27.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 165/1


A TANÁCS 723/2007/EK, EURATOM RENDELETE

(2007. június 18.)

az Európai Közösségek tisztviselői és egyéb alkalmazottai díjazására alkalmazott súlyozási együtthatók kiigazításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyvre, és különösen annak 13. cikkére,

tekintettel az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról, valamint egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről szóló 259/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendeletre (1) és különösen a személyzeti szabályzat 63. és 64. cikkére, 65. cikkének (2) bekezdésére, VII. és XI. mellékletére, valamint az egyéb alkalmazottak alkalmazási feltételeinek 20. cikke első bekezdésére, 64. és 92. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

A megélhetési költségek Észtországban a 2006. júniustól decemberig terjedő időszakban jelentősen emelkedtek. Ezért az Európai Közösségek tisztviselőinek és egyéb alkalmazottainak díjazására alkalmazott súlyozási együtthatót ki kell igazítani,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

2007. január 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat 64. cikke értelmében az alábbi országban alkalmazásban álló tisztviselők és egyéb alkalmazottak díjazására vonatkozó súlyozás a következő:

Észtország 83,4.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2007. június 18-án.

a Tanács részéről

az elnök

F.-W. STEINMEIER


(1)  HL L 56., 1968.3.4., 1. o. A legutóbb az 1895/2006/EK, Euratom rendelettel (HL L 397., 2006.12.30., 6. o.) módosított rendelet.