19.4.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 109/40


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. április 18.)

a kizárólag gyermekbiztos öngyújtók forgalomba hozatalát biztosító és az újszerű öngyújtók forgalomba hozatalát tiltó, tagállamok által meghozandó intézkedések előírásáról szóló 2006/502/EK határozat érvényességének meghosszabbításáról

(az értesítés a C(2008) 1442. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/322/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az általános termékbiztonságról szóló, 2001. december 3-i 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 13. cikkére,

mivel:

(1)

A 2006/502/EK bizottsági határozat (2) előírja, hogy a tagállamok hozzanak intézkedéseket annak biztosítására, hogy kizárólag gyermekbiztos öngyújtók kerüljenek forgalomba, valamint tiltsák meg az újszerű öngyújtók forgalomba hozatalát.

(2)

A 2006/502/EK határozatot a 2001/95/EK irányelv 13. cikkének rendelkezései alapján fogadták el, amely a határozat érvényességét legfeljebb egyéves időtartamra korlátozza, de engedélyezi annak legfeljebb egyéves időszakokkal való további meghosszabbítását.

(3)

A 2006/502/EK határozatot a 2007/231/EK határozat módosította, amely a határozat érvényességét első alkalommal további egy évvel meghosszabbította 2008. május 11-ig.

(4)

Az eddig szerzett tapasztalatok, valamint az öngyújtók gyermekbiztossága terén elért alternatív megoldás irányába történt előrehaladás alapján szükséges a határozat érvényességét további 12 hónappal meghosszabbítani.

(5)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 2001/95/EK irányelv által létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2006/502/EK határozatban a 6. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép: „Ezt a határozatot 2009. május 11-ig kell alkalmazni.”

2. cikk

A tagállamok meghozzák az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy e határozatnak legkésőbb 2008. május 11-ig megfeleljenek, valamint kihirdetik azokat. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. április 18-án.

a Bizottság részéről

Meglena KUNEVA

a Bizottság tagja


(1)  HL L 11., 2002.1.15., 4. o.

(2)  HL L 198., 2006.7.20., 41. o. A 2007/231/EK határozattal (HL L 99., 2007.4.14., 16. o.) módosított határozat.