26.4.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 114/90


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. április 21.)

a forgalomba hozott vagy a piacon hozzáférhetővé tett mágneses játékok által az egészségre és a biztonságra jelentett veszélyről szóló figyelmeztetés e játékokon való feltüntetésének tagállamok számára való előírásáról

(az értesítés a C(2008) 1484. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/329/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az általános termékbiztonságról szóló, 2001. december 3-i 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 13. cikkére,

a tagállamokkal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

A 2001/95/EK irányelv és a 93/68/EGK tanácsi irányelvvel (2) módosított, a játékok biztonságára vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1988. május 3-i 88/378/EGK tanácsi irányelv (3) értelmében a gyártók kizárólag biztonságos játékokat hozhatnak forgalomba.

(2)

A 88/378/EGK irányelv meghatározza azokat az alapvető biztonsági követelményeket, amelyeket egy-egy játéknak teljesítenie kell ahhoz, hogy megfeleljen az irányelv biztonsági előírásainak. Az irányelv ezen kívül úgy rendelkezik, hogy az alapvető biztonsági követelményeknek való megfelelés bizonyításának megkönnyítéséhez a szabványügyi szerveknek európai szintű harmonizált szabványokat kell kialakítaniuk a játékok tervezése és gyártása terén. A 88/378/EGK irányelv általános biztonsági követelménye jelenleg ugyan kiterjed a mágnesek által jelentett veszélyre, ám az irányelv nem határoz meg konkrét biztonsági előírásokat a mágnesek veszélyeinek kezelésére.

(3)

Az Európai Szabványügyi Bizottság (a továbbiakban: CEN) kibocsátotta az EN 71-1:2005 „Gyermekjátékszerek biztonsága. – 1. rész. Mechanikai és fizikai tulajdonságok” szabványt, amely az EN 71-1:1998 harmonizált szabványnak és 11 módosításának egységes szerkezetbe foglalt változata. A szabványnak megfelelő játékok feltételezhetően megfelelnek a 88/378/EGK irányelv alapvető követelményeinek is, ami a szabványban meghatározott specifikus követelményeket illeti. A szabvány jelenleg nem tartalmaz műszaki követelményeket mágneses játékokhoz. A 88/378/EGK irányelv 8. cikke (2) bekezdésének a) pontjával összhangban a gyártónak EK-típusvizsgálathoz kell folyamodnia, amennyiben egy harmonizált szabvány nem terjed ki a játék által esetlegesen jelentett valamennyi veszélyre.

(4)

A mágneses játékok specifikus veszélyeinek kezelése érdekében a Bizottság – a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (4) összhangban 2007. május 25-én megbízta (5) a CEN-t, hogy 24 hónapon belül vizsgálja felül az EN 71-1:2005 európai szabványt. Azonban a felülvizsgált szabvány kidolgozásáig és hatálybalépéséig is azonnal foglalkozni kell a mágneses játékok veszélyeivel, hogy a veszélyek ismeretének bővítésével minimálisra lehessen csökkenteni az ilyen játékok által okozott gyermekbalesetek számát.

(5)

A 88/378/EGK irányelven kívül a játékbiztonságra a 2001/95/EK irányelv is kiterjed, amely meghatározza a fogyasztói termékek piacfelügyeleti keretét. A 2001/95/EK irányelv 13. cikke szerint ha a Bizottság a fogyasztók egészségére és biztonságára súlyos kockázatot jelentő termékről szerez tudomást, bizonyos feltételek szerint határozatot fogadhat el, amely előírja, hogy a tagállamok ideiglenes intézkedéseket tegyenek elsősorban azért, hogy az ilyen termék forgalomba hozatalát és piacon való hozzáférhetőségét korlátozzák, vagy specifikus feltételektől tegyék függővé.

(6)

Ilyen határozat akkor fogadható el, ha a) a tagállamok által a kockázat kezelésére elfogadott, vagy elfogadandó módszerek jelentősen különböznek; b) a kockázat a termék által felvetett biztonsági kérdés természete miatt az érintett termékekre vonatkozó specifikus közösségi jogszabályok által előírt más eljárások alapján nem kezelhető az eset sürgősségének megfelelő módon; és c) a kockázat a fogyasztói egészség és biztonság egységes és magas szintű védelmének biztosítása, valamint a belső piac megfelelő működése érdekében kizárólag megfelelő közösségi szintű intézkedések elfogadásával küszöbölhető ki hatékonyan.

(7)

A játékokban található mágnesekkel kapcsolatban nemrég komoly veszély jelent meg. Jóllehet már régóta használnak mágneseket játékokban, ám az utóbbi években ezek egyre erősebbek lettek, és így könnyebben leválnak, ha a régebben alkalmazott technikákkal megegyező módon erősítik oda őket valamihez. Ráadásul mivel erősebbek, a játékokban használt laza mágnesek vagy mágneses alkatrészek manapság balesetveszélyesebbek mint korábban.

(8)

Ez a súlyos veszély 2006 és 2007 során világszerte számos bejelentett balesetben öltött testet, amikor is gyermekek játékokról levált mágneseket vagy mágnest tartalmazó apró játékokat nyeltek le. Több mágnes lenyelése esetén ezek vonzhatják egymást, és bélperforációt, fertőzést vagy elzáródást okozhatnak, amely halálos is lehet. Ilyen mágnesek belélegzése szintén súlyos sérüléseket okozott, tüdőbe jutásuk pedig azonnal sebészi beavatkozást kíván.

(9)

Egy egyesült államokbeli végzetes baleset mellett 2006-ban világszerte számos esetet jelentettek, amelyekben gyermekek legalább két mágnest vagy egy mágnest és egy fémtárgyat nyeltek le, és ez komoly műtétet igényelt. A balesetekben érintett gyermekek kora 10 hónapostól 12 évesig terjedt.

(10)

2006-ban és 2007-ben számos játékgyártó jelentős számú mágneses játékot hívott vissza. 2007 nyarán világszerte 18 millió mágneses játékot hívtak vissza, amelyek jelentős hányada az európai piacon volt. A balesetek és a nemrég történt visszahívások eredményeként számos gyártó felismerte a veszélyt, és módosított az érintett játékok felépítésén oly módon, hogy a mágnest tartalmazó rész zárt tokként vagy foglalatként veszi körül a mágnest.

(11)

Néhány ország már fogadott el intézkedéseket a veszély kezelésére. Az Egyesült Államok fogyasztói termékbiztonsági bizottsága (Consumer Product Safety Commission, a továbbiakban: CPSC) 2007. április 19-én kiadott egy szülőknek szóló figyelmeztetést a mágneses játékok egészségi és biztonsági veszélyeiről. A CPSC részt vett az ASTM F963-2007 „a játékok biztonságáról szóló fogyasztóbiztonsági specifikáció” (Consumer Safety Specification on Toy Safety) felülvizsgálatában is, amely az ASTM International szabványügyi testület égisze alatt zajlott a játékokban található mágnesek kérdéskörének kezelésére. Európában Franciaország és Németország is nemzeti intézkedésekről tájékoztatta a Bizottságot.

(12)

A termék- és játékbiztonságról szóló 2007. szeptember 26-i állásfoglalásában (6) az Európai Parlament sürgette a Bizottságot, hogy hatásköreit kihasználva hozzon korlátozó intézkedéseket – ideértve a piacról való kitiltást is –, ha a közösségi piacon forgalmazott fogyasztói termékek nem bizonyulnak biztonságosnak.

(13)

A tagállamokkal a 2001/95/EK irányelv 15. cikke által létrehozott bizottság keretében folytatott előzetes konzultáció során megállapítást nyert, hogy a tagállamok megközelítése jelentősen eltér a mágneses játékok által jelentett veszély tekintetében.

(14)

Közösségi szabályok hiányában néhány tagállam egymástól eltérő nemzeti intézkedéseket fogadott el vagy tervez elfogadni a közeljövőben, hogy a mágneses játékok veszélyeit kivédje. Az ilyen nemzeti intézkedések bevezetése óhatatlanul a védelem egyenetlen szintjét és a mágneses játékok kereskedelmének Közösségen belüli korlátozását eredményezi. Számos tagállam közösségi intézkedést kért.

(15)

Létezik ugyan közösségi jogszabály (7) a kisgyermekeknek szánt játékok apró részeiről, ám az nem foglalkozik kifejezetten és eléggé azzal, hogyan veszélyeztetik a mágneses játékok a három évnél idősebb gyermekeket. A veszély jellegét tekintve a mágneses játékok jelentette kockázat nem kezelhető hatékonyan konkrét közösségi jogszabályokban megállapított más eljárással oly módon, hogy az összeegyeztethető legyen az eset sürgősségi fokával. Ezért a 2001/95/EK irányelv 13. cikke szerint időszakos határozathoz szükséges folyamodni addig is, amíg a felülvizsgált EN 71-1:2005 európai szabvány átfogó megoldást nyújt az azonosított problémára. Az ebben a határozatban tervbe vett intézkedés csak részleges, időszakos és rövid távú megoldást kínál. Amikor a Bizottság a CEN-nek kiadta az EN 71-1:2005 felülvizsgálatára vonatkozó szabványügyi megbízást, világosan felismerte, hogy a mágneses játékok veszélyeinek megfelelő kezeléséhez szerkezeti előírásokra van szükség.

(16)

Tekintettel a mágneses játékok által jelentett súlyos veszélyre és az EU-n belüli következetes és magas szintű fogyasztói biztonság és egészségvédelem biztosítása, valamint a kereskedelem akadályozásának elkerülése érdekében a 2001/95/EK irányelv 13. cikkének értelmében sürgősen ideiglenes határozatot kell elfogadni. Egy ilyen határozatnak a mágneses játékok forgalomba hozatalát és piaci hozzáférhetővé tételét annak feltételéül kell szabnia, hogy legyen rajtuk egy jelölés, amely megfelelő módon figyelmeztet a lenyelhető alakú és méretű, a gyermekek számára hozzáférhető mágnesek vagy mágneses alkatrészek meglétéhez kapcsolódó veszélyekre. A határozatnak hozzá kell járulnia a további halálesetek és sérülések megelőzéséhez.

(17)

A baleseti és veszélyességi adatok fényében, illetve az EN 71-1:2005 szabvány felülvizsgálatából kifolyólag függőben lévő állandó intézkedés miatt e határozat hatályának a mágneses játékokra kell kiterjednie.

(18)

Ez a határozat nem sérti a 2001/95/EK irányelv 3. cikkének (4) bekezdését illetve 6–8. cikkét, így nem gátolja a tagállamokat abban, hogy megfelelő intézkedéseket hozzanak bizonyítottan veszélyes mágneses játékokkal kapcsolatban, tekintet nélkül az e határozat előírásainak és az általános biztonsági előírások biztosítására szolgáló más kritériumoknak való megfelelésre. A tagállamok kötelesek piacfelügyeleti és végrehajtási tevékenységeket végezni, hogy elkerüljék a veszélyes termékek révén a fogyasztók egészségére és biztonságára irányuló kockázatot.

(19)

Az EN 71-1:2005 európai szabvány felülvizsgálatában bekövetkezett haladás alapján és tekintettel arra, hogy a felülvizsgált szabvány hiánytalan és teljes mértékben alkalmas a mágneses játékok által jelentett veszély kezelésére, a Bizottság el fogja dönteni, hogy kiterjessze-e ennek a határozatnak a hatályát további időszakokra, és hogy kell-e módosítani ezt a határozatot. A Bizottság elsősorban azt fogja eldönteni, hogy szerkezeti előírásokat is bevezessen-e az e határozat által előírt figyelmeztetés kiegészítéseként.

(20)

Szükség van egy rövid átmeneti időszakra mind a tagállamok érdekében, amelyeknek biztosítani kell a határozat hatékony alkalmazását, mind pedig a mágneses játékok gyártói és forgalmazói érdekében, akiket arra köteleznek, hogy kizárólag megfelelő figyelmeztetéssel ellátott játékot hozzanak forgalomba vagy tegyenek hozzáférhetővé a piacon. Ebben az esetben a lehető legrövidebb átmeneti időszakot kell megállapítani, amely összhangban áll a további balesetek megelőzésének és az arányosság biztosításának szükségességével, figyelembe véve, hogy az intézkedés csupán egy jelölésből áll, és nem követeli meg magának a termék szerkezetének a módosítását. Ezért a mágneses játékokon feltüntetett figyelmeztetés követelményét röviddel a határozat Bizottság általi elfogadása után alkalmazni kell.

(21)

Az ebben a határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 2001/95/EK irányelv 15. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Fogalommeghatározások

E határozat alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

„mágneses játék”: olyan játék, amely egy vagy több, lenyelhető alakú és méretű, és a gyermek számára hozzáférhető mágnest vagy mágneses alkatrészt tartalmaz vagy ilyenből áll,

„játék”: olyan termék vagy anyag, amelyet úgy alakítottak ki vagy egyértelműen arra szántak, hogy 14 évnél fiatalabb gyermek játsszék vele,

„lenyelhető alakú vagy méretű”: teljesen beleillik az EN 71-1:2005 szabványban meghatározott kis alkatrészek vizsgálóhengerébe (small-parts cylinder),

„gyermek számára hozzáférhető”: laza, vagy a gyermek általi rendes vagy ésszerűen előrelátható körülmények közötti használat során a játékról leválni képes, akkor is, ha eredetileg a játék belsejében, tokban, mélyedésben vagy foglalatban volt,

„piaci hozzáférhetővé tétel”: kereskedelmi tevékenység során mágneses játék szállítása forgalmazás, fogyasztás vagy felhasználás céljából a közösségi piacon, függetlenül attól, hogy ez fizetés ellenében vagy térítésmentesen történik,

„forgalomba hozatal”: a mágneses játék első hozzáférhetővé tétele a közösségi piacon,

„forgalomból történő kivonás”: a forgalmazás, kiállítás és felkínálás megelőzésére szolgáló intézkedés.

2. cikk

Figyelmeztetés

(1)   A tagállamok biztosítják, hogy a forgalomba hozott vagy a közösségi piacon hozzáférhetővé tett mágneses játékokon az alábbi figyelmeztetés legyen:

a)

a következő szöveggel: „Figyelem! Ez a játék mágnest vagy mágneses alkatrészt tartalmaz. Az emberi test belsejében az egymáshoz vagy más fémtárgyhoz tapadó mágnesek súlyos vagy halálos sérülést okozhatnak. Azonnal kérjen orvosi segítséget a mágnes lenyelése vagy belélegzése esetén!”;

b)

vagy ehhez hasonló, könnyen megérthető szöveg, amely ugyanezt az üzenetet közvetíti.

(2)   A figyelmeztetés könnyen látható és olvasható módon jelenjen meg, szembetűnő módon megjelenítve a csomagoláson vagy másként a játékhoz rögzítve oly módon, hogy a vásárlás helyén a fogyasztó számára látható legyen.

(3)   A figyelmeztetés annak a tagállamnak a hivatalos nyelvein jelenjen meg, amelyben a játékot forgalomba hozták vagy hozzáférhetővé tették a piacon.

3. cikk

Végrehajtás

(1)   2008. július 21-től a tagállamok biztosítják, hogy az előírt figyelmeztetést nem viselő játékokat tilos legyen forgalomba hozni vagy a piacon elérhetővé tenni.

(2)   2008. július 21-től a tagállamok biztosítják, hogy az előírt figyelmeztetést nem viselő ám mégis forgalomba hozott vagy a piacon hozzáférhetővé tett játékokat kivonják a forgalomból, és azt, hogy a fogyasztókat megfelelően tájékoztatják a veszélyről.

(3)   A tagállamok a 2001/95/EK irányelv 12. cikkével összhangban haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot az e cikk szerint tett intézkedéseikről.

4. cikk

Tájékoztatás

A tagállamok meghozzák azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek, közzé teszik ezeket, és erről haladéktalanul értesítik a Bizottságot.

5. cikk

Alkalmazási időszak

Ez a határozat 2009. április 21-ig alkalmazandó.

6. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. április 21-én.

a Bizottság részéről

Meglena KUNEVA

a Bizottság tagja


(1)  HL L 11., 2002.1.15., 4. o.

(2)  HL L 220., 1993.8.30., 1. o.

(3)  HL L 187., 1988.7.16., 1. o. A 93/68/EGK irányelvvel (HL L 220., 1993.8.30., 1. o.) módosított irányelv.

(4)  HL L 204., 1998.7.21., 37. o. A legutóbb a 2006/96/EK tanácsi irányelvvel (HL L 363., 2006.12.20., 81. o.) módosított irányelv.

(5)  A mágneses játékokra vonatkozó szabvány kidolgozására a CEN-nek adott 2007. május 25-i szabványügyi megbízás (M/410).

(6)  Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0412.

(7)  A 88/378/EGK irányelvvel összhangban azoknak a játékoknak, alkotórészeiknek és azoknak a leválasztható részeknek, amelyek egyértelműen olyan játékok részei, amelyeket nyilvánvalóan 36 hónapnál fiatalabb gyermekek számára szántak, olyan méretűeknek kell lenniük, hogy a gyermek azokat ne nyelhesse le és/vagy lélegezhesse be. Ez azt jelenti, hogy 36 évnél fiatalabb gyermekeknek szánt játék nem tartalmazhat lenyelhető vagy belélegezhető részt, akár mágneses, akár nem.