26.5.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 135/6


A BIZOTTSÁG 2007/28/EK IRÁNYELVE

(2007. május 25.)

a 86/363/EGK és a 90/642/EGK tanácsi irányelv egyes mellékleteinek az azoxistrobin, klór-fenapir, folpet, iprodion, lambda-cihalotrin, malein-hidrazid, metalaxil-M és trifloxistrobin legmagasabb megengedett szermaradvány-határértékei tekintetében történő módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az állati eredetű élelmiszerekben, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról szóló, 1986. július 24-i 86/363/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 10. cikkére,

tekintettel az egyes növényi eredetű termékekben – többek között a gyümölcsökben és zöldségekben –, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról szóló, 1990. november 27-i 90/642/EGK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 7. cikkére,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (3) és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésének f) pontjára,

mivel:

(1)

A 91/414/EGK irányelvvel összhangban az egyes növényi kultúrák esetében használandó növényvédő szerek engedélyezése a tagállamok felelőssége. Az engedélyezéseknek az emberi és állati egészségre és a környezetre gyakorolt hatások értékelésén kell alapulnia. Az ilyen értékelések során figyelembe veendő elemek között szerepel a szerrel foglalkozók és a vele érintkezők expozíciója, a talajra, a vízi és légi környezetre gyakorolt hatás, valamint a kezelt növényi kultúrákon lévő szermaradványok elfogyasztása révén az emberekre és az állatokra gyakorolt hatás.

(2)

A legmagasabb megengedett szermaradvány-határértékek (MRL-ek) a növények hatékony védelméhez szükséges minimális peszticidmennyiségeket tükrözik, amelyeket olyan módon alkalmaznak, hogy a szermaradvány mennyisége a lehető legkisebb és toxikológiailag elfogadható legyen, különösen a becsült étrendi bevitel szempontjából.

(3)

A 86/363/EGK és a 90/642/EGK irányelv hatálya alá tartozó peszticidekre vonatkozó legmagasabb megengedett szermaradvány-határértékeket folyamatosan felül kell vizsgálni, és azok módosíthatók az újabb vagy a megváltozott felhasználások figyelembevétele érdekében. A Bizottság új vagy megváltozott felhasználásokról kapott tájékoztatást, amelyek az azoxistrobin, klór-fenapir, folpet, iprodion, lambda-cihalotrin, malein-hidrazid, metalaxil-M és trifloxistrobin szermaradvány-határértékei változásához vezetnek majd.

(4)

Megtörtént a fogyasztók e peszticidek szermaradványainak élelmiszer-ipari termékekben való előfordulásából eredő, élethosszig tartó expozíciójának felmérése és értékelése a közösségi eljárásokkal és gyakorlatokkal összhangban, figyelembe véve az Egészségügyi Világszervezet által közzétett iránymutatásokat (4). A felmérés és értékelés alapján ezekre a peszticidekre a legmagasabb megengedett szermaradvány-határértéket úgy kell megállapítani, hogy ne fordulhasson elő az elfogadható napi bevitel túllépése.

(5)

A klór-fenapir, folpet és lamdba-cihalotrin esetében, amelyekre vonatkozóan létezik egy akut referenciadózis (ARfD), a fogyasztóknak az e peszticidek szermaradványait esetlegesen tartalmazó élelmiszer-ipari termékek révén történő akut expozíciója felmérésre és értékelésre került sor a közösségi eljárásokkal és gyakorlattal összhangban, figyelembe véve az Egészségügyi Világszervezet által közzétett irányelveket. Figyelembe vették a Növényügyi Tudományos Bizottság szakvéleményeit, különösen a peszticidekkel kezelt növények fogyasztóinak védelmére vonatkozó tanácsokat és ajánlásokat (5). Az étrendibevitel-értékelés alapján az említett peszticidek legmagasabb megengedett szermaradvány-határértékeit úgy kell meghatározni, hogy az akut referenciadózist (ArfD) biztosan ne lépjék túl. A többi szer esetében a rendelkezésre álló információ értékelése azt mutatta, hogy nem szükséges ArfD, és hogy emiatt nincs szükség rövid távú értékelésre.

(6)

A legmagasabb megengedett szermaradvány-határértékek az analitikailag kimutatható legkisebb értéken kerülnek rögzítésre abban az esetben, ha a növényvédő szerek engedélyezett felhasználása nem eredményezi a peszticid-szermaradvány kimutatható mértékét az élelmiszer-ipari termékben vagy annak felszínén, illetve ha azok használata nem engedélyezett, vagy ha a tagállamok által engedélyezett felhasználást nem támasztják alá a szükséges adatok, vagy ha a harmadik országokban történő használat a Közösség piacán forgalomba hozható élelmiszerekben vagy azok felületén szermaradványokat eredményez és ezekről nem állnak rendelkezésre szükséges adatok.

(7)

Az ideiglenes MRL-ek közösségi szintű meghatározása vagy módosítása nem mentesíti a tagállamokat az alól, hogy a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének f) pontja és VI. melléklete szerint ideiglenes határértékeket határozzanak meg a malein-hidrazid és trifloxistrobin esetében. Egy négyéves időszak elegendőnek tűnik ezen anyagok további felhasználásának engedélyezésére. Ezt követően az ideiglenes közösségi szermaradvány-határértékek véglegessé válnak.

(8)

A 86/363/EGK és a 90/642/EGK irányelv mellékleteiben rögzített legmagasabb megengedett szermaradvány-határértékeket ezért a növényvédő szerek használatának megfelelő felügyelete és ellenőrzése, illetve a fogyasztók védelme érdekében módosítani kell. Amennyiben a legmagasabb megengedett szermaradvány-határértékeket már korábban megállapították az említett irányelvek mellékletei, azokat módosítani kell. Amennyiben még nem állapítottak meg megengedett legmagasabb szermaradvány-határértékeket, meg kell azokat állapítani.

(9)

Ezért a 86/363/EGK és a 90/642/EGK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell.

(10)

Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 86/363/EGK irányelv ezen irányelv I. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A 90/642/EGK irányelv ezen irányelv II. mellékletének megfelelően módosul.

3. cikk

(1)   A tagállamok legkésőbb 2007. november 26-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Haladéktalanul eljuttatják a Bizottsághoz az említett rendelkezések szövegét, valamint az említett rendelkezések és ezen irányelv közötti megfelelést leíró táblázatot.

Ezeket a rendelkezéseket 2007. november 27-től kell alkalmazni.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok eljuttatják a Bizottsághoz nemzeti joguk azon legfontosabb rendelkezéseinek szövegeit, amelyeket a jelen irányelv hatálya alá tartozó területen elfogadnak.

4. cikk

Az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. május 25-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 221., 1986.8.7., 43. o. A legutóbb a 2007/27/EK bizottsági irányelvvel (HL L 128., 2007.5.16., 31. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 350., 1990.12.14., 71. o. A legutóbb a 2007/27/EK irányelvvel módosított irányelv.

(3)  HL L 230., 1991.8.19., 1. o. A legutóbb a 2007/25/EK bizottsági irányelvvel (HL L 106., 2007.4.24., 34. o.) módosított irányelv.

(4)  A peszticid-szermaradványok étrendi bevitelét előre jelző (felülvizsgált) iránymutatások, készítette a GEMS/Élelmiszer Program a Peszticid Szermaradványok Kódex Bizottságával együttműködve, kiadta az Egészségügyi Világszervezet 1997-ben (WHO/FSF/FOS/97.7).

(5)  A 86/362/EGK, a 86/363/EGK és a 90/642/EGK tanácsi irányelv mellékleteinek módosításával kapcsolatos kérdéseket tárgyaló szakvélemény (a Növényügyi Tudományos Bizottság által előadott szakvélemény, 1998. július 14.). A gyümölcsökben és zöldségekben előforduló különféle peszticid-szermaradványokról szóló szakvélemény (a Növényügyi Tudományos Bizottság által előadott szakvélemény, 1998. július 14.). http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scp/outcome_ppp_en.html


I. MELLÉKLET

A 86/363/EGK irányelv II. mellékletének B. része a következő sorral egészül ki:

 

Maximális érték mg/kg-ban

Peszticid-szermaradványok

az I. mellékletben az ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, ex 0208, 0209, 0210, 1601 és 1602 vámtarifaszám alatt felsorolt húsra, ideértve a zsírt is, a húsból készült termékekre, belsőségekre és állati zsiradékokra vonatkoztatva

az I. mellékletben a 0401, 0402, 0405 és 0406 vámtarifaszám alatt felsorolt tejre és tejtermékekre vonatkoztatva

az I. mellékletben a 0407 és 0408 vámtarifaszám alatt felsorolt friss héjas tojásokra, madártojásokra és tojássárgájára vonatkoztatva

„Malein-hidrazid: (2)

hús (baromfi kivételével) 0,05 (3)

máj (baromfi kivételével) 0,05 (3)

vese (baromfi kivételével) 0,5 (3)

egyéb 0,02 (1)  (3)

0,2 (3)  (4)

0,1 (3)


(1)  Az analitikailag kimutatható legkisebb érték.

(2)  Szermaradvány-meghatározás a tej és tejtermékek tekintetében: malein-hidrazid és konjugátumai malein-hidrazidként kifejezve.

(3)  A legmagasabb megengedett szermaradvány-határérték ideiglenesen került megállapításra, a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdése f) pontjával összhangban.

(4)  A legmagasabb megengedett szermaradvány-határérték 2008. június 30-ig ideiglenesen került megállapításra, mivel a kérelmező még nem nyújtotta be az adatokat. Amennyiben az adatokat az említett időpontig nem nyújtják be, a legmagasabb megengedett szermaradvány-határértéket egy irányelv vagy egy rendelet által visszavonják.”


II. MELLÉKLET

A 90/642/EGK irányelv II. mellékletének A. részében az azoxistrobinra, klór-fenapirra, folpetre, iprodionra, lambda-cihalotrinra, malein-hidrazidra, metalaxilra és trifloxistrobinra vonatkozó oszlopok helyébe a következő szöveg lép:

 

Peszticid-szermaradvány és legmagasabb megengedett szermaradvány-határérték (mg/kg)

Egyedi termékek csoportjai és példái, melyekre a legmagasabb szermaradvány-határértékeket kell alkalmazni

Azoxistrobin

Klór-fenapir

Folpet

Iprodion

Lambda-cihalotrin

Malein-hidrazid

Metalaxil, beleértve más izomerösszetevők keverékét is, beleértve a metalaxil-M-et is (izomerek összessége)

Trifloxistrobin

„1.

Hozzáadott cukor nélküli friss, szárított vagy nyers, fagyasztással tartósított gyümölcs; héjas gyümölcsűek

 

0,05 (1)

 

 

 

0,2 (1)  (3)

 

 

i.

CITRUSFÉLÉK

1

 

0,02 (1)

 

 

 

0,5

0,3 (3)

Grépfrút

 

 

 

 

0,1

 

 

 

Citrom

 

 

 

5 (3)

0,2

 

 

 

Lime

 

 

 

 

0,2

 

 

 

Mandarin (beleértve a klementint és más hibrideket)

 

 

 

1 (3)

0,2

 

 

 

Narancs

 

 

 

 

0,1

 

 

 

Pomelo

 

 

 

 

0,1

 

 

 

Egyéb

 

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

 

 

ii.

FÁN TERMŐ HÉJAS GYÜMÖLCSŰEK (héjjal vagy héj nélkül)

0,1 (1)

 

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

Mandula

 

 

 

 

 

 

 

 

Brazil dió

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesudió

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesztenye

 

 

 

 

 

 

 

 

Kókuszdió

 

 

 

 

 

 

 

 

Mogyoró

 

 

 

0,2 (3)

 

 

 

 

Ausztráliai mogyoró

 

 

 

 

 

 

 

 

Pekándió

 

 

 

 

 

 

 

 

Píniamag

 

 

 

 

 

 

 

 

Pisztácia

 

 

 

 

 

 

 

 

Dió

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb

 

 

 

0,02 (1)  (3)

 

 

 

 

iii.

ALMATERMÉSŰEK

0,05 (1)

 

3 (2)

5 (3)

0,1

 

1

0,5 (3)

Alma

 

 

 

 

 

 

 

 

Körte

 

 

 

 

 

 

 

 

Birsalma

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

 

iv.

CSONTHÉJASOK

0,05 (1)

 

 

3 (3)

 

 

0,05 (1)

 

Kajszibarack

 

 

 

 

0,2

 

 

1 (3)

Cseresznye

 

 

2

 

 

 

 

1 (3)

Őszibarack (beleértve a nektarint és hasonló hibrideket)

 

 

 

 

0,2

 

 

1 (3)

Szilva

 

 

 

 

 

 

 

0,2 (3)

Egyéb

 

 

0,02 (1)

 

0,1

 

 

0,02 (1)  (3)

v.

BOGYÓS GYÜMÖLCSÖK

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Csemege- és borszőlő

2

 

 

10 (3)

0,2

 

 

5 (3)

Csemegeszőlő

 

 

0,02 (1)

 

 

 

2

 

Borszőlő

 

 

5

 

 

 

1

 

b)

Eper (termesztett)

2

 

3 (2)

15 (3)

0,5

 

0,5

0,5 (3)

c)

Félcserjén termő bogyósok (termesztett)

 

 

 

10 (3)

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

Fekete szeder

3

 

3 (2)

 

 

 

 

 

Hamvas szeder

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaliforniai málna

 

 

 

 

 

 

 

 

Málna

3

 

3 (2)

 

0,2

 

 

 

Egyéb

0,05 (1)

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

 

 

 

d)

Egyéb bogyós gyümölcsök (termesztett)

0,05 (1)

 

 

10 (3)

 

 

0,05 (1)

 

Fekete áfonya

 

 

 

 

 

 

 

 

Tőzegáfonya

 

 

 

 

 

 

 

 

Ribizli (piros, fekete és fehér)

 

 

3 (2)

 

0,1

 

 

1 (3)

Pöszméte

 

 

3 (2)

 

0,1

 

 

1 (3)

Egyéb

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

e)

Vadon termő bogyósok és vadon termő gyümölcs

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,2

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

vi.

EGYÉB

 

 

0,02 (1)

 

 

 

0,05 (1)

 

Avokádó

 

 

 

 

 

 

 

 

Banán

2

 

 

 

 

 

 

0,05 (3)

Datolya

 

 

 

 

 

 

 

 

Füge

 

 

 

 

 

 

 

 

Kivi

 

 

 

5 (3)

 

 

 

 

Kamkvat

 

 

 

 

 

 

 

 

Licsiszilva

 

 

 

 

 

 

 

 

Mangó

0,2

 

 

 

0,1

 

 

 

Olajbogyó (közvetlen fogyasztásra)

 

 

 

 

0,5

 

 

 

Olajbogyó (olajkinyerésre)

 

 

 

 

0,5

 

 

 

Papaya

0,2

 

 

 

 

 

 

1 (3)

Marakuja

 

 

 

 

 

 

 

 

Ananász

 

 

 

 

 

 

 

 

Gránátalma

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

2.

Friss vagy nyers, fagyasztott vagy szárított zöldségek

 

0,05 (1)

 

 

 

 

 

 

i.

GYÖKÉR- ÉS GUMÓS ZÖLDSÉGEK

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

Cékla

 

 

 

 

 

 

 

 

Sárgarépa

0,2

 

 

0,5 (3)

 

30 (3)

0,1

0,05 (3)

Kasszava

 

 

 

 

 

 

 

 

Gumós zeller

0,3

 

 

 

0,1

 

 

 

Torma

0,2

 

 

0,5 (3)

 

 

0,1

 

Csicsóka

 

 

 

 

 

 

 

 

Paszternák

0,2

 

 

0,5 (3)

 

30 (3)

0,1

 

Petrezselyemgyökér

0,2

 

 

0,5 (3)

 

 

 

 

Retek

0,2

 

 

0,3 (3)

0,1

 

0,1

 

Saláta bakszakáll

0,2

 

 

 

 

 

 

 

Édesburgonya

 

 

 

 

 

 

 

 

Karórépa

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarlórépa

 

 

 

 

 

 

 

 

Jamszgyökér

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

0,2 (1)  (3)

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

ii.

HAGYMAFÉLÉK

 

 

 

 

 

0,2 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

Fokhagyma

 

 

 

0,2 (3)

 

15 (3)

0,5

 

Vöröshagyma

 

 

0,1

0,2 (3)

 

15 (3)

0,5

 

Mogyoróhagyma

 

 

 

0,2 (3)

 

15 (3)

0,5

 

Újhagyma

2

 

 

3 (3)

0,05

 

0,2

 

Egyéb

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

0,2 (1)  (3)

0,05 (1)

 

iii.

TERMÉSÜKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGEK

 

 

 

 

 

0,2 (1)  (3)

 

 

a)

Burgonyafélék

2

 

 

5 (3)

 

 

 

 

Paradicsom

 

 

2 (2)

 

0,1

 

0,2

0,5 (3)

Paprika

 

 

 

 

0,1

 

0,5

 

Padlizsán

 

 

 

 

0,5

 

 

 

Okra

 

 

 

 

0,1

 

 

 

Egyéb

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

b)

Kabakosok – ehető héjúak

1

 

0,02 (1)

2 (3)

0,1

 

 

0,2 (3)

Uborka

 

 

 

 

 

 

0,5

 

Apró uborka

 

 

 

 

 

 

 

 

Cukkini

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

 

c)

Kabakosok – nem ehető héjúak

0,5

 

1

1 (3)

0,05

 

 

 

Sárgadinnye

 

 

 

 

 

 

0,2

0,3 (3)

Tök

 

 

 

 

 

 

 

 

Görögdinnye

 

 

 

 

 

 

0,2

0,2

Egyéb

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

d)

Csemegekukorica

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,05

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

iv.

KÁPOSZTAFÉLÉK

 

 

 

 

 

0,2 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

a)

Virágjukért termesztett káposztafélék

0,5

 

0,02 (1)

0,1 (3)

0,1

 

0,2

 

Brokkoli (beleértve az olasz brokkolit)

 

 

 

 

 

 

 

 

Karfiol

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Fejesedő káposztafélék

0,3

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

Kelbimbó

 

 

 

0,5 (3)

0,05

 

 

 

Fejes káposzta

 

 

 

5 (3)

0,2

 

1

 

Egyéb

 

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

c)

Leveles káposztafélék

5

 

0,02 (1)

 

1

 

 

 

Kínai kel

 

 

 

5 (3)

 

 

 

 

Kel

 

 

 

 

 

 

0,2

 

Egyéb

 

 

 

0,02 (1)  (3)

 

 

0,05 (1)

 

d)

Karalábé

0,2

 

0,05

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

v.

LEVELES ZÖLDSÉGEK ÉS FRISS FŰSZERNÖVÉNYEK

 

 

 

 

 

0,2 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

a)

Salátafélék

3

 

 

10 (3)

 

 

 

 

Zsázsa

 

 

 

 

 

 

 

 

Galambbegysaláta

 

 

 

 

 

 

0,2

 

Fejes saláta

 

 

2

 

0,5

 

2

 

Endívia

 

 

 

 

 

 

1

 

Rukkola

 

 

 

 

 

 

 

 

Káposzta levele és szára, a tarlórépalevelet is beleértve

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb

 

 

0,02 (1)

 

1

 

0,05 (1)

 

b)

Spenótfélék

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

0,5

 

0,05 (1)

 

Spenót

 

 

10

 

 

 

 

 

Répalevél (mangold)

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

c)

Vízitorma

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

d)

Saláta cikória

0,2

 

0,02 (1)

2 (3)

0,02 (1)

 

0,3

 

e)

Fűszernövények

3

 

0,02 (1)

10 (3)

1

 

2

 

Turbolya

 

 

 

 

 

 

 

 

Metélőhagyma

 

 

 

 

 

 

 

 

Petrezselyem

 

 

 

 

 

 

 

 

Zellerlevél

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

 

vi.

HÜVELYES ZÖLDSÉGEK (friss)

 

 

 

 

 

0,2 (1)  (3)

0,05 (1)

 

Bab (hüvelyben)

1

 

2 (2)

5 (3)

0,2

 

 

0,5 (3)

Bab (hüvely nélkül)

0,2

 

2 (2)

 

 

 

 

 

Borsó (hüvelyben)

0,5

 

 

2 (3)

0,2

 

 

 

Borsó (hüvely nélkül)

0,2

 

 

0,3 (3)

0,2

 

 

 

Egyéb

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

vii.

SZÁRUKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGEK (friss)

 

 

0,02 (1)

 

 

0,2 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

Spárga

 

 

 

 

 

 

 

 

Kardonna

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeller

5

 

 

 

0,3

 

 

 

Édeskömény

 

 

 

 

0,3

 

 

 

Articsóka

1

 

 

 

 

 

 

 

Póréhagyma

2

 

 

 

0,3

 

0,2

 

Rebarbara

 

 

 

0,2 (3)

 

 

 

 

Egyéb

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

viii.

GOMBA

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

 

0,2 (1)  (3)

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

a)

Termesztett gomba

 

 

 

 

0,02 (1)

 

 

 

b)

Vadon termő gomba

 

 

 

 

0,5

 

 

 

3.

Hüvelyesek

0,1

0,05 (1)

0,02 (1)

0,2 (3)

0,02 (1)

0,2 (1)  (3)

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

Bab

 

 

 

 

 

 

 

 

Lencse

 

 

 

 

 

 

 

 

Borsó

 

 

 

 

 

 

 

 

Csillagfürt

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Olajos magvak

 

0,1 (1)

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0,5 (1)  (3)

0,1 (1)

0,05 (1)  (3)

Lenmag

 

 

 

0,5 (3)

 

 

 

 

Földimogyoró

 

 

 

 

 

 

 

 

Mák

 

 

 

 

 

 

 

 

Szezámmag

 

 

 

 

 

 

 

 

Napraforgómag

 

 

 

0,5 (3)

 

 

 

 

Repcemag

0,5

 

 

0,5 (3)

 

 

 

 

Szójabab

0,5

 

 

 

 

 

 

 

Mustármag

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyapotmag

 

 

 

 

 

 

 

 

Kendermag

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

 

 

 

 

5.

Burgonya

0,05 (1)

0,05 (1)

0,1

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

50 (3)

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

Újburgonya

 

 

 

 

 

 

 

 

Áruburgonya

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Tea (szárított levelek és szárak, erjesztve vagy másképpen, Camellia sinensis)

0,1 (1)

50

0,05 (1)

0,1 (1)  (3)

1

0,5 (1)  (3)

0,1 (1)

0,05 (1)  (3)

7.

Komló (szárított), beleértve a komlólabdacsot és a sűrítetlen port

20

0,1 (1)

150

0,1 (1)  (3)

10

0,5 (1)  (3)

10

30 (3)


(1)  Az analitikailag kimutatható legkisebb érték.

(2)  A kaptán és a folpet összege.

(3)  A legmagasabb megengedett szermaradvány-határérték ideiglenesen került megállapításra, a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdése f) pontjával összhangban.”