29.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 169/6


A TANÁCS 735/2007/EK RENDELETE

(2007. június 11.)

a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló 1784/2003/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1)

Az 1784/2003/EK rendeletben (2) előírt, a gabonafélék piacának közös szervezéséhez kapcsolódó intézkedések a belső piac tekintetében magukban foglalnak egy intervenciós rendszert, amelynek célja a piacok stabilizálása, valamint az ezen ágazatban tevékenykedő mezőgazdasági termelők megfelelő életszínvonalának a biztosítása.

(2)

Az elmúlt két gazdasági évben e rendszer alkalmazása következtében igen jelentős intervenciós kukoricakészletek jöttek létre, amelyeknek a közösségi és a nemzetközi piacon való értékesítése különösen nehéznek bizonyul elsősorban e készletek földrajzi elhelyezkedése miatt. A kukorica ráadásul egy olyan gabonaféle, amelyet nem könnyű tárolni, és amelynek értékesítése annál nehezebb, minél hosszabb ideig tárolják, a minőségének fokozatos változása miatt.

(3)

Az említett időszak végére megállapítást nyert továbbá, hogy az intervenciós rendszer változatlan formában történő alkalmazása nem teszi lehetővé a kitűzött célok elérését, különösen a Közösség egyes régióiban működő kukoricatermesztők helyzetét illetően. Ezekben a régiókban e rendszer tulajdonképpen e termékek piacon való közvetlen értékesítéséhez viszonyítva alternatív értékesítési piacot jelentett még akkor is, ha a termelők által a termelt kukoricáért ténylegesen kapott ár gyakran alacsonyabb volt az intervenciós árnál.

(4)

Ezen körülmények között – és különösen a kukorica tekintetében – az intervenciós rendszer már nem tölti be eredeti szerepét, sőt megakadályozza, hogy a termelés a piaci igényekhez igazodjon.

(5)

Az intervenciós rendszer változatlan fenntartása az intervenciós kukoricakészletek ismételt növekedésének a kockázatával jár anélkül, hogy ebből az érintett termelőknek haszna származna.

(6)

Szükségesnek tűnik tehát megfelelő intézkedéseket hozni a közösségi gabonapiac zavartalan működésének biztosítása érdekében. Ebből a célból a legmegfelelőbb intézkedésnek a kukoricának az intervenció alá tartozó maximális mennyiségének a Közösség tekintetében a 2007/2008-as gazdasági évre 1 500 000 tonna, a 2008/2009-es gazdasági évre 700 000 tonna teljes mennyiségben történő megállapítása, és a 2009/2010-es gazdasági évtől a mennyiség 0 tonnára való csökkentése tűnik a fent említett tények és a termelők számára a hazai és a világpiacon rendelkezésre álló meglévő piaci megoldások figyelembevételével.

(7)

Ezért az 1784/2003/EK rendeletet módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1784/2003/EK rendelet 5. cikkének (1) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

„Az első albekezdéstől eltérve, az intervenciós hivatalok által felvásárolt kukorica mennyisége a következő mennyiségekre korlátozódik:

1 500 000 tonna a 2007/2008-as gazdasági évre,

700 000 tonna a 2008/2009-es gazdasági évre,

0 tonna a 2009/2010-es gazdasági évtől.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet a 2007/2008-as gazdasági évtől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2007. június 11-én.

a Tanács részéről

az elnök

H. SEEHOFER


(1)  A 2007. május 24-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o. Az 1154/2005/EK tanácsi rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.