15.3.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 73/13


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 234/2008/EK HATÁROZATA

(2008. március 11.)

az európai statisztikai tanácsadó bizottság létrehozásáról és a 91/116/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 285. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1)

A statisztikai adatok felhasználói és előállítói, valamint az ilyen adatokat szolgáltató válaszadók közötti együttműködés lényeges a közösségi statisztikai információs politika előkészítéséhez és fejlesztéséhez.

(2)

Jelenleg a Tanácsot és a Bizottságot a 91/116/EGK tanácsi határozat (3) által létrehozott gazdasági és szociális statisztikai információkkal foglalkozó európai tanácsadó bizottság segíti a Közösség statisztikai információs politikájában megfogalmazott célkitűzések összehangolásában, figyelembe véve a felhasználói igényeket és az adatszolgáltatók és -előállítók által viselt költségeket.

(3)

Bár a gazdasági és szociális statisztikai információkkal foglalkozó európai tanácsadó bizottság hasznosnak bizonyult, a Közösségben bekövetkezett változások – különösen a 27 tagúvá bővülés – módosításokat tesz szükségessé annak szerepe, megbízatása, összetétele és eljárásai vonatkozásában. Az egyértelműség érdekében helyénvaló e bizottságot egy új európai statisztikai tanácsadó bizottsággal (a továbbiakban: a bizottság) felváltani.

(4)

A bizottság a programtervezési folyamat során hozzájárul a szoros együttműködéshez az európai statisztikai rendszer irányításának és a közösségi statisztikák minőségének javítása céljából. Ennek érdekében továbbra is szorosan együtt kell működnie a 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozat (4) által létrehozott statisztikai programbizottsággal és a 91/115/EGK tanácsi határozat (5) által létrehozott monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikákkal foglalkozó bizottsággal.

(5)

Egyensúlyt kell teremteni a bizottságnak a kibővített Közösségben végzett munkáját hatékonyabbá tévő létszámcsökkentés, illetve a valamennyi közösségi statisztikai szereplő képviseletének szükségessége között, amint azt a 2005. november 8-i tanácsi következtetésekben is kérték.

(6)

A közösségi statisztikai követelményekből fakadó előnyök és költségek alaposabb felmérésére és kiegyensúlyozására, valamint a közösségi statisztikai jogszabályok terheinek újbóli egyensúlyba hozására és csökkentésére vonatkozó – a növekvő kereslet kielégítését megkönnyítő – célok elérése érdekében a bizottságnak nagyobb szerepet kell játszania a közösségi statisztikai program előkészítésében és végrehajtásában.

(7)

A bizottságnak csatornaként kell szolgálnia a felhasználók, a válaszadók és a statisztikai adatok előállítói a közösségi statisztikai információs politika célkitűzéseivel kapcsolatos tanácsai számára.

(8)

A 91/116/EGK határozatot ezért hatályon kívül kell helyezni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Európai statisztikai tanácsadó bizottság

(1)   Létrejön az európai statisztikai tanácsadó bizottság (a továbbiakban: bizottság).

(2)   A bizottság segíti az Európai Parlamentet, a Tanácsot és a Bizottságot a Közösség statisztikai információs politikájában megfogalmazott stratégiai célkitűzések és prioritások összehangolásában, figyelembe véve a felhasználói igényeket és az adatszolgáltatók és -előállítók által viselt költségeket.

(3)   E segítség kiterjed a közösségi statisztikai információs politikával kapcsolatos valamennyi statisztikai területre.

2. cikk

Feladatok

(1)   A Bizottság a közösségi statisztikai program előkészítésének korai szakaszában konzultál a bizottsággal. A bizottság elsősorban a következő kérdésekben nyilvánít véleményt:

a)

a közösségi statisztikai program kapcsolódása a közösségi intézmények, a nemzeti és regionális hatóságok és a különböző gazdasági és társadalmi csoportok, valamint a tudományos körök által megfogalmazott európai integrációs és fejlődési követelményekhez;

b)

a közösségi statisztikai program kapcsolódása a Közösség tevékenységeihez a gazdasági, társadalmi és technikai fejlődés figyelembevételével;

c)

a közösségi statisztikai program különböző területei közötti prioritások és erőforrások, a Bizottság éves statisztikai munkaprogramja, valamint a statisztikai munkák prioritásainak újbóli meghatározása közötti egyensúly;

d)

a közösségi statisztikai program végrehajtásához szükséges erőforrások megfelelősége, beleértve a Közösség és a nemzeti hatóságok által közvetlenül viselt költségeket, továbbá hogy a közösségi statisztikák alkalmazási köre, részletessége és költségei megfelelnek-e a felhasználók igényeinek;

e)

az adatszolgáltatóknak a statisztikai adatok nyújtásával kapcsolatos költségei és a válaszadók terheinek csökkentési lehetőségei, különös tekintettel a kis- és középvállalkozások terheire.

(2)   A bizottság felhívja a Bizottság figyelmét olyan területekre is, ahol szükségessé válhat új statisztikai tevékenységek kialakítása, és tanácsot ad a Bizottságnak azzal kapcsolatban, hogyan lehet a közösségi statisztikák relevanciáját a felhasználói szempontoknak megfelelően javítani, figyelembe véve az adatszolgáltatók és -előállítók által viselt költségeket.

3. cikk

Kapcsolat a közösségi intézményekkel és más szervezetekkel

(1)   Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság kérésére a bizottság véleményt nyilvánít a közösségi statisztikai információs politika kialakítására, a közösségi statisztikai program prioritásaira, a meglévő statisztikák értékelésére, az adatminőségre és a terjesztési politikára vonatkozó felhasználói igényekkel és adatszolgáltatói költségekkel kapcsolatos kérdésekről.

(2)   A bizottság véleményt nyilvánít és jelentést tesz az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak a felhasználói igényekről és az adatszolgáltatók által a közösségi statisztikák előállítása és terjesztése során viselt költségekről, valahányszor azt feladata elvégzése érdekében szükségesnek ítéli.

A Bizottság évente jelentést tesz a bizottság véleményének figyelembevételéről.

(3)   A bizottság feladatának teljesítése érdekében együttműködik a statisztikai programbizottsággal és a monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikákkal foglalkozó bizottsággal. A tanácsadó bizottság rendszeresen tájékoztatja e két bizottságot a 2. cikk szerinti feladataival kapcsolatos véleményeiről, és megküldi azoknak az e cikk (1) és (2) bekezdésben említett véleményeket és jelentéseket.

(4)   A bizottság kapcsolatot tart a statisztikák felhasználóinak nemzeti tanácsaival.

4. cikk

Összetétel és kinevezési eljárás

(1)   A bizottság 24 tagból áll, a következő összetételben:

a)

tizenkét tagot az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal való konzultációt követően a Bizottság nevez ki. A tagok függetlenül járnak el. E tizenkét tag kinevezése érdekében minden egyes tagállam három, a statisztika területén elismert szakértői jelöltből álló listát nyújt be a Bizottsághoz. A Bizottság törekszik annak biztosítására, hogy a tizenkét tag megfelelően képviselje a felhasználókat, a válaszadókat és a közösségi statisztika egyéb érdekelt feleit (beleértve a tudományos közösséget, a szociális partnereket és a civil társadalmat). A tizenkét tag feladatait személyesen látja el;

b)

a következő tizenegy tagot közvetlenül nevezik ki azon intézmények és testületek, amelyekhez tartoznak:

i.

az Európai Parlament egy képviselője;

ii.

a Tanács egy képviselője;

iii.

az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy képviselője;

iv.

a Régiók Bizottságának egy képviselője;

v.

az Európai Központi Bank egy képviselője;

vi.

a statisztikai programbizottság két képviselője;

vii.

az Európai Vállalkozások Szövetsége (BusinessEurope) egy képviselője;

viii.

az Európai Szakszervezetek Szövetségének egy képviselője;

ix.

a Kézműves Kis- és Középvállalkozások Európai Szövetsége (UEAPME) egy képviselője;

x.

az európai adatvédelmi biztos;

c)

az Eurostat főigazgatója hivatalból a tanácsadó bizottság szavazati joggal nem rendelkező tagja.

(2)   A bizottság tagjainak névsorát az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában közzé kell tenni.

5. cikk

A hivatali idő

(1)   A bizottság tagjait egy ötéves, egyszer megújítható időtartamra nevezik ki. Hivatali idejük lejártakor a tagok mindaddig hivatalban maradnak, amíg helyükre új tagot nem neveznek ki, vagy megbízatásukat meg nem újítják.

(2)   Amennyiben a bizottság egy tagja hivatali idejének lejárta előtt lemond, úgy helyébe a hivatali idejének fennmaradó részére a 4. cikkel összhangban kinevezett tag lép.

6. cikk

Felépítés és működés

(1)   A bizottság a Bizottság által kinevezett tagjai közül választja elnökét. Az elnököt ötéves, egyszer megújítható időtartamra nevezik ki.

(2)   Az elnök évente legalább egy alkalommal, saját kezdeményezésére vagy a tagok legalább egyharmadának kérésére összehívja a bizottságot.

(3)   Az összetett statisztikai kérdésekről szóló vélemények előkészítése érdekében a bizottság a Bizottsággal egyetértésben ideiglenes munkacsoportokat alakíthat a bizottság egy tagjának elnökletével. A munkacsoportokat a szakmai háttér és a földrajzi megoszlás megfelelő egyensúlyát képviselő szakértők alkotják. A munkacsoportok eljárásainak eredményét jelentés formájában a szóban forgó munkacsoportok elnökei terjesztik elő a bizottság ülésén.

(4)   Feladatainak ellátása érdekében a bizottság tanulmányok készítésére adhat megbízást és szemináriumokat tarthat.

(5)   A Bizottság érintett szervezeti egységeinek képviselői megfigyelőként részt vehetnek a bizottság és a munkacsoportok ülésein.

Az elnök egyéb megfigyelők számára is engedélyezheti a bizottság ülésein való részvételt.

(6)   A titkársági teendők ellátását a bizottság és a munkacsoportok számára a Bizottság biztosítja.

(7)   A bizottság kiadásait a Bizottság költségvetési előirányzatai tartalmazzák.

7. cikk

Döntéshozatali eljárások

A bizottság részletes döntéshozatali eljárásait a bizottság eljárási szabályzata határozza meg.

8. cikk

Titoktartás

A Szerződés 287. cikkének sérelme nélkül a bizottság tagjai nem hozhatnak nyilvánosságra a tanácsadó bizottság vagy munkacsoportjainak eljárásai során birtokukba került információkat, amennyiben a Bizottság úgy tájékoztatja őket, hogy az adott információ igazolhatóan bizalmas természetű, vagy hogy a kért véleményre vagy a felmerült kérdésre adott válasz ilyen bizalmas információ nyilvánosságra hozatalával járna.

9. cikk

Eljárási szabályzat

A Bizottsággal való konzultáció után a tanácsadó bizottság elfogadja eljárási szabályzatát. Az eljárási szabályzatot tájékoztatás céljából továbbítani kell az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz.

10. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 91/116/EGK határozat hatályát veszti.

11. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat 2008. június 15-én lép hatályba.

Kelt Strasbourgban, 2008. március 11-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök

J. LENARČIČ


(1)  HL C 97., 2007.4.28., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament 2007. október 24-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2008. február 14-i határozata.

(3)  HL L 59., 1991.3.6., 21. o. A 97/255/EK határozattal (HL L 102., 1997.4.19., 32. o.) módosított határozat.

(4)  HL L 181., 1989.6.28., 47. o.

(5)  HL L 59., 1991.3.6., 19. o. A 2006/856/EK határozattal (HL L 332., 2006.11.30., 21. o.) felváltott határozat.