5.12.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 317/34


A BIZOTTSÁG 1422/2007/EK RENDELETE

(2007. december 4.)

a 2004/17/EK és 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szerződés-odaítélési eljárásokra vonatkozó alkalmazási értékhatárai tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 69. cikkére,

tekintettel az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 78. cikkére,

a közbeszerzési tanácsadó bizottsággal folytatott konzultáció alapján,

mivel:

(1)

A többoldalú tárgyalások uruguayi fordulóján (1986–1994) elért megállapodásoknak a Közösség nevében a hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében történő megkötéséről szóló, 1994. december 22-i 94/800/EK határozattal (3) a Tanács megkötötte a kormányzati beszerzésekre vonatkozó megállapodást (a továbbiakban: a megállapodás). A megállapodást minden olyan beszerzési szerződésre alkalmazni kell, amelynek értéke eléri vagy meghaladja a megállapodásban meghatározott, különleges lehívási jogként kifejezett összegeket (a továbbiakban: értékhatárokat).

(2)

A 2004/17/EK és a 2004/18/EK irányelv többek között célul tűzi ki, hogy az őket alkalmazó ajánlatkérő szervek egyidejűleg a megállapodásban meghatározott kötelezettségeiknek is eleget tudjanak tenni. E cél eléréséhez módosítani kell az említett irányelvekben a közbeszerzésre megállapított és egyúttal a megállapodás hatálya alá is tartozó értékhatárokat annak érdekében, hogy megfeleljenek a megállapodásban meghatározott értékhatárok euróban kifejezett – legközelebbi ezerig kerekített – egyenértékének.

(3)

A koherencia érdekében azokat az értékhatárokat is célszerű módosítani, amelyek a 2004/17/EK és a 2004/18/EK irányelvben szerepelnek, de nem tartoznak a megállapodás hatálya alá.

(4)

A 2004/17/EK és a 2004/18/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2004/17/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.

A 16. cikk a következőképpen módosul:

a)

az a) pontban a „422 000 EUR” összeg helyébe „412 000 EUR” lép;

b)

a b) pontban az „5 278 000 EUR” összeg helyébe „5 150 000 EUR” lép.

2.

A 61. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdésben a „422 000 EUR” összeg helyébe „412 000 EUR” lép;

b)

a (2) bekezdésben a „422 000 EUR” összeg helyébe „412 000 EUR” lép.

2. cikk

A 2004/18/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.

A 7. cikk a következőképpen módosul:

a)

az a) pontban a „137 000 EUR” összeg helyébe „133 000 EUR” lép;

b)

a b) pontban a „211 000 EUR” összeg helyébe „206 000 EUR” lép;

c)

a c) pontban az „5 278 000 EUR” összeg helyébe „5 150 000 EUR” lép.

2.

A 8. cikk első bekezdése a következőképpen módosul:

a)

az a) pontban az „5 278 000 EUR” összeg helyébe „5 150 000 EUR” lép;

b)

a b) pontban a „211 000 EUR” összeg helyébe „206 000 EUR” lép.

3.

Az 56. cikkben az „5 278 000 EUR” összeg helyébe „5 150 000 EUR” lép.

4.

A 63. cikk (1) bekezdése első albekezdésében az „5 278 000 EUR” összeg helyébe „5 150 000 EUR” lép.

5.

A 67. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

a)

az a) pontban a „137 000 EUR” összeg helyébe „133 000 EUR” lép;

b)

a b) pontban a „211 000 EUR” összeg helyébe „206 000 EUR” lép;

c)

a c) pontban a „211 000 EUR” összeg helyébe „206 000 EUR” lép.

3. cikk

Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. december 4-én.

a Bizottság részéről

Charlie McCREEVY

a Bizottság tagja


(1)  HL L 134., 2004.4.30., 1. o. A legutóbb a 2006/97/EK tanácsi irányelvvel (HL L 363., 2006.12.20., 107. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 134., 2004.4.30., 114. o. A legutóbb a 2006/97/EK irányelvvel módosított irányelv.

(3)  HL L 336., 1994.12.23., 1. o.