9.3.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 69/3


A BIZOTTSÁG 247/2007/EK RENDELETE

(2007. március 8.)

a 2007/2008-as gazdasági évre vonatkozóan a 318/2006/EK tanácsi rendelet III. mellékletének módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló, 2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 318/2006/EK rendelet III. melléklete megállapítja a cukor, az izoglükóz és az inulinszirup termelésének nemzeti és regionális szintű kvótáit. E kvótákat a 2007/2008-as gazdasági évre legkésőbb 2007. február végéig ki kell igazítani.

(2)

A kiigazítások különösen a 318/2006/EK rendelet 8. és 9. cikkének alkalmazásából következnek, amelyek értelmében kiegészítő cukorkvóták, illetve kiegészítő és pótlólagos izoglükózkvóták kiosztására kerülhet sor. A kiigazításnak figyelembe kell vennie a tagállamok tájékoztatásait, amelyeket a cukor belső piaca és a kvótarendszer irányítása tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet alkalmazásának részletes szabályairól szóló, 2006. június 29-i 952/2006/EK bizottsági rendelet (2) 12. cikke ír elő. A tájékoztatásokat 2007. január 31-ig kellett eljuttatni a Bizottsághoz, és azoknak tartalmazniuk kell különösen a tájékoztatás időpontjában már kiosztott kiegészítő és pótlólagos kvótákat.

(3)

A termelők 2007. szeptember 30-ig kérhetnek kiegészítő cukorkvótát. A pótlólagos izoglükózkvótát a tagállamok által megállapított feltételek szerint osztják ki. A 2007/2008-as gazdasági évre kiosztott, de a 2007. január 31-ig megtett tájékozatásokban nem szereplő kiegészítő és pótlólagos kvótákat a 318/2006/EK rendelet III. mellékletében megállapított, 2008. február vége előtti következő kvótakiigazítás során figyelembe veszik.

(4)

A 318/2006/EK rendelet III. mellékletében megállapított kvótakiigazítás következik a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról és a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 1290/2005/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. február 20-i 320/2006/EK rendelet (3) 3. cikkének alkalmazásából is, amely a kvótáról lemondó termelők számára szerkezetátalakítási támogatást biztosít. Ezért a szerkezetátalakítás rendszerének keretében szükséges figyelembe venni a 2007/2008-as gazdasági évben lemondott kvótamennyiségeket.

(5)

Ezért indokolt a 318/2006/EK rendelet III. mellékletének ennek megfelelő módosítása.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Cukorpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 318/2006/EK rendelet III. mellékletének helyébe e rendelet melléklete lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. március 8-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 58., 2006.2.28., 1. o. A legutóbb a 2011/2006/EK rendelettel (HL L 384., 2006.12.29., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 178., 2006.7.1., 39. o.

(3)  HL L 58., 2006.2.28., 42. o.


MELLÉKLET

„III. MELLÉKLET

NEMZETI ÉS REGIONÁLIS KVÓTÁK

Alkalmazandó a 2007/2008-as gazdasági évtől

(tonna)

Tagállamok vagy régiók

(1)

Cukor

(2)

Izoglükóz

(3)

Inulinszirup

(4)

Belgium

862 077,0

99 796,0

0

Bulgária

4 752,0

78 153,0

Cseh Köztársaság

367 937,8

Dánia

420 746,0

Németország

3 655 455,5

49 330,2

Írország

0

Görögország

158 702,0

17 973,0

Spanyolország

887 163,7

110 111,0

Franciaország (tengerentúli területek nélkül)

3 640 441,9

0

Franciaország tengerentúli megyéi

480 244,5

Olaszország

753 845,5

28 300

Lettország

0

Litvánia

103 010,0

Magyarország

298 591,0

191 845,0

Hollandia

876 560,0

12 683,6

0

Ausztria

405 812,4

Lengyelország

1 772 477,0

37 331,0

Portugália (kontinentális területek)

15 000,0

13 823,0

Azori-szigetek autonóm tartomány

9 953,0

Románia

109 164

13 913,0

Szlovénia

0

Szlovákia

140 031,0

59 308,3

Finnország

90 000,0

16 548,0

Svédország

325 700,0

Egyesült Királyság

1 221 474,0

37 967,0

Összesen

16 599 138,3

767 082,1

0”