16.3.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 76/12


A BIZOTTSÁG 275/2007/EK RENDELETE

(2007. március 15.)

az 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a marhahús és a marhahústermékek címkézése tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1825/2000/EK bizottsági rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a szarvasmarhák azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, továbbá a marhahús és marhahústermékek címkézéséről, valamint a 820/97/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2000. július 17-i 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 14. cikke negyedik albekezdésére, valamint 19. cikkének a) és b) pontjára,

mivel:

(1)

Az 1760/2000/EK rendelet 13. cikkében említett csoportok meghatározását, valamint azok egységességének kérdését sokféleképpen értelmezték. Helyénvaló tehát, hogy az 1825/2000/EK bizottsági rendelet (2) meghatározza e csoportok összetételét.

(2)

Többször foglalkoztak az egyéb állatfajták húsával kevert darált marhahús címkézésének kérdésével. A vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet (3) I. melléklete első részének első címe pontos besorolási szabályokat határoz meg az ilyen keverékből előállított termékek vonatkozásában. Ebben az összefüggésben az 1760/2000/EK rendelet 12. cikke szerinti KN-kódok révén az említett nómenklatúrára való utalással megfelelő pontosítás tehető.

(3)

Az 1760/2000/EK rendelet 13. cikke alkalmazásából eredő csoportegységességi megszorítások miatt a darabolt húst és a húsnyesedéket előállító piaci szereplők nehezen alakítanak ki ügyfeleik kéréseinek eleget tevő, megfelelő méretű egységes csoportokat. Még nehezebb a helyzet, amikor jelentős mennyiségekre vonatkozik a kereslet. A tapasztalat azt mutatja, hogy e nehézségek, valamint azok a további jelentős beavatkozások, amelyekre e nehézségek miatt szükség van, számos hiba forrásául szolgálnak és gyakran veszélyeztetett a nyomon követhetőség az ilyen típusú termékek tekintetében.

(4)

Ezek a piaci szereplők, amennyiben lehetséges, egyre gyakrabban választanak néhány igen ritka nagy méretű szállítót, hogy az eltérő jellemzőkkel rendelkező különböző csoportok kezeléséből származó további korlátozások alól mentesüljenek. Idővel ez veszélyeztetheti egyes kis- és középméretű vágóhidak, illetve darabolóüzemek további fennmaradását, amelyek így kimaradhatnak egyes értékesítési csatornákból.

(5)

A darabolt húst és a húsnyesedéket előállító piaci szereplők valójában ugyanazokkal a problémákkal szembesülnek, mint a darált húst előállító piaci szereplők. Ha a húsnyesedék tekintetében is a darált húsra előírt intézkedésekhez hasonló intézkedéseket fogadnának el, megoldódnának e piaci szereplők gondjai. A darabolt hús vonatkozásában szerzett tapasztalat szerint a nehézségek többsége megoldódna, ha – a nyomon követhetőséget fenntartva – három (különböző) vágóhídon levágott állatok húsából és három (különböző) darabolóüzemben feldarabolt hasított testből alakítanák ki a csoportokat.

(6)

A tapasztalatok szerint azokon az eladási helyeken, ahol nem előre csomagolt darabolt húst értékesítenek a végső fogyasztók számára, a piaci szereplők sokszor nehezen tudják végrehajtani az 1760/2000/EK rendelet címkézésre vonatkozó rendelkezéseit. A darabolás és az értékesítés általában az ügyfél kérésének megfelelően történik, ami nehézzé, sőt néha lehetetlenné teszi az 1760/2000/EK rendelet 13. cikkének (1) bekezdése szerinti állatcsoportok bármilyen előzetes kialakítását. Ugyanezen okok miatt igen nehéznek tűnik a címkén szereplő kötelező adatoknak a kirakatban lévő készlet állandó változásával lépést tartó naprakésszé tétele. Helyénvalónak tűnik tehát, hogy e húsokra egyszerűsített címkézési szabályok vonatkozzanak. E húsok tekintetében a darált húsra vonatkozó rendelkezésekhez hasonló rendelkezések elfogadásával megoldható lenne e piaci szereplők problémáinak a többsége.

(7)

Ezzel egy időben biztosítani kell, hogy a végső fogyasztók számára történő értékesítési helyeken az állatok vágását és a hasított testek darabolását végző létesítményekre vonatkozó információk minden esetben rendelkezésre álljanak a napi értékesítésre kínált nem előre csomagolt darabolt hús tekintetében, hogy a fogyasztó erről kérésére szóban tájékoztatást kaphasson. Így a darált hússal legalább megegyező nyomon követhetőségi szint tartható fent.

(8)

A nyomon követhetőséget, valamint a végső fogyasztók számára történő eladási helyeken az értékesítésre kínált húsokra vonatkozó információk rögzítését érintő követelmények fenntartása mellett helyénvaló engedélyezni, hogy ezeket a húsokat több napon át darabolhassák.

(9)

Az 1825/2000/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Marha- és Borjúhúspiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1825/2000/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk után a következő cikk kerül beillesztésre:

„1a. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

a)

»darált hús«: minden olyan hús, amelyet apróra daraboltak, illetve húsdarálóval ledaráltak, és amely az 1760/2000/EK rendelet 12. cikke szerinti egyik KN-kód alá tartozik, valamint 1 %-nál kevesebb sót tartalmaz;

b)

»húsnyesedék«: emberi fogyasztásra alkalmasnak minősített kisméretű húsdarabok, amelyek kizárólag a bontás során keletkeztek, és a hasított testek kicsontozása és/vagy a húsok feldarabolása során jöttek létre;

c)

»darabolt hús«: kis kockákra, szeletekre vagy egyedi adagokra darabolt hús, amelyet a piaci szereplőnek nem szükséges tovább darabolnia a végső fogyasztónak való értékesítés előtt, és amelyet az utóbbi közvetlenül fel tud használni. E meghatározásba nem tartozik bele a darált hús és a húsnyesedék;

d)

»előre csomagolt darabolt hús«: értékesítési egység, amelyet a végső fogyasztónak, illetve a kizárólag kiskereskedelmi tevékenységet folytató létesítménynek változatlan állapotban kínálnak, és amely darabolt húsból, illetve az értékesítésre való kínálás előtt kialakított, a húst teljesen vagy részlegesen oly módon elfedő csomagolásból áll, hogy a tartalom a csomagolás felnyitása vagy megváltoztatása nélkül nem módosítható;

e)

»előre be nem csomagolt darabolt hús«: előre be nem csomagolt, a végső fogyasztó számára történő értékesítés helyén eladásra kínált darabolt hús, valamint mindenféle előre be nem csomagolt, a végső fogyasztók számára történő értékesítés helyén eladásra kínált húsdarab, amelyet majd a végső fogyasztó kérésére darabolnak fel;

f)

»tétel«: csontos vagy csont nélküli húsok, például gyakorlatilag azonos körülmények között együttesen darabolt, darált vagy csomagolt hasított testek vagy csont nélküli húsnegyedek, illetve -darabok;

g)

»kiskereskedelem«: hús kezelése és/vagy feldolgozása és tárolása az élelmiszerek eladásának vagy a végső fogyasztók részére történő átadásának a helyén, beleértve a közétkeztetési tevékenységet, az üzemi étkezdéket, az intézményi étkeztetést, az éttermeket és az egyéb, hasonló élelmiszer-ellátó helyeket, üzleteket, bevásárlóközpontokat ellátó létesítményeket és nagykereskedelmi árusítóhelyeket;

h)

»végső fogyasztó«: darabolt hús utolsó fogyasztója, aki nem valamely élelmiszer-ipari vállalkozás tevékenysége során használja fel az élelmiszert.”

2.

A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„4. cikk

Csoportnagyság és -összetétel

(1)   Az 1760/2000/EK rendelet 13. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében említett csoportnagyság az alábbiak szerint meghatározott:

a)

hasított testek vagy negyedtestek darabolása során az érintett darabolóüzem számára egy tételt alkotó hasított testek vagy negyedtestek száma;

b)

a hús utólagos darabolása, illetve darálása során az érintett daraboló- vagy darálóüzem számára egy tételt alkotó hasított testek vagy negyedtestek száma.

Az így meghatározott csoportnagyság azonban semmilyen körülmények között nem haladhatja meg egyetlen nap termelését.

(2)   Az (1) bekezdésben említett tételek kialakítása során a piaci szereplők biztosítják a következőket:

a)

a hasított testek vagy negyedtestek darabolása során a tételhez tartozó valamennyi hasított test vagy negyedtest ugyanazon országban született, azonos ország(ok)ban felnevelt, ugyanazon országban és vágóhídon levágott állatoktól származik;

b)

a hús utólagos darabolása során az a) pontban meghatározott feltételeket a tételt alkotó valamennyi hasított testből származó hús tekintetében betartják, és valamennyi hasított testet ugyanazon darabolóüzemben darabolták fel;

c)

a darálás során a tételben szereplő hús ugyanazon országban levágott állatoktól származik.

(3)   A (2) bekezdés b) pontjában említett, a hasított testek vágóhídjára és darabolóüzemére vonatkozó egységességi szabály alól eltérve a darabolt húsok előállítása során a piaci szereplők maximum három különböző vágóhídon levágott állatokból és maximum három különböző darabolóüzemben feldarabolt hasított testekből származó húsokból alkothatnak tételeket.

(4)   A (2) bekezdés b) pontjától eltérve, a húsnyesedék előállítása során a piaci szereplők a tételek kialakításánál csak a levágás országának egységességére vonatkozó szabályt kötelesek betartani.”

3.

Az 5. cikk (1) bekezdését el kell hagyni.

4.

Az 5. cikk után a következő cikkeket kell beilleszteni:

„5a. cikk

Húsnyesedék

(1)   Az 1760/2000/EK rendelet 13. cikke (2) bekezdésének b) és c) pontjától, illetve (5) bekezdése a) pontjának i. és ii. alpontjától eltérve, a piaci szereplők, illetve szervezetek a húsnyesedék címkéjén az alábbiakat tüntetik fel:

a)

a vágóhíd – ahol levágták az állatokat, amelyekből a húsnyesedék származik – fekvése szerinti ország megnevezése; a felirat a következő: »A vágás helye: (tagállam vagy harmadik ország neve)«;

b)

a létesítmény – ahol a húsnyesedéket előállították – fekvése szerinti ország megnevezése és a létesítmény jóváhagyási száma; a felirat a következő: »Az előállítás helye: (az előállító tagállam vagy harmadik ország neve, és a létesítmény jóváhagyási száma)«;

c)

az állatcsoportok születési és tenyésztési helye szerinti országok megnevezése; a felirat a következő: »A születés és tenyésztés országa: (a születés és a tenyésztés szerinti országok felsorolása)«.

(2)   Az (1) bekezdés a) és c) pontjától eltérve, ha az állatcsoport valamennyi egyede tekintetében megegyezik a születés, a tenyésztés és a levágás országa, a piaci szereplők alkalmazhatják az »Eredet« feliratot, amelyet a születés, a tenyésztés és a levágás szerinti tagállam vagy harmadik ország neve követ.

5b. cikk

Előre csomagolt darabolt hús

Az 1760/2000/EK rendelet 13. cikke (2) bekezdésének b) és c) pontjától eltérve az e rendelet 4. cikkének (3) bekezdésében említett lehetőséggel élő piaci szereplő vagy szervezet az előre csomagolt darabolt hús címkéjén az 1760/2000/EK rendelet 13. cikke (5) bekezdésének a) pontjában említett feliratok mellett az alábbiakat is feltünteti:

a)

a vágás helye szerinti ország megnevezése, amelyet a vágóhíd vagy adott esetben a két-három vágóhíd jóváhagyási száma követ, ahol az állatcsoportot levágták; a felirat a következő: »Az állatcsoport levágásának helye: (tagállam vagy harmadik ország neve), (a vágóhíd vagy a két-három érintett vágóhíd jóváhagyási száma)«;

b)

a hasított testek darabolásának helye szerinti ország megnevezése, amelyet a darabolóüzem vagy adott esetben a két-három darabolóüzem jóváhagyási száma követ, ahol a hasított testeket darabolták; a felirat a következő: »A tételben szereplő húsok darabolásának helye: (a darabolás helye szerinti tagállam vagy harmadik ország neve), (a darabolóüzem vagy a két-három érintett darabolóüzem jóváhagyási száma)«.

5c. cikk

Előre be nem csomagolt darabolt hús

(1)   Az előre be nem csomagolt darabolt húsnak a végső fogyasztó számára történő értékesítés helyén való eladásra kínálása során a piaci szereplők, illetve szervezetek a 4. cikk (3) bekezdésében említett eltérés alkalmazásakor biztosítják, hogy a tételek összeállítása során valamennyi egyidejűleg eladásra kínált, előre be nem csomagolt hús megfelel az említett bekezdésnek.

(2)   Az 1760/2000/EK rendelet 13. cikke (2) bekezdésének b) és c) pontjától eltérve, a végső fogyasztók számára történő értékesítés helyén a piaci szereplők, illetve szervezetek az eladásra kínált, előre be nem csomagolt darabolt hús címkéjén feltüntetik az állatok – amelyekből a hús származik – születésének, tenyésztésének és levágásának helye szerinti ország megnevezését, amelyet a hasított testek feldarabolásának helye szerinti ország megnevezése követ.

Az olyan állatokból származó húsok, amelyeknél eltér a születés és/vagy tenyésztés és/vagy levágás helye szerinti ország, egyértelműen el vannak egymástól különítve az eladásra kínálás során. Az értékesítési helyen oly módon helyezik el a tájékoztatást e húsok közelében, hogy a végső fogyasztó könnyedén különbséget tehessen az eltérő származású húsok között.

Az előre be nem csomagolt darabolt húsokat együttesen eladásra kínáló piaci szereplő minden nap, a napi dátum megjelölése mellett nyilvántartja a vágóhidak – ahol levágták az állatokat –, illetve a darabolóüzemek – ahol feldarabolták a hasított testeket – jóváhagyási számait. A fogyasztó kérésére tájékoztatja őt ezekről.

(3)   A 4. cikk (1) bekezdésének második albekezdésétől eltérve, illetve az e cikk (2) bekezdésében meghatározott feltételek betartása mellett, a végső fogyasztó számára értékesítésre kínált, előre be nem csomagolt darabolt marhahús esetében a csoportnagyság meghaladhatja a napi termelést.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. március 15-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 204., 2000.8.11., 1. o. A legutóbb az 1791/2006/EK tanácsi rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 216., 2000.8.26., 8. o.

(3)  HL L 256., 1987.9.7., 1. o. A legutóbb a 129/2007/EK rendelettel (HL L 56., 2007.2.23., 1. o.) módosított rendelet.