1.3.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 62/16


A BIZOTTSÁG 216/2007/EK RENDELETE

(2007. február 28.)

az egyes Indiából származó grafitelektróda-rendszerek importjára vonatkozó végleges dömpingvám kivetéséről szóló 1629/2004/EK tanácsi rendeletben megállapított intézkedéseknek az Indiából származó egyes mesterséges grafitok importja által megvalósuló esetleges kijátszására vonatkozó vizsgálat kezdeményezéséről és az ilyen import nyilvántartásba vételének elrendeléséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 1995. december 22-i 384/96/EK tanácsi rendeletre (a továbbiakban: az alaprendelet) (1) és különösen annak 13. cikke (3) bekezdésére, 14. cikke (3) bekezdésére és 14. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

A.   KÉRELEM

(1)

A Bizottsághoz az alaprendelet 13. cikkének (3) bekezdése alapján kérelmet nyújtottak be az Indiából származó egyes grafitelektróda-rendszerek behozatalára bevezetett dömpingellenes intézkedések lehetséges kijátszásának kivizsgálására.

(2)

A kérelmet 2007. január 15-én az Európai Szén- és Grafitszövetség (ECGA) nyújtotta be egyes grafitelektróda-rendszerek közösségi gyártói nevében.

B.   A TERMÉK

(3)

A lehetséges kijátszásban érintett termék elektromos kemencékben használatos grafitelektróda – amelynek sűrűsége 1,65 g/cm3 vagy annál nagyobb, és elektromos ellenállása 6,0 μΩ.m vagy annál kisebb, az ex 8545 11 00 KN-kód alá tartozik (TARIC-kód: 8545110010) –, és az ilyen elektródákhoz használt érintkezők – amelyek az ex 8545 90 90 KN-kód (TARIC-kód: 8545909010) alá tartoznak –, akár együtt, akár külön importálták őket Indiából (a továbbiakban: az érintett termék). Ezek a kódok csak tájékoztató jellegűek.

(4)

A vizsgált termékek egyes Indiából származó, 75 mm vagy annál nagyobb átmérőjű mesterséges grafitrudak (a továbbiakban: a vizsgált termék), amelyet rendszerint az ex 3801 10 00 KN-kód (TARIC-kód: 3801100010) alatt jelentenek be. Ez a kód csak tájékoztató jellegű. A vizsgált termék az érintett termék gyártási folyamatában megjelenő köztes termék, amely már magában hordozza a későbbi termék alapvető tulajdonságait.

C.   MEGLÉVŐ INTÉZKEDÉSEK

(5)

A jelenleg hatályban lévő és esetlegesen kijátszott intézkedések az 1629/2004/EK tanácsi rendeletben (2) meghatározott dömpingellenes intézkedések.

D.   INDOKOK

(6)

A kérelem első látásra elégségesnek tűnő bizonyítékot tartalmaz arra, hogy az érintett termék importjára vonatkozó dömpingellenes intézkedéseket a vizsgált termék importálásával kijátsszák.

(7)

A bizonyítékot a következőképpen terjesztették elő:

i.

A kérelem rámutat, hogy az érintett termékre vonatkozóan bevezetett dömpingellenes intézkedéseket követően jelentős változás ment végbe – az Indiából a Közösségbe történő kivitelt magában foglaló – kereskedelem szerkezetében, és erre a változásra kizárólag a vám kivetése nyújt elegendő magyarázatot vagy indoklást.

ii.

A kereskedelem szerkezetében mutatkozó változás valószínűleg abból ered, hogy a Közösségben egy egyszerű átalakítási műveletet végeznek, amelynek során az importált vizsgált terméket átalakítják érintett termékké.

iii.

A kérelem továbbá első látásra elégséges bizonyítékot tartalmaz arra vonatkozóan, hogy az érintett termékre kivetett, meglévő dömpingellenes intézkedések helyreigazító hatásait ez mind a mennyiség, mind az árak tekintetében aláássa. Úgy tűnik, hogy az érintett termék importját a vizsgált termék jelentős mennyiségű importja váltotta fel.

iv.

Végezetül a kérelem első látásra elégséges bizonyítékot tartalmaz arra vonatkozóan, hogy az átalakítást követően a vizsgált terméket az érintett termékre korábban megállapított rendes értékhez képest dömpingelik.

v.

Amennyiben a vizsgálat során az alaprendelet 13. cikkében meghatározott – az egyszerű átalakításon kívüli – kijátszási gyakorlatra derül fény, a vizsgálatot arra is ki lehet terjeszteni.

E.   ELJÁRÁS

(8)

A fentiek fényében a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy elegendő bizonyíték indokolja az alaprendelet 13. cikkének megfelelő vizsgálat elindítását, továbbá a vizsgált termék behozatalai nyilvántartásba vételének elrendelését az alaprendelet 14. cikkének (5) bekezdésével összhangban.

a)   Kérdőívek

(9)

A Bizottság az általa a vizsgálathoz szükségesnek ítélt információk beszerzése érdekében kérdőíveket küld a jelenlegi intézkedésekhez vezető vizsgálatban együttműködő exportőröknek/gyártóknak és az indiai exportőrök/gyártók szövetségeinek, továbbá a közösségi importőröknek és közösségi importőrök szövetségeinek, valamint az indiai hatóságoknak. Vizsgálatot érintő információt adott esetben a közösségi iparágtól is bekérhetnek.

(10)

Az érdekelt feleknek haladéktalanul kapcsolatba kell lépniük a Bizottsággal, legkésőbb a 3. cikkben megállapított határidő leteltéig, hogy megtudják, szerepelnek-e a panaszban, és amennyiben szükséges, kérdőívet igényeljenek az e rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül, tekintettel arra, hogy az e rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott határidő valamennyi érdekelt félre vonatkozik.

(11)

A Bizottság értesíti az indiai hatóságokat a vizsgálat megindításáról, és továbbítja számukra a kérelem egy példányát.

b)   Információgyűjtés és meghallgatások tartása

(12)

Valamennyi érintett felet felkérik, hogy álláspontját írásban ismertesse, illetve hogy azt alátámasztó bizonyítékokat szolgáltasson. A Bizottság meghallgathatja továbbá azon érdekelt feleket, akik írásos kérelmükben bizonyítják, hogy különös okuk van a meghallgatásra.

c)   A behozatal nyilvántartásba vétel alóli vagy az intézkedések alóli mentessége

(13)

Az alaprendelet 13. cikkének (4) bekezdésével összhangban a vizsgált termék importja mentesíthető a regisztráció vagy az intézkedések alól, amennyiben az ilyen import nem valósítja meg az intézkedések kijátszását.

(14)

Tekintettel arra, hogy az esetleges kijátszás a Közösségen belül valósul meg, az alaprendelet 13. cikkének (4) bekezdése alapján mentességet lehet biztosítani a vizsgált termék azon importőrei számára, akik bizonyítani tudják, hogy az intézkedések hatálya alá tartozó egyetlen gyártóval sem állnak kapcsolatban. A mentességet kérelmezni kívánó importőröknek a bizonyítékokkal teljeskörűen alátámasztott kérelmüket az e rendelet 3. cikkének (3) bekezdésében meghatározott határidőn belül kell benyújtaniuk.

F.   NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL

(15)

Az alaprendelet 14. cikkének (5) bekezdése alapján nyilvántartást kell vezetni a vizsgált termék importjáról, hogy amennyiben a vizsgálat a kijátszás tényét alátámasztja, úgy az Indiából származó import nyilvántartásba vételének napjára visszamenőleg lehessen a megfelelő mértékű dömpingellenes vámot kivetni.

G.   HATÁRIDŐK

(16)

A hatékony ügyvitel érdekében határidőket kell megállapítani, amelyeken belül:

az érdekelt felek jelentkezhetnek a Bizottságnál, álláspontjukat írásban kifejthetik, és benyújthatják a kérdőívekre adott válaszaikat vagy a vizsgálat folyamán figyelembe veendő bármely egyéb információt,

a közösségi importőrök kérelmezhetik a import nyilvántartásba vétele vagy az intézkedések alóli mentességüket,

az érdekelt felek meghallgatást kezdeményező írásos kérelmet nyújthatnak be a Bizottsághoz.

(17)

Figyelembe kell venni, hogy az alaprendeletben megállapított eljárási jogok többségének gyakorlása attól függ, hogy a felek az e rendelet 3. cikkében említett időtartamon belül jelentkeznek-e.

H.   AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS HIÁNYA

(18)

Azokban az esetekben, amikor valamelyik érdekelt fél megtagadja a szükséges információkhoz való hozzáférés megadását, vagy az információkat más módon nem biztosítja a megszabott határidőkön belül, illetve ha a vizsgálatot jelentősen hátráltatja, rá vonatkozóan az alaprendelet 18. cikkével összhangban átmeneti vagy végleges ténymegállapításokat lehet tenni, legyenek azok akár megerősítő, akár nemleges jellegűek.

(19)

Ha megállapítást nyer, hogy az érdekelt felek bármelyike hamis vagy félrevezető információt szolgáltatott, azt figyelmen kívül kell hagyni, és a rendelkezésre álló tényeket lehet felhasználni. Ha valamelyik érdekelt fél nem, vagy csak részben működik együtt, és ezért a ténymegállapítások alapjául az alaprendelet 18. cikkével összhangban a rendelkezésre álló tények szolgálnak, előfordulhat, hogy számára az eredmény kevésbé lesz kedvező, mint abban az esetben, ha együttműködött volna,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 384/96/EK rendelet 13. cikke (3) bekezdésének megfelelően vizsgálat indul annak megállapítása érdekében, hogy a rendszerint az ex 3801 10 00 KN-kód (TARIC-kód: 3801100010) alá tartozó, egyes Indiából származó, 75 mm vagy annál nagyobb átmérőjű mesterséges grafitrudak Közösségbe történő behozatala kijátssza-e az 1629/2004/EK rendeletben megállapított intézkedéseket.

2. cikk

A vámhatóságokat a Bizottság utasítja, hogy a 384/96/EK rendelet 13. cikkének (3) bekezdése és 14. cikkének (5) bekezdése alapján megtegyék a megfelelő intézkedéseket az e rendelet 1. cikkében meghatározott, Közösségbe irányuló behozatal nyilvántartásba vétele érdekében.

A nyilvántartásba vétel az e rendelet hatálybalépésének dátumát követő kilenc hónapon belül hatályát veszti.

A Bizottság rendelettel utasíthatja a vámhatóságokat a nyilvántartásbavételi kötelezettség megszüntetésére azon termékek Közösségbe történő behozatalára vonatkozóan, amelyeket olyan importőrök importálnak, akik a nyilvántartásbavételi kötelezettség alóli mentességért folyamodtak, és akikről bebizonyosodott, hogy nem játsszák ki a dömpingellenes vámokat.

3. cikk

(1)   A kérdőíveket a Bizottságtól kell igényelni az e rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 15 napon belül.

(2)   Eltérő rendelkezés hiányában az érdekelt feleknek – amennyiben állításaikat a vizsgálat során figyelembe kell venni – az e rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 40 napon belül jelentkezniük kell a Bizottságnál, írásban ismertetniük kell álláspontjukat, és be kell nyújtaniuk a kérdőívekre adott válaszaikat, illetve az egyéb információkat.

(3)   Azon importőrök, akik importjuk nyilvántartásba vétele vagy az intézkedések alóli mentességet kérelmeznek, a bizonyítékokkal kellően alátámasztott kérelmüket ugyanezen 40 napos határidőn belül nyújtják be.

(4)   Az érdekelt felek ugyanezen 40 napos határidőn belül bizottsági meghallgatás iránti kérelmet nyújthatnak be.

(5)   A tárgyhoz tartozó bármely információt, meghallgatásra vagy kérdőív megküldésére vonatkozó kérelmet, valamint az import nyilvántartásba vétele vagy az intézkedések alóli mentességre vonatkozó bármely kérelmet írásban kell benyújtani (nem elektronikus formátumban, amennyiben erről eltérően nem rendelkeznek), és fel kell tüntetni az érdekelt fél nevét, címét, e-mail címét, telefon és/vagy faxszámát. Az érdekelt felek valamennyi bizalmas írásos beadványát – az ezen értesítésben kért információkat is beleértve –, a kérdőívekre adott válaszait és levelezését a „Limited” (korlátozott hozzáférés) (3) felirattal kell jelölni; ezeket az alaprendelet 19. cikke (2) bekezdésének megfelelően egy nem titkos változat is kíséri, amelyet „AZ ÉRDEKELT FELEK SZÁMÁRA BETEKINTÉSRE” felirattal jelölnek.

A Bizottság levelezési címe:

Európai Bizottság

Kereskedelmi Főigazgatóság

H. Igazgatóság

J-79 5/16 Iroda

1049 Brüsszel

Belgium

Fax: (32-2) 295 65 05

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. február 28-án.

a Bizottság részéről

Peter MANDELSON

a Bizottság tagja


(1)  HL L 56., 1996.3.6., 1. o. A legutóbb a 2117/2005/EK rendelettel (HL L 340., 2005.12.23., 17. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 295., 2004.9.18., 10. o.

(3)  Ez azt jelenti, hogy a dokumentum csak belső használatra szolgál. A dokumentum az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.) 4. cikke értelmében védelem alatt áll. Az alaprendelet 19. cikke és az 1994. évi GATT VI. cikkét végrehajtó WTO-egyezmény (dömpingellenes megállapodás) 6. cikke szerint bizalmas dokumentumnak minősül.