19.7.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 187/20


A BIZOTTSÁG 848/2007/EK RENDELETE

(2007. július 18.)

a 616/2007/EK rendelet által a baromfihús tekintetében megnyitott vámkontingensek keretében 2007 júliusának első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a baromfihús piacának közös szervezéséről szóló, 1975. október 29-i 2777/75/EGK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Brazíliából, a Thaiföldről és egyéb harmadik országokból származó baromfihústermékekre vonatkozó közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló, 2007. június 4-i 616/2007/EK bizottsági rendeletre (3) és különösen annak 5. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 616/2007/EK rendelet vámkontingenseket nyitott meg a baromfihús-ágazat termékeire vonatkozóan.

(2)

2007 júliusának első hét napján a 2007. október 1-jétőldezember 31-ig terjedő alidőszakra vonatkozóan egyes kontingensek esetében a rendelkezésre álló mennyiséget meghaladó mennyiség tekintetében érkeztek behozatali engedély iránti kérelmek. Ezért helyénvaló az igényelt mennyiségekre alkalmazandó odaítélési együttható rögzítésével meghatározni, hogy a behozatali engedélyek milyen mennyiségekre bocsáthatók ki.

(3)

2007 júliusának első hét napján a 2007. október 1-jétőldecember 31-ig terjedő alidőszakra vonatkozóan egyes kontingensek esetében a rendelkezésre álló mennyiségnél kisebb mennyiség tekintetében érkeztek behozatali engedély iránti kérelmek. Ezért helyénvaló meghatározni azokat a mennyiségeket, amelyekre nem nyújtottak be kérelmet, és e mennyiségeket hozzá kell adni a következő kontingens-alidőszakra megállapított mennyiséghez,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A 616/2007/EK rendelet alapján a 2007. október 1-jétőldecember 31-ig terjedő alidőszakra vonatkozóan benyújtott, behozatali engedély iránti kérelmek esetében az e rendelet mellékletében szereplő odaítélési együtthatókat kell alkalmazni.

(2)   A melléklet meghatározza azokat a mennyiségeket, amelyekre a 616/2007/EK rendelet alapján nem nyújtottak be behozatali engedély iránti kérelmet, és amelyeket ezért hozzá kell adni a 2008. január 1-jétőlmárcius 31-ig terjedő alidőszakra megállapított mennyiségekhez.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. július 19-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. július 18-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 282., 1975.11.1., 77. o. A legutóbb a 679/2006/EK rendelettel (HL L 119., 2006.5.4., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o. A 289/2007/EK rendelettel (HL L 78., 2007.3.17., 17. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 142., 2007.6.5., 3. o.


MELLÉKLET

A csoport száma

Tételszám

A 1.10.2007-31.12.2007 terjedő alidőszakra vonatkozóan benyújtott, behozatali engedély iránti kérelmek esetében alkalmazandó odaítélési együttható

(%)

Az igénybe nem vett, a 1.1.2008-31.3.2008 terjedő alidőszakra megállapított mennyiségekhez hozzáadandó mennyiségek

(kg)

1

09.4211

2,800279

2

09.4212

 (1)

55 566 000

4

09.4214

31,987978

5

09.4215

58,665286

6

09.4216

 (2)

3 179 763

7

09.4217

17,474248

8

09.4218

 (2)

5 323 600


(1)  Nem alkalmazható: a Bizottsághoz egyetlen engedélykérelmet sem továbbítottak.

(2)  Nem alkalmazható: a kérelmek a rendelkezésre állónál kisebb mennyiségre vonatkoznak.