6.12.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 320/3


A BIZOTTSÁG 1430/2007/EK RENDELETE

(2007. december 5.)

a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. és III. mellékletének módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 11. cikke c) pontjának ii. alpontjára és 13. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

Németország, Luxemburg, Ausztria és Olaszország a 2005/36/EK irányelv II. mellékletének módosítására vonatkozó indokolt kérelmet nyújtott be. Hollandia a 2005/36/EK irányelv III. mellékletének módosítására vonatkozó indokolt kérelmet nyújtott be.

(2)

Németország kérelmezte az egészségügyi („Gesundheit”) szó hozzáadását a gyermekápoló („Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger”) szakmai címhez. A betegápolásról szóló 2003. július 16-i, 2004. január 1-jén hatályba lépett törvény ugyanis módosította ennek a szakképzésnek a tartalmát és a szakmai címet egészségügyi és gyermekápolóra („Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger(in)”) változtatta. A képzés struktúrája és a képzés megkezdésének feltételei változatlanok maradtak.

(3)

Németország kérelmezte a pszichiátriai szakápoló („Psychiatrische(r) Krankenschwester/Krankenpfleger”) szakmának a II. mellékletből való törlését, mert ez a képzés az általános ápolói képzés kiegészítője, így már szerepel ez utóbbi oklevél leírásában.

(4)

Németország kérelmezte a geriátriai szakápoló („Altenpflegerin und Altenpfleger”) szakmának a mellékletbe való felvételét, az ugyanis megfelel a 2005/36/EK irányelv 11. cikke c) pontjának ii. alpontjában szereplő feltételeknek, amint az kitűnik a geriátriai ápolásról szóló 2000. november 17-i törvényből és a geriátriai szakápoló szakmához kapcsolódó képzésről és vizsgakövetelményekről szóló 2002. november 26-i rendeletből.

(5)

Végül pedig Németország kérelmezte az ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő („Bandagist”) és az ortopédiai műszerész („Orthopädiemechaniker”) szakma összevonását ortopédiai technikus („Orthopädietechniker”) néven a kézműipari tevékenységekről szóló törvény alapján (Handwerksordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. September 1998 (BGBl. I S. 3074; 2006 I S. 2095), zuletzt geändert durch Artikel 146 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407)).

(6)

Luxemburg az egyes egészségügyi szakmák gyakorlásáról és elismertségének növeléséről szóló 1992. március 26-i módosított törvény alapján kérelmezte a gyermekápoló („infirmier puériculteur”) szakmai címnek a gyermekgyógyászati ápoló („infirmier en pédiatrie”) szakmai címmel, az aneszteziológiai szakápoló („infirmier anesthésiste”) szakmai címnek az aneszteziológiai és intenzív terápiás szakápoló („infirmier en anesthésie et réanimation”) szakmai címmel, és a képesített gyógymasszőr („masseur diplômé”) szakmai címnek a masszőr („masseur”) szakmai címmel való helyettesítését. A képzési forma nem változott.

(7)

Ausztria a pszichiátriai szakápolói és a gyermek- és ifjúsági szakápolói szakképzés leírásának pontosítását kérelmezte a szakápolásról szóló törvénnyel összhangban (BGBI I no 108/1997).

(8)

Olaszország a földmérő („geometra”) és a képesített gazda („perito agrario”) szakmának a II. mellékletből való törlését kérelmezte, mert azokat a 2001. június 5-i 328. sz. elnöki rendelet 55. cikke és a 2003. július 8-i 227. sz. törvényerejű rendelet I. melléklete alapján oklevelet adó képzés keretében oktatják.

(9)

Németország, Luxemburg és Ausztria egy sor Meister/Mester címet adó szakképzésnek a II. mellékletbe való felvételét kérelmezte. Ezen szakképzések jogalapját elsősorban a következő jogszabályok képezik: Németországban: a kézműipari tevékenységekről szóló törvény (Gesetz zur Ordnung des Handwerks – Handwerksordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. September 1998 (BGBl. I S. 3074; 2006 I S. 2095), zuletzt geändert durch Artikel 146 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407)); Luxemburgban: az 1988. december 28-i törvény (HL 1988. december 28. A No. 72) és a 2005. február 4-i nagyhercegi rendelet (HL 2005. március 10. A – No. 29); Ausztriában: az ipari tevékenységekről és a munkáról szóló törvény (Gewerbeordnung 1994 (BGBl. Nr. 194/1994 idgF BGBl. I Nr. 15/2006)). Ezek megfelelnek a 2005/36/EK irányelv 11. cikke c) pontjának ii. alpontjában szereplő feltételeknek.

(10)

Hollandia kérelmezte a III. mellékletben szereplő szabályozott képzések leírásának módosítását az oktatásról és szakképzésről szóló törvény (az 1996-os WEB törvény) nyomán e képzésekkel kapcsolatban bekövetkezett változások figyelembevétele érdekében. Ezek a képzések megfelelnek a 2005/36/EK irányelv 13. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésében szereplő feltételeknek.

(11)

A 2005/36/EK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell.

(12)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a szakmai képesítések elismerésével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2005/36/EK irányelv II. és III. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. december 5-én.

a Bizottság részéről

Charlie McCREEVY

a Bizottság tagja


(1)  HL L 255., 2005.9.30., 22. o. A 2006/100/EK tanácsi irányelvvel (HL L 363., 2006.12.20., 141. o.) módosított irányelv.


MELLÉKLET

A 2005/36/EK irányelv II. és III. melléklete a következőképpen módosul:

I.

A II. melléklet a következőképpen módosul:

1.

Az 1. pont a következőképpen módosul:

a)

a „Németországban:” rovatban,

i.

az első francia bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„—

egészségügyi és gyermekápoló (»Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger(in)«),”;

ii.

a tizennegyedik francia bekezdést el kell hagyni;

iii.

a rovat a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„—

geriátriai szakápoló (»Altenpflegerin und Altenpfleger«);”

b)

a „Luxemburgban:” rovatban az ötödik, a hatodik és a hetedik francia bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„—

gyermekgyógyászati ápoló (»infirmier(ère) en pédiatrie«),

aneszteziológiai és intenzív terápiás szakápoló (»infirmier(ère) en anesthésie et en réanimation«),

masszőr (»masseur«),”;

c)

az „Ausztriában:” rovatban,

i.

a gyermek- és ifjúsági szakápoló („spezielle Grundausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege”) alapképzéssel kapcsolatos első francia bekezdés után a melléklet a következő szöveggel egészül ki:

„az általános képzés és a szakképzés összesen legalább tizenhárom évig tart, ezen belül legalább tíz év általános oktatásból és három év ápolóképző szakiskolában végzett szakképzésből áll, és sikeres vizsga esetén oklevél megszerzésével zárul”;

ii.

a pszichiátriai szakápoló („spezielle Grundausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege”) alapképzéssel kapcsolatos második francia bekezdés után a melléklet a következő szöveggel egészül ki:

„az általános képzés és a szakképzés összesen legalább tizenhárom évig tart, ezen belül legalább tíz év általános oktatásból és három év ápolóképző szakiskolában végzett szakképzésből áll, és sikeres vizsga esetén oklevél megszerzésével zárul”.

2.

A 2. pontban a „Németországban:” rovat a következőképpen módosul:

i.

a harmadik francia bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„—

ortopédiai technikus (»Orthopädietechniker«),”;

ii.

az ötödik francia bekezdést el kell hagyni.

3.

A melléklet szövege a 2. pont után a következő szöveggel egészül ki:

„2a

Meister/Mester (a Meister/Mester cím használatára jogosító iskolai és szakképzés) a következő szakmákban:

 

Németországban:

fémmunkás (»Metallbauer«),

orvosi műszerész (»Chirurgiemechaniker«),

karosszérialakatos- és autógyártó (»Karosserie- und Fahrzeugbauer«),

gépjárműtechnikus (»Kraftfahrzeugtechniker«),

kerékpár- és motorkerékpár-szerelő (»Zweiradmechaniker«),

hűtőberendezés-szerelő (»Kälteanlagenbauer«),

számítástechnikus (»Informationstechniker«),

mezőgazdaságigép-szerelő (»Landmaschinenmechaniker«),

puskaműves (»Büchsenmacher«),

bádogos (»Klempner«),

vízvezeték- és fűtésszerelő (»Installateur und Heizungsbauer«),

elektrotechnikus (»Elektrotechniker«),

villamosgépgyártó (»Elektromaschinenbauer«),

hajóépítő (»Boots- und Schiffbauer«),

kőműves és betonépítő (»Maurer und Betonbauer«),

tűzhely- és légfűtésépítő (»Ofen- und Luftheizungsbauer«),

ács (»Zimmerer«),

tetőfedő (»Dachdecker«),

útépítő (»Straßenbauer«),

hő- és hangszigetelő (»Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer«),

kútépítő (»Brunnenbauer«),

kőfaragó és kőszobrász (»Steinmetz und Steinbildhauer«),

stukkókészítő (»Stuckateur«),

szobafestő és mázoló (»Maler und Lackierer«),

állványozó (»Gerüstbauer«),

kéményseprő (»Schornsteinfeger«),

finomműszerész (»Feinwerkmechaniker«),

asztalos (»Tischler«),

kötélverő (»Seiler«),

pék (»Bäcker«),

cukrász (»Konditor«),

hentes (»Fleischer«),

fodrász (»Frisör«),

üveges (»Glaser«),

üvegfúvó és üvegkészülék-gyártó (»Glasbläser und Glasapparatebauer«),

vulkanizáló és gumijavító (»Vulkaniseur und Reifenmechaniker«);

 

Luxemburgban:

pék-cukrász (»boulanger-pâtissier«),

cukrász, csokoládé- és fagylaltkészítő (»pâtissier-chocolatier-confiseur-glacier«),

hentes (»boucher-charcutier«),

lóhúsfeldolgozó hentes (»boucher-charcutier-chevalin«),

étkeztető (»traiteur«),

molnár (»meunier«),

szabó (»tailleur-couturier«),

kalapos (»modiste-chapelier«),

szűcs (»fourreur«),

csizmadia-cipész (»bottier-cordonnier«),

órás (»horloger«),

ékszerész-ötvös (»bijoutier-orfèvre«),

fodrász (»coiffeur«),

kozmetikus (»esthéticien«),

általános műszerész (»mécanicien en mécanique générale«),

felvonó-, teherfelvonó-, mozgólépcső- és árukezelőberendezés-szerelő (»installateur d’ascenseurs, de monte-charges, d’escaliers mécaniques et de matériel de manutention«),

puskaműves (»armurier«),

kovács (»forgeron«),

ipari és építőipari gépszerelő (»mécanicien de machines et de matériels industriels et de la construction«),

gépjármű- és motorkerékpár-szerelő és autóvillamossági műszerész (»mécanicien-électronicien d’autos et de motos«),

karosszériaépítő és -javító (»constructeur réparateur de carosseries«),

gépjármű karosszériajavító és festő (»débosseleur-peintre de véhicules automoteurs«),

csévélőmunkás (»bobineur«),

audiovizuális elektrotechnikus (»électronicien d’installations et d’appareils audiovisuels«),

kábelhálózat-építő és -javító (»constructeur réparateur de réseaux de télédistribution«),

irodafelszerelési és informatikai elektrotechnikus (»électronicien en bureautique et en informatique«),

mezőgazdasági és borászati gépész (»mécanicien de machines et de matériel agricoles et viticoles«),

rézműves (»chaudronnier«),

horganyzó (»galvaniseur«),

gépjárműszakértő (»expert en automobiles«),

építőipari vállalkozó (»entrepreneur de construction«),

útépítő vállalkozó (»entrepreneur de voirie et de pavage«),

betonaljzat-készítő (»confectionneur de chapes«),

hő-, hang- és vízszigetelő technikus (»entrepreneur d'isolations thermiques, acoustiques et d’étanchéité«),

fűtés- és vízvezetékszerelő (»installateur de chauffage-sanitaire«),

hűtőgépszerelő (»installateur frigoriste«),

villanyszerelő (»électricien«),

fényreklámszerelő (»installateur d’enseignes lumineuses«),

kommunikációs és informatikai elektrotechnikus (»électronicien en bureautique et en informatique«),

riasztó- és biztonságiberendezés-szerelő (»installateur de systèmes d’alarmes et de sécurité«),

műbútorasztalos (»menuisier-ébéniste«),

parkettázó (»parqueteur«),

előregyártottelem-beszerelő (»poseur d’éléments préfabriqués«),

ablaktábla-, zsalu-, ponyva- és redőnykészítő és -szerelő (»fabricant poseur de volets, de jalousies, de marquises et de store«),

fémszerkezet-gyártó (»entrepreneur de constructions métalliques«),

kemenceépítő (»constructeur de fours«),

tetőfedő-bádogos (»couvreur-ferblantier«),

ács (»charpentier«),

márvány- és kőfaragó (»marbrier-tailleur de pierres«),

hidegburkoló (»carreleur«),

álmennyezet- és homlokzatépítő (»plafonneur-façadier«),

festő-dekoratőr (»peintre-décorateur«),

üveges-tükörkészítő (»vitrier-miroitier«),

kárpitos-lakberendező (»tapissier-décorateur«),

kandalló- és cserépkályha-készítő, -építő (»constructeur poseur de cheminées et de poêles en faïence«),

nyomdász (»imprimeur«),

médiaoperátor (»opérateur média«),

szitanyomó (»sérigraphe«),

könyvkötő (»relieur«),

orvosi és sebészeti műszerész (»mécanicien de matériel médico-chirurgical«),

gépjárművezetés-oktató (»instructeur de conducteurs de véhicules automoteurs«),

fémborítás- és fémtetőkészítő, -szerelő (»fabricant poseur de bardages et toitures métalliques«),

fényképész (»photographe«),

hangszerkészítő, -javító (»fabricant réparateur d'instruments de musique«),

úszásoktató (»instructeur de natation«);

 

Ausztriában:

építésvezető (»Baumeister hinsichtl. der ausführenden Tätigkeiten«),

pék (»Bäcker«),

kútépítő (»Brunnenmeister«),

tetőfedő (»Dachdecker«),

elektrotechnikus (»Elektrotechnik«),

hentes (»Fleischer«),

fodrász és parókakészítő (stylist) (»Friseur und Perückenmacher (Stylist)«),

gáz- és vízvezeték-szerelő (»Gas- und Sanitärtechnik«),

üveges (»Glaser«),

üvegező és síküvegcsiszoló (»Glasbeleger und Flachglasschleifer«),

üvegfúvó és üvegkészülék-gyártó (»Glasbläser und Glasinstrumentenerzeugung«),

öblösüveg-csiszoló és -nemesítő (kapcsolt kézműipari tevékenység) (»Hohlglasschleifer und Hohlglasveredler [verbundenes Handwerk]«),

fazekas (»Hafner«),

fűtésszerelő (»Heizungstechnik«),

szellőzéstechnikus (kapcsolt kézműipari tevékenység) (»Lüftungstechnik [verbundenes Handwerk]«),

hűtő- és klímaberendezés-szerelő (»Kälte- und Klimatechnik«),

kommunikációs technikus (»Kommunikationselektronik«),

cukrász, beleértve a mézeskalács-, kandírozottgyümölcs-, fagylalt- és csokoládékészítőt (»Konditor [Zuckerbäcker] einschl. der Lebzelter und der Kanditen- Gefrorenes- und -Schokoladewarenerzeugung«),

gépjárműtechnikus (»Kraftfahrzeugtechnik«),

karosszérialakatos, beleértve a karosszériafestőt és -fényezőt (kapcsolt kézműipari tevékenység) (»Karosseriebauer einschl. Karosseriespengler u. -lackierer [verbundenes Handwerk]«),

műanyag-feldolgozó (»Kunststoffverarbeitung«),

szobafestő és mázoló (»Maler und Anstreicher«),

fényező (»Lackierer«),

aranyozó és díszítő (»Vergolder und Staffierer«),

táblakészítő (kapcsolt kézműipari tevékenység) (»Schilderherstellung [verbundenes Handwerk]«),

villamosgép-gyártási és automatizálási mechatronikus (»Mechatroniker f. Elektromaschinenbau u. Automatisierung«),

elektronikai mechatronikus (»Mechatroniker f. Elektronik«),

iroda- és számítástechnikus (»Büro- und EDV-Systemtechnik«),

gépipari és gyártástechnikai mechatronikus (»Mechatroniker f. Maschinen- und Fertigungstechnik«),

orvosiműszer-mechatronikus (kapcsolt kézműipari tevékenység) (»Mechatroniker f. Medizingerätetechnik [verbundenes Handwerk]«),

felületkezelő technikus (»Oberflächentechnik«),

fémműves tervező (kapcsolt kézműipari tevékenység) (»Metalldesign [verbundenes Handwerk]«),

lakatos (»Schlosser«),

kovács (»Schmied«),

mezőgazdaságigép-szerelő (»Landmaschinentechnik«),

vízvezeték-szerelő (»Spengler«),

rézműves (kapcsolt kézműipari tevékenység) (»Kupferschmied [verbundenes Handwerk]«),

kőfaragó, beleértve a műkőkészítőt és a mozaikkészítőt (»Steinmetzmeister einschl. Kunststeinerzeugung und Terrazzomacher«),

stukkókészítő és vakoló (»Stukkateur und Trockenausbauer«),

asztalos (»Tischler«),

modellépítő (»Modellbauer«),

kádár (»Binder«),

esztergályos (»Drechsler«),

hajóépítő (»Bootsbauer«),

szobrász (kapcsolt kézműipari tevékenység) (»Bildhauer [verbundenes Handwerk]«),

vulkanizáló (»Vulkaniseur«),

fegyverműves (puskaműves), beleértve a fegyverkereskedőt (»Waffengewerbe [Büchsenmacher] einschl. des Waffenhandels«),

hő- és hangszigetelő, tűzvédelmi szakember (»Wärme-, Kälte-, Schall- und Branddämmer«),

ácsmester (»Zimmermeister hinsichtl. der ausführenden Tätigkeiten«),

az általános és a szakképzés teljes időtartama legalább tizenhárom év, beleértve egy legalább hároméves, részben a munkahelyen kapott képzésből, részben szakképzési intézményben biztosított képzésből álló szakmai képzést meghatározott képzési rendszerben, amelyet vizsga és elméleti, valamint gyakorlati képzésből álló, legalább egyéves mesterképzés követ. A kézműipari mestervizsga sikeres megszerzése feljogosít a szakma önálló vállalkozásban való gyakorlására, tanulók képzésére és a »Meister/Mester« cím viselésére.”;

4.

A 4. pontban, „Technikai ágazatok” az „Olaszországban:” rovatot el kell hagyni.

II.

A III. melléklet a következőképpen módosul:

A „Hollandiában:” rovat tartalma helyébe a következő szöveg lép:

„Mindazon szabályozott képzések, amelyek megfelelnek az oktatási és szakképzési törvény által létrehozott szakképzések nemzeti központi nyilvántartásában szereplő 3. vagy 4. képzési szintnek, vagy olyan korábbi képzéseknek, amelyeket az említett képzési szintekkel egyenértékűnek ismernek el.

A szakképesítési struktúra 3. és 4. szintje a következő leírásnak felel meg:

3. szint: Felelősségvállalás szabványosított eljárások alkalmazásáért és kombinálásáért. Eljárások kombinálása vagy kidolgozása a munkaszervezésnek vagy a munka előkészítésének megfelelően. Alkalmasság a fenti tevékenységek munkatársak előtti megindokolására (nem hierarchikus viszonyban). Felelősségvállalás a munkahelyi hierarchiában az alkalmazásnak más szabványosított eljárásokkal vagy rutinszerű automatizált eljárásokkal való ellenőrzéséért és nyomon követéséért. Ezen a szinten a legtöbb esetben szakmai kompetenciák és ismeretek szükségesek.

4. szint: Felelősségvállalás a kijelölt feladatok elvégzéséért, valamint az eljárások kombinálásáért vagy új eljárások kidolgozásáért. Alkalmasság a fenti tevékenységek munkatársak előtti megindokolására (nem hierarchikus viszonyban). Határozott felelősségvállalás hierarchikus viszonyban a termelési ciklus egészének tervezéséért és/vagy adminisztrálásáért és/vagy szervezéséért és/vagy kidolgozásáért. Ezen a szinten szakirányú és/vagy a szakmától független képességek és ismeretek szükségesek.

Mindkét szint esetében a szabályozott képzési szakaszok összesen legalább 15 évig tartanak, amelynek előfeltétele nyolc év általános iskolai képzés elvégzése, amelyet négy év középszintű szakmai előkészítő képzés követ (»VMBO«), és amelyet legalább hároméves, 3. vagy 4. szintű képzés egészít ki középszintű szakképző iskolában, amelyet záróvizsga követ. (A középszintű szakképzés időtartama háromról két évre csökkenhet, ha a diák egyetemi képzés megkezdésére (14 év előzetes képzés) vagy felsőfokú szakképzés megkezdésére (13 év előzetes képzés) feljogosító végzettséggel rendelkezik.

A holland hatóságoknak a Bizottság és a többi tagállam részére meg kell küldeniük az e melléklet alá tartozó szakképzések jegyzékét.”