30.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 172/43


A BIZOTTSÁG 757/2007/EK RENDELETE

(2007. június 29.)

a takarmányokban lévő egyes adalékanyagok végleges engedélyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a takarmány-adalékanyagokról szóló, 1970. november 23-i 70/524/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 3. cikkére és 9d. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 25. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1831/2003/EK rendelet rendelkezik a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagok engedélyezéséről.

(2)

Az 1831/2003/EK rendelet 25. cikke átmeneti intézkedéseket állapít meg a takarmány-adalékanyagokra vonatkozó, az 1831/2003/EK rendelet alkalmazásának időpontját megelőzően, a 70/524/EGK irányelvvel összhangban benyújtott engedélykérelmekre.

(3)

Az e rendelet mellékleteiben felsorolt adalékanyagokra vonatkozó engedélykérelmeket az 1831/2003/EK rendelet alkalmazásának időpontját megelőzően nyújtották be.

(4)

Az ezen engedélykérelmekre vonatkozó, a 70/524/EGK irányelv 4. cikkének (4) bekezdésében előírtak szerinti első megjegyzéseket az 1831/2003/EK rendelet alkalmazásának időpontja előtt továbbították a Bizottságnak. Ezért ezeket a kérelmeket továbbra is a 70/524/EGK irányelv 4. cikkével összhangban kell kezelni.

(5)

Adatokat nyújtottak be azon kérelem alátámasztására, hogy a nátrium-benzoát, propionsav és nátrium-propionát tartósítószer-készítményt határozatlan időre engedélyezzék hízómarhák esetében. Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság 2006. október 18-án adta ki véleményét a készítmény biztonságosságára és hatékonyságára vonatkozóan. A vizsgálat azt mutatja, hogy a 70/524/EGK irányelv 3a. cikkében az ilyen engedélyezésre előírt feltételek teljesültek. Ennek megfelelően e készítmény felhasználását az e rendelet I. mellékletében leírtak szerint határozatlan időre engedélyezni kell.

(6)

A benzoesav-készítmény alkalmazását első alkalommal, ideiglenesen a 877/2003/EK bizottsági rendelet (3) engedélyezte hízósertések esetében. Új adatokat nyújtottak be e készítmény hízósertések esetében való felhasználására vonatkozó, határozatlan idejű engedélykérelem alátámasztása céljából. A vizsgálat azt mutatja, hogy a 70/524/EGK irányelv 3a. cikkében az ilyen engedélyezésre előírt feltételek teljesültek. Ennek megfelelően e készítmény felhasználását az e rendelet II. mellékletében leírtak szerint határozatlan időre engedélyezni kell.

(7)

Ezen engedélykérelmek vizsgálata azt mutatja, hogy bizonyos eljárások szükségesek a mellékletekben említett adalékanyagoknak kitett munkavállalók védelmére. Ilyen védelmet a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló, 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelv alkalmazása biztosít (4).

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A „tartósítószerek” csoportjába tartozó, I. mellékletben meghatározott készítmény takarmány-adalékanyagként való felhasználását határozatlan időre engedélyezik az említett mellékletben megállapított feltételek szerint.

2. cikk

Az „savasságot szabályozó anyagok” csoportjába tartozó, II. mellékletben meghatározott készítmény takarmány-adalékanyagként való felhasználását határozatlan időre engedélyezik az említett mellékletben megállapított feltételek szerint.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 29-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 1970.12.14., 1. o. A legutóbb az 1800/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 317., 2004.10.16., 37. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 268., 2003.10.18., 29. o. A 378/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 59., 2005.3.5., 8. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 126., 2003.5.22., 24. o.

(4)  HL L 183., 1989.6.29., 1. o. A legutóbb az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel(HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.


I. MELLÉKLET

EK-sorszám

Adalékanyag

Kémiai képlet, leírás

Állatfaj vagy -kategória

Maximális életkor

Minimális tartalom

Maximális tartalom

Egyéb rendelkezések

Az engedélyezés időtartamának vége

mg/kg gabona

Tartósítószerek

E700

Nátrium-benzoát 140 g/kg

Propionsav 370 g/kg

Nátrium-propionát 110 g/kg

 

Az adalékanyag összetétele:

Nátrium-benzoát: 140 g/kg

Propionsav: 370 g/kg

Nátrium-propionát: 110 g/kg

Víz: 380 g/kg

 

Hatóanyagok:

Nátrium-benzoát C7H5O2Na

Propionsav C3H6O2

Nátrium-propionát C3H5O2Na

Hízómarha

3 000

22 000

15 %-nál magasabb nedvességtartalmú gabona tartósítására

Határozatlan időre


II. MELLÉKLET

EK-sorszám

Adalékanyag

Kémiai képlet, leírás

Állatfaj vagy -kategória

Maximális életkor

Minimális tartalom

Maximális tartalom

Egyéb rendelkezések

Az engedélyezés időtartamának vége

mg/kg a teljes értékű takarmányban

Savasságot szabályozó anyag

E210

Benzoesav

C7H6O2

Hízósertés

5 000

10 000

a használati utasításban az alábbiak tüntetendők fel:

 

„Benzoesavat tartalmazó kiegészítő takarmány nem alkalmazható hízósertések esetében.”

 

„A felhasználók biztonsága érdekében: intézkedéseket kell hozni, hogy az adalékanyag által kibocsátott belélegezhető port a minimálisra csökkentsék. Anyagbiztonsági adatlapok rendelkezésre állnak.”

Határozatlan időre