22.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 161/60


A BIZOTTSÁG 2007/37/EK IRÁNYELVE

(2007. június 21.)

a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 70/156/EGK tanácsi irányelv I. és III. mellékletének módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a járművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1970. február 6-i 70/156/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 13. cikke (2) bekezdésének második francia bekezdésére,

mivel:

(1)

A járművek légkondicionáló rendszereiből eredő kibocsátásokról szóló és a 70/156/EGK tanácsi irányelvet (2) módosító 2006. május 17-i 2006/40/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv egyike a 70/156/EGK irányelvvel létrehozott EK-típus-jóváhagyási eljárás külön irányelveinek.

(2)

A 2006/40/EK irányelv előírja, hogy azokat a járműveket, amelyek légkondicionáló rendszerét úgy tervezték, hogy 150-nél nagyobb globális felmelegedési potenciállal rendelkező, üvegházhatást okozó fluorozott gázokat tartalmazzanak, típusvizsgálatnak kell alávetni a légkondicionáló rendszer kibocsátásainak vonatkozásában.

(3)

A szóban forgó EK-típusjóváhagyási eljárás bevezetését és a járművek EK-típusjóváhagyására vonatkozó közigazgatási rendelkezések és az egyes légkondicionáló rendszerek szivárgásainak mérésére szolgáló harmonizált vizsgálatok az európai parlament és a tanács 2006/40/EK irányelve értelmében történő megállapításáról szóló, 706/2007/EK bizottsági rendelet (3) elfogadását követően új elemeket kell hozzáadni a 70/156/EGK irányelv I. mellékletében szereplő információs jegyzékhez és az említett irányelv III. mellékletében említett EK-típusjóváhagyás céljára a tájékoztató okmányok követelményeihez.

(4)

A 2007/706/EK-típusjóváhagyási eljárás következetességének biztosítása érdekében az ezen irányelvvel bevezetett új követelményeket ugyanattól az időponttól kell alkalmazni, mint a 2006/40/EK irányelv alapján elfogadott intézkedéseket.

(5)

Emiatt a 70/156/EGK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítással foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 70/156/EGK irányelv I. és III. melléklete ezen irányelv mellékletével összhangban módosul.

2. cikk

(1)   A tagállamok legkésőbb 2008. január 4-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Haladéktalanul a Bizottság elé tárják a rendelkezések szövegét, valamint egy táblázatot az említett rendelkezések és ezen irányelv közötti megfelelésről.

Ezeket a rendelkezéseket 2008. január 5-től alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják e rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok megküldik a Bizottságnak nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által érintett területen elfogadnak.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 21-én.

a Bizottság részéről

Günter VERHEUGEN

alelnök


(1)  HL L 42., 1970.2.23., 1. o. A legutóbb a 2006/96/EK irányelvvel (HL L 363., 2006.12.20., 81. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 161., 2006.6.14., 12. o.

(3)  Lásd e Hivatalos Lap 33 oldalát.


MELLÉKLET

A 70/156/EGK irányelv az alábbiaknak megfelelően módosul:

1.

Az I. melléklet az alábbi pontokkal egészül ki:

9.10.8.   A légkondicionáló rendszerben hűtőközegként használt gáz: …

9.10.8.1.   A légkondicionáló rendszert úgy tervezték-e meg, hogy 150-nél nagyobb globális felmelegedési potenciállal rendelkező, üvegházhatást okozó fluorozott gázokat tartalmazzon: IGEN / NEM (1)

9.10.8.2.   Ha a válasz IGEN, töltse ki az alábbi szakaszokat:

9.10.8.2.1.   A légkondicionáló rendszer rajza és rövid ismertetése, beleértve a hivatkozási számot vagy az alkarészszámot és a szivárgásveszélyes alkatrészek anyagát:

9.10.8.2.2.   A légkondicionáló rendszer szivárgása:

9.10.8.2.3.   Elem bevizsgálása esetén: a szivárgásveszélyes alkatrészek jegyzéke, beleértve a megfelelő hivatkozási számot vagy alkatrészszámot és az anyagot, a rájuk jellemző éves szivárgási értékekkel és a vizsgálat adataival (pl. a vizsgálati jegyzőkönyv száma, a jóváhagyás száma, stb.). …

9.10.8.2.4.   A jármű bevizsgálása esetén: hivatkozási szám vagy alkatrészszám és a rendszer elemeinek anyaga, és a vizsgálat adatai (pl. a vizsgálati jegyzőkönyv száma, a jóváhagyás száma, stb.): …

9.10.8.3.   A teljes rendszer összesített szivárgása, g/év: …”

2.

A III. melléklet az alábbi pontokkal egészül ki:

9.10.8.   A légkondicionáló rendszerben hűtőközegként használt gáz: …

9.10.8.1.   A légkondicionáló rendszert úgy tervezték-e meg, hogy 150-nél nagyobb globális felmelegedési potenciállal rendelkező, üvegházhatást okozó fluorozott gázokat tartalmazzon: IGEN / NEM (1)

Ha igen, a teljes rendszer összesített szivárgása, g/év: …”