3.10.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 257/11


A BIZOTTSÁG 1148/2007/EK RENDELETE

(2007. október 2.)

a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII és XIV övezetben (közösségi vizek, valamint a harmadik országok felségterületéhez vagy joghatósága alá nem tartozó vizek) folytatott, tízujjú nyálkásfejű halra irányuló halászat tilalmáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 26. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 21. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A közösségi halászhajók egyes mélytengeri halállományokra vonatkozó, 2007-es és 2008-as halászati lehetőségeinek rögzítéséről szóló, 2006. december 19-i 2015/2006/EK tanácsi rendelet (3) meghatározza a 2007. és 2008. évi kvótákat.

(2)

A Bizottsághoz beérkezett információk szerint az e rendelet mellékletében említett állománynak a mellékletben szereplő tagállam lobogója alatt hajózó vagy az abban a tagállamban lajstromozott halászhajók általi halászata kimerítette a 2007. évre megállapított kvótát.

(3)

Ezért meg kell tiltani ezen állomány halászatát, valamint a fedélzeten való tárolását, átrakodását és kirakodását,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Kvóta kimerítése

Az e rendelet mellékletében említett tagállam számára a 2007. évre megállapított, a mellékletben említett állományra vonatkozó halászati kvótát a mellékletben meghatározott időponttól kimerítettnek kell tekinteni.

2. cikk

Tilalmak

Az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt hajózó vagy az abban a tagállamban lajstromozott hajóknak a mellékletben említett állományra irányuló halászata a mellékletben meghatározott időponttól tilos. E hajók számára ezen időpont után a már kifogott állomány fedélzeten való tárolása, átrakodása és kirakodása is tilos.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. október 2-án.

a Bizottság részéről

Fokion FOTIADIS

halászati és tengerészeti főigazgató


(1)  HL L 358., 2002.12.31., 59. o. A 865/2007/EK rendelettel (HL L 192., 2007.7.24., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 261., 1993.10.20., 1. o. A legutóbb az 1967/2006/EK rendelettel (HL L 409., 2006.12.30., 11. o.) módosított rendelet, helyesbítve: HL L 36., 2007.2.8., 6. o.

(3)  HL L 15., 2007.1.20., 1. o. A legutóbb a 898/2007/EK bizottsági rendelettel (HL L 196., 2007.7.28., 22. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

Szám

38

Tagállam

Spanyolország

Állomány

ALF/1X14-

Faj

Tízujjú nyálkásfejű hal (Beryx spp.)

Övezet

Az ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII és XIV övezet közösségi vizei, valamint a harmadik országok felségterületéhez és joghatósága alá nem tartozó vizei

Időpont

2007.8.10.