30.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 172/47


A BIZOTTSÁG 758/2007/EK RENDELETE

(2007. június 29.)

a Közösség legrászorulóbb személyeinek az intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel történő ellátására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 3149/92/EGK bizottsági rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a kijelölt szervezeteknek az intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel a Közösség legrászorulóbb személyei számára történő szétosztás céljából való ellátására vonatkozó általános szabályok megállapításáról szóló, 1987. december 10-i 3730/87/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikkére,

mivel:

(1)

A 3149/92/EGK bizottsági rendelet (2) 3. cikke (2) bekezdésének második albekezdése előírja, hogy a tagállam számára megállapított termékek 70 %-át a terv végrehajtásának éve július 1-jéig ki kell vonni a készletekből. Mivel Románia a Közösséghez való csatlakozását követően későbbi időponttól kezdve vesz részt a 2007-es éves tervben, indokolt az említett terv vonatkozásában eltekinteni e kötelezettségtől.

(2)

Ezért a 3149/92/EGK rendeletet módosítani kell.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3149/92/EGK rendelet 3. cikke (2) bekezdése második albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„A 2. cikk (3) bekezdésének 1. b) pontjában megállapított mennyiségek 70 %-át a terv végrehajtásának éve július 1-jéig kell kivonni a készletekből, azonban ez a kötelezettség nem vonatkozik az 500 tonna vagy annál kisebb mennyiségű juttatásokra. E kötelezettség emellett nem vonatkozik a 2007-es éves terv keretében Románia számára megállapított termékekre. Azok a mennyiségek, amelyeket a terv végrehajtása évének szeptember 30-ig nem vontak ki az intervenciós készletekből, a továbbiakban nem illetik azt a tagállamot, amely számára azokat a szóban forgó terv keretében kiutalták.”

2. cikk

Ez a rendelet 2007. június 30-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 29-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 352., 1987.12.15., 1. o. A legutóbb a 2535/95/EK rendelettel (HL L 260., 1995.10.31., 3. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 313., 1992.10.30., 50. o. A legutóbb a 725/2007/EK rendelettel (HL L 165., 2007.6.27., 4. o.) módosított rendelet.