22.11.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 304/1


A TANÁCS 1354/2007/EK RENDELETE

(2007. november 15.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a Bulgária és Románia csatlakozása miatti kiigazításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a 2005-ös csatlakozási okmányra és különösen annak 56. cikkére,

mivel:

(1)

A 2005-ös csatlakozási okmány 56. cikke szerint amennyiben az intézményeknek a csatlakozást megelőzően elfogadott jogi aktusait a csatlakozás miatt ki kell igazítani, és a csatlakozási okmány vagy annak mellékletei a szükséges kiigazításokról nem rendelkeznek, a Tanács fogadja el a szükséges jogi aktusokat, kivéve, ha az eredeti aktust a Bizottság fogadta el.

(2)

A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) és az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK rendeletet (1) Románia és Bulgária Európai Unióhoz való csatlakozása előtt fogadták el, és így azt a csatlakozás miatt ki kell igazítani.

(3)

Ezért helyénvaló a „bevezetett anyag” meghatározását oly módon kiigazítani, hogy a Bulgáriában és Romániában az európai uniós csatlakozás előtt gyártott vagy forgalmazott anyagokra ugyanolyan feltételek vonatkozzanak, mint a többi tagállamban gyártott vagy forgalmazott anyagokra,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3. cikk (20) bekezdésének b) és c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„b)

az anyagot az e rendelet hatálybalépését megelőző 15 év alatt legalább egyszer gyártották a Közösségben vagy az Európai Unióhoz 1995. január 1-jén, 2004. május 1-jén vagy 2007. január 1-jén csatlakozott országokban, de a gyártó vagy az importőr nem hozta forgalomba, feltéve, hogy a gyártó vagy az importőr rendelkezik az ezt igazoló okmányokkal;

c)

az anyagot a Közösségben vagy az Európai Unióhoz 1995. január 1-jén, 2004. május 1-jén vagy 2007. január 1-jén csatlakozott országokban e rendelet hatálybalépése előtt a gyártó vagy importőr forgalomba hozta, és azt úgy tekintették, mint a 67/548/EGK irányelv 8. cikke (1) bekezdésének első francia bekezdésével összhangban bejelentett anyagot, de nem felel meg az e rendeletben a polimerekre vonatkozóan megállapított meghatározásnak, feltéve, hogy a gyártó vagy az importőr rendelkezik az ezt igazoló okmányokkal;”.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. november 15-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. de Lurdes RODRIGUES


(1)  HL L 396., 2006.12.30., 1. o; helyesbítve: HL L 136., 2007.5.29., 3. o.