20.2.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 51/7


A BIZOTTSÁG 162/2007/EK RENDELETE

(2007. február 19.)

a műtrágyákról szóló 2003/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. és IV. mellékletének a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás érdekében történő módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a műtrágyákról szóló, 2003. október 13-i 2003/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 31. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2003/2003/EK rendelet I. mellékletének E. szakasza jegyzékbe veszi azokat a mikroelemeket tartalmazó szervetlen műtrágyákat, amelyek az említett rendelet 3. cikkével összhangban elnyerhetik az „EK-műtrágya” elnevezést. A jegyzék több olyan műtrágyát is tartalmaz, amelyekben a mikroelem kémiailag kötődik egy kelátképző reagenshez. Az engedélyezett kelátképző reagensek jegyzékét az említett melléklet E.3.1. táblázata ismerteti.

(2)

Azon műtrágya-típus specifikációja, amely a vasat mint kelátolt mikroelemet tartalmazza, lehetővé teszi vagy egy egyedül engedélyezett kelátképző reagens használatát, vagy azok keverékét, amennyiben a kelát részarányát meg lehet határozni az EN 13366 európai szabványban meghatározott módszer szerint, illetve ha az oldat kelátképző reagensei egyenként azonosíthatók és mennyiségük meghatározható az EN 13368 európai szabvány szerint.

(3)

A kelát formájában lévő vasat tartalmazó mikroelemeket tartalmazó műtrágyákra vonatkozó rendelkezések további aktualizálása szükséges három okból. Először is annak pontosítása érdekében, hogy az engedélyezett kelátképző reagenseknek a vízoldható vas legalább 50 %-ából kelátot kell képezniük. Másodsorban annak pontosítása céljából, hogy az engedélyezett kelátképző reagens nevét csak akkor lehet feltüntetni a műtrágya típusmegjelölésén, ha a vízoldható vas legalább 1 %-ából kelátot képeznek. Harmadsorban azért, hogy általánossá lehessen tenni az európai szabványokra történő hivatkozást annak érdekében, hogy lehetővé váljon a kiegészítő európai szabványok használata.

(4)

A 2003/2003/EK rendelet I. mellékletének E.3.1 szakaszában feltüntetett engedélyezett kelátképző reagensek kémiai elnevezései arra szolgálnak, hogy leíró módon különbséget tegyenek ugyanazon anyag különböző izomerjei között. Mivel tudományos körökben több különböző nómenklatúta létezik ezekre az anyagokra, fennáll a téves azonosítás veszélye. Annak érdekében, hogy a kelátképző reagenseket egyértelműen azonosítani lehessen, a megfelelő CAS- (Chemical Abstracts Service) számokat, amelyek képesek a kelátképző reagensek különböző izomerjeit egyedül azonosítani, fel kell tüntetni ezen melléklet minden egyes felsorolásában. Ezért helytálló annak a három kelátképző reagensnek a nevét törölni, amelyeket nem lehet egyértelműen CAS-számmal azonosítani.

(5)

Helytálló lenne a kelátképző reagensek egy sokkal következetesebb nómenklatúráját használni, illetve pontosítani azt a megállapítást, amely szerint az engedélyezett kelátképző reagensek más közösségi jogszabályoknak is meg kell feleljenek.

(6)

A 2003/2003/EK rendelet IV. melléklete részletes leírást ad az „EK-műtrágyák” tápanyagtartalmának mérésére használatos elemzési módszerekről. Ezeket a leírásokat ki kell igazítani annak érdekében, hogy pontos analitikai értékeket kapjunk.

(7)

A 2003/2003/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 2003/2003/EK rendelet 32. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A 2003/2003/EK rendelet I. melléklete e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

(2)   A 2003/2003/EK rendelet IV. melléklete e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. február 19-én.

a Bizottság részéről

Günter VERHEUGEN

a Bizottság tagja


(1)  HL L 304., 2003.11.21., 1. o. A legutóbb az 1791/2006/EK tanácsi rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított rendelet.


I. MELLÉKLET

A 2003/2003/EK rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az E.1.4. táblázat helyébe a következő táblázat lép:

„E.1.4.   Vas

Szám

Típusmegjelölés

Az előállításra és az alapvető összetevőkre vonatkozó adatok

Minimális tápanyagtartalom

(tömegszázalék)

Adatok a tápanyagok kifejezésére

Egyéb előírások

A típusmegjelölésre vonatkozó egyéb adatok

Garantált tápanyagtartalom

A tápanyagok formája és oldhatósága

Egyéb követelmények

1

2

3

4

5

6

4a.

Vassó

Kémiai úton nyert termék, amely alapvető összetevőként ásványi vassót tartalmaz

12 % vízoldható Fe

A megjelölésnek tartalmaznia kell az ásványi anion nevét

Vízoldható vas (Fe)

4b.

Vaskelát

A vasnak az I. melléklet E.3. szakaszának jegyzékében említett kelátképző reagenssel(reagensekkel) való kémiai reakciója útján nyert vízoldható termék

5 % vízoldható vas, amelynek a kelát részaránya legalább 80 % és amelyben a vízoldható vas legalább 50 %-a kelátot képez a garantált kelátképző reagensek révén

Az I. melléklet E.3.1. szakaszának jegyzékében szereplő azon kelátképző reagensek neve, amelyek legalább 1 % vízoldható vasból kelátot képeznek

Vízoldható vas (Fe)

Olyan, a típusmegjelölésen szereplő összes kelátképző reagens által nyert kelát formájában lévő vas (Fe), amelyet az európai szabvány szerint azonosítani lehet ill. amelynek mennyisége aszerint meghatározható

4c.

Vas műtrágyaoldat

A 4a. típusok és/vagy egy 4b. típus vízben való oldásával nyert termék

2 % vízoldható Fe

A megjelölésnek tartalmaznia kell a következőket:

1.

az ásványi anion(ok) neve(i);

2.

bármely olyan kelátképző reagens neve, ilyen jelenléte esetén, amely legalább 1 % vízoldható vasból kelátot képez

Vízoldható vas (Fe)

Kelát formájában lévő vas (Fe), ilyen jelenléte esetén

Olyan, a típusmegjelölésen szereplő összes kelátképző reagens által nyert kelát formájában lévő vas (Fe), amelyet az európai szabvány szerint azonosítani lehet, illetve amelynek mennyisége aszerint meghatározható”

2.

Az E.3. szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„E.3.   A mikroelemekhez engedélyezett szerves kelát-, illetve komplexképző reagensek jegyzéke

Az alábbi anyagokat engedélyezik, amennyiben azok megfelelő tápanyag kelátja eleget tesz a 67/548/EGK tanácsi irányelv (1) követelményeinek

E.3.1.   Kelátképző reagensek (2)

Az alábbiak savai illetve nátrium-, kálium- vagy ammónium, sói:

 

A sav CAS-száma (3)

Etiléndiamintetraecetsav

EDTA

C10H16O8N2

60-00-4

2-hidroxietil-etiléndiamin-triecetsav

HEEDTA

C10H18O7N2

150-39-0

Dietiléntriaminpentaecetsav

DTPA

C14H23O10N3

67-43-6

EtiléndiaminN,N’-di[(orto-hidroxifenil)ecetsav

[o,o] EDDHA

C18H20O6N2

1170-02-1

etiléndiamin-N-[(orto-hidroxifenil)ecetsavN’-[(para-hidroxifenil)ecetsav

[o,p] EDDHA

C18H20O6N2

475475-49-1

etiléndiamin-N,N’-di[(orto-hidroximetilfenil)ecetsav

[o,o] EDDHMA

C20H24O6N2

641632-90-8

etiléndiamin-N-[(orto-hidroximetilfenil)ecetsavN’-[(para-hidroximetilfenil)ecetsav

[o,p] EDDHMA

C20H24O6N2

641633-41-2

etiléndiamin-N,N’-di[(5-karboxi-2-hidroxifenil)ecetsav

EDDCHA

C20H20O10N2

85120-53-2

etiléndiamin-N,N’-di[(2-hidroxi-5-szulfofenil)ecetsav] és annak kondenzációs termékei

EDDHSA

C18H20O12N2S2 + n*(C12H14O8N2S)

57368-07-7 és 642045-40-7

E.3.2.   Komplexképző reagensek:

A lista készítése folyamatban van.


(1)  HL 196., 1967.8.16., 1. o.

(2)  A kelátképző reagenseket azon európai szabványok szerint kell azonosítani és mennyiségüket meghatározni, amelyek az említett kelátképző reagensekre vonatkoznak.

(3)  Csak tájékoztatásul.”


II. MELLÉKLET

A 2003/2003/EK rendelet IV.B. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A 2. módszer a következőképpen módosul:

a)

A 2.1. módszer a következőképpen módosul:

i.

a 4.2– 4.7. pont helyébe a következő szöveg lép:

„4.2.

Kénsav: 0,05 mol/l

az a. változathoz.

4.3.

Nátrium- vagy kálium-hidroxid-oldat, karbonátmentes: 0,1 mol/l

4.4.

Kénsav: 0,1 mol/l

a b. változathoz (lásd 2. megjegyzést).

4.5.

Nátrium- vagy kálium-hidroxid-oldat, karbonátmentes: 0,2 mol/l

4.6.

Kénsav: 0,25 mol/l

a c. változathoz (lásd a 2. megjegyzést).”

4.7.

Nátrium- vagy kálium-hidroxid-oldat, karbonátmentes: 0,5 mol/l

ii.

az a. változatban az 1. táblázat, 9. pontjában a második mondat helyébe a következő szöveg lép:

„A gyűjtőlombikba bemért 0,05 mol/l-es kénsav térfogata: 50ml”;

iii.

a b. változatban az 1. táblázat 9. pontjában a második mondat helyébe a következő szöveg lép:

„A gyűjtőlombikba bemért 0,1 mol/l-es kénsav térfogata: 50ml”;

iv.

a c. változatban az 1. táblázat 9. pontjában a második mondat helyébe a következő szöveg lép:

„A gyűjtőlombikba bemért 0,25 mol/l-es kénsav térfogata: 35ml”;

b)

A 2.2.1. módszer esetében a 4.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„4.2.

Kénsav: 0,05 mol/l”;

c)

A 2.2.2. módszer a következőképpen módosul:

i.

a 4.2– 4.7. pont helyébe a következő szöveg lép:

„4.2.

Kénsav: 0,05 mol/l

az a. változathoz.

4.3.

Nátrium- vagy kálium-hidroxid-oldat, karbonátmentes: 0,1 mol/l

4.4.

Kénsav: 0,1 mol/l

a b. változathoz (lásd a 2.1. módszerhez fűzött 2. megjegyzést).

4.5.

Nátrium- vagy kálium-hidroxid-oldat, karbonátmentes: 0,2 mol/l

4.6.

Kénsav: 0,25 mol/l

a c. változathoz (lásd a 2.1. módszerhez fűzött 2. megjegyzést).”

4.7.

Nátrium- vagy kálium-hidroxid-oldat, karbonátmentes: 0,5 mol/l

ii.

a 7.4. pont helyébe a következő szöveg lép:

„7.4.   Ellenőrző vizsgálat

Az elemzés megkezdése előtt ellenőrizzük a választott változattól függően 0,050–0,150 g nitrát-nitrogént tartalmazó, frissen készített nátrium-nitrát-oldat alikvot részével (4.13.), hogy a berendezés jól működik-e, és hogy a megfelelő módszert alkalmazzuk-e.”;

d)

A 2.2.3. módszernél a 4.2– 4.7. pont helyébe a következő szöveg lép:

„4.2.

Kénsav: 0,05 mol/l

az a. változathoz.

4.3.

Nátrium- vagy kálium-hidroxid-oldat, karbonátmentes: 0,1 mol/l

4.4.

Kénsav: 0,1 mol/l

a b. változathoz (lásd a 2.1. módszerhez fűzött 2. megjegyzést).

4.5.

Nátrium- vagy kálium-hidroxid-oldat, karbonátmentes: 0,2 mol/l

4.6.

Kénsav: 0,25 mol/l

a c. változathoz (lásd a 2.1. módszerhez fűzött 2. megjegyzést).”

4.7.

Nátrium- vagy kálium-hidroxid-oldat, karbonátmentes: 0,5 mol/l

e)

A 2.3.1 módszernél a 4.5– 4.10. pont helyébe a következő szöveg lép:

„4.5.

Kénsav: 0,05 mol/l

az a. változathoz (lásd 2.1. módszert).

4.6.

Nátrium- vagy kálium-hidroxid-oldat, karbonátmentes: 0,1 mol/l

4.7.

Kénsav: 0,1 mol/l

a b. változathoz (lásd a 2.1. módszerhez fűzött 2. megjegyzést).

4.8.

Nátrium- vagy kálium-hidroxid-oldat, karbonátmentes: 0,2 mol/l

4.9.

Kénsav: 0,25 mol/l

a c. változathoz (lásd a 2.1. módszerhez fűzött 2. megjegyzést).”

4.10.

Nátrium- vagy kálium-hidroxid-oldat, karbonátmentes: 0,5 mol/l

f)

A 2.3.2. módszernél a 4.4 – 4.9. pont helyébe a következő szöveg lép:

„4.4.

Kénsav: 0,05 mol/l

az a. változathoz (lásd a 2.1. módszert).

4.5.

Nátrium- vagy kálium-hidroxid-oldat, karbonátmentes: 0,1 mol/l

4.6.

Kénsav: 0,1 mol/l

a b. változathoz (lásd a 2.1. módszerhez fűzött 2. megjegyzést).

4.7.

Nátrium- vagy kálium-hidroxid-oldat, karbonátmentes: 0,2 mol/l

4.8.

Kénsav: 0,25 mol/l

a c. változathoz (lásd a 2.1. módszerhez fűzött 2. megjegyzést).”

4.9.

Nátrium- vagy kálium-hidroxid-oldat, karbonátmentes: 0,5 mol/l

g)

A 2.3.3. módszernél a 4.3– 4.8. pont helyébe a következő szöveg lép:

„4.3.

Kénsav: 0,05 mol/l

az a. változathoz (lásd 2.1. módszert).

4.4.

Nátrium- vagy kálium-hidroxid-oldat, karbonátmentes: 0,1 mol/l

4.5.

Kénsav: 0,1 mol/l

a b. változathoz (lásd a 2.1. módszerhez fűzött 2. megjegyzést).

4.6.

Nátrium- vagy kálium-hidroxid-oldat, karbonátmentes: 0,2 mol/l

4.7.

Kénsav: 0,25 mol/l

a c. változathoz (lásd a 2.1. módszerhez fűzött 2. megjegyzést).”

4.8.

Nátrium- vagy kálium-hidroxid-oldat, karbonátmentes: 0,5 mol/l

h)

A 2.4. módszer esetében a 4.8. pont helyébe a következő szöveg lép:

„4.8.

Kénsav: 0,05 mol/l.”;

i)

A 2.5. módszer a következőképpen módosul:

i.

a 4.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„4.2.

Kénsavoldat, körülbelül 0,05 mol/l”;

ii.

a 7.1. pontban a második mondat helyébe a következő szöveg lép:

„Töltsük fel ezeket körülbelül 50 ml-re vízzel, adjunk hozzá egy csepp indikátort (4.7.) és szükség esetén semlegesítsük 0,05 mol/l kénsavval (4.2.).”;

iii.

a 7.3. pont első bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„A feltételezett biuretkoncentrációnak megfelelően pipettázzunk ki a 7.2. pontban említett oldatból 25 vagy 50 ml-t, és helyezzük ezt a mennyiséget 100 ml-es mérőlombikba, és ha szükséges, semlegesítsük 0,05 mol/l vagy 0,1 mol/l reagenssel (4.2. vagy 4.3.), metilvörös indikátort alkalmazva, és ugyanolyan pontossággal, mint ahogy a kalibrációs görbe felvételénél eljártunk, adjunk hozzá 20 ml-t a káliumnátrium-tartarát (4.4.) lúgos oldatából és ugyancsak 20 ml-t a rézoldatból (4.5.). Töltsük a jelig, alaposan keverjük össze, és hagyjuk állni 15 percig 30 (±2) °C hőmérsékleten.”;

j)

A 2.6.1. módszer a következőképpen módosul:

i.

a 4.8. pont helyébe a következő szöveg lép:

„4.8.

Standard koncentrációjú kénsavoldat: 0,1 mol/l.”;

ii.

a 4.17. pont helyébe a következő szöveg lép:

„4.17.

Standard koncentrációjú kénsav mérőoldat: 0,05 mol/l.”;

iii.

a 7.1.1.2. pontban az első bekezdés mondatának helyébe a következő szöveg lép:

„Precíziós pipettával vigyünk a készülék gyűjtőedényébe 50 ml 0,1 mol/l-es kénsav mérőoldatot (4.8.).”;

iv.

a 7.1.1.4. pontban a formula „a” elemének meghatározása helyébe a következő szöveg lép:

„a= 0,2 mol/l nátrium- vagy kálium-hidroxid mérőoldata, ml-ben, amely a vakpróbánál fogyott, amikor a készülék (5.1.) szedőjébe 50 ml 0,1 mol/l kénsav mérőoldatot (4.8.) pipettáztunk,”;

v.

a 7.1.2.6. pontban a formula „a” elemének meghatározása helyébe a következő szöveg lép:

„a= 0,2 mol/l nátrium- vagy kálium-hidroxid mérőoldata ml-ben, amely a vakpróbánál fogyott, amikor a készülék (5.1.) szedőjébe 50 ml 0,1 mol/l kénsav mérőoldatot (4.8.) adtunk,”;

vi.

a 7.2.2.4. pontban a formula „a” elemének meghatározása helyébe a következő szöveg lép:

„a= 0,2 mol/l nátrium- vagy kálium-hidroxid mérőoldata ml-ben, amely a vakpróbánál fogyott, amikor a készülék (5.1.) szedőjébe 50 ml 0,1 mol/l kénsav mérőoldatot (4.8.) adtunk,”;

vii.

a 7.2.3.2. pontban a formula „a” elemének meghatározása helyébe a következő szöveg lép:

„a= 0,2 mol/l nátrium- vagy kálium-hidroxid mérőoldata ml-ben, amely a vakpróbánál fogyott, amikor a készülék (5.1.) szedőjébe 50 ml 0,1 mol/l kénsav mérőoldatot (4.8.) adtunk,”;

viii.

a 7.2.5.2. pontban a formula „a” elemének meghatározása helyébe a következő szöveg lép:

„a= 0,2 mol/l nátrium- vagy kálium-hidroxid mérőoldata ml-ben, amely a vakpróbánál fogyott, amikor a készülék (5.1.) szedőjébe 50 ml 0,1 mol/l kénsav mérőoldatot (4.8.) adtunk,”;

ix.

a 7.2.5.3. pontban az első három mondat helyébe a következő szöveg lép:

„Precíziós pipettával vigyük át a készülék száraz lombikjába (5.2.) a szűrlet (7.2.1.1. vagy 7.2.1.2.) legfeljebb 20 mg ammóniakötésű nitrogént tartalmazó alikvot részét. Állítsuk össze a készüléket. Pipettázzuk a 0,05 mol/l kénsav mérőoldat (4.17.) 50 ml-ét egy 300 ml-es Erlenmeyer-lombikba, és adjunk hozzá annyi desztillált vizet, hogy a folyadékszint kb. 5 cm-rel a bevezető cső nyílása fölött legyen.”;

x.

a 7.2.5.5. pontban a formula „a” elemének meghatározása helyébe a következő szöveg lép:

„a= 0,1 mol/l nátrium- vagy kálium-hidroxid mérőoldata ml-ben, amely a vakpróbánál fogyott, amikor a készülék (5.2.) szedőjébe 50 ml 0,05 mol/l kénsav mérőoldatot (4.17.) adtunk,”;

k)

A 2.6.2. módszer a következőképpen módosul:

i.

a 4.6. pont helyébe a következő szöveg lép:

„4.6.

0,1 mol/l kénsavoldat”;

ii.

a 4.14. pont helyébe a következő szöveg lép:

„4.14.

Titrált kénsavoldat: 0,05 mol/l”;

iii.

a 7.2.4. pontban a formula „a” elemének meghatározása helyébe a következő szöveg lép:

„a= a 0,2 mol/l nátrium- vagy kálium-hidroxid mérőoldata ml-ben, amely a vakpróbánál fogyott, amikor a készülék (4.6.) szedőjébe 50 ml 0,1 mol/l kénsav mérőoldatot (4.8.) adtunk,”;

iv.

a 7.3.3. pontban a második mondat helyébe a következő szöveg lép:

„a= a 0,2 mol/l nátrium- vagy kálium-hidroxid mérőoldata ml-ben, amely a vakpróbánál fogyott, amikor a készülék (4.6.) szedőjébe 50 ml 0,1 mol/kénsav mérőoldatot (4.8.) adtunk,”;

v.

a 7.5.1. pontban az első bekezdés harmadik mondatának helyébe a következő szöveg lép:

„Pipettázzunk a 300 ml-es Erlenmeyer-lombikba pontosan 50 ml titrált 0,05 mol/l-es kénsavoldatot (4.14.) és annyi desztillált vizet, hogy a folyadék szintje kb. 5 cm-rel a bemeneti cső nyílása felett legyen.”;

vi.

a 7.5.3. pontban a formula „a” elemének meghatározása helyébe a következő szöveg lép:

„a= a 0,1 mol/l-es nátrium- vagy kálium-hidroxid mérőoldata ml-ben (4.17.), amely a vakpróbához fogyott, amikor 50 ml titrált 0,05 mol/l-es kénsav mérőoldatot (4.14.) a készülék (5.2.) 300 ml-es Erlenmeyer-lombikjába pipettáztunk,”.

2.

A 3. módszer a következőképpen módosul:

a)

A 3.1.5.1. módszer 4.2. pontjában az első három mondat helyébe a következő szöveg lép:

„Citromsav (C6H8O7.H2O): 173 g/liter.

Ammónia: 42 g/liter ammónia-nitrogén

Kénsav: 0,25 mol/l

pH-érték 9,4 és 9,7 között.”;

b)

A 3.1.5.3. módszer 4.1.2. pontjának a második bekezdés utáni formula helyébe a következő szöveg lép:

„1 ml H2SO4, 0,25 mol/l =0,008516 g NH3”.

3.

A 8. módszer a következőképpen módosul:

a)

A 8.5. módszer 8. pontjában a második formula meghatározása helyébe a következő szöveg lép:

Formula;

b)

A 8.6. módszer 3. pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„3.   Elv

A kivonó oldat alikvotjában jelen lévő kalciumot oxalát formájában és azt ennek elválasztása és feloldása után oxálsavas titrálással és kálium-permanganát felhasználával kicsapatjuk.”.