29.4.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 115/44


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. április 25.)

az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programokra vonatkozó közösségi szempontok megállapításáról

(az értesítés a C(2008) 1588. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/341/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az állat-egészségügyi kiadásokról szóló, 1990. június 26-i 90/424/EGK tanácsi határozatra (1) és különösen annak 24. cikke (2) bekezdésének negyedik albekezdésére,

mivel:

(1)

A 90/424/EGK határozat megállapítja az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló programokhoz történő közösségi pénzügyi hozzájárulásra irányadó eljárásokat. A szóban forgó határozat értelmében közösségi pénzügyi intézkedést kell bevezetni a határozat mellékletében felsorolt állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok finanszírozásával összefüggésben a tagállamokban felmerülő kiadások visszatérítésére.

(2)

A 90/424/EGK határozat úgy rendelkezik, hogy a tagállamok minden évben legkésőbb április 30-án benyújtják a Bizottságnak a következő évben kezdődő éves vagy többéves programjaikat, amelyekre közösségi pénzügyi hozzájárulást kívánnak kapni.

(3)

A határozat 24. cikkének (2) bekezdése felsorol bizonyos elemeket, amelyeknek szerepelniük kell a tagállamok által benyújtott programokban, úgymint a betegség járványtani helyzetének ismertetése, a terület leírása, ahol a programot alkalmazni kell, a program célja és valószínű időtartama, a meghozandó intézkedések, valamint a program költségei és előnyei.

(4)

Az egyes állatbetegségek felszámolására és folyamatos ellenőrzésére vonatkozó közösségi szempontok megállapításáról szóló, 1990. november 27-i 90/638/EGK tanácsi határozat (2) bizonyos szempontokat állapít meg a felszámolásra irányuló és ellenőrző programok tekintetében ahhoz, hogy azokat a 90/424/EGK határozat értelmében jóváhagyják. A 2006/965/EK határozat hatálybalépésének napján hatályon kívül helyezte a 90/638/EGK határozatot.

(5)

A 90/424/EGK határozat mellékletében felsorolt állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok tekintetében új szempontokat kell megállapítani a műszaki és a tudományos fejlődés, valamint a 90/638/EGK határozat alapján létrehozott programok végrehajtása során szerzett tapasztalatok figyelembevétele érdekében. Az új közösségi szempontoknak biztosítaniuk kell a programokban előírt intézkedések hatékonyságát és annak garantálását, hogy általuk a szóban forgó betegségek és zoonózisok felszámolása, az ellenük való védekezés és figyelemmel kísérésük meggyorsul.

(6)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Annak érdekében, hogy a programok a 90/424/EGK határozat 24. cikkének (1) bekezdésében előírt közösségi pénzügyi intézkedés értelmében elfogadásra kerüljenek, a tagállamok által a Bizottságnak benyújtott, a határozat I. mellékletében felsorolt állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló programoknak legalább az e határozat mellékletében rögzített szempontoknak meg kell felelniük.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. április 25-én.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 224., 1990.8.18., 19. o. A legutóbb a 2006/965/EK határozattal (HL L 397., 2006.12.30., 22. o.) módosított határozat.

(2)  HL L 347., 1990.12.12., 27. o. A 92/65/EGK irányelvvel (HL L 268., 1992.9.14., 54. o.) módosított határozat.


MELLÉKLET

A felszámolásra, védekezésre és figyelemmel kísérésre irányuló nemzeti programok szempontjai

1.   A program célja

a)

A figyelemmel kísérésre irányuló program célja állatállományok vagy alállományok és környezetük (a vadon élő vírushordozókat és kórokozó-átvivőket is beleszámítva) tanulmányozása a 90/424/EGK rendelet mellékletében felsorolt állatbetegségek és zoonózisok előfordulásában és fertőzési mintáiban bekövetkező változások kimutatása érdekében.

b)

A védekezésre irányuló program célja a 90/424/EGK határozat mellékletében felsorolt állatbetegségek és zoonózisok elterjedtségének az egészségügyileg elfogadható szint alatt tartása.

c)

A felszámolásra irányuló program célja a 90/424/EGK határozat mellékletében felsorolt állatbetegségek és zoonózisok biológiai megszüntetése. Egy felszámolásra irányuló program végső célja – ahol ilyen lehetőség létezik – egy terület betegségtől mentes, illetve hivatalosan mentes állapotának elérése a közösségi jogszabályoknak megfelelően.

d)

Az állatbetegségek és zoonózisok elleni védekezésre, azok figyelemmel kísérésére és felszámolására irányuló program célkitűzésének összhangban kell lennie a közösségi politikákkal.

2.   A program földrajzi határainak megállapítása

A programot egy vagy több tagállam teljes területére, vagy a járványügyi szempontoknak megfelelő szakszerű indoklás esetében egy vagy több tagállam pontosan meghatározott részére, vagy a vadon élő állatokat is érintő betegségek esetében harmadik országokra kell alkalmazni.

3.   A program időtartama

A program időtartama években kerül megállapításra és megfelel a program célkitűzésének eléréséhez szükséges feltételezett minimális időnek. Az időtartam annyi időre korlátozódik, amely alatt a célkitűzést ésszerűen el lehet érni.

4.   A program céljai

a)

A program céljait oly módon kell kitűzni, hogy azokat a program lezárásának időpontja előtt el lehessen érni. Legalább évenként időközi célokat kell kitűzni, amennyiben a program időtartama egy évnél hosszabb.

b)

Céloknak a legmegfelelőbb mutatókat, mint előfordulást, elterjedtséget (amennyiben lehetséges), a célállatok és járványügyi egységek (pl. állatállományok, gazdaságok, körzetek) egészségügyi minősítését kell kiválasztani. Szükség esetén meghatározást kell adni.

5.   A programokhoz kapcsolódó intézkedések

a)

Az állatbetegségek és zoonózisok gyanúját vagy megerősítését be kell jelenteni.

b)

A programhoz kapcsolódó intézkedések az állatbetegségek és zoonózisok gazdaállat-állományára és/vagy a szóban forgó vírushordozó gazdafajokra vagy kórokozó-átvivőkre irányulnak.

c)

A program alá tartozó összes célállatot, a baromfi, a víziállatok, a nyúlalakúak és a vadon élő állatok kivételével azonosítani kell, valamint az összes járványügyi egységet (például állatállományok, gazdaságok, körzetek) nyilvántartásba kell venni. Ezeknek az állatoknak a mozgását ellenőrizni és jegyezni kell.

d)

A programhoz kapcsolódó intézkedéseknek a hozzáférhető megfelelő tudományos ismereteken kell alapulniuk és összhangban kell lenniük a közösségi jogszabályokkal. A tenyésztett víziállatok betegségeit érintő és az Európai Halászati Alap (1) által finanszírozott programok esetében az 1198/2006/EK rendelet 87. cikkének megfelelően az irányító hatóság biztosítja, hogy az érintett programok kiadásaira és ellenőrzéseire vonatkozó valamennyi igazoló dokumentum a Bizottság és az Európai Számvevőszék rendelkezésére álljon.

e)

A programhoz kapcsolódó intézkedéseknek a program időtartama alatt elérendő célkitűzés szempontjából leghatékonyabb és legeredményesebb intézkedéseket kell kiválasztani, és azoknak legalább az alábbiakat kell tartalmazniuk:

az érintett állatbetegségekre és zoonózisokra fogékony vagy fertőzött állatok és termékek mozgására irányuló szabályok,

a meghozandó intézkedések, amennyiben a program alatt elvégzett ellenőrzések során pozitív eredményeket találtak, ezen intézkedéseknek tartalmazniuk kell valamennyi szükséges óvintézkedést a betegség és a zoonózisok elleni gyors védekezésnek, illetve azok felszámolásának biztosítására, a járványtani adatok és a specifikus megelőzési módszerek figyelembevételével,

szükség esetén az állatállományok osztályozására vonatkozó szabályok.

f)

A program keretében az érintett állatbetegségekre és zoonózisokra irányuló közösségi jogszabályokban meghatározott laboratóriumi vizsgálatokat kell alkalmazni; amennyiben a közösségi jogszabályok nem írnak elő vizsgálatokat, az alkalmazott vizsgálatokat általánosan elfogadott nemzetközi szabványoknak megfelelően kell standardizálni és validálni. A Közösség által finanszírozott, figyelemmel kísérésre irányuló és felszámolásra irányuló programokban részt vevő vizsgálati laboratóriumoknak olyan eredményeket kell tudniuk benyújtani, amelyek minőségét az adott közösségi referencialaboratórium elfogadja. Azok a laboratóriumok, amelyek nem felelnek meg a közösségi referencialaboratórium által vagy adott esetben nemzeti szinten végzett körtesztnek, csak azt követően vehetnek részt a Közösség által finanszírozott, felszámolásra irányuló programokban, ha célzott ellenőrzés kimutatja, hogy az eredményeket a megkívánt minőségi szinten tudják benyújtani.

g)

A program keretében használt vakcináknak meg kell felelniük az európai szabványoknak a biztonságot, a betegség átvihetetlenségét, az attenuálás visszafordíthatatlanságát és az immunológiai tulajdonságokat illetően; ezenkívül a 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (2) megfelelően forgalomba hozatali engedéllyel kell rendelkezniük, kivéve ha az említett irányelv 8. cikkében meghatározott feltételek alkalmazandók.

6.   A program irányítása

a)

A programot a központi állat-egészségügyi hatóság ellenőrzi. A programhoz kapcsolódó intézkedéseket végrehajtó minden egyes állat-egészségügyi szolgálat és érdekelt fél hatáskörét és felelősségét egyértelműen meghatározzák, valamint a programban világos utasítási láncot állapítanak meg.

b)

A program teljes időtartamára elegendő (pénzügyi, személyi, felszerelési) forrást biztosítanak.

c)

A program előrehaladását rendszeresen:

i)

ellenőrzik és értékelik az intézkedések hatékonysága és eredményessége szempontjából;.

ii)

jelentik a Bizottságnak.

7.   A program költségei és a programból származó előnyök

a)

A program hasznos a Közösség és a tagállamokban résztvevő felek számára.

b)

A kiválasztott eszközök és intézkedések a lehető legköltséghatékonyabb módon kerülnek felhasználásra.

c)

A program céljaira használt áruk és szolgáltatások a közbeszerzésre vonatkozó közösségi szabályokkal összhangban kerülnek megvételre vagy beszerzésre.

d)

A program költségeit, amelyeket ellenőrizni lehet, a programhoz kapcsolódó intézkedések végrehajtására a tagállam által felhasznált költségek teszik ki.

e)

Szükség esetén, megfelelő kártalanítást nyújtanak a tulajdonosoknak a program keretében levágott vagy elhullott állatokért és a megsemmisítendő termékekért.

f)

Pénzügyi ellenőrzés céljából a kedvezményezett költségszámítási rendszerében feljegyzi a felmerülő és a Bizottságnak benyújtott kiadásokat, valamint a kiadástól számított hét évig minden eredeti dokumentumot megőriz az 1290/2005/EK tanácsi rendelet (3) 9., 36. és 37. cikkének megfelelően.


(1)  A Tanács 2006. július 27-i 1198/2006/EK rendelete az Európai Halászati Alapról (HL L 223., 2006.8.15., 1. o.).

(2)  HL L 311., 2001.11.28., 1. o.

(3)  HL L 209., 2005.8.11., 1. o.