19.10.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 275/3


A BIZOTTSÁG 1216/2007/EK RENDELETE

(2007. október 18.)

a hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékekről és élelmiszerekről szóló 509/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékekről és élelmiszerekről szóló 509/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 19. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 509/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezte a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek különleges tulajdonságainak tanúsításáról szóló, 1992. július 14-i 2082/92/EGK tanácsi rendeletet (2). Az egyértelműség érdekében a 2082/92/EGK rendelet alkalmazásának részletes szabályait megállapító 1848/93/EGK bizottsági rendeletet (3) hatályon kívül kell helyezni és helyébe új rendeletnek kell lépnie.

(2)

Az 509/2006/EK rendelet előírja, hogy a hagyományos különleges termék minősítés megszerzéséhez a mezőgazdasági terméknek vagy élelmiszernek meg kell felelnie egy termékleírásnak. Részletes szabályokat kell megállapítani a termékleírásban feltüntetendő adatokra, így különösen a bejegyzésre kerülő nevekre, a termékleírásra, az előállítás módjára és a különleges tulajdonság ellenőrzésére vonatkozóan.

(3)

Külön szabályokat kell megállapítani a nem latin betűs nevekre és az egynél több nyelven történő bejegyzésekre vonatkozóan.

(4)

Az 509/2006/EK rendelet 13. cikkének (3) bekezdése értelmében a termékleírásban utalni lehet arra, hogy a címkén a termék bejegyzett neve mellett egy, a bejegyzés nyelvén kívüli nyelvekre lefordítandó állandó szöveg is feltüntetésre kerülhet. A termékleírásban az említett állandó szöveg fordítását nem szükséges megadni, azonban a lefordítandó eredeti szöveget igen.

(5)

A termékleírást tömören kell megfogalmazni, kerülve a már nem követett, régi eljárások leírását és az általános kötelezettségek megismétlését. Indokolt meghatározni a termékleírás maximális terjedelmét.

(6)

Meg kell határozni az 509/2006/EK rendelet 12. cikkének (2) bekezdésében említett közösségi szimbólumot. Ugyanazon rendelet 22. cikkének második albekezdése szerint 2009. május 1-jétől a szimbólumot kötelező feltüntetni a közösségi termékeken, kivéve azokat, amelyeket az említett időpontnál korábban forgalomba hoztak. Mivel azonban a gazdasági szereplők az említett időpontnál korábban önként is használhatják a szimbólumot, indokolt 2008. július 1-jei hatállyal meghatározni a szimbólum használatára vonatkozó szabályokat.

(7)

Az 509/2006/EK rendelet értelmében hagyományos különleges terméket első alkalommal előállítani kívánó termelőnek előzetesen értesítenie kell a termékleírásnak való megfelelést ellenőrző kijelölt hatóságokat vagy szerveket. Az ellenőrzések átláthatóságának és megfelelő működésének biztosítása érdekében a kijelölt hatóságoknak vagy szerveknek tájékoztatniuk kell a tagállamot vagy – harmadik ország esetében – a Bizottságot azon termelők nevéről és címéről, amelyek esetében a termékleírásnak való megfelelést ellenőrzik.

(8)

Az 509/2006/EK rendelet következetes végrehajtásának biztosítása céljából indokolt eljárásokat meghatározni, valamint rendelkezni a termékleírásokat, kifogásokat és módosításokat érintő formanyomtatványokról.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a hagyományos különleges termékek állandó bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Termékleírás

(1)   Az 509/2006/EK rendelet 6. cikke szerinti termékleírásnak tartalmaznia kell az e rendelet I. mellékletének 3. pontjában előírt adatokat.

(2)   A mezőgazdasági termék vagy élelmiszer típusát az e rendelet II. melléklete szerinti osztályozás szerint kell feltüntetni.

(3)   A termékleírásnak tömörnek kell lennie, és csak indokolt esetben haladhatja meg a tíz oldalt.

2. cikk

Az elnevezésre vonatkozó egyedi szabályok

(1)   Amennyiben a bejegyzendő elnevezés eredeti írásmódja nem latin betűs, annak latin betűs megfelelőjét is be kell jegyezni az elnevezés eredeti írásmódjával együtt.

(2)   Ha a bejegyzést egynél több nyelven kérik, a termékleírásban a bejegyezni kért elnevezés valamennyi változatát fel kell tüntetni.

(3)   Ha az 509/2006/EK rendelet 13. cikkének (3) bekezdését alkalmazzák, és a csoportosulás meghatározza, hogy a forgalmazott termék címkéje más hivatalos nyelveken utalást tartalmazhat arra vonatkozóan, hogy a terméket azon régió, tagállam vagy harmadik ország hagyományai szerint állították elő, ahonnan a kérelem származik, akkor ezt a többi hivatalos nyelvre lefordítandó utalást a termékleírásban fel kell tüntetni.

3. cikk

A termék leírására és az előállítás módjára vonatkozó egyedi szabályok

(1)   A termék leírása csak a termék azonosításához szükséges jellemzőket és a termék különleges tulajdonságait tartalmazhatja, az általános kötelezettségeket nem ismételheti meg.

(2)   Az előállítás módjának leírása kizárólag az érvényben levő előállítási módot tartalmazhatja. A régebben követett gyakorlatot nem kell feltüntetni, amennyiben azt már nem alkalmazzák.

Kizárólag a különleges termék előállításához szükséges eljárásról kell leírást adni oly módon, hogy az lehetővé tegye a termék reprodukálását.

(3)   A termék különleges tulajdonságát meghatározó kulcsfontosságú elemeknek tartalmazniuk kell egy összehasonlítást, amely szemlélteti, hogy a szóban forgó termék miben különbözik a vele egy kategóriába tartozó termékektől. A hatályos szabványok szerepelhetnek hivatkozásként vagy összehasonlítási alapként.

(4)   A termék hagyományos jellegét igazoló kulcsfontosságú elemeknek tartalmazniuk kell a legfontosabb változatlanul maradt tulajdonságokat, pontos és megalapozott hivatkozásokkal alátámasztva.

4. cikk

A különleges tulajdonság ellenőrzésére vonatkozó minimumkövetelmények és eljárások

A termékleírásban fel kell tüntetni azokat a jellemzőket, amelyek ellenőrzésével a termék különleges tulajdonsága megállapítható, továbbá az ellenőrzések eljárási rendjét és gyakoriságát is.

5. cikk

A címkézésre vonatkozó egyedi szabályok

A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy az 509/2006/EK rendelet 7. cikke (3) bekezdésének c) pontja szerinti hatóság vagy szerv nevét fel kell tüntetni a területükön előállított, hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termék vagy élelmiszer címkéjén.

6. cikk

Bejegyzés iránti kérelem

(1)   A bejegyzés iránti kérelmet az e rendelet I. mellékletében szereplő formanyomtatvány alapján kell elkészíteni. A formanyomtatványt megfelelően kitöltött elektronikus másolatban is be kell nyújtani.

(2)   Ha a kérelmező csoportosulás székhelye valamelyik tagállamban van, a kérelemhez csatolni kell az 509/2006/EK rendelet 7. cikke (6) bekezdésének d) pontja szerinti nyilatkozatot.

Ha a kérelmező csoportosulás székhelye harmadik országban van, a kérelemhez az említett rendelet 7. cikke (3) bekezdésének d) pontja szerinti dokumentumokat kell csatolni.

(3)   A kérelem Bizottsághoz történő benyújtásának napja az a nap, amelyen a kérelmet a Bizottság brüsszeli levélnyilvántartásában iktatták.

7. cikk

Együttes kérelmek

(1)   Ha az 509/2006/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének második albekezdése alapján különböző tagállamokból származó csoportosulások együttes kérelmet nyújtanak be, az ugyanazon cikk (5) bekezdésében említett kifogással kapcsolatos eljárást valamennyi érintett tagállamban le kell folytatni.

(2)   A kérelmet – amelyhez valamennyi érintett tagállam részéről csatolni kell az 509/2006/EK rendelet 7. cikke (6) bekezdésének d) pontja szerinti nyilatkozatot – az érintett tagállamok egyikének, vagy az érintett harmadik országbeli kérelmező csoportosulások valamelyikének – közvetlenül vagy az adott harmadik ország hatóságain keresztül – kell benyújtania a Bizottsághoz.

8. cikk

Kifogások

(1)   Az 509/2006/EK rendelet 9. cikkének alkalmazásában a kifogási nyilatkozatot az e rendelet III. mellékletében található formanyomtatvánnyal összhangban lehet elkészíteni.

(2)   A kifogás elfogadhatóságának az 509/2006/EK rendelet 9. cikkének (3) bekezdése alapján történő megállapítása során a Bizottság ellenőrzi, hogy a nyilatkozat tartalmazza-e a kifogás okait és indoklását.

(3)   Az 509/2006/EK rendelet 9. cikkének (5) bekezdése szerinti hat hónapos időtartam a Bizottságnak az érintett felekhez intézett, egymás közötti megállapodásra irányuló felhívása feladásának napján kezdődik.

(4)   Miután az 509/2006/EK rendelet 9. cikke (5) bekezdése második albekezdésének első mondatában említett eljárás befejeződött, a kérelemben szereplő tagállam vagy a harmadik országbeli kérelmező egy hónapon belül közli a Bizottsággal az egyes konzultációk eredményét az e rendelet IV. mellékletében található formanyomtatvány esetleges felhasználásával.

9. cikk

Megjelölések és szimbólumok

(1)   Az 509/2006/EK rendelet 12. cikkének (2) bekezdése szerinti közösségi szimbólumot az e rendelet V. mellékletében meghatározottaknak megfelelő formában kell alkalmazni. A szimbólumon a „HAGYOMÁNYOS KÜLÖNLEGES TERMÉK” kifejezés az e rendelet V. mellékletében meghatározottak szerint helyettesíthető a Közösség más hivatalos nyelvének megfelelő kifejezésével.

(2)   Amennyiben az 509/2006/EK rendelet 12. cikke szerinti közösségi szimbólumokat vagy megjelöléseket feltüntetik a termék címkéjén, azok mellett fel kell tüntetni a bejegyzett elnevezést, illetve – ha az elnevezést több nyelven is bejegyezték – a bejegyzett elnevezések valamelyikét.

10. cikk

Nyilvántartás

(1)   A Bizottság brüsszeli székhelyén vezeti a „Hagyományos különleges termékek nyilvántartását” (a továbbiakban: nyilvántartás).

(2)   Egy elnevezést bejegyző jogi aktus hatálybalépését követően a Bizottság a következő adatokat jegyzi be a nyilvántartásba:

a)

a termék bejegyzett elnevezését egy vagy több nyelven;

b)

az arra vonatkozó adatokat, hogy a bejegyzés az elnevezés fenntartásával vagy anélkül történik-e;

c)

az arra vonatkozó adatokat, hogy a csoportosulás élni kíván-e az 509/2006/EK rendelet 13. cikke (3) bekezdésének rendelkezéseiből adódó előnyökkel;

d)

az e rendelet II. melléklete szerinti termékosztályt;

e)

a kérelmező csoportosulás vagy csoportosulások országának vagy országainak megjelölését; valamint

f)

az elnevezést bejegyző jogi aktusra történő hivatkozást.

(3)   Az 509/2006/EK rendelet 19. cikkének (2) bekezdése alapján automatikusan bejegyzett nevek tekintetében a Bizottság 2008. július 31-ig bejegyzi a nyilvántartásba az e cikk (2) bekezdésében előírt adatokat.

11. cikk

A termékleírás módosítása

(1)   A termékleírás módosításának jóváhagyására irányuló kérelmet az e rendelet VI. mellékletében található formanyomtatvánnyal összhangban kell elkészíteni.

(2)   Az 509/2006/EK rendelet 11. cikke alapján a termékleírás módosításának jóváhagyására irányuló kérelem esetében:

a)

az 509/2006/EK rendelet 7. cikkében előírt adatoknak tartalmazniuk kell az e cikk (1) bekezdése szerinti, megfelelően kitöltött kérelmet és, amennyiben a kérelmező csoportosulás székhelye valamelyik tagállamban található, a rendelet 7. cikke (6) bekezdésének d) pontja szerinti nyilatkozatot;

b)

az 509/2006/EK rendelet 8. cikkének (2) bekezdésével összhangban közzétételre kerülő adatoknak tartalmazniuk kell az e cikk (1) bekezdésében említett, megfelelően kitöltött kérelmet.

(3)   Az 509/2006/EK rendelet 11. cikke (1) bekezdésének negyedik albekezdése értelmében a módosítás akkor tekinthető kisebb jelentőségűnek, ha

a)

nem érinti a termék alapvető jellemzőit;

b)

nem vezet be alapvető változásokat a termék előállítási módjában;

c)

nem módosítja a termék elnevezését, vagy az elnevezés valamelyik részét, vagy a termék elnevezésének használatát.

(4)   Ha a kérelem – az 509/2006/EK rendelet 11. cikke (3) bekezdésének megfelelően – kötelező egészségügyi vagy növény-egészségügyi intézkedések hatósági bevezetése miatti ideiglenes termékleírás-módosításra vonatkozik, igazolni kell ezen intézkedések meglétét.

(5)   Ha a Bizottság úgy határoz, hogy elfogadja a termékleírásnak az e rendelet 10. cikkében előírt nyilvántartásba felvett információk módosítását magában foglaló vagy abból álló módosítását, az eredeti adatokat törli a nyilvántartásból, és az említett határozat hatálybalépésével kezdődő hatállyal felveszi az új adatokat a nyilvántartásba.

(6)   Az e cikk szerinti információkat papíron és elektronikus formában egyaránt be kell nyújtani a Bizottságnak. A módosítás iránti kérelem Bizottsághoz történő benyújtásának napja az a nap, amelyen a kérelmet a Bizottság brüsszeli levélnyilvántartásában iktatták.

12. cikk

A kijelölt hatóságok és szervek közlései

(1)   Az 509/2006/EK rendelet 14. cikkének (1) bekezdésében említett hatóságok vagy az ugyanazon rendelet 15. cikke (1) bekezdése első albekezdésének második francia bekezdésében említett ellenőrző szervek tájékoztatják a tagállamokat azon termelők nevéről és címéről, amelyek esetében ellenőrizték a termékleírásnak való megfelelést. A tagállamok a többi tagállam és a Bizottság számára is elérhető nyilvántartást vezetnek a termelőkről.

(2)   Az 509/2006/EK rendelet 15. cikkének (2) bekezdésében említett hatóságok vagy ellenőrző szervek tájékoztatják a Bizottságot azon termelők nevéről és címéről, amelyek esetében ellenőrzik a termékleírásnak való megfelelést.

13. cikk

Törlés

(1)   A Bizottság úgy ítélheti meg, hogy a hagyományos különleges termék elnevezéssel ellátott mezőgazdasági termék vagy élelmiszer termékleírásában foglalt feltételek teljesülése nem lehetséges többé vagy nem biztosítható, különösen, ha a Bizottságot öt év alatt nem tájékoztatták egyetlen, az 509/2006/EK rendelet 15. cikkében említett hatóságról vagy ellenőrző szervről sem.

(2)   A bejegyzés törlése előtt a Bizottság a kérelmező csoportosulás számára biztosítja a szóbeli meghallgatás lehetőségét, és a nyilatkozatok megtételére határidőt szabhat.

(3)   Ha a törlés hatályba lép, a Bizottság törli az elnevezést az e rendelet 10. cikkében előírt nyilvántartásból.

14. cikk

Átmeneti szabályok

E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépés napjától kell alkalmazni, a következő kivételekkel:

a)

a bejegyzési eljárás és a módosítás jóváhagyására irányuló eljárás tekintetében az 1–4. cikk rendelkezései csak akkor alkalmazhatók, ha az 509/2006/EK rendelet 8. cikkének (2) bekezdése vagy a 2082/92/EGK rendelet 8. cikkének (1) bekezdése szerinti közzététel még nem történt meg e rendelet hatálybalépése előtt;

b)

a 6. és a 7. cikk, valamint a 11. cikk (1), (2), (4) és (6) bekezdésének rendelkezései kizárólag a 2006. április 19. után beérkezett bejegyzés iránti kérelmek és módosítás jóváhagyására irányuló kérelmek tekintetében alkalmazhatók;

c)

a 8. cikk (1), (2) és (3) bekezdésének rendelkezései csak azon kifogási eljárások tekintetében alkalmazhatók, amelyek esetében az 509/2006/EK rendelet 9. cikkének (1) bekezdésében említett 6 hónapos határidő kezdőnapja nem előzi meg e rendelet hatálybalépésének napját;

d)

a 8. cikk (4) bekezdésének rendelkezései csak azon kifogási eljárások tekintetében alkalmazhatók, amelyek esetében az 509/2006/EK rendelet 9. cikkének (1) bekezdésében említett 6 hónapos határidő még nem járt le e rendelet hatálybalépésének napján;

e)

a 9. cikk (2) bekezdésének rendelkezései legkésőbb 2008. július 1-jétől alkalmazhatók, azon termékekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, amelyeket ezen időpont előtt hoztak forgalomba.

15. cikk

Hatályon kívül helyezés

Az 1848/93/EGK rendelet hatályát veszti.

16. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

A 14. cikk b) pontja azonban 2006. április 20-i hatállyal alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. október 18-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 93., 2006.3.31., 1. o.

(2)  HL L 208., 1992.7.24., 9. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 168., 1993.7.10., 35. o. A legutóbb a 2167/2004/EK rendelettel (HL L 371., 2004.12.18., 8. o.) módosított rendelet.


I. MELLÉKLET

(A formanyomtatvány kitöltésekor a szögletes zárójelben szereplő szöveget el kell hagyni.)

HAGYOMÁNYOS KÜLÖNLEGES TERMÉK (HKT) BEJEGYZÉSÉRE VONATKOZÓ KÉRELEM

A Tanács 509/2006/EK rendelete (2006. március 20.) a hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékekről és élelmiszerekről

[Írja be az elnevezést a lenti 3.1. pontnak megfelelően:] „ ”

EK-szám: [csak az EK-n belüli használatra]

1.   A kérelmező csoportosulás neve és címe

[Ha a kérelmet több csoportosulás nyújtja be, az adatokat minden csoportosulásra vonatkozóan külön meg kell adni]

Csoportosulás vagy szervezet neve (adott esetben):

Cím:

Telefonszám:

E-mail cím:

2.   Tagállam vagy harmadik ország

3.   Termékleírás

3.1.   Bejegyzendő elnevezés(ek) (az 1216/2007/EK rendelet 2. cikke)

[Ha a bejegyzést egynél több nyelven kérvényezik, a használni kívánt elnevezés összes változatát meg kell adni. Ha az 509/2006/EK rendelet 13. cikkének (3) bekezdését alkalmazzák, és a csoportosulás meghatározza, hogy a forgalomba hozott termék címkéje a termék eredeti nyelven szereplő elnevezésén kívül más hivatalos nyelveken utalást tartalmazhat arra vonatkozóan, hogy a terméket azon régió, tagállam vagy harmadik ország hagyományai szerint állították elő, ahonnan a kérelem származik, akkor ezt a többi hivatalos nyelvre lefordítandó utalást itt kell feltüntetni.]

3.2.   Az elnevezés:

önmagában különleges

a mezőgazdasági termék vagy élelmiszer különleges tulajdonságát fejezi ki

[Indokolja.]

3.3.   Az 509/2006/EK rendelet 13. cikkének (2) bekezdése értelmében kerül-e sor az elnevezés fenntartására

[X-szel jelölje meg a megfelelőt:]

Bejegyzés az elnevezés fenntartásával

Bejegyzés az elnevezés fenntartása nélkül

3.4.   A termék típusa [a II. mellékletnek megfelelően]

3.5.   Annak a mezőgazdasági terméknek vagy élelmiszernek a leírása, amelyre a 3.1. pontban feltüntetett elnevezés vonatkozik (az 1216/2007/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdése)

3.6.   Annak az előállítási módnak a leírása, amelynek alapján a 3.1. pontban feltüntetett elnevezésű mezőgazdasági terméket vagy élelmiszert előállítják (az 1216/2007/EK rendelet 3. cikkének (2) bekezdése)

3.7.   A mezőgazdasági termék vagy élelmiszer különleges tulajdonsága (az 1216/2007/EK rendelet 3. cikkének (3) bekezdése)

3.8.   A mezőgazdasági termék vagy élelmiszer hagyományos tulajdonsága (az 1216/2007/EK rendelet 3. cikkének (4) bekezdése)

3.9.   A különleges tulajdonság ellenőrzésére vonatkozó minimumkövetelmények és eljárások (az 1216/2007/EK bizottsági rendelet 4. cikke)

4.   A termékleírásnak való megfelelést ellenőrző hatóságok vagy szervek

[Ha egynél több hatóság vagy szerv ellenőrzi a termékleírásnak való megfelelést, akkor az adatokat mindegyik hatóság vagy szerv esetében külön meg kell adni.]

4.1.   Név és cím

Név:

Cím:

Telefonszám:

E-mail cím:

[X-szel jelölje meg a megfelelőt:]

 állami

 magán

4.2.   A hatóság vagy szerv meghatározott feladatai

[Kizárólag a termékleírás előírásainak való megfelelés ellenőrzésével kapcsolatos feladatok]


II. MELLÉKLET

A TERMÉKEK OSZTÁLYOZÁSA A TANÁCS 509/2006/EK RENDELETÉNEK ALKALMAZÁSÁBAN

1.   Az EK-Szerződés I. mellékletében szereplő, emberi fogyasztásra szánt termékek

1.1. osztály

Friss hús (valamint vágási melléktermék és belsőség)

1.2. osztály

Húsipari termékek (főzve, sózva, füstölve stb.)

1.3. osztály

Sajtok

1.4. osztály

Egyéb állati eredetű termékek (tojás, méz, különböző tejtermékek a vaj kivételével stb.)

1.5. osztály

Olajok és zsírok (vaj, margarin, olaj stb.)

1.6. osztály

Gyümölcs, zöldségfélék és gabonafélék, frissen vagy feldolgozva

1.7. osztály

Friss hal, puhatestűek és rákfélék, valamint ezekből készült termékek

1.8. osztály

A Szerződés I. mellékletében felsorolt egyéb termékek

2.   Az 509/2006/EK rendelet I. mellékletében szereplő élelmiszerek

2.1. osztály

Sör

2.2. osztály

Csokoládé és egyéb kakaótartalmú ételkészítmények

2.3. osztály

Cukrászsütemények, kenyér, édes tészták, torták, kekszek és egyéb sütőipari termékek

2.4. osztály

Tészták, főzve vagy főzés nélkül, töltve vagy töltelék nélkül

2.5. osztály

Előfőzött ételek

2.6. osztály

Fűszerezett kész mártások

2.7. osztály

Levesek vagy erőlevesek

2.8. osztály

Növényi kivonatokból készített italok

2.9. osztály

Jégkrémek és szorbetek


III. MELLÉKLET

(A formanyomtatvány kitöltésekor a szögletes zárójelben szereplő szöveget el kell hagyni.)

KIFOGÁSI NYILATKOZAT

A Tanács 509/2006/EK rendelete a hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékekről és élelmiszerekről

1.   A termék elnevezése

[a Hivatalos Lapban (HL) való közzététel alapján]

2.   Hivatalos hivatkozás

[a Hivatalos Lapban (HL) való közzététel alapján]

Hivatkozási szám:

A HL-ben való közzététel időpontja:

3.   Elérhetőség

Kapcsolattartó személy:

Név:

Megszólítás (úr/asszony):

Csoportosulás/szervezet/személy:

vagy nemzeti hatóság:

Szervezeti egység:

Cím:

Telefon: +

E-mail cím:

4.   A kifogás oka:

Nem teljesülnek az 509/2006/EK rendelet 2. cikkében megállapított feltételek

Nem teljesülnek az 509/2006/EK rendelet 4. cikkében megállapított feltételek

Nem teljesülnek az 509/2006/EK rendelet 5. cikkében megállapított feltételek

A 13. cikk (2) bekezdésén alapuló kérelmek esetében az elnevezést jogszerűen, közismerten és gazdaságilag jelentős módon hasonló mezőgazdasági termékekre vagy élelmiszerekre használják

5.   A kifogás részletezése

Nyújtsa be a kifogás okait és igazolását tartalmazó nyilatkozatot. Nyújtsa be továbbá a kifogást benyújtó jogos érdekét igazoló nyilatkozatot is, kivéve ha a kifogást a nemzeti hatóság nyújtja be, amely esetben nincs szükség ilyen nyilatkozatra. A kifogási nyilatkozatot alá kell írni, és keltezni kell.


IV. MELLÉKLET

(A formanyomtatvány kitöltésekor a szögletes zárójelben szereplő szöveget el kell hagyni.)

ÉRTESÍTÉS A KIFOGÁSI ELJÁRÁST KÖVETŐ KONZULTÁCIÓK BEFEJEZÉSÉRŐL

A Tanács 509/2006/EK rendelete a hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékekről és élelmiszerekről

1.   A termék elnevezése

[a Hivatalos Lapban (HL) való közzététel alapján]

2.   Hivatalos hivatkozás [a Hivatalos Lapban (HL) való közzététel alapján]

Hivatkozási szám:

A HL-ben való közzététel időpontja:

3.   A konzultációk eredménye

3.1.

Megállapodás született a következő, kifogást benyújtó féllel/felekkel:

[Csatolja a megállapodást bemutató levelek másolatát.]

3.2.

Nem született megállapodás a következő, kifogást benyújtó féllel/felekkel:

4.   Termékleírás

A termékleírást módosították:

Igen 

Nem 

Ha igen, csatolja a módosított termékleírást.

5.   Keltezés és aláírás

[Név:]

[Szervezeti egység/szervezet:]

[Cím:]

[Telefon: +]

[E-mail cím:]


V. MELLÉKLET

A KÖZÖSSÉGI SZIMBÓLUMOK ÉS MEGJELÖLÉSEK ELKÉSZÍTÉSE

1.   A színes vagy fekete-fehér közösségi szimbólumok

Színes megjelenítés esetén közvetlen színeket (Pantone) vagy négyszínnyomásos eljárást lehet alkalmazni. A referenciaszínek az alábbiak:

Közösségi szimbólumok Pantone-színekben:

Image

Image

Közösségi szimbólumok négyszínnyomásos eljárás alkalmazásával:

Image

Image

Közösségi szimbólumok fekete-fehérben:

Image

2.   Közösségi szimbólumok negatívban

Amennyiben a csomagolás vagy a címke háttérszíne sötét, a szimbólumot negatív formában kell használni a csomagolás vagy a címke háttérszínének alkalmazásával.

Image

3.   Kontraszt a háttérszínekkel

Amennyiben egy színes szimbólum a színes háttér miatt nehezen látható, a szimbólum körül kört kell rajzolni a háttérrel való kontraszt kiemelése érdekében.

Image

4.   Tipográfia

A szöveget nagybetűvel, Times Roman betűtípussal kell írni.

5.   Kicsinyítés

A közösségi szimbólumok átmérőjének legkisebb mérete 15 mm.

6.   A „Hagyományos különleges termék” kifejezés és annak rövidítése az EK hivatalos nyelvein

EK hivatalos nyelve

Kifejezés

Rövidítés

BG

храна с традиционно специфичен характер

ХТСХ

ES

especialidad tradicional garantizada

ETG

CS

zaručená tradiční specialita

ZTS

DA

garanteret traditionel specialitet

GTS

DE

garantiert traditionelle Spezialität

g.t.S.

ET

garanteeritud traditsiooniline eritunnus

GTE

EL

εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν

Ε Π Ι Π

EN

traditional speciality guaranteed

TSG

FR

spécialité traditionnelle garantie

STG

GA

speisialtacht thraidisiúnta ráthaithe

STR

IT

specialità tradizionale garantita

STG

LV

garantēta tradicionālā īpatnība

GTI

LT

garantuotas tradicinis gaminys

GTG

HU

hagyományos különleges termék

HKT

MT

speċjalità tradizzjonali garantita

STG

NL

gegarandeerde traditionele specialiteit

GTS

PL

gwarantowana tradycyjna specjalność

GTS

PT

especialidade tradicional garantida

ETG

RO

specialitate tradițională garantată

STG

SK

zaručená tradičná špecialita

ZTŠ

SL

zajamčena tradicionalna posebnost

ZTP

FI

aito perinteinen tuote

APT

SV

garanterad traditionell specialitet

GTS


VI. MELLÉKLET

(A formanyomtatvány kitöltésekor a szögletes zárójelben szereplő szöveget el kell hagyni.)

MÓDOSÍTÁSRA IRÁNYULÓ KÉRELEM

A Tanács 509/2006/EK rendelete (2006. március 20.) a hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékekről és élelmiszerekről

Módosításra irányuló kérelem a 11. cikkel összhangban

[Bejegyzett elnevezés] „ ”

EK-szám: [csak EK-n belüli használatra]

1.   Kérelmező csoportosulás

A csoportosulás neve:

Cím:

Telefonszám:

E-mail cím:

2.   Tagállam vagy harmadik ország

3.   A módosítással érintett termékleírás rovatai

A termék elnevezése

Az elnevezés fenntartása (az 509/2006/EK tanácsi rendelet 13. cikkének (2) bekezdése)

A termék leírása

Az előállítás módja

Egyéb (határozza meg):

4.   A módosítás(ok) típusa

Bejegyzett HKT termékleírásának módosítása

A hatóságok által elrendelt egészségügyi vagy növény-egészségügyi intézkedésekből eredő átmeneti termékleírás-módosítás (509/2006/EK rendelet 11. cikkének (3) bekezdése) (igazolja ezen intézkedések meglétét)

5.   Módosítás(ok):

[A fenti 3. pontban megjelölt egyes rovatok esetében indokolja meg röviden az egyes módosításokat. Nyújtsa be a módosítást indítványozó csoportosulás jogos érdekét bemutató nyilatkozatot is.]

6.   Frissített termékleírás