6.12.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 320/27


A BIZOTTSÁG 1435/2007/EK RENDELETE

(2007. december 5.)

a Németország lobogója alatt közlekedő hajók által a Balti-tenger 25–27., 28.2., 29. és 32. alkörzetében folytatott heringhalászat újbóli engedélyezéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002//EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 26. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 21. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az egyes halállományokra és halállománycsoportokra vonatkozó, a Balti-tengeren alkalmazandó halászati lehetőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a 2007. évre történő meghatározásáról szóló, 2006. december 11-i 1941/2006/EK tanácsi rendelet (3) kvótákat állapít meg a 2007. évre.

(2)

2007. április 19-én Németország a 2847/93/EGK rendelet 21. cikkének (2) bekezdése értelmében arról értesítette a Bizottságot, hogy a lobogója alatt közlekedő hajók számára 2007. április 20-i hatállyal megtiltja a hering halászatát az ICES III d övezet vizein a Balti-tenger 25–27., 28.2., 29. és 32. alkörzetében.

(3)

2007. május 16-án a Bizottság a 2847/93/EGK rendelet 21. cikkének (3) bekezdése és a 2371/2002/EK rendelet 26. cikkének (4) bekezdése értelmében ugyanezen időbeli hatállyal elfogadta a Németország lobogója alatt közlekedő vagy Németországban lajstromozott hajók által az ICES III d övezet vizein a Balti-tenger 25–27., 28.2., 29. és 32. alkörzetében folytatott heringhalászat tilalmáról szóló 546/2007/EK (4) rendeletet.

(4)

A Bizottsághoz a német hatóságok által eljutatott tájékoztatás szerint a Balti-tenger 25–27., 28.2., 29. és 32. alkörzetére vonatkozó német kvótán belül még rendelkezésre áll egy bizonyos heringmennyiség. Következésképpen a Németország lobogója alatt közlekedő vagy Németországban lajstromozott hajók számára engedélyezni kell a heringhalászatot az említett övezetekben.

(5)

Az engedély 2007. november 19-től lép hatályba annak érdekében, hogy a szóban forgó heringmennyiséget még ez év vége előtt le lehessen halászni.

(6)

Következésképpen az 546/2007/EK rendelet 2007. november 19-ével hatályát veszti,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Hatályon kívül helyezés

Az 546/2007/EK rendelet hatályát veszti.

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Rendelkezéseit 2007. november 19-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. december 5-én.

a Bizottság részéről

Fokion FOTIADIS

halászati és tengerészeti főigazgató


(1)  HL L 358., 2002.12.31., 59. o. A 865/2007/EK rendelettel (HL L 192., 2007.7.24., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 261., 1993.10.20., 1. o. A legutóbb az 1967/2006/EK rendelettel (HL L 409., 2006.12.30., 11. o.) módosított rendelet, helyesbítve: HL L 36., 2007.2.8., 6. o.

(3)  HL L 15., 2007.1.20., 1. o. A legutóbb a 898/2007/EK bizottsági rendelettel (HL L 196., 2007.7.28., 22. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 129., 2007.5.17., 23. o.


MELLÉKLET

Szám

83 – a halászat újbóli engedélyezése

Tagállam

Németország

Állomány

HER/3D-R31

Faj

Hering (Clupea harengus)

Övezet

A Balti-tenger 25–27., 28.2., 29. és 32. alkörzete

Időpont

2007.11.19.