19.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 157/12


A BIZOTTSÁG 679/2007/EK RENDELETE

(2007. június 18.)

a feldolgozásra szánt őszibarack támogatásának a 2007–2008-as gazdasági évre történő meghatározásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási szerződésére,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási okmányára és különösen annak 41. cikkére,

tekintettel a feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek piacának közös szervezéséről szóló, 1996. október 28-i 2201/96/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek támogatási rendszere tekintetében a 2201/96/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 2003. augusztus 29-i 1535/2003/EK bizottsági rendelet (2) 3. cikkének (3) bekezdése szerint a Bizottság május 31. előtt közzéteszi a feldolgozásra szánt őszibarackra alkalmazandó támogatási összeget.

(2)

Azon tagállamok számára, amelyek 2006. december 31-én a Közösség tagállamai voltak, a 2201/96/EK rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében említett, az őszibarack-feldolgozás közösségi és nemzeti küszöbértékének betartására irányuló vizsgálatot azon elmúlt három gazdasági évben támogatott mennyiségek alapján végzik, amelyek tekintetében az érintett tagállamok mindegyikében végleges adatok állnak rendelkezésre.

(3)

A támogatási program keretében az utóbbi három gazdasági év során feldolgozott őszibarack mennyiségeinek átlaga nem éri el a közösségi küszöbértéket. Ezért a 2007–2008-as gazdasági évben alkalmazandó támogatásnak minden érintett tagállamban a 2201/96/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében meghatározott összegnek kell lennie.

(4)

A 2201/96/EK rendelet 5. cikkében előírt, a nemzeti feldolgozási küszöbérték betartásának ellenőrzésére szolgáló mechanizmust nem kell azonnal alkalmazni Bulgáriára és Romániára. Ezért meg kell állapítani az alkalmazására vonatkozó átmeneti intézkedéseket. A 2007–2008-as gazdasági évre, amelyre nem állnak rendelkezésre adatok az őszibarack-feldolgozás közösségi és nemzeti küszöbértékének betartására irányuló vizsgálat vonatkozásában, valamint óvintézkedés céljából helyénvaló előírni a támogatás mértékének előzetes csökkentését, amelyet visszatérítenek, amennyiben a gazdasági év végén nem kerül sor túllépésre.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Feldolgozottgyümölcs- és Feldolgozottzöldség-piaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Azon tagállamok esetében, amelyek 2006. december 31-én a Közösség tagállamai voltak, a 2007–2008-as gazdasági évre vonatkozóan a 2201/96/EK rendelet 2. cikke alapján az őszibarackra nyújtott támogatás tonnánként 47,70 EUR.

(2)   Bulgária és Románia esetében a 2201/96/EK rendelet 2. cikke alapján az őszibarackra nyújtott támogatás tonnánként 35,78 EUR.

2. cikk

(1)   Amennyiben a 2007–2008-as gazdasági évre vonatkozó küszöbértékek betartásának ellenőrzése azt mutatja, hogy a közösségi küszöbértéket nem lépték túl, a 2007–2008-as gazdasági év végét követően Bulgáriában és Romániában a 2201/96/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében előírt támogatás 25 %-ával egyenlő kiegészítő összeget kell kifizetni.

(2)   Amennyiben a közösségi küszöbértéket túllépték, viszont Bulgáriában, illetőleg Romániában nem, vagy 25 %-ot meg nem haladó mértékben lépték túl, ezekben a tagállamokban a 2007–2008-as gazdasági év végét követően kiegészítő összeget kell kifizetni.

Az első albekezdésben említett kiegészítő összeg azon a mennyiségen alapul, amellyel a szóban forgó nemzeti küszöbértéket túllépték, mértéke pedig legfeljebb a 2201/96/EK rendelet 4. cikke (2) bekezdésében megállapított támogatás 25 %-áig terjed.

(3)   Kizárólag Bulgária és Románia esetében a 2007–2008-as gazdasági évre vonatkozóan a feldolgozással kapcsolatos nemzeti küszöbértékek betartásának vizsgálatát a 2007–2008-as gazdasági évben ténylegesen támogatott mennyiségek alapján végzik el.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 18-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 297., 1996.11.21., 29. o. A legutóbb a 386/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 64., 2004.3.2., 25. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 218., 2003.8.30., 14. o. A legutóbb az 1663/2005/EK rendelettel (HL L 267., 2005.10.12., 22. o.) módosított rendelet.