27.7.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 195/25


A BIZOTTSÁG 892/2007/EK RENDELETE

(2007. július 26.)

a 327/98/EK rendelettel a 2007. júliusi alidőszakra megnyitott vámkontingensek keretében történő rizsbehozatalra vonatkozó engedélyek kibocsátásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a rizs piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1785/2003/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a rizs és a törmelékrizs behozatalára vonatkozó egyes vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló, 1998. február 10-i 327/98/EK bizottsági rendeletre (3) és különösen annak 5. cikke első albekezdésére,

mivel:

(1)

A 327/98/EK bizottsági rendelet a rizsre és a törmelékrizsre vonatkozóan behozatali vámkontingenseket nyitott meg, és rendelkezett azok kezelésének módjairól, származási ország szerint felosztva és több alidőszakra bontva a szóban forgó kontingenseket az említett rendelet IX. mellékletének megfelelően.

(2)

A júliusi alidőszak a 327/98/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott kontingens harmadik alidőszaka, és ugyanezen bekezdés b), c) és d) pontjában meghatározott kontingensek második alidőszaka.

(3)

A 327/98/EK rendelet 8. cikkének a) pontja szerinti közlések alapján megállapítható, hogy a 09.4154, 09.4116 és 09.4166 tételszámú kontingensek esetében az említett rendelet 4. cikkének (1) bekezdésével összhangban 2007 júliusának első tíz munkanapján benyújtott kérelmek a rendelkezésre állónál nagyobb mennyiségre vonatkoznak. Ezért helyénvaló a szóban forgó kontingenseknél az igényelt mennyiségekre alkalmazandó odaítélési együttható rögzítésével meghatározni, hogy a behozatali engedélyek milyen mennyiségekre bocsáthatók ki.

(4)

A fent említett közlések alapján megállapítható továbbá, hogy a 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4149, 09.4150, 09.4152 és 09.4153 tételszámú kontingensek esetében az említett rendelet 4. cikkének (1) bekezdésével összhangban 2007 júliusának első tíz munkanapján benyújtott kérelmek a rendelkezésre állónál kisebb mennyiségre vonatkoznak.

(5)

Ezenkívül a 327/98/EK rendelet 5. cikkének első albekezdésével össszhangban meg kell határozni a 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4130, 09.4148, 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119 és 09.4166 tételszámú kontingensek vonatkozásában a kontingensalidőszakra rendelkezésre álló összmennyiségeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A 327/98/EK rendeletben említett, 09.4154, 09.4116 és 09.4166 tételszámú kontingensekhez kapcsolódó, 2007 júliusának első tíz munkanapján rizsbehozatalra vonatkozóan benyújtott engedélykérelmek esetében az engedélyek az e rendelet mellékletében meghatározott odaítélési együtthatóknak az igényelt mennyiségekre való alkalmazásával kapott mennyiségekre bocsáthatóak ki.

(2)   A 327/98/EK rendeletben említett, a 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4130, 09.4148, 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119 és 09.4166 tételszámú kontingensek keretében a következő kontingensalidőszakra rendelkezésre álló összmennyiségeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. július 26-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 96. o. A 797/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 144., 2006.5.31., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o. A 289/2007/EK rendelettel (HL L 78., 2007.3.17., 17. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 37., 1998.2.11., 5. o. A legutóbb a 2019/2006/EK rendelettel (HL L 384., 2006.12.29., 48. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

A 327/98/EK rendelet alkalmazásában a 2007 júliusi alidőszakra kiosztható mennyiségek és a következő alidőszakra rendelkezésre álló mennyiségek:

a)   Az 1006 30 KN-kód alá tartozó teljesen hántolt vagy félig hántolt rizsre vonatkozó, a 327/98/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének a) pontjában előírt kontingens:

Származás

Tételszám

A 2007 júliusi alidőszakra megállapított odaítélési együttható

A 2007 szeptemberi alidőszakra rendelkezésre álló összmennyiség

(kg-ban)

Amerikai Egyesült Államok

09.4127

 (2)

19 578 285

Thaiföld

09.4128

 (2)

1 233 332

Ausztrália

09.4129

 (2)

305 500

Egyéb származási országok

09.4130

 (3)

7 319


b)   Az 1006 20 KN-kód alá tartozó barnarizsre vonatkozó, a 327/98/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének b) pontjában előírt kontingens:

Származás

Tételszám

A 2007 júliusi alidőszakra megállapított odaítélési együttható

A 2007 októberi alidőszakra rendelkezésre álló összmennyiség

(kg-ban)

Az összes ország

09.4148

 (3)

60 728


c)   Az 1006 40 KN-kód alá tartozó törmelékrizsre vonatkozó, a 327/98/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének c) pontjában előírt kontingens:

Származás

Tételszám

A 2007 júliusi alidőszakra megállapított odaítélési együttható

Thaiföld

09.4149

 (2)

Ausztrália

09.4150

 (1)

Guyana

09.4152

 (1)

Amerikai Egyesült Államok

09.4153

 (2)

Egyéb származási országok

09.4154

1,809392 %


d)   Az 1006 30 KN-kód alá tartozó félig vagy teljesen hántolt rizsre vonatkozó, a 327/98/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének d) pontjában előírt kontingens:

Származás

Tételszám

A 2007 júliusi alidőszakra megállapított odaítélési együttható

A 2007 szeptemberi alidőszakra rendelkezésre álló összmennyiség

(kg-ban)

Thaiföld

09.4112

 (3)

7 344

Amerikai Egyesült Államok

09.4116

3,329173 %

0

India

09.4117

 (3)

36 522

Pakisztán

09.4118

 (3)

4 521

Egyéb származási országok

09.4119

 (3)

58 099

Az összes ország

09.4166

1,218315 %

0


(1)  Erre az alidőszakra nem kell odaítélési együtthatót alkalmazni: a Bizottság nem kapott egyetlen engedélykérelmet sem.

(2)  Erre az alidőszakra nem kell odaítélési együtthatót alkalmazni: a kérelmek a rendelkezésre állónál kisebb vagy a rendelkezésre állóval megegyező mennyiségre vonatkoznak.

(3)  Ezen alidőszakra már nincs több rendelkezésre álló mennyiség.