek megfelelően a tagállamok csak akkor importálhatnának rákféléket Bangladesből, ha a származási helyen bizonyíthatóan analitikai vizsgálatnak vetették alá őket, amely igazolja, hogy nem tartalmaznak nem engedélyezett anyagokat, és hogy az állatgyógyászati készítményekből származó egyes maradékanyagok szintje nem haladja meg a közösségi jogszabályokban meghatározott maradékanyag-határértékeket.

(8)

Helyénvaló azonban engedélyezni az olyan szállítmányok behozatalát, amelyekhez nem állnak rendelkezésre a származási helyen elvégzett analitikai vizsgálatok eredményei, amennyiben az importáló tagállam garantálja, hogy a szállítmányokat a közösségi határon megfelelő vizsgálatnak veti alá.

(9)

Ezt a határozatot a Banglades által nyújtott biztosítékok és a tagállamok által elvégzett analitikai vizsgálatok eredményei alapján felül kell vizsgálni.

(10)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

E határozat a Bangladesből importált, emberi fogyasztásra szánt rákfélék (a továbbiakban: termékek) szállítmányaira alkalmazandó.

2. cikk

A tagállamok engedélyezik a termékek Közösségbe történő behozatalát, amennyiben azokhoz rendelkezésre állnak a származási helyen végzett analitikai vizsgálat (a továbbiakban: analitikai vizsgálat) eredményei, amelyek garantálják, hogy a termékek nem jelentenek veszélyt az emberi egészségre.

Az analitikai vizsgálatokat különösen a klóramfenikol, a nitrofuránok metabolitjai, a tetraciklin, a malachitzöld és a kristályibolya jelenlétének kimutatására kell szolgálniuk, a 2377/90/EGK tanácsi rendelettel (3) és a 2002/657/EK bizottsági határozattal (4) összhangban.

3. cikk

A 2. cikktől eltérve a tagállamok engedélyezhetik az olyan termékek behozatalát, amelyekhez nem állnak rendelkezésre az analitikai vizsgálatok eredményei, amennyiben az importáló tagállam biztosítja, hogy az ilyen termékek valamennyi szállítmányát a közösségi határon valamennyi olyan megfelelő vizsgálatnak aláveti, amelyek garantálják, hogy a termékek nem jelentenek veszélyt az emberi egészségre.

E szállítmányokat azonban addig vissza kell tartani a közösségi határon, ameddig a laboratóriumi vizsgálatok ki nem mutatják, hogy nem tartalmazzák a 2. cikkben említett, és a közösségi jogszabályok által nem engedélyezett anyagokat, illetve hogy nem haladják meg az említett cikkben említett, állatgyógyászati termékekre vonatkozó közösségi jogszabályokban meghatározott maradékanyag-határértékeket.

4. cikk

(1)   A tagállamok haladéktalanul értesítik a Bizottságot, amennyiben az analitikai vizsgálatok kimutatják, hogy:

a)

a közösségi jogszabályok keretében nem engedélyezett bármilyen anyag jelenléte kimutatható; vagy

b)

az állatgyógyászati termékek maradékanyagai meghaladják a közösségi jogszabályokban meghatározott maradékanyag-határértékeket.

A tagállamok az ilyen információk benyújtására a 178/2002/EK rendelet által létrehozott, élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó sürgősségi riasztórendszert használják.

(2)   A tagállamok háromhavonta jelentést nyújtanak be a Bizottságnak az analitikai vizsgálatok valamennyi eredményéről.

E jelentéseket az egyes negyedéveket követő hónapban (áprilisban, júliusban, októberben és januárban) kell benyújtani.

5. cikk

Az e határozat alkalmazásával összefüggésben felmerülő valamennyi költség a feladót, a címzettet vagy valamelyikük meghatalmazottját terheli.

6. cikk

A tagállamok haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot az e határozatnak való megfelelés érdekében hozott intézkedésekről.

7. cikk

Ezt a határozatot a Banglades által nyújtott biztosítékok és a tagállamok által elvégzett analitikai vizsgálatok eredményei alapján felül kell vizsgálni.

8. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. július 24-én.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 31., 2002.2.1., 1. o. A legutóbb a 202/2008/EK bizottsági rendelettel (HL L 60., 2008.3.5., 17. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 125., 1996.5.23., 10. o. A legutóbb a 2006/104/EK irányelvvel (HL L 363., 2006.12.20., 352. o.) módosított irányelv.

(3)  HL L 224., 1990.8.18., 1. o. A legutóbb az 542/2008/EK bizottsági rendelettel (HL L 157., 2008.6.17., 43. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 221., 2002.8.17., 8. o. A legutóbb a 2004/25/EK határozattal (HL L 6., 2004.1.10., 38. o.) módosított határozat.