21.12.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 337/54


A BIZOTTSÁG 1541/2007/EK RENDELETE

(2007. december 20.)

a harmadik országokba irányuló cukorimport vámalakiságai elvégzésének a 800/1999/EK rendelet 16. cikke szerinti igazolásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló, 2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 40. cikke (1) bekezdésének g) pontjára,

mivel:

(1)

A 318/2006/EK rendelet 33. cikkének (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a cukorágazatban az export-visszatérítések a rendeltetési helytől függően eltérőek lehetnek, amennyiben ezt a világpiaci helyzet, vagy egyes piacok különleges igényei szükségessé teszik.

(2)

A fehér cukorra alkalmazandó export-visszatérítéseknek a 2007/2008-as gazdasági év végéig történő megállapítására irányuló folyamatos pályázati felhívásról szóló, 2007. július 27-i 900/2007/EK bizottsági rendelet (2) 1. cikke néhány rendeltetési hely kivételével hasonló differenciálást ír elő.

(3)

A mezőgazdasági termékek után járó export-visszatérítési rendszer alkalmazása közös részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1999. április 15-i 800/1999/EK rendelet (3) 14. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy ahol a rendeltetési hely szerint változik a visszatérítési ráta, a visszatérítést a rendelet 15. és 16. cikkében megállapított további feltételek szerint kell kifizetni.

(4)

A 800/1999/EK rendelet 15. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy a termékeket változatlan állapotban importálni kell abba a harmadik országba vagy azon harmadik országok valamelyikébe, amelyre a visszatérítés vonatkozik.

(5)

A 800/1999/EK rendelet 16. cikke felsorolja azon okmányokat, amelyek igazolják a vámkezelés egy harmadik országban történő elvégzését az olyan esetekben, amikor a visszatérítési ráta a rendeltetési helytől függően különböző. A cikk (4) bekezdése szerint a Bizottság – egyes később meghatározandó esetekben – úgy rendelkezhet, hogy a fenti cikkben említett igazolás egy meghatározott okmánnyal vagy egyéb módon is teljesíthető.

(6)

A cukorágazatban az exportműveletekre általában a londoni határidős piacon FOB-paritáson kötött szerződések az irányadók. Ennek eredményeként a vevők a FOB-szakaszban elfogadják az összes szerződéses kötelezettséget, beleértve a vámkezelés elvégzésének igazolását is, anélkül, hogy közvetlen kedvezményezettjei lennének annak a visszatérítésnek, amelyre az igazolás jogosít. Az igazolás beszerzése a teljes exportált mennyiségre nézve egyes országokban jelentős adminisztratív nehézségekkel járhat, ami miatt a ténylegesen exportált teljes mennyiség után járó visszatérítés kifizetése jelentős mértékben késhet vagy akadályokba ütközhet.

(7)

A cukoripar egyensúlyának megőrzése érdekében a 800/1999/EK rendelet 16. cikkében foglaltak szerint a cukor harmadik országokba irányuló importja esetében a vámkezelés elvégzésének igazolásáról szóló, 2007. április 20-i 436/2007/EK bizottsági rendelet (4)2007. december 31-ig lehetővé teszi a vámkezelés elvégzésének igazolására vonatkozó szabályok rugalmasabbá tételét.

(8)

Mivel ezen engedményt eredményező adminisztratív nehézségek, valamint e nehézségek piaci következményei továbbra is fennállnak, a rendeltetési helyek igazolásának fent említett módja 2008-ra is alkalmazandó.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Cukorpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 318/2006/EK rendelet 32. cikkével összhangban történő export esetén a terméket a következő három okmány bemutatása mellett tekintik harmadik országba importáltnak:

a)

a szállítólevél másolata;

b)

az érintett harmadik ország hivatalos szerve, vagy a rendeltetési országban felállított hivatalos tagállami szervek vagy a 800/1999/EK rendelet 16a–16f. cikke értelmében jóváhagyott nemzetközi felügyelő szerv által kiállított kirakodási igazolás, amely igazolja, hogy a termék elhagyta a kirakodási helyet, vagy legalábbis – az igazolást kiállító hatóságok vagy szervek tudomása szerint – újraexportálás céljából nem rakodták be újra;

c)

a Közösségben elismert közvetítők által kiállított banki dokumentum, amely igazolja, hogy a szóban forgó exportnak megfelelő kifizetés az exportőr náluk nyitott számláján jóváírásra került, vagy a kifizetés megtörténtéről szóló igazolás.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2008. január 1-jétől2008. december 31-ig kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. december 20-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 58., 2006.2.28., 1. o. A legutóbb az 1260/2007/EK rendelettel (HL L 283., 2007.10.27., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 196., 2007.7.28., 26. o. Az 1298/2007/EK rendelettel (HL L 289., 2007.11.7., 3. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 102., 1999.4.17., 11. o. A legutóbb az 1001/2007/EK rendelettel (HL L 226., 2007.8.30., 9. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 104., 2007.4.21., 14. o.