6.6.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 147/61


A TANÁCS HATÁROZATA

(2008. június 3.)

Portugália számára a Madeira autonóm régióban előállított sör tekintetében kedvezményes jövedékiadó-mérték alkalmazásának engedélyezéséről

(2008/417/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 299. cikke (2) bekezdésének második albekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1)

Portugália 2007. május 30-án az EK-Szerződés 299. cikkének (2) bekezdésére hivatkozva kérelmezte, hogy a Szerződés 90. cikkétől eltérve, az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedékiadó-mértékének közelítéséről szóló, 1992. október 19-i 92/84/EGK tanácsi irányelv (2) alapján megállapított nemzeti jövedékiadó-mértéknél alacsonyabb mértéket alkalmazhasson a Madeirán előállított sör tekintetében azokban az esetekben, amikor a sörfőzde éves termelése nem haladja meg a 300 000 hektolitert. A 200 000 hektoliter fölötti termelés csak akkor részesül adókedvezményben, ha helyi fogyasztásra szánják.

(2)

Kérésének indokolása során Portugália azzal érvelt, hogy az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedéki adója szerkezetének összehangolásáról szóló, 1992. október 19-i 92/83/EGK tanácsi irányelv (3) 4. cikke által kínált lehetőségek nem elegendőek a madeirai sörfőzdék elszigetelt elhelyezkedéséből, a szétszabdalt területekből és a szűk helyi piacokból adódó hátrányok ellentételezéséhez. E cikk alapján azok a sörfőzdék, amelyeknek éves termelése nem haladja meg a 200 000 hektolitert, jogosultak a kedvezményes jövedékiadó-mértékre, feltéve, hogy ez a kedvezmény legfeljebb 50 %-kal alacsonyabb a rendes nemzeti jövedékiadó-mértéknél. Portugália alkalmazta ezt a rendelkezést, 50 %-os kedvezményt érvényesítve azokra a sörfőzdékre, amelyek éves termelése nem haladja meg a 200 000 hektolitert. Ha azonban a Madeirán levő sörfőzdék elérik ezt a termelési küszöböt, ez nem azt jelzi, hogy pozíciójuk kellően erős ahhoz, hogy megbirkózzanak a portugál szárazföldről (vagy Európa más területeiről) származó sörök által teremtett versennyel. A helyi piac részesedése tovább fog csökkenni, mivel továbbra is szembesülnek a megjelenő külföldi sörök erős versenyével, és mivel elszigetelt elhelyezkedésük miatt a nagy raktárkészlet tartásából, az alapanyag, másodlagos anyagok és a csomagolóanyagok portugál szárazföldről történő szállításából eredően többletköltségeket kell viselniük. Így, még ha ezek a sörfőzdék, miután éves termelésük elérte a 200 000 hektolitert, nem is számítanak többé a 92/83/EGK irányelv 4. cikkének meghatározása értelmében kisüzemnek, a versenyben részt vevő nagy nemzeti és multinacionális sörfőzdékkel összehasonlítva továbbra is azok maradnak. Ezen sörfőzdék további fennmaradásának biztosításához ezért nagyon fontos, hogy megkaphassák az adókedvezményt abban az esetben, ha a sörfőzdék éves termelése a 200 000 hektolitert meghaladja, de nem kerül a 300 000 hektoliter fölé.

(3)

Portugália ezért kérelmezi a rendes nemzeti adómérték 50 %-át nem meghaladó mértékű adókedvezményre való jogosultság biztosítását a madeirai független sörfőzdék által helyben termelt sör tekintetében, amelyek éves termelése nem haladja meg a 300 000 hektolitert. Amennyiben azonban az éves termelés meghaladja a 200 000 hektolitert, az ezt meghaladó mennyiség vonatkozásában az adókedvezményre való jogosultság csak a helyi fogyasztásra szánt sör esetében alkalmazható.

(4)

A helyzet alapos vizsgálata azt mutatja, hogy eleget kell tenni Portugália kérelmének, azért, hogy fenntarthassák Madeira legkülső régióinak söriparát. Egyértelmű, hogy a szóban forgó körülmények között és a vonatkozó feltételek alapján az adókedvezmény kiterjesztése azzal a hatással jár, hogy Madeira söripara portugál szárazföldön és más tagállamokban levő versenytársaival egyenlő helyzetbe kerül. Az így szerzett adóelőny mindössze az iparág elszigetelt fekvéséből szükségszerűen eredő többletköltségek ellentételezését jelenti.

(5)

Annak biztosításához, hogy a belső piac ne kerüljön veszélybe, az adókedvezményre való jogosultság a 200 000 hektoliter feletti termelés esetében csak a Madeirán termelt és helyi fogyasztásra szánt sör esetében alkalmazandó.

(6)

Bár a Szerződés 90. cikkétől való eltérésre vonatkozó kérelem indokolt azért, hogy Madeira legkülső régióinak fejlődése ne kerüljön veszélybe, meg kell állapítani az adóeltérés időtartamát is. Másrészt azonban biztosítani kell, hogy a helyi gazdasági szereplők megfelelő biztonsággal rendelkezzenek kereskedelmi tevékenységük fejlesztéséhez. Ezért helyénvaló az eltérés engedélyezése hatéves időtartamra.

(7)

Elő kell írni továbbá egy időközi jelentés készítését, amely alapján a Bizottság értékelheti, hogy továbbra is fennállnak-e az adóügyi eltérés indokai.

(8)

Az e határozatban előírt intézkedések nem sértik a Szerződés 87. és 88. cikkének alkalmazását,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Szerződés 90. cikkétől eltérve engedélyezni kell Portugália számára a 92/84/EGK irányelv alapján meghatározott nemzeti adómértéknél alacsonyabb jövedékiadó-mérték alkalmazását a Madeira autonóm régióban működő azon független sörfőzdék által előállított sör tekintetében, amelyeknek az éves termelése nem haladja meg a 300 000 hektolitert. Az éves 200 000 hektoliter fölötti termelés esetében az adókedvezmény csak a helyi fogyasztásra szánt sörre alkalmazandó.

A „független kisüzemi sörfőzde” az a sörfőzde, amely jogi és gazdasági szempontból független minden más sörfőzdétől, amely minden más sörfőzde telephelyétől fizikailag elkülönült telephelyet használ és amely nem licencia alapján működik. Amennyiben azonban két vagy több kisüzemi sörfőzde együttműködik, és az összesített éves termelésük nem haladja meg a 300 000 hektolitert, akkor azok a sörfőzdék egyetlen független, kisüzemi sörfőzdeként kezelhetők.

A kedvezményes jövedékiadó-mérték alacsonyabb lehet a minimális mértéknél, de a Portugáliában hatályban levő rendes nemzeti jövedékiadó-mértékénél legfeljebb 50 %-kal.

2. cikk

Portugáliának 2010. december 31-ig jelentést kell benyújtania a Bizottsághoz, amely alapján az értékelheti, hogy továbbra is fennállnak-e az 1. cikkben előírt eltérést indokoló okok.

3. cikk

Ezt a határozatot 2013. december 31-ig kell alkalmazni.

4. cikk

Ennek a határozatnak a Portugál Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2008. június 3-án.

a Tanács részéről

az elnök

A. BAJUK


(1)  A 2008. április 11-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  HL L 316., 1992.10.31., 29. o.

(3)  HL L 316., 1992.10.31., 21. o. A 2005-ös csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.