27.11.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 309/34


A BIZOTTSÁG 1383/2007/EK RENDELETE

(2007. november 26.)

a Törökországból származó baromfihús-ágazati termékek közösségi behozatalára vonatkozó egyes vámkontingensek megnyitása és kezelése tekintetében a 779/98/EK tanácsi rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a baromfihús piacának közös szervezéséről szóló, 1975. október 29-i 2777/75/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Törökországból származó mezőgazdasági termékeknek a Közösségbe történő behozataláról, a 4115/86/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről és a 3010/95/EK rendelet módosításáról szóló, 1998. április 7-i 779/98/EK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 1. cikkére,

mivel:

(1)

A Törökországból származó mezőgazdasági termékek Közösségbe történő behozataláról szóló 779/98/EK tanácsi rendeletnek a baromfihús-ágazatban történő alkalmazása eljárásainak megállapításáról szóló, 1998. június 30-i 1396/98/EK bizottsági rendeletet (3) több alkalommal jelentősen módosították, és újabb módosítások váltak szükségessé. Az 1396/98/EK rendeletet következésképpen hatályon kívül kell helyezni, és helyébe új rendeletet kell léptetni.

(2)

A vámkontingensek kezelésének a behozatali engedélyeken kell alapulnia. E célból meg kell határozni a kérelmek benyújtására, valamint a kérelmeken és az engedélyeken feltüntetendő információkra vonatkozó részletes szabályokat.

(3)

Amennyiben e rendelet másképp nem rendelkezik, a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról szóló, 2000. június 9-i 1291/2000/EK bizottsági rendeletet (4), valamint az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendeletet (5) alkalmazni kell.

(4)

A behozatal rendszerességének biztosítása érdekében a január 1-jétől december 31-ig tartó kontingensidőszakot több alidőszakra kell bontani. Az 1301/2006/EK rendelet minden esetben a vámkontingens-időszak utolsó napját jelöli meg az engedélyek érvényességének lejárati idejéül.

(5)

A baromfihús-ágazat szabályozási rendszerében rejlő spekulációs kockázat szükségessé teszi, hogy a vámkontingenshez való hozzáférésre vonatkozóan a piaci szereplők részére egyértelmű feltételek kerüljenek meghatározásra.

(6)

A vámkontingensek megfelelő kezelésének biztosítása érdekében a behozatali engedélyekre vonatkozó biztosíték összegét 100 kilogrammonként 20 euróban megállapítani.

(7)

A piaci szereplők érdekében a Bizottságnak meg kell határoznia a nem kérelmezett mennyiségeket, és ezeket az 1301/2006/EK rendelet 7. cikke (4) bekezdésének értelmében hozzá kell adni a következő alidőszak mennyiségeihez.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Baromfihús- és Tojáspiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Az I. mellékletben említett vámkontingenst az I. mellékletben felsorolt KN-kódok alá sorolt baromfihús-ágazati termékek behozatala tekintetében meg kell nyitni.

A vámkontingenseket éves alapon, a január 1-jétől december 31-ig tartó időszakra kell megnyitni.

(2)   Az (1) bekezdésben említett kontingens hatálya alá tartozó termékek mennyiségét, az alkalmazandó vámot, a tételszámot, valamint a csoportszámot az I. melléklet tartalmazza.

2. cikk

Amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik, az 1291/2000/EK és az 1301/2006/EK rendelet rendelkezéseit alkalmazni kell.

3. cikk

Az éves kontingensidőszakra rögzített mennyiség négy alidőszak között oszlik meg, az alábbiak szerint:

a)

a január 1-jétől március 31-ig terjedő időszakra 25 %;

b)

az április 1-jétől június 30-ig terjedő időszakra 25 %;

c)

a július 1-jétől szeptember 30-ig terjedő időszakra 25 %;

d)

az október 1-jétől december 31-ig terjedő időszakra 25 %.

4. cikk

(1)   Az 1301/2006/EK rendelet 5. cikkének alkalmazásában a behozatali engedély kérelmezőjének egy adott kontingensidőszakra vonatkozó első kérelme benyújtásának időpontjában bizonyítania kell, hogy a fent említett 5. cikkben meghatározott mindkét időszakban a 2777/75/EGK rendelet hatálya alá tartozó termékekből legalább 50 tonnányit importált vagy exportált.

(2)   Az engedélykérelem több, különböző KN-kód alá tartozó termékre is vonatkozhat. Ebben az esetben valamennyi KN-kódot és azok megnevezését megfelelően fel kell tüntetni az engedélykérelem és az engedély 16., illetve 15. rovatában.

Az engedélykérelemnek legalább 10 tonnára kell vonatkoznia, és az érintett kontingensen belül az érintett alidőszakban szétosztható mennyiség legfeljebb 10 %-ára.

(3)   Az engedélyek Törökországból való behozatalra köteleznek.

Az engedélykérelemnek és az engedélynek a következő bejegyzéseket kell tartalmaznia:

a)

a 8. rovatban a származási országot, valamint az „igen” bejegyzést kereszttel megjelölve;

b)

a 20. rovatban a II. melléklet A. részében felsorolt bejegyzések egyikét.

Az engedély 24. rovatának tartalmaznia kell a II. melléklet B. részében felsorolt bejegyzések egyikét.

5. cikk

(1)   Az engedélykérelmet csak a 3. cikkben meghatározott egyes alidőszakokat megelőző hónap első hét napján lehet benyújtani.

(2)   A behozatali engedély iránti kérelem benyújtásakor 100 kilogrammonként 20 EUR összegű biztosítékot kell letétbe helyezni.

(3)   A tagállamok legkésőbb a kérelmek benyújtására nyitva álló időszak végét követő ötödik napon értesítik a Bizottságot az egyes csoportok esetében kérelmezett összmennyiségekről (kilogrammban kifejezve).

(4)   Az engedélyeket a (3) bekezdésben meghatározott értesítési időszak végét követő hetedik munkanaptól kezdve és legkésőbb az attól számított tizenegyedik munkanapon bocsátják ki.

(5)   A Bizottság adott esetben meghatározza azokat a mennyiségeket, amelyekre nem nyújtottak be kérelmet, és amelyekkel a következő kontingens-alidőszakra megállapított mennyiség automatikusan kiegészül.

6. cikk

(1)   Az 1301/2006/EK rendelet 11. cikke (1) bekezdésének második albekezdésétől eltérve a tagállamok minden egyes kontingens-alidőszak első hónapjának vége előtt értesítik a Bizottságot azokról az említett rendelet 11. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti, kilogrammban kifejezett összmennyiségekről, amelyekre engedélyt bocsátottak ki.

(2)   A tagállamok minden éves kontingensidőszak után, az időszakot követő negyedik hónap végét megelőzően tételszámok szerint közlik a Bizottsággal az e rendelet alapján a vonatkozó időszakban ténylegesen szabad forgalomba bocsátott mennyiségeket (kilogrammban kifejezve).

(3)   Az 1301/2006/EK rendelet 11. cikke (1) bekezdésének második albekezdésétől eltérve a tagállamoknak értesíteniük kell a Bizottságot a fel nem használt vagy részben felhasznált behozatali engedélyek által érintett mennyiségekről (kilogrammban kifejezve), első alkalommal az utolsó alidőszakra vonatkozó kérelemmel egy időben, ezt követően pedig az egyes éves időszakokat követő negyedik hónap végét megelőzően.

7. cikk

(1)   Az 1291/2000/EK rendelet 23. cikkétől eltérve a behozatali engedélyek azon alidőszak első napjától számított százötven napig érvényesek, amelyre az engedélyt kibocsátották.

(2)   Az 1291/2000/EK rendelet 9. cikke (1) bekezdésének sérelme nélkül az engedélyekből származó jogok csak akkor ruházhatók át, ha az átruházás kedvezményezettje megfelel az 1301/2006/EK rendelet 5. cikkében és e rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében meghatározott jogosultsági feltételeknek.

8. cikk

Az 1/98 EK-Törökország társulási tanácsi határozat (6) 3. jegyzőkönyvének 16. cikkével összhangban az importált termékek szabad forgalomba bocsátásához be kell mutatni származási bizonyítványt.

9. cikk

Az 1396/98/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre vonatkozó hivatkozásokat az e rendeletre való hivatkozásokként kell érteni, és a III. mellékletben szereplő megfelelési táblázat szerint kell értelmezni.

10. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. november 26-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 282., 1975.11.1., 77. o. A legutóbb a 679/2006/EK rendelettel (HL L 119., 2006.5.4., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 113., 1998.4.15., 1. o.

(3)  HL L 187., 1998.7.1., 41. o. A legutóbb az 1961/2006/EK rendelettel (HL L 408., 2006.12.30., 1. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 152., 2000.6.24., 1. o. A legutóbb az 1913/2006/EK rendelettel (HL L 365., 2006.12.21., 52. o.) módosított rendelet.

(5)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o. A 289/2007/EK rendelettel (HL L 78., 2007.3.17., 17. o.) módosított rendelet.

(6)  HL L 86., 1998.3.20., 1. o.


I. MELLÉKLET

Csoportszám

Tételszám

KN-kód

Vámkontingensre alkalmazott vám

(euróban/tonna)

Éves vámkontingens

(tonnában kifejezett nettó tömeg)

T1

09.4103

0207 25 10

170

1 000

0207 25 90

186

0207 27 30

134

0207 27 40

93

0207 27 50

339

0207 27 60

127

0207 27 70

230


II. MELLÉKLET

A.   A 4. cikk (3) bekezdése második albekezdésének b) pontjában említett bejegyzések:

bolgárul

:

Регламент (ЕО) № 1383/2007.

spanyolul

:

Reglamento (CE) no 1383/2007.

csehül

:

Nařízení (ES) č. 1383/2007.

dánul

:

Forordning (EF) nr. 1383/2007.

németül

:

Verordnung (EG) Nr. 1383/2007.

észtül

:

Määrus (EÜ) nr 1383/2007.

görögül

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1383/2007.

angolul

:

Regulation (EC) No 1383/2007.

franciául

:

Règlement (CE) no 1383/2007.

olaszul

:

Regolamento (CE) n. 1383/2007.

lettül

:

Regula (EK) Nr. 1383/2007.

litvánul

:

Reglamentas (EB) Nr. 1383/2007.

magyarul

:

1383/2007/EK rendelet.

máltaiul

:

Ir-Regolament (KE) Nru 1383/2007.

hollandul

:

Verordening (EG) nr. 1383/2007.

lengyelül

:

Rozporządzenie (WE) nr 1383/2007.

portugálul

:

Regulamento (CE) n.o 1383/2007.

románul

:

Regulamentul (CE) nr. 1383/2007.

szlovákul

:

Nariadenie (ES) č. 1383/2007.

szlovénül

:

Uredba (ES) št. 1383/2007.

finnül

:

Asetus (EY) N:o 1383/2007.

svédül

:

Förordning (EG) nr 1383/2007.

B.   A 4. cikk (3) bekezdésének harmadik albekezdésében említett bejegyzések:

bolgárul

:

намаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 1383/2007.

spanyolul

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 1383/2007.

csehül

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 1383/2007.

dánul

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 1383/2007.

németül

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1383/2007.

észtül

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1383/2007.

görögül

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1383/2007.

angolul

:

reduction of the common customs tariff pursuant to Regulation (EC) No 1383/2007.

franciául

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 1383/2007.

olaszul

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 1383/2007.

lettül

:

Regulā (EK) Nr. 1383/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

litvánul

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 1383/2007.

magyarul

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése az 1383/2007/EK rendelet szerint.

máltaiul

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 1383/2007.

hollandul

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1383/2007.

lengyelül

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 1383/2007.

portugálul

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 1383/2007.

románul

:

reducerea tarifului vamal comun astfel cum este prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1383/2007.

szlovákul

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 1383/2007.

szlovénül

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 1383/2007.

finnül

:

Asetuksessa (EY) N:o 1383/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

svédül

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 1383/2007.


III. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

Az 1396/98/EK rendelet

E rendelet

1. cikk

1. cikk

2. cikk

3. cikk

A 3. cikk (1) bekezdésének a) pontja

A 4. cikk (1) bekezdése

A 3. cikk (1) bekezdésének b) pontja

A 4. cikk (2) bekezdése

A 3. cikk (1) bekezdésének c) pontja

A 4. cikk (3) bekezdése

A 3. cikk (1) bekezdésének d) pontja

A 4. cikk (3) bekezdése

A 3. cikk (1) bekezdésének e) pontja

A 4. cikk (3) bekezdése

A 4. cikk (1) bekezdésének első albekezdése

Az 5. cikk (1) bekezdése

A 4. cikk (1) bekezdésének második albekezdése

A 4. cikk (2) bekezdése

A 4. cikk (3) bekezdése

Az 5. cikk (2) bekezdése

A 4. cikk (4) bekezdésének első albekezdése

Az 5. cikk (3) bekezdése

A 4. cikk (4) bekezdésének második albekezdése

A 4. cikk (5) bekezdése

A 4. cikk (6) bekezdése

Az 5. cikk (4) bekezdése

A 4. cikk (7) bekezdése

A 4. cikk (8) bekezdésének első albekezdése

A 6. cikk (2) bekezdése

A 4. cikk (8) bekezdésének második albekezdése

Az 5. cikk első bekezdése

A 7. cikk (1) bekezdése

Az 5. cikk második bekezdése

6. cikk

7. cikk

8. cikk

8. cikk

10. cikk

I. melléklet

I. melléklet

II. melléklet

III. melléklet

IV. melléklet