24.5.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 132/21


A BIZOTTSÁG 558/2007/EK RENDELETE

(2007. május 23.)

hizlalásra szánt fiatal hím szarvasmarhafélékre alkalmazandó behozatali vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1254/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 32. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A WTO CXL. engedményes listája értelmében a Közösség köteles évente behozatali vámkontingenst megnyitni 169 000 hizlalásra szánt fiatal hím szarvasmarhaféle behozatala céljából. A 2006/333/EK tanácsi határozattal (2) jóváhagyott, az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. bekezdése és XXVIII. cikke értelmében levélváltás formájában létrejött megállapodáshoz (3) vezető tárgyalások eredményeképpen azonban a Közösség vállalta, hogy engedményes listáján ezt a behozatali vámkontingenst tagállamai tekintetében összesen 24 070 egyedre kiigazítja.

(2)

Részletes szabályokat kell megállapítani e behozatali vámkontingens megnyitására és kezelésére oly módon, hogy az egyes vámkontingensek tárgyidőszaka minden évben július 1-jétől a következő év június 30-ig tartson.

(3)

Az 1254/1999/EK rendelet 29. cikkének (1) bekezdése szerint a közösségi behozatalt importengedélyek révén kell igazgatni. Az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 31-i 1306/2006/EK bizottsági rendelet (4) 6. cikkének (3) bekezdése értelmében a vámkontingenst indokolt első lépésben behozatali jogok, második lépésben importengedélyek kiadása útján kezelni. Ez lehetőséget ad arra, hogy a behozatali jog birtokosai a vámkontingens tárgyidőszaka alatt kereskedelmi tevékenységük alakulásától függően szabadon eldönthessék, mikor nyújtanak be kérelmet az importengedély kiadására. Az 1301/2006/EK rendelet értelmében az importengedélyek minden esetben a behozatali vámkontingens tárgyidőszakának utolsó napjáig érvényesek.

(4)

Szükség szerint a marha- és borjúhús-ágazatbeli behozatali és kiviteli engedélyekre vonatkozó alkalmazási szabályokról, valamint a 2377/80/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 1995. június 26-i 1445/95/EK bizottsági rendeletben (5), illetőleg a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról szóló, 2000. június 9-i 1291/2000/EK bizottsági rendeletben (6) előírt szabályokon túlmenően és azoktól eltérően meg kell határozni a kérelmek benyújtására, továbbá a kérelmekről és az engedélyekről adandó információkra vonatkozó szabályokat.

(5)

Az 1301/2006/EK rendelet részletes rendelkezéseket állapít meg különösen a behozatali jog iránti kérelmekre, a kérelmezők jogállására és az importengedélyek kiállítására vonatkozóan. Az e rendeletben előírt kiegészítő feltételek sérelme nélkül 2007. július 1-jétől kezdődően az említett rendelet rendelkezéseit az e rendelet alapján kiadott importengedélyekre is alkalmazni kell.

(6)

A spekuláció megelőzése céljából a kontingensen belül rendelkezésre álló mennyiségeket olyan piaci szereplők számára kell hozzáférhetővé tenni, akik bizonyítani tudják, hogy harmadik országokból valóban jelentős mennyiségű behozatalt hajtanak végre. Ebből a megfontolásból és a vámkontingens hatékony kezelése érdekében az érintett kereskedőktől meg kell követelni, hogy az 1301/2006/EK rendelet 5. cikkében előírt mindkét referencia-időszak vonatkozásában legalább 50 darab szarvasmarhaféle importjáról számot adjanak, tekintettel arra, hogy az 50 darabos szállítmány már tekinthető kereskedelmileg jövedelmezőnek. Emellett adminisztratív okokból lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok a harmadik országokkal folytatott kereskedelmet igazoló okmányokat hiteles másolatban is elfogadják.

(7)

Ugyancsak a spekuláció megelőzése céljából a behozatali jog odaítélését biztosíték nyújtásához kell kötni, az importengedély nem lehet átruházható, és importengedélyt kizárólag arra a mennyiségre szabad kiadni, amelyre az adott kereskedő behozatali jogot kapott.

(8)

Abból a célból, hogy a piaci szereplők kötelesek legyenek a nekik ítélt behozatali jogok teljes mennyiségére importengedélyt kérni, elő kell írni, hogy a mezőgazdasági termékeket érintő biztosítéki rendszer alkalmazására vonatkozó közös részletes szabályok megállapításáról szóló, 1985. július 22-i 2220/85/EGK bizottsági rendelet (7) értelmében a behozatali jog ellenében nyújtott biztosíték szempontjából elsődleges követelménynek minősül, hogy a jogosultak a nekik ítélt mennyiségekre importengedély iránti kérelmeket nyújtsanak be.

(9)

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kontingens megfelelő igazgatása megköveteli, hogy az engedély jogosultja tényleges importőr legyen. Ezért az importőrnek aktívan részt kell vennie az érintett állatok megvásárlásában, szállításában és behozatalában. E tevékenység igazolását így a 2220/85/EGK rendelet értelmében ugyancsak elsődleges követelménynek kell tekinteni az importengedély kiadása ellenében nyújtott biztosíték szempontjából.

(10)

E vámkontingens alkalmazása megköveteli a behozott állatok pontos rendeltetési helyének hatékony ellenőrzését. Az állatokat ezért abban a tagállamban kell hizlalni, amely a behozatali jogot odaítélte.

(11)

Biztosítékot kell nyújtani annak garantálására, hogy az állatokat a megadott termelőegységekben legalább 120 napig hizlalni fogják. A biztosíték összegének fedeznie kell a közös vámtarifa szerinti vám és a kérdéses állatok szabad forgalomba bocsátásának időpontjában érvényes csökkentett vám közötti különbséget.

(12)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Marha- és Borjúhúspiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A Bizottság minden év július 1-jétől a következő év június 30-ig tartó időszakra a 0102 90 05, a 0102 90 29 és a 0102 90 49 KN-kód alá tartozó, a Közösségben történő hizlalásra szánt fiatal hím szarvasmarhafélékből 24 070 egyed behozatalát lehetővé tévő vámkontingenst megnyit.

A vámkontingens tételszáma 09.4005.

(2)   Az (1) bekezdésben előírt vámkontingensre 16 % értékvámtétel és ezen felül nettó tonnánként 582 EUR mértékvámtétel alkalmazandó.

Az első albekezdésben előírt vámtételek azzal a feltétellel alkalmazandók, hogy a behozott állatokat az importengedélyt kiadó tagállamban legalább 120 napig hizlalják.

2. cikk

(1)   Az 1. cikk (1) bekezdésében előírt kontingenst első lépésben behozatali jogok odaítélésével, második lépésben importengedélyek kiadásával kell kezelni.

(2)   Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, alkalmazni kell az 1445/95/EK, az 1291/2000/EK és az 1301/2006/EK rendelet rendelkezéseit.

3. cikk

(1)   Az 1301/2006/EK rendelet 5. cikkének alkalmazása céljából a kérelmezők kötelesek igazolni, hogy az említett cikkben előírt mindkét referencia-időszakban behoztak legalább 50, a 0102 90 KN-kód alá tartozó szarvasmarhafélét, továbbá hogy kereskedelmi és logisztikai szempontból ezeket az állatokat maguk vásárolták meg és szállították, és szabad forgalomba bocsátásuk érdekében maguk vámkezeltették őket.

E feltétel teljesülése kizárólag a következő okmányokkal igazolható:

a)

az 1301/2006/EK rendelet 5. cikkének második bekezdésében említett okmányoknak az illetékes hatóság által szabályszerűen hitelesített másolatával;

b)

az eredeti kereskedelmi számlával vagy hiteles másolatával, ha azt az eladó vagy képviselője a jogosult nevére állította ki oly módon, hogy mindkettő az exportáló harmadik országban rendelkezik telephellyel, valamint a jogosult által teljesített fizetésről vagy a jogosult által az eladó javára nyitott, visszavonhatatlan okmányos meghitelezésről szóló igazolással;

c)

az érintett állatokról a jogosult nevére kiállított hajórakjeggyel vagy az adott esetnek megfelelően közúti vagy légifuvarlevéllel.

(2)   Ha egy vállalat olyan vállalatok egyesülésével jött létre, amelyek külön-külön rendelkeznek az (1) bekezdés első albekezdésében előírt minimális mennyiségnek megfelelő referenciaimporttal, akkor ez a vállalat ezeket a referenciaimportokat kereskedelmi tevékenységének igazolására felhasználhatja.

4. cikk

(1)   A behozatali jog iránti kérelmeket legkésőbb a kérdéses vámkontingens tárgyévét megelőző június 1-jén, brüsszeli helyi idő szerint 13.00-ig kell benyújtani.

(2)   A behozatali jog iránti kérelem benyújtásával egy időben a behozatali jog odaítélése ellenében minden darab behozni kívánt szarvasmarhaféle után 3 EUR biztosítékot kell nyújtani.

(3)   Legkésőbb a kérelmek benyújtására előírt határnapot követő ötödik munkanapon, brüsszeli helyi idő szerint 16.00-ig a tagállamok értesítik a Bizottságot a kérelmekben foglalt összmennyiségről.

5. cikk

(1)   A behozatali jogokat a 4. cikk (3) bekezdésben előírt értesítési határnaptól számított hetedik munkanaptól kezdődően, legkésőbb a tizenhatodik munkanapig kell odaítélni.

(2)   Ha az 1301/2006/EK rendelet 7. cikkének (2) bekezdésében előírt elosztási együttható alkalmazása következtében a kérelmezettnél kisebb mennyiség tekintetében van mód behozatali jog odaítélésére, akkor a 4. cikk (2) bekezdése értelmében nyújtott biztosíték arányos részét haladéktalanul fel kell szabadítani.

6. cikk

(1)   Az 1. cikk (1) bekezdésében előírt kontingens terhére behozott mennyiségek csak importengedély bemutatásával bocsáthatók szabad forgalomba.

(2)   Az importengedély iránti kérelmekkel az odaítélt behozatali jognak megfelelő teljes mennyiséget ki kell meríteni. Ez a kötelezettség a 2220/85/EGK rendelet 20. cikkének (2) bekezdése értelmében elsődleges követelménynek tekintendő.

7. cikk

(1)   Az importengedély iránti kérelmek kizárólag abban a tagállamban nyújthatók be, amelyben a kérelmező az 1. cikk (1) bekezdésében előírt kontingens terhére behozatali jogot kért és kapott.

Az importengedély kiadásakor a behozatali jog minden alkalommal megfelelően lecsökken, és a 4. cikk (2) bekezdése alapján nyújtott biztosíték arányos részét haladéktalanul fel kell szabadítani.

(2)   Az importengedélyeket a behozatali jog jogosultjának kérelmére és nevére kell kiadni.

(3)   Az importengedély iránti kérelmeken és az importengedélyeken fel kell tüntetni:

a)

a 8. rovatban a származási országot;

b)

a 16. rovatban a következő KN-kódok közül egyet vagy többet: 0102 90 05, 0102 90 29 és 0102 90 49;

c)

a 20. rovatban a vámkontingens tételszámát (09.4005) és az I. mellékletben felsorolt bejegyzések valamelyikét.

8. cikk

(1)   Az 1291/2000/EK rendelet 9. cikkének (1) bekezdésétől eltérve az e rendelet értelmében kiadott importengedélyekből származó jogok nem átruházhatók.

(2)   Az importengedélyt azzal a feltétellel szabad csak kiadni, hogy a kérelmező az engedély iránti kérelem benyújtásakor minden darab behozni kívánt szarvasmarhaféle után 12 EUR biztosítékot nyújtott.

(3)   Az 1291/2000/EK rendelet III. címének 4. szakaszában foglalt rendelkezések ellenére az e cikk (2) bekezdésében előírt biztosítékot nem szabad mindaddig felszabadítani, amíg az engedély jogosultja e rendelet 3. cikke (1) bekezdésének második albekezdésével összhangban nem igazolja, hogy kereskedelmi és logisztikai szempontból a kérdéses állatokat maga vásárolta meg és szállította, továbbá szabad forgalomba bocsátásuk érdekében maga vámkezeltette őket.

9. cikk

(1)   A szabad forgalomba bocsátás időpontjában az importőr köteles igazolni, hogy:

a)

írásban kötelezettséget vállalt arra, hogy egy hónapon belül tájékoztatja a tagállam illetékes hatóságát, hogy a fiatal szarvasmarhafélék hizlalását mely gazdaságban vagy gazdaságokban végzik;

b)

a II. mellékletben az adott KN-kódra előírt összegben az engedélyt kibocsátó tagállam illetékes hatóságánál biztosítékot nyújtott. A 2220/85/EGK rendelet 20. cikkének (2) bekezdése értelmében elsődleges követelménynek tekintendő, hogy a behozott állatokat a szabad forgalomba bocsátásról szóló vámáru-nyilatkozat elfogadásának időpontjától kezdődően legalább 120 napig az adott tagállamban kell hizlalni.

(2)   A vis maior esetét kivéve az (1) bekezdés b) pontjában előírt biztosítékot csak akkor szabad felszabadítani, ha az engedélyt kibocsátó tagállam illetékes hatósága előtt bizonyítást nyer, hogy a fiatal szarvasmarhaféléket:

a)

az (1) bekezdés szerint megjelölt gazdaságban vagy gazdaságokban hizlalták;

b)

a behozatal napjától számított 120 nap eltelte előtt nem vágták le; vagy

c)

az említett idő eltelte előtt egészségügyi okokból vágták le, vagy a fiatal szarvasmarhafélék betegség vagy baleset miatt hullottak el.

A biztosítékot a bizonyítást követően haladéktalanul fel kell szabadítani.

Ha azonban az importőr az (1) bekezdés a) pontjában előírt határidőt nem tartotta be, akkor a felszabadítandó biztosíték összege lecsökken:

15 %-kal, továbbá

a határidő-túllépés minden napjára a fennmaradó összeg 2 %-ával.

A fel nem szabadított összeget vissza kell tartani.

(3)   Ha a behozataltól számított 180 napos határidőn belül a (2) bekezdésben előírt bizonyítás nem történik meg, akkor a biztosítékot vissza kell tartani.

Ha az első albekezdésben előírt 180 napos határidőn belül nem, de a határidőt követően hat hónapon belül megtörténik a bizonyítás, akkor a visszatartott összeget a biztosíték összegének 15 %-ával csökkentve vissza kell fizetni.

10. cikk

Ez a rendelet Az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. május 23-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 21. o. A legutóbb az 1913/2005/EK rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 124., 2006.5.11., 13. o.

(3)  HL L 124., 2006.5.11., 15. o.

(4)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o. A legutóbb a 289/2007/EK rendelettel (HL L 78., 2007.3.17., 17. o.) módosított rendelet.

(5)  HL L 143., 1995.6.27., 35. o. A legutóbb az 1965/2006/EK rendelettel (HL L 408., 2006.12.30., 27. o.) módosított rendelet.

(6)  HL L 152., 2000.6.24., 1. o. A legutóbb az 1913/2006/EK rendelettel (HL L 365., 2006.12.21., 52. o.) módosított rendelet.

(7)  HL L 205., 1985.8.3., 5. o. A legutóbb az 1913/2006/EK rendelettel módosított rendelet.


I. MELLÉKLET

A 7. cikk (3) bekezdésének c) pontjában említett bejegyzések

:

bolgárul

:

Живи мъжки животни от рода на едрия рогат добитък с живо тегло ненадвишаващо 300 кг за глава добитък, предназначени за угояване [Регламент (ЕО) № 558/2007]

:

spanyolul

:

Bovinos machos vivos de peso vivo inferior o igual a 300 kg [Reglamento (CE) no 558/2007]

:

csehül

:

Živí býci s živou váhou nepřevyšující 300 kg na kus, na výkrm (Nařízení (ES) č. 558/2007)

:

dánul

:

Levende ungtyre til opfedning, med en levende vægt på ikke over 300 kg pr. dyr (forordning (EF) nr. 558/2007)

:

németül

:

Lebende männliche Rinder mit einem Gewicht von höchstens 300 kg je Tier, zur Mast bestimmt (Verordnung (EG) Nr. 558/2007)

:

észtül

:

Elusad isasveised elusmassiga kuni 300 kg, nuumamiseks (määrus (EÜ) nr 558/2007)

:

görögül

:

Ζώντα βοοειδή με βάρος ζώντος που δεν υπερβαίνει τα 300 kg ανά κεφαλή, προς πάχυνση [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 558/2007]

:

angolul

:

Live male bovine animals of a live weight not exceeding 300 kg per head, for fattening (Regulation (EC) No 558/2007)

:

franciául

:

Bovins mâles vivants d'un poids vif inférieur ou égal à 300 kg par tête, destinés à l'engraissement [règlement (CE) no 558/2007].

:

olaszul

:

Bovini maschi vivi di peso vivo non superiore a 300 kg per capo, destinati all’ingrasso [regolamento (CE) n. 558/2007]

:

lettül

:

Jaunbuļļi nobarošanai, kuru dzīvsvars nepārsniedz 300 kg (Regula (EK) Nr. 558/2007)

:

litvánul

:

Penėjimui skirti gyvi vyriškos lyties galvijai, kurių vieno gyvasis svoris yra ne didesnis kaip 300 kg (Reglamentas (EB) Nr. 558/2007)

:

magyarul

:

Legfeljebb 300 kg egyedi élőtömegű élő hím szarvasmarhaféle, hizlalás céljára (558/2007/EK rendelet)

:

máltaiul

:

Annimali bovini ħajjin tas-sess maskil b'piż ħaj li ma jisboqx it-300 kg kull ras, għat-tismin (ir-Regolament (KE) Nru 558/2007)

:

hollandul

:

Levende mannelijke mestrunderen met een gewicht van niet meer dan 300 kg per dier (Verordening (EG) nr. 558/2007)

:

lengyelül

:

Żywe młode byki o żywej wadze nieprzekraczającej 300 kg za sztukę bydła, opasowe (rozporządzenie (WE) nr 558/2007)

:

portugálul

:

Bovinos machos vivos com peso vivo inferior ou igual a 300 kg por cabeça, para engorda [Regulamento (CE) n.o 558/2007]

:

románul

:

Masculi vii din specia bovină cu o greutate în viu mai mică sau egală cu 300 kg per cap, destinați îngrășării [Regulamentul (CE) nr. 558/2007]

:

szlovákul

:

Živé býčky so živou hmotnosťou do 300 kg na kus, určené pre ďalší výkrm [nariadenie (ES) č. 558/2007]

:

szlovénül

:

Živo moško govedo za pitanje, katerega živa teža ne presega 300 kg na glavo (Uredba (ES) št. 558/2007)

:

finnül

:

Lihotettaviksi tarkoitettuja eläviä urospuolisia nautaeläimiä, elopaino enintään 300 kg/eläin (asetus (EY) N:o 558/2007)

:

svédül

:

Levande handjur av nötkreatur som väger högst 300 kg, för gödning (förordning (EG) nr 558/2007)


II. MELLÉKLET

A biztosíték összege

Hizlalásra szánt hím szarvasmarhafélék

(KN-kód)

Összeg minden darab szarvasmarhaféle után

(EUR)

0102 90 05

28

0102 90 29

56

0102 90 49

105