18.10.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 274/3


A BIZOTTSÁG 1210/2007/EK RENDELETE

(2007. október 17.)

a gyümölcs- és zöldségfélék (paradicsom, narancs, citrom, csemegeszőlő és alma) exportálására vonatkozó, A3 rendszerű kiviteli engedélyek odaítélésére irányuló pályázat meghirdetéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs- és zöldségpiac közös szervezéséről szóló, 1996. október 28-i 2200/96/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 35. cikke (3) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1961/2001/EK bizottsági rendelet (2) tartalmazza a gyümölcs- és zöldségféléket érintő export-visszatérítések alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat.

(2)

A 2200/96/EK rendelet 35. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy a gazdaságilag jelentős export biztosításához szükséges mértékben – a Szerződés 300. cikkének megfelelően megkötött megállapodások eredményezte korlátokat tiszteletben tartva – export-visszatérítés nyújtható a Közösség által exportált termékekre.

(3)

A 2200/96/EK rendelet 35. cikke (2) bekezdésének megfelelően indokolt gondoskodni arról, hogy a visszatérítési rendszer folytán korábban kialakult kereskedelmi folyamatokban ne keletkezzen zavar. A fenti okból és a gyümölcs- és zöldségexport idényjellege miatt indokolt termékenként meghatározni a tervezett mennyiségeket a 3846/87/EGK bizottsági rendelettel (3) kialakított, mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítési nómenklatúra alapján. Ezeket a mennyiségeket az érintett termékek romlandósága mértékének figyelembevételével indokolt elosztani.

(4)

A 2200/96/EK rendelet 35. cikkének (4) bekezdése értelmében a visszatérítések mértékét egyrészt a gyümölcs- és zöldségfélék jelenlegi vagy várható közösségi piaci árai és kínálata, másrészt pedig a nemzetközi kereskedelemben érvényes jelenlegi vagy várható árak alapján kell meghatározni. Figyelemmel kell lenni a forgalmazási és szállítási költségekre, valamint a tervezett kivitelek gazdasági vonatkozásaira is.

(5)

A 2200/96/EK rendelet 35. cikkének (5) bekezdésével összhangban a közösségi piaci árakat az exportálás szempontjából legkedvezőbb árak felhasználásával kell meghatározni.

(6)

A nemzetközi kereskedelmi helyzet vagy egyes piacok különleges követelményei megkívánhatják, hogy az adott termékre nyújtott visszatérítés annak rendeltetési helyétől függően változzon.

(7)

Gazdaságilag jelentős kivitel jelenleg – a közösségi forgalmazási előírások szerint – extra vagy első-, illetőleg másodosztályba sorolt paradicsom, narancs, citrom, csemegeszőlő és alma esetében érhető el.

(8)

A rendelkezésre álló források legjobb felhasználása érdekében és a közösségi export szerkezetére figyelemmel pályázatot kell meghirdetni, és meg kell határozni az érintett időszakra vonatkozó visszatérítések mértékét, valamint a tervezett mennyiségeket.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gyümölcs- és Zöldségpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Pályázat kerül meghirdetésre A3 rendszerű kiviteli engedélyek odaítélése céljából. Az érintett árukat, a pályázatok benyújtásának időszakát, a visszatérítés indikatív mértékét és a tervezett mennyiségeket a melléklet tartalmazza.

(2)   Az 1291/2000/EK bizottsági rendelet (4) 16. cikkében említett élelmiszersegélyre kiállított engedélyek nem számítandók a mellékletben feltüntetett elosztandó mennyiségek közé.

(3)   Az A3 rendszerű engedélyek érvényességi ideje 2007. december 31-én jár le.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. október 25-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. október 17-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 297., 1996.11.21., 1. o. A legutóbb a 47/2003/EK bizottsági rendelettel (HL L 7., 2003.1.11., 64. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 268., 2001.10.9., 8. o. A legutóbb az 548/2007/EK rendelettel (HL L 130., 2007.5.22., 3. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 366., 1987.12.24., 1. o. A legutóbb az 532/2007/EK rendelettel (HL L 125., 2007.5.15., 7. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 152., 2000.6.24., 1. o.


MELLÉKLET

A GYÜMÖLCS- ÉS ZÖLDSÉGFÉLÉK (PARADICSOM, NARANCS, CITROM, CSEMEGESZŐLŐ ÉS ALMA) EXPORTÁLÁSÁRA VONATKOZÓ A3 RENDSZERŰ KIVITELI ENGEDÉLYEK ODAÍTÉLÉSÉRE IRÁNYULÓ PÁLYÁZAT MEGHIRDETÉSÉRŐL

A pályázatok benyújtásának időszaka: 2007. október 25–26.

Termékkód (1)

Rendeltetési hely (2)

Visszatérítés mértéke

(EUR/nettó t)

Tervezett mennyiség

(tonna)

0702 00 00 9100

A00

30

5 000

0805 10 20 9100

A00

36

56 667

0805 50 10 9100

A00

60

16 667

0806 10 10 9100

A00

23

1 667

0808 10 80 9100

F04, F09

32

50 000


(1)  A termékkódokat a 3846/87/EGK bizottsági rendelet (HL L 366., 1987.12.24., 1. o.) határozza meg.

(2)  Az A. sorozatba tartozó rendeltetési helyek numerikus kódjait a 3846/87/EGK rendelet II. melléklete határozza meg. Az egyéb rendeltetési helyek meghatározása a következő:

F04

:

Hongkong, Szingapúr, Malajzia, Srí Lanka, Indonézia, Thaiföld, Tajvan, Pápua Új-Guinea, Laosz, Kambodzsa, Vietnam, Japán, Uruguay, Paraguay, Argentína, Mexikó, Costa Rica.

F09

:

Az alábbi rendeltetési helyek: Norvégia, Izland, Grönland, Feröer-szigetek, Albánia, Bosznia és Hercegovina, Horvátország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Szerbia, Montenegró, Örményország, Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Grúzia, Kazahsztán, Kirgizisztán, Moldova, Oroszország, Tádzsikisztán, Türkmenisztán, Üzbegisztán, Ukrajna, Szaúd-Arábia, Bahrein, Katar, Omán, Egyesült Arab Emírségek (Abu-Dzabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al Qalwain, Ras al Khaimah, Fujairah), Kuvait, Jemen, Szíria, Irán, Jordánia, Bolívia, Brazília, Venezuela, Peru, Panama, Ecuador és Kolumbia, Afrika országai és területei Dél-Afrika kivételével, a 800/1999/EK bizottsági rendelet (HL L 102., 1999.4.17., 11. o.) 36. cikkében felsorolt rendeltetési helyek.