20.12.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 335/14


A BIZOTTSÁG 1518/2007/EK RENDELETE

(2007. december 19.)

a vermutra vonatkozó vámkontingens megnyitásáról és kezelési módjáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkekre alkalmazandó kereskedelmi szabályokról szóló, 1993. december 6-i 3448/1993/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Európai Közösség és az Argentin Köztársaság között levélváltás formájában létrejött és a 2006/930/EK tanácsi határozattal (2) jóváhagyott, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság engedményes listáin szereplő engedményeknek ezen országok Európai Közösséghez való csatlakozása során történő módosításáról szóló megállapodás (3) erga omnes vámkontingens megnyitását írja elő a vermutra vonatkozóan. E kontingenst meg kell nyitni.

(2)

A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet (4) meghatározza a vámáru-nyilatkozatok időrendi sorrendje alapján felhasználásra kerülő vámkontingensek kezelési szabályait. Helyénvaló rendelkezni arról, hogy az e rendelettel megnyitott vámkontingenst ezekkel a szabályokkal összhangban kell kezelni.

(3)

A Közösség által a levélváltás formájában létrejött megállapodás értelmében vállalt kötelezettségekkel összhangban helyénvaló rendelkezni arról, hogy e rendeletet 2007. január 1-jétől kell alkalmazni.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az I. mellékletében nem szereplő, feldolgozott mezőgazdasági termékek kereskedelmére vonatkozó horizontális kérdésekkel foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

7 EUR/hl vámtarifájú, 13 810 hl (erga omnes) éves vámkontingenst (tételszám: 09.0098) kell megnyitni a növényekkel vagy aromatikus anyagokkal ízesített, friss szőlőből 2 literesnél nagyobb tartályban készült vermutnak és más boroknak – amelyek tényleges alkoholtartalma legfeljebb 18 % térfogatszázalék és amelyek a 2205 90 10 vámtarifaszám alá tartoznak – a Közösségben történő szabad forgalomba bocsátására.

2. cikk

Az 1. cikkben említett éves vámkontingenst a 2454/93/EGK rendelet 308a., 308b. és 308c. cikkével összhangban a Bizottság kezeli.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2007. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. december 19-én.

a Bizottság részéről

Günter VERHEUGEN

alelnök


(1)  HL L 318., 1993.12.20., 18. o. A legutóbb a 2580/2000/EK rendelettel (HL L 298., 2000.11.25., 5. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 355., 2006.12.15., 91. o.

(3)  HL L 355., 2006.12.15., 92. o.

(4)  HL L 253., 1993.10.11., 1. o. A legutóbb a 214/2007/EK rendelettel (HL L 62., 2007.3.1., 6. o.) módosított rendelet.