25.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 197/57


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. július 24.)

a 2008/155/EGK határozatnak egyes kanadai és amerikai egyesült államokbeli embriógyűjtő és -előállító munkacsoportok tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2008) 3748. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/610/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a szarvasmarhafajba tartozó háziállatok embrióinak Közösségen belüli kereskedelmét és harmadik országokból történő behozatalát szabályozó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 1989. szeptember 25-i 89/556/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A szarvasmarha-embriók Közösségbe irányuló behozatalára feljogosított, harmadik országokbeli embriógyűjtő és -előállító munkacsoportok jegyzékének létrehozásáról szóló, 2008. február 14-i 2008/155/EK bizottsági határozat (2) előírja, hogy a tagállamok harmadik országokból csak az e határozat mellékletében foglalt jegyzékben szereplő embriógyűjtő munkacsoportok által begyűjtött, kezelt és tárolt embriókat hozhatnak be.

(2)

Kanada és az Amerikai Egyesült Államok kérelmezte, hogy egyes embriógyűjtő és -előállító munkacsoportok tekintetében módosítsák a szóban forgó jegyzék ezen országokra vonatkozó bejegyzéseit.

(3)

Kanada és az Amerikai Egyesült Államok biztosítékokat nyújtott a 89/556/EGK irányelvben megállapított megfelelő szabályok betartására, valamint arra, hogy az érintett embriógyűjtő munkacsoportok számára a fenti országok állat-egészségügyi szolgálata hatóságilag engedélyezte a Közösségbe irányuló kivitelt.

(4)

A 2008/155/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2008/155/EK határozat melléklete e határozat mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. július 24-én.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 302., 1989.10.19., 1. o. A legutóbb a 2006/60/EK bizottsági határozattal (HL L 31., 2006.2.3., 24. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 50., 2008.2.23., 51. o. A 2008/449/EK határozattal (HL L 157., 2008.6.17., 108. o.) módosított határozat.


MELLÉKLET

A 2008/155/EK határozat melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az E 71. számú kanadai embriógyűjtő munkacsoportra vonatkozó sor helyébe az alábbi sor lép:

„CA

 

E 71

E 953

E 1364

E 1368

 

Gencor

RR 5

Guelph,

Ontario N1H 6J2

Dr. Ken Christie

Dr. Everett Hall”

2.

Az E 817. számú kanadai embriógyűjtő munkacsoportra vonatkozó sor helyébe az alábbi sor lép:

„CA

 

E 817

 

Hôpital Vétérinaire Ormstown

1430 route 201

Ormstown,

Québec J0S 1K0

Dr. Mario Lefort”

3.

A kanadai munkacsoportok jegyzéke a következő sorral egészül ki:

„CA

 

E 1783

 

Bureau Vétérinaire Ste-Martine

168 Boulevard St-Joseph

Ste-Martine,

Québec J0S 1V0

Dr. Marc Perras”

4.

A 93MD062 E 1139. számú amerikai egyesült államokbeli embriógyűjtő munkacsoportra vonatkozó sor helyébe az alábbi sor lép:

„US

 

93MD062

E 1139

 

Mid Maryland Dairy Veterinarian

112 Western Maryland PKWY

Hagerstown, MD 21742

Dr. John Heizer

Dr. Matthew E. Iager”

5.

A 93MD063 E 1139. számú amerikai egyesült államokbeli embriógyűjtő munkacsoportra vonatkozó sor helyébe az alábbi sor lép:

„US

 

93MD063

E 1139

 

Mid Maryland Dairy Associates

112 Western Maryland PKWY

Hagerstown, MD 21742

Dr. Tom Mercuro”

6.

Az amerikai egyesült államokbeli munkacsoportok jegyzéke a következő sorokkal egészül ki:

„US

 

 

 

Trans Ova Genetics

9033 Walker RD

Belgrade, MT 59714

Dr. Chris Kolste

US

 

 

 

Greencastle Veterinary Hospital

862 Buchanan Trail East

Greencastle, PA 17225

Dr. Daren Statler

US

 

 

 

Tufts-New England Veterinary Ambulatory Clinic

149 New Sweden RD

Woodstock, CT 06281

Dr. Kevin Lindell”