20.4.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 103/1


A TANÁCS 423/2007/EK RENDELETE

(2007. április 19.)

az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 60. és 301. cikkére,

tekintettel az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2007. február 27-i 2007/140/KKBP tanácsi közös álláspontra (1),

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

2006. december 23-án az Egyesült Nemzetek Szövetsége Biztonsági Tanácsa elfogadta az 1737 (2006) sz. határozatát („az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat”), amely kimondja, hogy Iránnak haladéktalanul fel kell függesztenie minden dúsítási, újrafeldolgozó, valamint nehézvízzel kapcsolatos tevékenységét és foganatosítania kell a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség Kormányzótanácsa által előírt lépéseket, amelyeket az Egyesült Nemzetek Szövetsége Biztonsági Tanácsa lényegesnek ítél az Irán nukleáris programjának kizárólag békés célja iránti bizalom elnyeréséhez. Annak érdekében, hogy Iránt meggyőzzék e kötelező érvényű határozat betartásáról, az Egyesült Nemzetek Szövetsége Biztonsági Tanácsa úgy határozott, hogy valamennyi ENSZ-tagállamnak korlátozó intézkedéseket kell életbe léptetnie.

(2)

Az 1737 (2006) ENSZ BT-határozattal összhangban a 2007/140/KKBP közös álláspont Iránnal szembeni korlátozó intézkedéseket ír elő. Ezek az intézkedések korlátozzák az olyan áruk és technológia kivitelét és behozatalát, amelyek elősegíthetik Irán dúsítási, újrafeldolgozó vagy nehézvízzel kapcsolatos tevékenységeit vagy az atomfegyverek célba juttatására szolgáló rendszerek fejlesztését; tiltják az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtását; tiltják az ezen árukhoz és technológiához kapcsolódó befektetést, tiltják a megfelelő áruk és technológia Iránból való beszerzését, valamint befagyasztják azon személyek, jogalanyok és szervek pénzeszközeit és gazdasági forrásait, akik e tevékenységekben vagy fejlesztésekben részt vesznek, azzal közvetlen kapcsolatban állnak vagy azokat támogatják.

(3)

Ezen intézkedések az Európai Közösséget létrehozó Szerződés hatálya alá tartoznak, ezért – különösen annak biztosítása érdekében, hogy azokat valamennyi tagállam gazdasági szereplői egységesen alkalmazzák – végrehajtásukhoz a Közösség tekintetében közösségi jogi aktust kell elfogadni.

(4)

E rendelet eltérést alkalmaz a hatályos, a harmadik országokba irányuló exportra és az onnan származó importra egységes szabályokat megállapító jogszabályoktól, különösen a kettős felhasználású termékek és technológia kivitelére vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló, 2000. június 22-i 1334/2000/EK rendelettől (2), amennyiben e rendelet ugyanazon árukra és technológiára vonatkozik.

(5)

A kellő gyorsaság érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy közzétegye a tiltott árukat és technológiát tartalmazó listát és annak a szankcióbizottság vagy az Egyesült Nemzetek Szövetsége Biztonsági Tanácsa által elfogadott módosításait, valamint hogy módosíthassa azon személyek, jogalanyok és szervezetek listáját, akiknek pénzeszközeit és gazdasági forrásait az Egyesült Nemzetek Szövetsége Biztonsági Tanácsa vagy a szankcióbizottság által meghozott határozatok alapján be kell fagyasztani.

(6)

Ami a rendelet 7. cikkének (2) bekezdésében említett lista meghatározását és módosítását illeti, a Tanácsnak magának kell gyakorolnia a megfelelő végrehajtási hatásköröket az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat célkitűzéseire tekintettel, nevezetesen, hogy korlátozzák Iránt abban, hogy az atom- és rakétaprogramja támogatása érdekében érzékeny technológiákat fejlesszen ki, valamint hogy korlátozzák az ezen programokat támogató személyeknek és jogalanyoknak az atomfegyverek elterjedésének veszélyével járó tevékenységeit.

(7)

A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókat. Az előírt szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében e rendeletnek kihirdetése napján hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Kizárólag e rendelet alkalmazásában a következő fogalmak alkalmazandók:

a)

„szankcióbizottság”: az 1737 (2006) Egyesült Nemzetek Szövetsége Biztonsági Tanácsának az ENSZ BT-határozat 18. pontja értelmében létrehozott bizottsága;

b)

„technikai segítségnyújtás”: bármely javítással, fejlesztéssel, gyártással, összeszereléssel, vizsgálattal, karbantartással vagy bármilyen egyéb technikai szolgáltatással kapcsolatos technikai támogatás, amely különböző formákat ölthet, úgy mint oktatás, tanácsadás, képzés, munkaismeretek vagy készségek átadása vagy tanácsadási szolgáltatások; köztük a segítségnyújtás szóbeli formái is;

c)

az „áruk” kifejezés cikkeket, anyagokat és felszerelést foglal magában;

d)

a „technológia” kifejezés a szoftvert foglalja magában;

e)

„befektetés”: vállalkozásokban való részesedésszerzés vagy annak kiterjesztése, ideértve e vállalkozások teljes körű megszerzését, valamint részvények és résztulajdont biztosító értékpapírok megszerzését;

f)

„közvetítői szolgáltatás”: olyan személyek, jogalanyok és társulások tevékenységei, akik az áruk és a technológia megvásárlása, eladása vagy átadásának megszervezése, vagy áruk és technológia átadását magában foglaló ügyletekre vonatkozó tárgyalások folytatása vagy ilyen ügyletek megszervezése révén közvetítőként lépnek fel;

g)

„pénzeszközök”: bármilyen pénzügyi eszköz és gazdasági előny, beleértve – de nem korlátozva azokra – az alábbiakat:

i.

készpénz, csekk, pénzkövetelés, intézvény, pénzes utalvány és bármilyen egyéb fizetőeszköz;

ii.

pénzintézeteknél vagy egyéb szervezeteknél elhelyezett betétek, számlaegyenlegek, követelések és adóslevelek;

iii.

nyilvánosan és zárt körben forgalmazott értékpapírok és adósságinstrumentumok, beleértve a részvényeket, az értékpapírokat megtestesítő igazolásokat, a kötvényeket, a váltókat, az opciós utalványokat, a zálogleveleket és a származtatott ügyleteket;

iv.

vagyoni eszközök kamatai, osztaléka vagy egyéb jövedelmei, vagy az azokból származó vagy azok által képzett tőkenyereség;

v.

hitel, beszámítási jog, garanciák, teljesítési kötelezvények és egyéb pénzügyi kötelezettségvállalások;

vi.

hitellevelek, hajóraklevelek, adásvételi szerződések; valamint

vii.

pénzalapokban vagy pénzügyi forrásokban való érdekeltséget bizonyító okmányok;

h)

„pénzeszközök befagyasztása”: a pénzeszközök minden olyan mozgásának, átutalásának, megváltoztatásának, felhasználásának, a hozzájuk való hozzáférésnek, illetve a velük való kereskedésnek bármilyen módon történő megakadályozása, amely következtében a pénzeszközök mennyisége, összege, helye, tulajdona, birtoklása, jellege, rendeltetése vagy bármely egyéb tulajdonsága oly módon változna meg, hogy az lehetővé tenné a pénzeszközök felhasználását, a portfolió-kezelést is beleértve;

i)

„gazdasági források”: bármilyen materiális vagy immateriális, ingó vagy ingatlan eszközök, amelyek nem minősülnek pénzeszköznek, de felhasználhatóak pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére;

j)

„gazdasági források befagyasztása”: a gazdasági források pénzeszközök, termékek vagy szolgáltatások megszerzésére történő felhasználásának bármilyen módon történő megakadályozása, beleértve – nem kizárólagosan – azok eladását, bérbeadását, vagy jelzáloggal való megterhelését;

k)

„a Közösség területe”: a tagállamok területét magában foglaló terület, amelyre a Szerződés rendelkezéseit alkalmazni kell az abban meghatározott feltételekkel, beleértve a légterüket is.

2. cikk

Tilos:

a)

az alábbi áruk és technológia közvetlenül vagy közvetve történő értékesítése, szállítása, átadása vagy kivitele – függetlenül attól, hogy azok a Közösségből származnak-e – bármilyen iráni természetes vagy jogi személy, jogalany vagy szerv részére, vagy Iránban történő felhasználásra:

i.

a Nukleáris Szállítók Csoportja és a rakétatechnológia-ellenőrzési rendszer listáin szereplő valamennyi áru és technológia. Ezen áruk és technológia listáját az I. melléklet tartalmazza;

ii.

olyan egyéb áruk és technológia, amelyeket a szankcióbizottság vagy az Egyesült Nemzetek Szövetsége Biztonsági Tanácsa úgy határozott meg, mint amelyek elősegíthetik Irán dúsítási, újrafeldolgozó vagy nehézvízzel kapcsolatos tevékenységeit, vagy atomfegyverek célba juttatására szolgáló rendszerek fejlesztését. Ezen áruk és technológia listáját szintén az I. melléklet tartalmazza;

b)

az olyan tevékenységekben folytatott tudatos és szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy hatása az a) pontban említett tilalmak megkerülése.

3. cikk

(1)   Előzetesen engedélyeztetni kell a II. mellékletben felsorolt áruk és technológia közvetlenül vagy közvetve bármilyen iráni természetes vagy jogi személy, jogalany vagy szerv részére, vagy Iránban történő felhasználásra történő értékesítését, szállítását, átadását vagy kivitelét, függetlenül attól, hogy ezen áruk és technológia a Közösségből származnak-e.

(2)   A II. melléklet tartalmazza az I. mellékletben nem szereplő olyan árukat és technológiát, amelyek elősegíthetik a dúsítási, újrafeldolgozó vagy nehézvízzel kapcsolatos tevékenységeket, az atomfegyverek célba juttatására szolgáló rendszerek fejlesztését vagy olyan más kérdésekkel kapcsolatban folytatott tevékenységeket, amelyeket illetően a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) aggodalmát fejezte ki, vagy amelyeket megoldatlan kérdésnek minősített.

(3)   Az exportőrök a kiviteliengedély-kérelemhez szükséges minden vonatkozó információt kötelesek megadni a hatáskörrel rendelkező hatóságok részére.

(4)   A tagállamoknak a III. mellékletben felsorolt weboldalakon feltüntetett, hatáskörrel rendelkező hatóságai nem engedélyezik a II. mellékletben szereplő áruk és technológia értékesítését, szállítását, átadását vagy kivitelét, ha megállapítják, hogy az értékesítés, szállítás, átadás vagy kivitel elősegítené az alábbi tevékenységek egyikét:

a)

Irán dúsítási, újrafeldolgozó vagy nehézvízzel kapcsolatos tevékenységei;

b)

atomfegyverek célba juttatására alkalmas rendszerek Irán részéről történő kifejlesztése; vagy,

c)

egyéb, a NAÜ által aggodalmat keltőnek vagy megoldatlannak minősített kérdésekhez kapcsolódó tevékenységek Irán általi folytatása.

(5)   A tagállamoknak a III. mellékletben felsorolt weboldalakon feltüntetett, hatáskörrel rendelkező hatóságai a (4) bekezdésben meghatározott feltételek mellett megsemmisíthetik, módosíthatják vagy visszavonhatják az általuk már megadott kiviteli engedélyt.

(6)   Amennyiben az engedély iránti kérelmet elutasítják, vagy a (4) bekezdésnek megfelelően megsemmisítenek, felfüggesztenek, lényegesen korlátoznak vagy visszavonnak egy engedélyt, a tagállamok értesítik erről a többi tagállamot és a Bizottságot, és megosztják velük a releváns információkat, betartva egyúttal a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint a vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a Bizottság együttműködéséről szóló, 1997. március 13-i 515/97/EK tanácsi rendeletnek az ilyen információ bizalmasságára vonatkozó rendelkezéseit (3).

(7)   Mielőtt egy tagállam megadna egy kiviteli engedélyt, amelynek megadását más tagállam vagy tagállamok lényegében ugyanolyan ügyletre vonatkozóan a (4) bekezdéssel összhangban megtagadták, és amelynek tekintetében a megtagadás még mindig érvényes, az (5) és (6) bekezdésekben előírtaknak megfelelően konzultál azon tagállammal vagy tagállamokkal, amelyek az engedély megadását megtagadták. Ha e konzultációkat követően az érintett tagállam mégis úgy határoz, hogy az engedélyt megadja, úgy erről tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot, és a döntése indokolásakor megad minden releváns információt.

4. cikk

Tilos az I. mellékletben felsorolt áruk és technológia Iránból történő vásárlása, behozatala vagy szállítása, függetlenül attól, hogy az érintett cikk Iránból származik-e vagy sem.

5. cikk

(1)   Tilos:

a)

az I. mellékletben felsorolt árukkal és technológiával, illetve az I. mellékletben felsorolt áruk rendelkezésre bocsátásával, előállításával, karbantartásával és használatával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett technikai segítségnyújtás vagy közvetítői szolgáltatás nyújtása bármilyen iráni természetes vagy jogi személy, jogalany vagy szerv részére, vagy Iránban történő felhasználásra;

b)

az I. mellékletben felsorolt áruk és technológia előállításával foglalkozó iráni vállalkozásokba való befektetés;

c)

az I. mellékletben felsorolt árukkal és technológiával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtása – beleértve különösen az említett termékek értékesítésével, beszerzésével, szállításával vagy kivitelével kapcsolatos, vagy az ahhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtásra irányuló támogatásokat, kölcsönöket és exporthitel-biztosítást – bármely iráni természetes vagy jogi személy, jogalany vagy szerv részére, vagy Iránban történő felhasználásra;

d)

az olyan tevékenységekben folytatott tudatos és szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy hatása az a), b) vagy a c) pontban említett tilalmak megkerülése.

(2)   A következők szolgáltatásához:

a)

közvetlenül vagy közvetetten bármely iráni személynek, jogalanynak vagy szervnek, illetve Iránban történő felhasználás céljából olyan technikai segítség vagy közvetítői szolgáltatás, amely a II. mellékletben meghatározott árukkal és technológiával, valamint az ezen áruk rendelkezésre bocsátásával, előállításával, karbantartásával vagy használatával kapcsolatos;

b)

az II. mellékletben felsorolt áruk és technológia előállításával foglalkozó iráni vállalkozásokba való befektetés;

c)

a II. mellékletben említett árukkal és technológiával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett finanszírozás vagy pénzügyi támogatás – beleértve különösen az említett cikkek értékesítésével, beszerzésével, szállításával vagy kivitelével kapcsolatos, vagy az ahhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtásra irányuló támogatásokat, kölcsönöket és exporthitel-biztosításokat – bármely iráni természetes vagy jogi személy, jogalany vagy szerv részére, vagy Iránban történő felhasználásra;

az érintett tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságának engedélye szükséges.

(3)   A tagállamoknak a III. mellékletben felsorolt weboldalakon feltüntetett, hatáskörrel rendelkező hatóságai a (2) bekezdésben említett ügyleteket nem engedélyezik, amennyiben megállapítják, hogy azok hozzájárulnának az alábbi tevékenységek egyikéhez:

a)

Irán dúsítási, újrafeldolgozó vagy nehézvízzel kapcsolatos tevékenységei;

b)

atomfegyverek célba juttatására alkalmas rendszerek Irán általi történő kifejlesztése, vagy

c)

egyéb, a NAÜ által aggodalmat keltőnek vagy megoldatlannak minősített kérdésekhez kapcsolódó tevékenységek Irán általi folytatása.

6. cikk

A tagállamoknak a III. mellékletben felsorolt weboldalakon feltüntetett, hatáskörrel rendelkező hatóságai az általuk megfelelőnek ítélt feltételekkel engedélyezhetik a 2. cikkben vagy az 5. cikk (1) bekezdésében említett árukkal és technológiával, segítségnyújtással, befektetéssel vagy közvetítői szolgáltatással kapcsolatos ügyleteket, amennyiben a szankcióbizottság előzetesen és eseti alapon megállapította, hogy az ügylet egyértelműen nem járulna hozzá sem az Irán atomfegyverek elterjedésének veszélyével járó nukleáris tevékenységeit támogató technológiák fejlesztéséhez, sem az atomfegyverek célba juttatására szolgáló rendszerek fejlesztéséhez, beleértve azokat az eseteket is, amikor ezen áruk és technológia, segítségnyújtás, befektetés vagy közvetítői szolgáltatások élelmezési, mezőgazdasági, orvosi vagy egyéb humanitárius célokat szolgálnak, feltéve hogy:

a)

az áruk vagy technológia szállításáról, illetve a segítségnyújtásról szóló szerződés megfelelő biztosítékokat tartalmaz a végfelhasználót illetően, és

b)

Irán kötelezettséget vállalt arra, hogy az érintett árukat és technológiát, illetve adott esetben a szóban forgó segítséget nem használja az atomfegyverek elterjedésének veszélyével járó tevékenységekben vagy atomfegyverek célba juttatására szolgáló rendszerek fejlesztésére.

7. cikk

(1)   A IV. mellékletben felsorolt személyek, jogalanyok vagy szervek tulajdonában lévő, vagy ezek közvetlen vagy közvetett ellenőrzése alá tartozó valamennyi pénzeszközt és gazdasági forrást be kell fagyasztani. A IV. melléklet tartalmazza az ENSZ Biztonsági Tanácsa vagy a szankcióbizottság által az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat 12. pontjával összhangban kijelölt személyeket, jogalanyokat és szerveket.

(2)   A V. mellékletben felsorolt személyek, jogalanyok vagy szervek tulajdonában lévő, vagy ezek által közvetlenül vagy közvetve irányított valamennyi pénzeszközt és gazdasági forrást be kell fagyasztani. Az V. melléklet azon természetes és jogi személyeket, jogalanyokat és szerveket tartalmazza, amelyekre a IV. melléklet nem vonatkozik, és amelyeket a 2007/140/KKBP közös álláspont 5. cikke (1) bekezdése b) pontjának megfelelően úgy minősítettek, mint amelyek:

a)

Irán atomfegyverek elterjedésének veszélyével járó tevékenységeiben részt vesznek, azzal közvetlen kapcsolatban állnak vagy azt támogatják, vagy

b)

Irán atomfegyverek célba juttatására szolgáló rendszereinek fejlesztésében részt vesznek, azzal közvetlen kapcsolatban állnak vagy azt támogatják, vagy

c)

az a) vagy b) pontban említett személy, jogalany vagy szerv nevében vagy utasítására járnak el, vagy

d)

olyan jogi személyek, jogalanyok vagy szervek, amelyek az a) vagy b) pontban említett személy, jogalany vagy szerv tulajdonában vagy ellenőrzése alatt állnak, akár törvénytelen módon is.

(3)   A IV. és V. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, jogalanyok vagy szervek számára vagy javára semmilyen pénzeszközt vagy gazdasági forrást sem közvetve, sem közvetlenül nem szabad rendelkezésre bocsátani.

(4)   Az (1), (2) és (3) bekezdésben említett intézkedések közvetlen vagy közvetett kijátszását célzó vagy eredményező tevékenységekben tudatosan és szándékosan részt venni tilos.

8. cikk

A 7. cikktől eltérve, tagállamoknak a III. mellékletben felsorolt weboldalakon feltüntetett, hatáskörrel rendelkező hatóságai engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források felszabadítását a következő feltételek teljesülése esetén:

a)

a pénzeszközök vagy gazdasági források 2006. december 23-a előtt keletkezett bírósági, közigazgatási vagy választottbírósági zálogjog, vagy azon időpont előtt hozott bírósági, közigazgatási vagy választottbírósági ítélet hatálya alá tartoznak;

b)

a pénzeszközöket vagy gazdasági forrásokat kizárólag ilyen zálogjoggal biztosított vagy ilyen ítéletben érvényesként elismert követelések kielégítésére fogják használni, az ilyen követelésekkel rendelkező személyek jogaira alkalmazandó irányadó törvényekben és rendelkezésekben meghatározott korlátokon belül;

c)

a zálogjog vagy az ítélet nem a IV. vagy V. mellékletben felsorolt valamely személy, jogalany vagy szerv javára szól;

d)

annak elismerése, hogy a zálogjog vagy az ítélet nem ellentétes az érintett tagállam közrendjével, valamint

e)

amennyiben a 7. cikk (1) bekezdése alkalmazandó, a zálogjogról vagy az ítéletről a tagállam értesítette a szankcióbizottságot.

9. cikk

A 7. cikktől eltérve és feltéve, hogy a IV. vagy V. mellékletben felsorolt valamely személy, jogalany vagy szerv részéről a szankcióbizottság, a Biztonsági Tanács vagy a Tanács általi kijelölés előtt megkötött szerződésből, megállapodásból vagy kötelezettségből eredően vagy abból felmerülően kifizetés esedékes, a tagállamoknak a III. mellékletben felsorolt weboldalakon feltüntetett, hatáskörrel rendelkező hatóságai az általuk megfelelőnek tartott feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források felszabadítását a következő feltételek teljesülése esetén:

a)

a hatáskörrel rendelkező hatóság megállapította, hogy

i.

a pénzeszközöket vagy gazdasági forrásokat a IV. vagy V. mellékletben szereplő valamely személy, jogalany vagy szerv részéről történő kifizetésre kell felhasználni;

ii.

a szerződés, megállapodás vagy kötelezettség nem segíti elő az I. és II. mellékletben felsorolt áruk és technológia előállítását, értékesítését, beszerzését, átadását, kivitelét, behozatalát, szállítását vagy felhasználását, valamint

iii.

a kifizetés nem sérti a 7. cikk (3) bekezdését;

b)

amennyiben a 7. cikk (1) bekezdése alkalmazandó, a fentiek megállapításáról és az engedélyezésre irányuló szándékáról az érintett tagállam értesítette a szankcióbizottságot, és a szankcióbizottság ezen intézkedés tekintetében az értesítést követő tíz munkanapon belül nem emelt kifogást, valamint

c)

amennyiben a 7. cikk (2) bekezdése alkalmazandó, az érintett tagállam a fentieknek a hatáskörrel rendelkező hatósága általi megállapításáról, valamint az engedélyezésre irányuló szándékáról az engedélyezés előtt legalább két héttel értesítette a többi tagállamot és a Bizottságot.

10. cikk

(1)   A 7. cikktől eltérve, tagállamoknak a III. mellékletben felsorolt weboldalakon feltüntetett, hatáskörrel rendelkező hatóságai az általuk megfelelőnek tartott feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források felszabadítását vagy rendelkezésre bocsátását a következő feltételek teljesülése esetén:

a)

az érintett, hatáskörrel rendelkező hatóság megállapította, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági források:

i.

a IV. vagy V. mellékletben felsorolt személyek és eltartott családtagjaik alapvető szükségleteinek – beleértve az élelmiszereket, lakásbérleti díjakat vagy jelzálogkölcsön-részleteket, gyógyszereket és orvosi ellátást, adókat, biztosítási díjakat és közüzemi díjakat – kifizetéséhez szükségesek;

ii.

kizárólag az ésszerű szakértői díjak kifizetésére és a jogi szolgáltatások kapcsán felmerült költségek megtérítésére szolgálnak, vagy

iii.

kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források szokásos eszköztartási és megtartási díjainak, valamint szolgáltatási díjainak kiegyenlítésére szolgálnak, valamint

b)

amennyiben az engedély a IV. mellékletben felsorolt valamely személyre, jogalanyra vagy szervre vonatkozik, a fentiek megállapításáról és az engedélyezésre irányuló szándékáról az érintett tagállam értesítette a szankcióbizottságot, és a szankcióbizottság ezen intézkedés tekintetében az értesítést követő öt munkanapon belül nem emelt kifogást.

(2)   A 7. cikktől eltérve a tagállamoknak a III. mellékletben felsorolt weboldalakon feltüntetett, hatáskörrel rendelkező hatóságai engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források felszabadítását, illetve rendelkezésre bocsátását, miután megállapították, hogy az érintett pénzeszközök vagy gazdasági források rendkívüli kiadások miatt szükségesek, feltéve hogy:

a)

amennyiben az engedély a IV. mellékletben felsorolt valamely személyre, jogalanyra vagy szervre vonatkozik, a fentiek megállapítását a tagállam bejelentette a szankcióbizottságnak és azt a bizottság jóváhagyta, valamint

b)

amennyiben az engedély az V. mellékletben felsorolt valamely személyre, jogalanyra vagy szervre vonatkozik, az érintett, hatáskörrel rendelkező hatóság legalább két héttel az engedély kiadása előtt értesítette a tagállamok többi hatáskörrel rendelkező hatóságát és a Bizottságot azon indokokról, amelyek alapján úgy ítéli meg, hogy egyedi engedélyt kell adni.

(3)   Az érintett tagállam tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot az (1) és (2) bekezdés szerint megadott bármely engedélyről.

11. cikk

(1)   A 7. cikk (3) bekezdése nem gátolja a Közösség pénzügyi vagy hitelintézeteit abban, hogy harmadik felek által átutalt összegeket írjanak jóvá a felsorolt személyek vagy szervezetek befagyasztott számláin, amennyiben az ilyen számlák növekményei szintén befagyasztásra kerülnek. A pénzügyi vagy hitelintézmény haladéktalanul tájékoztatja a hatáskörrel rendelkező hatóságokat az ilyen ügyletekről.

(2)   A 7. cikk (3) bekezdése nem vonatkozik a befagyasztott számlák alábbi növekményeire:

a)

az említett számlák után járó kamatok vagy egyéb jövedelmek, vagy

b)

a 2006. december 23. előtt kötött szerződések, megállapodások vagy azon időpont előtt keletkezett kötelezettségek alapján esedékes kifizetések,

feltéve, hogy az említett kamatok, egyéb jövedelmek és kifizetések a 7. cikk (1) vagy (2) bekezdésének megfelelően befagyasztásra kerülnek.

12. cikk

(1)   A pénzeszközök vagy gazdasági források befagyasztása, illetve a pénzeszközök vagy gazdasági források rendelkezésre bocsátásának megtagadása – amennyiben e döntést jóhiszeműen hozták, abban a meggyőződésben, hogy az intézkedés e rendelettel összhangban áll – nem vonja maga után a végrehajtó természetes vagy jogi személy, jogalany vagy szerv, illetve ezek igazgatói vagy alkalmazottai felelősségét, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági források befagyasztása vagy visszatartása gondatlanság eredménye.

(2)   Az 5. cikk (1) bekezdés c) pontjában és a 7. cikk (3) bekezdésében meghatározott tilalmak nem vonják maguk után az érintett természetes vagy jogi személyek vagy jogalanyok felelősségét, amennyiben nem volt tudomásuk arról, és nem volt alapos okuk arra gyanakodni, hogy eljárásuk megsérti ezeket a tilalmakat.

13. cikk

(1)   A tájékoztatásról, a bizalmas kezelésről és a szakmai titoktartásról szóló érvényben lévő szabályok sérelme nélkül a természetes és jogi személyek, jogalanyok és szervek kötelesek:

a)

az állandó lakóhelyük vagy székhelyük szerinti tagállamnak a III. mellékletben felsorolt weboldalakon feltüntetett, hatáskörrel rendelkező hatóságai részére azonnal megadni minden olyan információt, amely elősegíti e rendelet betartását, például a 7. cikknek megfelelően befagyasztott számlákra és pénzösszegekre vonatkozóan, és ezt az információt közvetlenül vagy a tagállamokon keresztül továbbítani a Bizottságnak;

b)

együttműködni a III. mellékletben felsorolt weboldalakon feltüntetett, hatáskörrel rendelkező hatóságokkal ezen információk ellenőrzésében.

(2)   A Bizottságnak a hozzá közvetlenül beérkezett minden további információt az érintett tagállam rendelkezésére kell bocsátania.

(3)   Az e cikkel összhangban adott vagy kapott minden információt kizárólag arra a célra lehet felhasználni, amelyre azt adták vagy kapták.

14. cikk

A Bizottság és a tagállamok haladéktalanul tájékoztatják egymást az e rendelet keretében hozott intézkedésekről és átadják egymásnak a rendelkezésükre álló, e rendelettel összefüggő egyéb lényeges információkat, különös tekintettel a jogsértési és végrehajtási problémákkal, valamint a nemzeti bíróságok által hozott ítéletekkel kapcsolatos információkra.

15. cikk

(1)   A Bizottság köteles:

a)

az I. mellékletnek vagy az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa, vagy a szankcióbizottság által tett meghatározások alapján történő módosítására;

b)

a tagállamok által biztosított információk alapján a III. melléklet módosítására;

c)

a IV. mellékletnek vagy az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa, vagy a szankcióbizottság által tett meghatározások alapján történő módosítására.

(2)   A Tanács minősített többséggel eljárva létrehozza, felülvizsgálja és módosítja a 7. cikk (2) bekezdésében említett személyek jogalanyok és szervek listáját, teljes összhangban a Tanács által a 2007/140/KKBP közös álláspont II. mellékletének tekintetében tett meghatározásokkal. Az V. mellékletben foglalt listát rendszeresen, legalább 12 havonta felül kell vizsgálni.

(3)   A Tanács a (2) bekezdésnek megfelelően hozott döntések egyedi és különös indokait megállapítja és azt az érintett személyek, jogalanyok vagy szervek tudomására hozza.

16. cikk

(1)   A tagállamok megállapítják az e rendelet megsértése esetén alkalmazható szankciókra vonatkozó szabályokat, és megteszik a szükséges intézkedéseket azok végrehajtásának biztosítására. A szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

(2)   A tagállamok e rendelet hatálybalépése után haladéktalanul értesítik a Bizottságot e szankciókról és minden későbbi módosításról.

17. cikk

(1)   A tagállamok kijelölik az e rendeletben meghatározott illetékes hatóságokat, és a III. mellékletben felsorolt weboldalakon vagy azok révén megnevezik azokat.

(2)   A tagállamok e rendelet hatálybalépése után haladéktalanul értesítik a Bizottságot hatáskörrel rendelkező hatóságaikról és minden későbbi módosításról.

18. cikk

E rendeletet alkalmazni kell:

a)

a Közösség területén;

b)

bármely, tagállami joghatóság alá tartozó légi jármű vagy hajó fedélzetén;

c)

a Közösség területén vagy azon kívül tartózkodó bármely személyre, aki valamely tagállam állampolgára;

d)

minden olyan jogi személyre, jogalanyra vagy szervre, amely valamely tagállam területén székhellyel rendelkezik vagy valamely tagállam joga szerint hozták létre;

e)

a részben vagy teljes egészében a Közösségen belül bármilyen üzleti tevékenységet folytató minden jogi személyre, jogalanyra vagy szervre.

19. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2007. április 19-én.

a Tanács részéről

az elnök

Brigitte ZYPRIES


(1)  HL L 61., 2007.2.28., 49. o.

(2)  HL L 159., 2000.6.30., 1. o. A legutóbb a 394/2006/EK rendelettel (HL L 74., 2006.3.13., 1. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 82., 1997.3.22., 1. o. A legutóbb a 807/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 36. o.) módosított rendelet.


I. MELLÉKLET

A 2. cikkben említett áruk és technológia

Megjegyzés:

Amennyiben lehetséges, az e mellékletben szereplő termékek az 1334/2000/EK rendelet I. mellékletében meghatározott kettős felhasználású termékek jegyzékére hivatkozva kerülnek meghatározásra. Amennyiben ebben a mellékletben szereplő valamely termék nem azonos a fent említett mellékletben szereplő termékkel, a kettős felhasználású termékek jegyzékében szereplő hivatkozási szám elé az „ex” jelölés kerül, és az e mellékletben szereplő áruk vagy technológia leírása lesz a döntő.

I.A.   Áruk

I.B.   Technológia


II. MELLÉKLET

A 3. cikkben említett áruk és technológia

Megjegyzések:

1.

Eltérő rendelkezés hiányában az alábbi „Leírás” elnevezésű oszlopban használt hivatkozási számok a kettős felhasználású termékekre és technológiára vonatkozó, az 1334/2000/EK rendelet I. mellékletében foglalt leírásokra hivatkoznak.

2.

Az alábbi „Kapcsolódó termék a 394/2006/EK rendelet I. mellékletéből” elnevezésű oszlopban található hivatkozási szám jelzi, hogy a terméknek a „Leírás” elnevezésű oszlopban megadott tulajdonságai kívül esnek a hivatkozott kettős felhasználású termék leírásában megadott paramétereken.

3.

Az ‧egyszeres idézőjelbe‧ tett kifejezések fogalommeghatározása az adott termékhez tartozó műszaki megjegyzéseknél található.

4.

A "normál idézőjelbe" tett kifejezések fogalommeghatározása megtalálható a 394/2006/EK tanácsi rendelet I. mellékletében.

II.A.   ÁRUK

A0   Nukleáris anyagok, felszerelések és berendezések

Szám

Leírás

Kapcsolódó termék a 394/2006/EK rendelet I. mellékletéből

II.A0.001

Üregkatódos lámpák az alábbiak szerint:

a.

Üregkatódos jódlámpa, tiszta szilíciumból vagy kvarcból készült ablakkal

b.

Üregkatódos uránlámpák

II.A0.002

Faraday-izolátorok 500 nm–650 nm hullámhossz-tartományban

II.A0.003

Optikai rácsok 500 nm–650 nm hullámhossz-tartományban

II.A0.004

Optikai szálak 500 nm–650 nm hullámhossz-tartományban, tükröződésgátló réteggel bevonva az 500 nm–650 nm hullámhossz-tartományban és 0,4 mm-nél nagyobb, de 2 mm-nél kisebb magátmérővel

II.A0.005

Atomreaktor-edény alkatrészei és tesztberendezése – a 0A001 alatt meghatározottaktól eltérőek – az alábbiak szerint:

1.

Szigetelések

2.

Belső alkatrészek

3.

Felszerelés szigeteléshez, teszteléshez és méréshez

0A001

II.A0.006

Radioaktív anyagok és nukleáris eredetű sugárzás észlelésére, azonosítására vagy mennyiségi meghatározására tervezett nukleáris észlelőrendszerek és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek, a 0A001j vagy 1A004c alatt meghatározottaktól eltérőek

0A001.j

1A004.c

II.A0.007

Csőmembrános tömítésű, alumíniumötvözetből vagy rozsdamentes acélból (304 vagy 316 L) készített szelepek

Megjegyzés: Ez a szám nem vonatkozik a 0B001.c.6 és 2A226 alatt meghatározott szelepekre

0B001.c6

2A226

II.A0.008

Nagy vagy szabályozott visszaverőképességű többrétegű bevonattal ellátott sík, konvex vagy konkáv tükrök 500 nm–650 nm hullámhossz-tartományban

0B001.g.5

II.A0.009

Fényvisszaverődés-gátló rétegekkel bevont lencsék, polarizátorok, félhullám-késleltető lemezek (λ/2 lemezek), negyedhullám-késleltető lemezek (λ/4 lemezek), szilícium vagy kvarc lézerablakok és rotátorok 500 nm–650 nm hullámhossz-tartományban

0B001.g

II.A0.010

A 2B350 h 1 alatt meghatározottaktól eltérő csövek, csővezetékek, karimák, nikkelből készült vagy nikkellel bevont, vagy 40 tömegszázaléknál több nikkelt tartalmazó nikkelötvözetből készült szerelvények

2B350

II.A0.011

A 0B002 f 2. vagy 2B231 alatt meghatározottaktól eltérő vákuumszivattyúk az alábbiak szerint:

400 l/s vagy ennél nagyobb térfogatáramú turbomolekuláris szivattyúk

200 m3/h-nál nagyobb szívókapacitású, Roots-féle elővákuum-szivattyúk

Csőmembrános tömítésű, száraz üzemű csigakompresszor és csőmembrános tömítésű, száraz üzemű, vákuumos csigaszivattyúk

0B002.f.2

2B231

II.A0.012

Árnyékolt zárt kamrák radioaktív anyagok manipulációjához, tárolásához és kezeléséhez (forró kamrák)

0B006

II.A0.013

A 0C001 alatt meghatározottaktól eltérő "természetes urán" vagy "szegényített urán" vagy tórium, fém, ötvözet, vegyület vagy koncentrátum formájában és bármilyen más anyag, amely fent említettek közül egyet vagy többet tartalmaz.

0C001


A1   Anyagok, vegyszerek, „mikroorganizmusok” és „toxinok”

Szám

Leírás

Kapcsolódó termék a 394/2006/EK rendelet I. mellékletéből

II.A1.001

Bármilyen mennyiségű, 90 %-osnál nagyobb tisztaságú bisz(2-etilhexil)foszforsav (HDEHP vagy D2HPA) (CAS-szám: 298-07-7) oldószer

II.A1.002

95 %-osnál nagyobb tisztaságú fluorgáz (CAS-szám: 7782-41-4)

II.A1.003

Az alábbi anyagok bármelyikéből készült tömítések és szigetelések

a)

Vinilidén-fluorid kopolimerek, amelyek nyúlás nélkül 75 vagy annál nagyobb százalékban béta kristályszerkezetűek;

b)

Fluorozott poliimidek, amelyek legalább 10 %-ban kombinált fluort tartalmaznak;

c)

Fluorozott foszfazán elasztomerek, amelyek legalább 30 tömegszázalékban kombinált fluort tartalmaznak;

d)

Poli(klór-trifluor-etilén) (PCTFE, pl.: Kel-F ®);

e)

Viton fluor-elasztomerek;

f)

Poli(tetra-fluoretilén) (PTFE).

 

II.A1.004

Nukleáris eredetű sugárzás észleléséhez használt személyi eszközök, köztük a személyi doziméterek

Megjegyzés: Ez a szám nem vonatkozik az 1A004.c alatt meghatározott nukleáris észlelőrendszerekre

1A004.c

II.A1.005

100 g fluor/h-nál nagyobb kapacitású fluorgyártásra szolgáló elektrolíziscellák.

Megjegyzés: Ez a szám nem vonatkozik az 1B225 alatt meghatározott elektrolíziscellákra

1B225

II.A1.006

Az 1A225 alatt meghatározottaktól eltérő, trícium nehézvízből történő kinyerésére vagy nehézvíz és annak helyettesítői előállítására szolgáló, kifejezetten a hidrogén és a víz közötti hidrogénizotóp cserereakció elősegítésére tervezett vagy készített platinabevonatú katalizátorok.

1B231, 1A225

II.A1.007

Az 1C002b.4 vagy 1C202a alatt meghatározottaktól eltérő, nyers vagy félkész formában lévő alumínium vagy alumíniumötvözetek, amelyek az alábbi tulajdonságok egyikével rendelkeznek:

a.

293 K (20 °C) hőmérsékleten 460 MPa vagy nagyobb szakítószilárdságra képesek; vagy

b.

298 K (25 °C)-on szakítószilárdságuk legalább 415 MPa.

1C002.b.4

1C202.a

II.A1.008

Valamennyi típusú és formájú mágneses fém, amelynek kiindulási relatív permeabilitása legalább 120 000, a vastagsága pedig 0,05 mm és 0,1 mm közötti

1C003.a

II.A1.009

"Rostos vagy szálas anyagok" vagy prepregek az alábbiak szerint:

a)

szén- vagy aramid- "szálas vagy rostos anyagok", amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:

1.

10 × 106 m vagy nagyobb "fajlagos modulus"; vagy

2.

17 × 104 m vagy nagyobb "fajlagos szakítószilárdság";

b)

üveg- "szálas és rostos anyagok", amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők egyikével:

1.

3,18 × 106 m-nél nagyobb "fajlagos modulus"; vagy

2.

76,2 × 103 m-t meghaladó "fajlagos szakítószilárdság";

c)

hőre keményedő gyantával impregnált, a IIA1.010.a vagy b alatt meghatározottaktól eltérő szén-, vagy üveg-"szálas vagy rostos anyagokból" készült folytonos "fonalak", "előfonatok", "kócok", vagy "szalagok", amelyek szélessége nem haladja meg a 15 mm-t (prepregek).

Megjegyzés: Ez a szám nem vonatkozik az 1C010.a, 1C010.b, 1C210.a és 1C210.b alatt meghatározott szálas vagy rostos anyagokra.

1C010.a, 1C010.b, 1C210.a, 1C210.b

II.A1.010

Gyantával vagy terpentingyantával impregnált szálak (prepregek), fém- vagy szénbevonatú rostok (preformok) vagy "szénszál preformok", az alábbiak szerint:

a)

a IIA1.009 alatt meghatározott "szálas vagy rostos anyagokból" készültek;

b)

az 1C010.a, 1C010.b vagy 1C010.c alatt meghatározott, repülőgép-szerkezetek vagy rétegelt lemezek javítására szolgáló, epoxigyanta "mátrix"-szal impregnált szén "szálas vagy rostos anyagok", ahol az egyedi prepreglemezek mérete egyenként nem haladja meg az 50 × 90 cm-t;

c)

az 1C010.a, 1C010.b vagy 1C010.c alatt meghatározott, fenol- vagy epoxigyantával impregnált prepregek, amelyeknél az üvegesedés átmeneti hőmérséklete (Tg) kevesebb, mint 433 K (160 °C), és a kezelési hőmérséklet pedig alacsonyabb, mint az üvegesedés átmeneti hőmérséklete.

Megjegyzés: Ez a szám nem vonatkozik az 1C010.e alatt meghatározott szálas vagy rostos anyagokra

1C010.e, 1C210

II.A1.011

Az 1C107 alatt meghatározottaktól eltérő, szilícium-karbid erősítésű kerámia kompozit anyagok, amelyek ‧rakétákban‧ felhasználhatók orrkúpokhoz, visszatérő egységekhez és fúvóka terelőlapokhoz.

1C107

II.A1.012

Az 1C116 vagy 1C216 alatt meghatározottaktól eltérő martenzites acél, amely 293 K (20 °C) hőmérsékleten 2 050 MPa vagy annál nagyobb szakítószilárdságra ‧képes‧.

Műszaki megjegyzés:

A ‧képes‧ fogalom egyaránt vonatkozik a hőkezelés előtti, illetve utáni martenzites acélra is.

1C216

II.A1.013

Volfrám, tantál, volfrám-karbid, tantál-karbid és ötvözeteik, amelyek rendelkeznek mindkét alábbi jellemzővel:

a)

olyan alakúak, amelyben henger- vagy gömbszimmetrikus üreg (ideértve a hengercikk-alakú üreget is) van és ennek belső átmérője 50 mm és 300 mm között van; valamint

b)

tömegük több, mint 5 kg.

Megjegyzés: Ez a szám nem vonatkozik az 1C226 alatt meghatározott volfrámra, volfrámkarbidra és ötvözeteikre

1C226


A2   Anyagmegmunkálás

Szám

Leírás

Kapcsolódó termék a 394/2006/EK rendelet I. mellékletéből

II.A2.001

A 2B116 alatt meghatározottaktól eltérő rázóvizsgálati rendszerek, berendezések és azok alkatrészei:

a)

digitális szabályozóval rendelkező, visszacsatolást, vagy zárthurkú technikát alkalmazó rázóvizsgálati rendszerek, amelyek képesek valamely rendszert 0,1 g rms-nek megfelelő vagy azt meghaladó effektív gyorsulással a 0,1 Hz és 2 kHz közötti teljes tartományban rázni, és ‧csupasz asztalon‧ mérve képesek 50 kN-nak megfelelő vagy azt meghaladó erő közlésére;

b)

az a) pontban meghatározott rázóvizsgálati rendszerekkel történő felhasználásra tervezett digitális szabályozók, a kifejezetten az 5 kHz-et meghaladó ‧valósidejű sávszélességre‧ tervezett rázóvizsgálati szoftverekkel;

c)

az a) pontban meghatározott rázóvizsgálati rendszerekben használható rázóberendezések (rázóegységek) kapcsolódó erősítővel vagy anélkül, amelyek ‧csupasz asztalon‧ mérve képesek 50 kN-nak megfelelő vagy azt meghaladó erő közlésére;

d)

az a) pontban meghatározott rázóvizsgálati rendszerekben használható teszt darab tartószerkezetek és elektronikus egységek, amelyeket arra terveztek, hogy a többszörös rázóegységeket olyan rendszerben kombinálják, amely ‧csupasz asztalon‧ mérve képes 50 kN-nak megfelelő vagy azt meghaladó effektív kombinált erő közlésére.

Műszaki megjegyzés:

A ‧csupasz asztal‧ tartozékok vagy rögzítők nélküli sima asztalt vagy felületet jelent.

2B116

II.A2.002

Köszörűgépek, amelyek az ISO 230/2 (1988) (1) vagy az annak megfelelő nemzeti szabvány szerint mért pozicionálási pontossága, "az összes lehetséges kompenzációt figyelembe véve", bármely lineáris tengely mentén nem nagyobb (jobb), mint 15 μm.

Megjegyzés: Ez a szám nem vonatkozik a 2B201.b és 2B001.c alatt meghatározott köszörűgépekre.

2B201.b, 2B001.c

II.A2.002a

Kifejezetten az e jegyzékben a 2B001, 2B201 vagy II.A2.002 alatt meghatározott szerszámgépekhez tervezett alkatrészek és számjegyvezérlők.

 

II.A2.003

Kiegyensúlyozó gépek és kapcsolódó berendezések, az alábbiak szerint:

a)

fogorvosi vagy egyéb gyógyászati berendezésekhez tervezett vagy módosított kiegyensúlyozó gépek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:

1.

nem képesek 3 kg-nál nagyobb tömegű rotorok/szerelvények kiegyensúlyozására;

2.

képesek 12 500 ford./percnél nagyobb fordulatszámon rotorokat/szerelvényeket kiegyensúlyozni;

3.

képesek a kiegyensúlyozatlanságot két vagy több síkban kijavítani; valamint

4.

képesek a rotort annak tömegére vonatkoztatott 0,2 g mm/kg mértékű fajlagos megmaradó kiegyensúlyozatlansági hibáig kiegyensúlyozni;

b)

a fenti a) pontban meghatározott gépek használatára tervezett vagy módosított kijelző fejek.

Műszaki megjegyzés:

A kijelzőfejeket sokszor kiegyensúlyozó műszerként ismerik.

2B119

II.A2.004

A 2B225 alatt meghatározottaktól eltérő távirányítású manipulátorok, amelyek alkalmasak radiokémiai elválasztási műveleteknél és forró kamrákban végzett távirányítású tevékenységre, és amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők valamelyikével:

a.

képesek benyúlni 0,3 m vagy nagyobb falvastagságú forró kamrába (falon keresztüli művelet); vagy

b.

képesek átnyúlni 0,3 m vagy annál vastagabb kamrafalú forró kamrába a tetőn keresztül (fal feletti művelet).

Műszaki megjegyzés:

A távmanipulátorok az emberi műveletet viszik át egy távoli karra és végszerelvényre. Ezek lehetnek "mester/szolga" típusúak, és működhetnek botkormánnyal vagy billentyűzettel.

2B225

II.A2.005

Szabályozott atmoszférájú hőkezelő kemencék, az alábbiak szerint:

400 °C feletti üzemelésre alkalmas kemencék.

2B226, 2B227

II.A2.006

400 °C feletti üzemelésre alkalmas oxidáló kemencék

2B226, 2B227

II.A2.007

A 2B230 alatt meghatározottaktól eltérő ‧nyomás távadók‧, amelyek képesek a 0–200 kPa nyomástartomány bármely pontján az abszolút nyomás mérésére, és rendelkeznek mindkét alábbi jellemzővel:

a)

‧UF6-nak ellenálló anyagból‧ készült, vagy azzal védett nyomásérzékelő elemek; és

b)

az alábbi jellemzők valamelyikével rendelkeznek:

1.

200 kPa alatti teljes mérési skála, és a teljes skálára vetítve ± 1 %-nál jobb ‧pontosság‧; vagy

2.

200 kPa, vagy afeletti mérési skála, és 2 kPa-nál nagyobb ‧pontosság‧.

Műszaki megjegyzés:

A 2B30 alkalmazásában a ‧pontosság‧ magában foglalja a nem linearitást, a hiszterézist és a környezeti hőmérsékleten való ismételhetőséget.

2B230

II.A2.008

Folyadék/folyadék extrakciós berendezések (keverő-ülepítők, pulzációs oszlopok, extrakciós centrifugák); továbbá az ilyen berendezésekhez tervezett folyadékelosztók, gőzelosztók vagy folyadékgyűjtők, ahol a feldolgozott vegyszerrel (vegyszerekkel) közvetlenül érintkező valamennyi felület az alábbi anyagok bármelyikéből készült:

1.

25 tömegszázaléknál több nikkelt és 20 tömegszázaléknál több krómot tartalmazó ötvözetek;

2.

Fluort tartalmazó polimerek;

3.

Üveg (beleértve a vitrit vagy zománc bevonatot, vagy az üvegbélést);

4.

Grafit vagy ‧széngrafit‧;

5.

Nikkel vagy 40 tömegszázaléknál több nikkelt tartalmazó ötvözetek;

6.

Tantál vagy tantálötvözetek;

7.

Titán vagy titánötvözetek;

8.

Cirkónium vagy cirkóniumötvözetek; vagy

9.

Rozsdamentes acél

Műszaki megjegyzés:

A ‧széngrafit‧ egy amorf szénből és grafitból álló összetétel, amelyben a grafit összetevő legalább 8 tömegszázalék.

2B350e

II.A2.009

A 2B350d alatt meghatározottaktól eltérő ipari berendezések és alkatrészek, az alábbiak szerint:

0,05 m2-nél nagyobb, de 30 m2-nél kisebb hőátadó felülettel rendelkező hőcserélők vagy kondenzátorok; továbbá az ilyen hőcserélőkhöz vagy kondenzátorokhoz tervezett csövek, lemezek, tekercsek vagy blokkok (magok), ha a folyadékkal (folyadékokkal) közvetlenül érintkező valamennyi felület az alábbi anyagok bármelyikéből készült:

1.

25 tömegszázaléknál több nikkelt és 20 tömegszázaléknál több krómot tartalmazó ötvözetek;

2.

Fluort tartalmazó polimerek;

3.

Üveg (beleértve a vitrit vagy zománc bevonatot, vagy az üvegbélést);

4.

Grafit vagy ‧széngrafit‧;

5.

Nikkel vagy 40 tömegszázaléknál több nikkelt tartalmazó ötvözetek;

6.

Tantál vagy tantálötvözetek;

7.

Titán vagy titánötvözetek;

8.

Cirkónium vagy cirkóniumötvözetek;

9.

Szilícium-karbid;

10.

Titán-karbid; vagy

11.

Rozsdamentes acél

Megjegyzés: Ez a szám nem vonatkozik a járműhűtőkre.

2B350.d

II.A2.010

A 2B350i alatt meghatározottaktól eltérő, maró hatású folyadékokhoz használható többszörös tömítésű szivattyúk és tömítés nélküli szivattyúk, amelyeknél a gyártó által meghatározott maximális térfogatáram nagyobb mint 0,6 m3/h, vagy vákuumszivattyúk, amelyeknél a gyártó által meghatározott legnagyobb térfogatáram nagyobb mint 5 m3/h (normál körülmények (273 K (0 °C) hőmérséklet, 101,3 kPa nyomás) között mérve); továbbá az ilyen szivattyúkhoz tervezett házak (szivattyúházak), előformált szivattyúbélések, keverőlapátok, rotorok vagy sugárszivattyú fúvókák, amelyekben a feldolgozott vegyszerrel (vegyszerekkel) közvetlenül érintkező valamennyi felület a következő anyagok bármelyikéből készült:

1.

Rozsdamentes acél

2.

Alumíniumötvözet

2B350.i

II.A2.011

Centrifugális szeparátorok, amelyek aeroszolképződés nélkül képesek folyamatos elválasztásra, és az alábbi anyagokból készültek:

1.

25 tömegszázaléknál több nikkelt és 20 tömegszázaléknál több krómot tartalmazó ötvözetek;

2.

Fluort tartalmazó polimerek;

3.

Üveg (beleértve a vitrit vagy zománc bevonatot, vagy az üvegbélést);

4.

Nikkel vagy 40 tömegszázaléknál több nikkelt tartalmazó ötvözetek;

5.

Tantál vagy tantálötvözetek;

6.

Titán vagy titánötvözetek; vagy

7.

Cirkónium vagy cirkóniumötvözetek

Megjegyzés: Ez a szám nem vonatkozik a 2B352.c alatt meghatározott centrifugális szeparátorokra.

2B352.c

II.A2.012

Nikkel vagy 40 tömegszázaléknál több nikkelt tartalmazó ötvözetből készült, szinterezett fémszűrők.

Megjegyzés: Ez a szám nem vonatkozik a 2B352.d alatt meghatározott szűrőkre.

2B352.d


A3   Elektronika

Szám

Leírás

Kapcsolódó termék a 394/2006/EK rendelet I. mellékletéből

II.A3.001

Nagyfeszültségű egyenáramú tápegységek, amelyek az alábbi mindkét jellemzővel rendelkeznek:

a)

képesek 8 óra időtartamon át folyamatosan 10 kV vagy annál nagyobb feszültség előállítására, 5 kW vagy annál nagyobb kimenő teljesítménnyel, sweepinggel vagy a nélkül; valamint

b)

áramerősség- vagy feszültségstabilitásuk 4 óra időtartam alatt jobb, mint 0,1 %

Megjegyzés: Ez a szám nem vonatkozik a 0B001.j.5 és 3A227 alatt meghatározott tápegységekre.

3A227

II.A3.002

A 3A233 vagy 0B002.g alatt meghatározottaktól eltérő tömegspektrométerek, amelyek képesek 200 atomtömeg-egységnyi vagy annál nagyobb tömegű ionok mérésére, és felbontóképességük jobb, mint 2 rész a 200-ban, valamint a hozzájuk tartozó ionforrások, az alábbiak szerint:

a)

Induktív csatolású plazma-tömegspektrométerek (ICP/MS);

b)

Parázsfénykisüléses tömegspektrométerek (GDMS);

c)

Hőionizációs tömegspektrométerek (TIMS);

d)

Elektronbombázásos tömegspektrométerek, amelyek forráskamrája "UF6 (urán-hexafluorid) által rozsdaálló anyagból" készült, vagy azzal vonták be;

e)

Molekulasugár-tömegspektrométerek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők valamelyikével:

1.

forráskamrájuk rozsdamentes acélból, vagy molibdénből készült, illetve azzal vonták be, és hidegcsapdával rendelkeznek, amely képes 193 K-re (– 80 °C) vagy annál alacsonyabb hőmérsékletre hűteni; vagy

2.

forráskamrájuk "UF6 (urán-hexafluorid) által rozsdaálló anyagból" készült, vagy azzal vonták be;

f)

Aktinidákhoz vagy aktinida-fluoridokhoz tervezett mikrofluorozó ionforrással ellátott tömegspektrométerek.

3A233


A.6   Szenzorok és lézerek

Szám

Leírás

Kapcsolódó termék a 349/2006/EK rendelet I. mellékletéből

II.A6.001

Ittrium-alumínium-gránát (YUG) rudak

 

II.A6.002

Infravörös optikák a 9 és 17 μm közötti hullámhossz-tartományban és azok alkatrészei, beleértve a kadmium-tellurid (CdTe) alkatrészeket is.

Megjegyzés: Ez a szám nem vonatkozik a 6A003 alatt meghatározott kamerákra és alkatrészekre.

6A003

II.A6.003

Hullámfront korrektorrendszerek 4 mm-nél nagyobb átmérőjű lézersugárral való használatra, és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek, többek között irányítórendszerek, fázisfront érzékelők és "deformálható tükrök", beleértve a bimorf tükröket is

Megjegyzés: Ez a szám nem vonatkozik a 6A004.a, 6A005.e és 6A005.f alatt meghatározott tükrökre.

6A004.a, 6A005.e, 6A005.f

II.A6.004

Argonion-"lézerek", amelyek átlagos kimenő teljesítménye legalább 5 W

Megjegyzés: Ez a szám nem vonatkozik a 0B001.g.5, 6A005 és 6A205.a alatt meghatározott argonion-"lézerekre".

6A005.a.6, 6A205.a

II.A6.005

Félvezető "lézerek" és alkatrészeik, az alábbiak szerint:

a)

Egyedi félvezető "lézerek", amelyek kimeneti teljesítménye egyenként meghaladja a 200 mW-ot, 100-nál nagyobb számban

b)

Félvezető "lézer"-tömbök, amelyek kimeneti teljesítménye meghaladja a 20 W-ot

1.

A félvezető "lézereket" általában "lézer"-diódáknak nevezik

2.

Ez a szám nem vonatkozik a 0B001.g.5, 0B001.h.6 és 6A005.b alatt meghatározott "lézerekre"

3.

Ez a szám nem vonatkozik az 1 200 nm–2 000 nm hullámhossz-tartományba eső "lézer"-diódákra

6A005.b

II.A6.006

Hangolható félvezető "lézerek" és hangolható félvezető "lézer"-tömbök, amelyek hullámhossza 9 μm és 17 μm közötti, valamint olyan félvezető "lézer"-tömbök, amelyek legalább egy ilyen hullámhosszú hangolható félvezető "lézer"-tömböt tartalmaznak

1.

A félvezető "lézereket" általában "lézer"-diódáknak nevezik

2.

Ez a szám nem vonatkozik a 0B001.h.6 és 6A005.b alatt meghatározott félvezető "lézerekre"

6A005.b

II.A6.007

"Hangolható" szilárdtest "lézerek" és a kifejezetten ehhez tervezett alkatrészek, az alábbiak szerint:

a)

Titán-zafír lézerek

b)

Alexandrit lézerek

Megjegyzés: Ez a szám nem vonatkozik a 0B001.g.5, 0B001.h.6 és 6A005.c.1 alatt meghatározott titán-zafír és alexandrit lézerekre

6A005.c.1

II.A6.008

Neodímiumadalékos (nem üveg) "lézerek", amelyek kimenő hullámhossza meghaladja az 1 000 nm-t, de nem haladja meg az 1 100 nm-t és kimenő energiája meghaladja az 10 J/impulzus értéket

Megjegyzés: Ez a szám nem vonatkozik a 6A005.c.2.b alatt meghatározott neodímiumadalékos (nem üveg) "lézerekre"

6A005.c.2

II.A6.009

Akusztikai-optikai alkatrészek, az alábbiak szerint:

a)

Képállító csövek és félvezető képalkotó eszközök, amelyek impulzusismétlődési frekvenciája nem kisebb 1 kHz-nél;

b)

Impulzusismétlődési-frekvencia tápok;

c)

Pockel-cellák

6A203.b.4.c

II.A6.010

A 6A203c alatt meghatározottaktól eltérő, sugárzásálló kamerák vagy azok lencséi, amelyeket kifejezetten sugárzásállónak terveztek vagy minősítettek, és amelyek üzemi károsodás nélkül képesek 5 × 103 Gy (szilícium) (5 × 106 rad [szilícium]) sugárzásnak ellenállni.

Műszaki megjegyzés:

A Gy (silicon) mértékegység árnyékolatlan szilícium minta Joule per kilogrammban megadott energiaelnyelésére vonatkozik, ha azt ionizáló sugárzásnak teszik ki.

6A203.c

II.A6.011

Hangolható, impulzusüzemű festéklézer-erősítők és -oszcillátorok, amelyek rendelkeznek a következő jellemzők mindegyikével:

1.

300–800 nm közötti hullámhosszon üzemelnek;

2.

10 W-nál nagyobb, de 30 W-nál kisebb átlagos kimenő teljesítményűek;

3.

Ismétlési frekvenciájuk nagyobb, mint 1 kHz; valamint

4.

Impulzusszélességük kisebb, mint 100 ns.

1.

Ez a szám nem vonatkozik az egyfrekvenciás oszcillátorokra.

2.

Ez a szám nem vonatkozik a 6A205.c, 0B001.g.5 és 6A005 alatt meghatározott hangolható, impulzusüzemű festéklézer-erősítőkre és -oszcillátorokra

6A205.c

II.A6.012

Pulzációs szén-dioxid-"lézerek", amelyek rendelkeznek a következő jellemzők mindegyikével:

1.

9 000 és 11 000 nm közötti hullámhosszon üzemelnek;

2.

ismétlési frekvenciájuk nagyobb, mint 250 Hz;

3.

100 W-nál nagyobb, de 500 W-ot nem meghaladó átlagos kimenő teljesítményűek; valamint

4.

impulzusszélességük kisebb, mint 200 ns.

Megjegyzés: Ez a szám nem vonatkozik a 6A205.d, 0B001.h.6 és 6A005 alatt meghatározott pulzációs szén-dioxid lézer-erősítőkre és -oszcillátorokra

6A205.d


A.7   Navigációs és repülési elektronika

Szám

Leírás

Kapcsolódó termék a 394/2006/EK rendelet I. mellékletéből

II.A7.001

Inerciális rendszerek, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek, az alábbiak szerint:

I.

Inerciális navigációs rendszerek, amelyeket a Wassenaari Megállapodás valamely részes államának polgári hatóságai "polgári repülőgépeken" történő felhasználásra minősítettek, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek, az alábbiak szerint:

a)

"Repülőeszközök", földi járművek, vízi járművek (felszíni vagy víz alatti), "űrrepülőgépek" irányítására, vezérlésére és szabályozására tervezett inerciális navigációs rendszerek (INS) (csuklós és leszíjazott) és inerciális berendezések és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek, amelyek rendelkeznek a következő jellemzők bármelyikével:

1.

normál beállítás esetén az (inerciamentes) navigálási hiba 0,8 tengeri mérföld/óra "cirkuláris hibavalószínűség" (CEP) vagy kevesebb (jobb); vagy

2.

10 g fölötti lineáris gyorsulásra határozták meg;

b)

a Globális Navigációs Műholdrendszerekbe (GNSS) vagy az "Adatalapú referencia navigációba" ("DBRN") beágyazott Hibrid Inerciális Navigációs Rendszerek a helyzethez, vezérléshez vagy irányításhoz, amelynél normál beállítás után, a GNSS vagy "DBRN" maximum 10 percre történő elvesztése esetén az INS navigációs helyzetpontosság kisebb (jobb) mint 10 m ‧cirkuláris hibavalószínűség‧ (CEP);

c)

az irányszög, az irány vagy az északi irány meghatározásához használt inerciális berendezések, illetve a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek, amelyek rendelkeznek a következő tulajdonságok bármelyikével:

1.

az irányszög, irány vagy északi iránynak a 45. szélességi fokon 6 szögperc négyzetes középérték (rms) vagy annál annál nagyobb pontossággal való meghatározásához tervezték; vagy

2.

üzemen kívül legalább 1 msec ideig tartó, legalább 900 g-s ütésállósági szintre tervezték.

Megjegyzés: Az I.a. és I.b. alatti paramétereket a következő környezeti feltételekkel kell alkalmazni:

1.

Mindhárom egymásra merőleges tengely esetében a bemeneti véletlenszerű vibráció 7,7 g négyzetes középérték (rms) teljes magnitúdóval az első félórában és a tengelyenkénti másfél órás teljes tesztidőtartam során, ha a véletlenszerű vibráció megfelel a következőknek:

a)

0,04 g2/Hz értékű állandó spektrális (PSD) teljesítménysűrűség a 15–1 000 Hz frekvenciatartományban; valamint

b)

A PDS az 1 000-től 2 000 Hz-ig terjedő frekvenciatartományban, a frekvencia függvényében 0,04 g2/Hz-ről 0,01 g2/Hz-re csökken;

2.

A legyezési és orsózási sebesség legalább +2,62 radián/s (150 deg/s); vagy

3.

A fenti 1. vagy 2. pontnak megfelelő nemzeti szabvány szerint.

1.

Az I.b. olyan rendszerekre utal, amelyekben egy INS és más független navigációs segédeszközök vannak beépítve egyetlen (beágyazott) egységben a javított teljesítmény elérése érdekében.

2.

‧Cirkuláris hibavalószínűség‧ (CEP) – Egy kör alakú normál eloszlásban annak a körnek a sugara, amelybe az elvégzett egyedi mérések 50 %-a esik, vagy annak a körnek a sugara, amelybe 50 % az előfordulás valószínűsége.

II.

Kifejezetten polgári térképezési célra tervezett, inerciális berendezéseket tartalmazó teodolitrendszerek, amelyeket az irányszög, irány vagy északi iránynak a 45. szélességi fokon 6 szögperc négyzetes középérték (rms) vagy annál nagyobb pontossággal való meghatározásához terveztek, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek

III.

A 7A001 vagy 7A101 alatt leírt gyorsulásmérőket alkalmazó inerciális vagy más berendezések, ha ezeket a gyorsulásmérőket kifejezetten MWD (Measurement While Drilling – mérés fúrás közben) érzékelőként történő felhasználásra fejlesztették ki vagy tervezték, fúrt kutak üzemeltetéséhez kapcsolódó felhasználás céljából.

7A003, 7A103

II.B.   Technológia

Szám

Leírás

Kapcsolódó termék a 394/2006/EK rendelet I. mellékletéből

II.B.001

A fenti A. részben (Áruk) felsorolt termékek fejlesztéséhez, előállításához vagy felhasználásához szükséges technológia.

 


III. MELLÉKLET

A 3. cikk (4) és (5) bekezdésében, az 5. cikk (3) bekezdésében, valamint a 6., 8., 9. cikkekben, a 10. cikk (1) és (2) bekezdésében, a 13. cikk (1) bekezdésében és a 17. cikkben említett, hatáskörrel rendelkező hatóságokról tájékoztatást adó weboldalak és az Európai Bizottság értesítésére szolgáló cím

BELGIUM

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGÁRIA

http://www.mfa.government.bg

CSEH KÖZTÁRSASÁG

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DÁNIA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

NÉMETORSZÁG

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ÉSZTORSZÁG

http://web-visual.vm.ee/est/kat_622/

GÖRÖGORSZÁG

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

SPANYOLORSZÁG

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

FRANCIAORSZÁG

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ÍRORSZÁG

http://www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities

OLASZORSZÁG

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

CIPRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTORSZÁG

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVÁNIA

http://www.urm.lt

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

MAGYARORSZÁG

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/nemzetkozi_szankciok.htm

MÁLTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

HOLLANDIA

http://www.minbuza.nl/sancties

AUSZTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

LENGYELORSZÁG

http://www.msz.gov.pl

PORTUGÁLIA

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMÁNIA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SZLOVÉNIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SZLOVÁKIA

http://www.foreign.gov.sk

FINNORSZÁG

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVÉDORSZÁG

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

http://www.fco.gov.uk/competentauthorities

Az Európai Bizottság értesítési címe:

European Commission

DG External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A.2. Crisis Management and Conflict Prevention

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brüsszel (Belgium)

e-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel.: (32 2) 295 55 85, 299 11 76

Fax: (32 2) 299 08 73


IV. MELLÉKLET

A 7. cikk (1) bekezdésében hivatkozott személyek, jogalanyok és szervek listája

A.

Jogi személyek, jogalanyok és szervek

1.

Iráni Atomenergia-szervezet (AEOI). Egyéb információ: részt vesz Irán nukleáris programjában.

2.

Védelmi Iparágak Szervezete (DIO). Egyéb információ: a) a védelemért és a fegyveres erők logisztikai támogatásáért felelős minisztérium irányítása alatt álló, több szervezetet összefogó szervezet, néhány alárendelt szervezete alkatrészek gyártása révén részt vesz a centrifugaprogramban, valamint a rakétaprogramban; b) részt vesz Irán nukleáris programjában.

3.

Fajr ipari csoport. Egyéb információ: a) korábban Instrumentation Factory Plant; b) az AIO ellenőrzése alatt álló szervezet; c) részt vesz Irán ballisztikusrakéta-programjában.

4.

Farayand Technique. Egyéb információ: a) részt vesz Irán nukleáris programjában (centrifugaprogram); b) szerepel a NAÜ jelentéseiben.

5.

Kala-Electric (más néven Kalaye Electric). Egyéb információ: a) a PFEP beszállítója – Natanz; b) részt vesz Irán nukleáris programjában.

6.

Mesbah Energy Company. Egyéb információ: a) az A40 kutatóreaktor beszállítója – Arak; b) részt vesz Irán nukleáris programjában.

7.

Pars Trash Company. Egyéb információ: a) részt vesz Irán nukleáris programjában (centrifugaprogram); b) szerepel a NAÜ jelentéseiben.

8.

7th of Tir. Egyéb információ: a) a Védelmi Iparágak Szervezetének (DIO) ellenőrzése alatt álló, Irán nukleáris programjában köztudottan közvetlenül részt vevő szervezet; b) részt vesz Irán nukleáris programjában.

9.

Shahid Bagheri ipari csoport (SBIG). Egyéb információ: a) az AIO ellenőrzése alatt álló szervezet; b) részt vesz Irán ballisztikusrakéta-programjában.

10.

Shahid Hemmat ipari csoport (SHIG). Egyéb információ: a) az AIO ellenőrzése alatt álló szervezet; b) részt vesz Irán ballisztikusrakéta-programjában.

B.

Természetes személyek

1.

Dawood Agha-Jani. Beosztása: A PFEP vezetője (Natanz). Egyéb információ: Irán nukleáris programjában részt vevő személy.

2.

Behman Asgarpour. Beosztása: Üzemeltetési igazgató (Arak). Egyéb információ: Irán nukleáris programjában részt vevő személy.

3.

Bahmanyar Morteza Bahmanyar. Beosztása: Az AIO pénzügyi és költségvetési osztályának vezetője. Egyéb információ: Irán ballisztikusrakéta-programjában részt vevő személy.

4.

Ahmad Vahid Dastjerdi. Beosztása: Az AIO vezetője. Egyéb információ: Irán ballisztikusrakéta-programjában részt vevő személy.

5.

Reza-Gholi Esmaeli. Beosztása: Az AIO kereskedelmi és nemzetközi osztályának vezetője. Egyéb információ: Irán ballisztikusrakéta-programjában részt vevő személy.

6.

Ali Hajinia Leilabadi. Beosztása: A Mesbah Energy Company vezérigazgatója. Egyéb információ: Irán nukleáris programjában részt vevő személy.

7.

Jafar Mohammadi. Beosztása: Az AEOI műszaki tanácsadója (centrifugaszelepek gyártásának irányítása). Egyéb információ: Irán nukleáris programjában részt vevő személy.

8.

Ehsan Monajemi. Beosztása: Építési projektigazgató, Natanz. Egyéb információ: Irán nukleáris programjában részt vevő személy.

9.

Mohammad Mehdi Nejad Nouri. Rangja: altábornagy. Beosztása: A Malek Ashtar Védelmi Technológiai Egyetem rektora. Egyéb információ: A Malek Ashtar Védelmi Technológiai Egyetem Kémia Tanszéke a MODALF irányítása alatt áll, és berilliummal végzett kísérleteket. Irán nukleáris programjában résztvevő személy.

10.

Mohammad Qannadi. Beosztása: Az AEOI kutatásért és fejlesztésért felelős elnökhelyettese. Egyéb információ: Irán nukleáris programjában résztvevő személy.

11.

Yahya Rahim Safavi. Rangja: vezérőrnagy. Beosztása: parancsnok, Iszlám Forradalmi Gárda (Pasdaran). Egyéb információ: Irán nukleáris és ballisztikusrakéta-programjaiban résztvevő személy.

12.

Hosein Salimi. Rangja: tábornok. Beosztása: A légierő parancsnoka, Iszlám Forradalmi Gárda (Pasdaran). Egyéb információ: Irán ballisztikusrakéta-programjában részt vevő személy.


V. MELLÉKLET

A 7. cikk (2) bekezdésében hivatkozott személyek, jogalanyok és szervek listája