20.3.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 79/11


A BIZOTTSÁG 2007/16/EK IRÁNYELVE

(2007. március 19.)

az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló 85/611/EGK tanácsi irányelv egyes fogalommeghatározások pontosítása tekintetében történő végrehajtásáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, 1985. december 20-i 85/611/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 53a. cikkének a) pontjára,

mivel:

(1)

A 85/611/EGK irányelv tartalmaz néhány, esetenként egymással összefüggő fogalommeghatározást azon befektetési eszközökre vonatkozóan, amelyekkel az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások (a továbbiakban: ÁÉKBV) foglalkozhatnak; ilyen például az átruházható értékpapírok és a pénzpiaci eszközök meghatározása.

(2)

A 85/611/EGK irányelv elfogadása óta jelentősen bővült a pénzügyi piacokon forgalmazott pénzügyi eszközök választéka, így bizonytalanság alakult ki azt illetően, hogy bizonyos pénzügyi eszközök e fogalommeghatározások körébe tartoznak-e. A fogalommeghatározások alkalmazását övező bizonytalanság az irányelv többféle értelmezéséhez vezethet.

(3)

A 85/611/EGK irányelv egységes alkalmazása érdekében, valamint annak elősegítése érdekében, hogy a tagállamok egyformán értelmezzék, hogy valamely ÁÉKBV foglalkozhat-e az eszközök bizonyos csoportjával, továbbá annak biztosítása érdekében, hogy a fogalommeghatározásokat a 85/611/EGK irányelv alapelveinek megfelelően értelmezzék – például a kockázatmegosztást és a kockázatok korlátozását szabályozó alapelveknek, vagy azon alapelveknek, amelyek azt szabályozzák, hogy az ÁÉKBV a befektetők kérésére visszaválthatja-e befektetési jegyeit, és a befektetési jegyek kibocsátásakor vagy visszaváltásakor meghatározható-e nettó eszközértéke –, az illetékes hatóságokat és a piaci résztvevőket e tekintetben pontosabb tájékoztatással kell ellátni. A pontosabb tájékoztatás az ÁÉKBV-k határokon átnyúló értékesítéseire vonatkozó értesítési eljárás hatékony alkalmazását is megkönnyíti.

(4)

Az ezen irányelvben szereplő pontosítások önmagukban semmilyen új magatartási vagy működési kötelezettséget nem jelentenek az illetékes hatóságok és a piaci résztvevők számára. Ahelyett, hogy részletesen felsorolnák a pénzügyi eszközöket és ügyleteket, azokat az alapvető kritériumokat tisztázzák, amelyek segítenek megállapítani, hogy egy pénzügyi eszköz valamely meghatározás körébe tartozik-e vagy sem.

(5)

Annak megállapításakor, hogy egy ÁÉKBV foglalkozhat-e valamely eszközzel, nemcsak azt kell megvizsgálni, hogy az eszköz az e szöveg által pontosított meghatározások körébe tartozik-e, hanem a 85/611/EGK irányelv többi követelésének betartását is. A nemzeti illetékes hatóságok az európai értékpapír-piaci szabályozók bizottsága (CESR) révén együttműködhetnének egymással a 85/611/EGK irányelv egyéb követelményeivel kapcsolatos felügyeleti feladataik – például az ellenőrzési és kockázatkezelési eljárások – elvégzése során, a pontosítások mindennapos gyakorlati alkalmazása tekintetében kialakítandó közös megközelítések és a termékútlevél akadálytalan működésének biztosítása érdekében.

(6)

A 85/611/EGK irányelv kizárólag formális jogi szempontból határozza meg az átruházható értékpapírok fogalmát. Ennek megfelelően az átruházható értékpapírok meghatározása alkalmazható többféle, különböző tulajdonságokkal és likviditási szinttel rendelkező pénzügyi termékre is. Minden ilyen pénzügyi termék esetében biztosítani kell az átruházható értékpapírok meghatározása és az irányelv egyéb rendelkezései közötti következetességet.

(7)

A zárt végű befektetési alapok olyan eszközök, amelyek esetében a 85/611/EGK irányelv nem említi meg kifejezetten, hogy az ÁÉKBV-k foglalkozhatnak velük. Azonban a zárt végű befektetési alapok befektetési jegyeit gyakran kezelik átruházható értékpapírként, amit gyakran az indokol, hogy szabályozott piacon jegyzik. Ezért tisztázni kell a piaci résztvevőkkel és az illetékes hatóságokkal, hogy a zárt végű befektetési alapok befektetési jegyei az átruházható értékpapírok fogalomkörébe tartoznak-e. A nemzeti illetékes hatóságok a CESR révén közösen kidolgozhatnák a zárt végű befektetési alapokra vonatkozó kritériumok napi szintű gyakorlati alkalmazásának egységes megközelítését, különös tekintettel a vállalatirányítási mechanizmusokkal kapcsolatos alapvető minimumkövetelményekre.

(8)

További jogbiztonságra van szükség a tekintetben is, hogy átruházható értékpapírnak minősülnek-e az egyéb, magában a 85/611/EGK irányelvben nem feltétlenül említett eszközök eredményességéhez kapcsolódó vagy ilyen eszközökkel fedezett pénzügyi eszközök. Tisztázni kell, hogy amennyiben az eszköz alapjául szolgáló vagy más komponenséhez fűződő kapcsolat olyan elemnek minősül, amely beágyazott származékos terméknek tekintendő, a pénzügyi eszköz a származékos elemet tartalmazó átruházható értékpapírok alcsoportjába tartozik. Következésképpen a származékos termékek 85/611/EGK irányelv szerinti kritériumait ezen elem esetében alkalmazni kell.

(9)

Ahhoz, hogy valamely pénzügyi eszköz a 85/611/EGK irányelv értelmében a pénzpiaci eszközök fogalomkörébe tartozzon, követelmény, hogy megfeleljen bizonyos kritériumoknak, azaz általában pénzpiacon forgalmazzák, likvid legyen, és értéke legyen mindenkor pontosan meghatározható. Bizonyos piaci gyakorlatokat figyelembe véve biztosítani kell e kritériumok egységes alkalmazását. Tisztázni kell azt is, hogy a kritériumok a 85/611/EGK irányelv egyéb elveivel összhangban értelmezendők. A pénzpiaci eszközök fogalmát ki kell terjeszteni a szabályozott piacon nem jegyzett vagy nem forgalmazott pénzügyi eszközökre, amelyekre a 85/611/EGK irányelv az általános pénzpiaci eszközökön túlmenően további kritériumokat határoz meg. Ezért e kritériumok tisztázása szükséges volt mind a befektetők védelmére vonatkozó követelmények tekintetében, mind az irányelv – például annak 37. cikkéből eredően a portfóliók likviditására vonatkozó – elveit figyelembe véve.

(10)

A 85/611/EGK irányelv értelmében a származékos pénzügyi eszközöket likvid pénzügyi eszközöknek kell tekinteni, amennyiben megfelelnek az irányelvben meghatározott kritériumoknak. Biztosítani kell ezen kritériumok egységes alkalmazását, és azt is tisztázni kell, hogy ezeket a kritériumokat az irányelv egyéb rendelkezéseivel összhangban kell értelmezni. Azt is le kell szögezni, hogy amennyiben a hitelderivatívák megfelelnek ezeknek a kritériumoknak, a 85/611/EGK irányelv értelmében származékos pénzügyi eszközöknek minősülnek, ezért likvid pénzügyi eszközökként kezelhetők.

(11)

A pénzügyi indexeken alapuló származékos eszközökkel kapcsolatban különösen sürgető a pontosítások elvégzése. Jelenleg számos olyan pénzügyi index van, amely valamely származékos eszköz alapjául szolgál. Ezen indexek összetétele vagy összetevőinek súlyozása változhat. Minden esetben biztosítani kell, hogy az ÁÉKBV képes legyen teljesíteni – a 85/611/EGK irányelv 37. cikkéből eredően – a portfólió likviditása, továbbá a nettó eszközérték meghatározása tekintetében fennálló kötelezettségeit, és ezeket a kötelezettségeket nem érinthetik hátrányosan a származékos termék alapjául szolgáló eszköz jellemzői. Tisztázni kell, hogy az olyan pénzügyi indexeken alapuló származékos termékek, amelyek összetétele kellő mértékben diverzifikált, és amelyek megfelelő viszonyítási eszközt jelentenek annak a piacnak a számára, amelyre vonatkoznak, valamint amelyek esetében megfelelő információk állnak rendelkezésre az index összetételére és kiszámítására nézve, a likvid pénzügyi eszközökként kezelendő származékos termékek csoportjába tartoznak. A nemzeti illetékes hatóságok a CESR révén együttműködhetnének egymással annak érdekében, hogy közös megközelítéseket dolgozzanak ki e kritériumok mindennapos gyakorlati alkalmazására az olyan indexek tekintetében, amelyek az irányelv szerint nem megfelelő eszközként meghatározott eszközökön alapszanak.

(12)

A 85/611/EGK irányelv az átruházható értékpapírok és pénzpiaci eszközök alcsoportjaként ismeri el a származékos elemet tartalmazó eszközöket. Amennyiben valamely átruházható értékpapír vagy pénzpiaci eszköz származékos elemet tartalmaz, azzal nem válik az egész pénzpiaci eszköz származékos pénzügyi eszközzé, amely utóbbi már nem tartozna az átruházható értékpapír vagy a pénzpiaci eszköz fogalomkörébe. Ezért pontosítani kell, hogy mely pénzügyi származékos termék tekinthető más eszközbe ágyazott terméknek. Ezenkívül amennyiben egy származékos elemet átruházható értékpapírba vagy pénzpiaci eszközbe ágyaznak, fennáll annak a veszélye, hogy megkerülik a származékos termékekre vonatkozóan a 85/611/EGK irányelvben előírt szabályokat. Ezért az irányelv előírja a beágyazott származékos elem azonosítását és e szabályok betartását. A pénzügyi innovációkat figyelembe véve a beágyazott származékos elem azonosítása nem mindig nyilvánvaló. Az e tekintetben elérendő nagyobb biztonság érdekében meg kell határozni az ilyen elemek azonosításának kritériumait.

(13)

A 85/611/EGK irányelv értelmében az átruházható értékpapírokkal vagy a pénzpiaci eszközökkel kapcsolatos, a portfólió hatékony kezelésére irányuló technikák és eszközök nem tartoznak az átruházható értékpapírok és a pénzpiaci eszközök fogalomkörébe. E meghatározások pontosabb körvonalazása érdekében meg kell határozni az e technikák és eszközök körébe tartozó ügyletek kritériumait. Emlékeztetni kell arra is, hogy ezeket a technikákat és eszközöket az ÁÉKBV egyéb kötelezettségeivel összhangban kell értelmezni, különösen ami az ÁÉKBV kockázati profilját illeti. Azaz összhangban kell lenniük a 85/611/EGK irányelv kockázatkezelési és kockázatmegosztási szabályaival, valamint a fedezetlen eladásokra és kölcsönfelvételre vonatkozó korlátozásaival.

(14)

A 85/611/EGK irányelv meghatározza a kötvény- vagy részvényindexeket leképező ÁÉKBV fogalmának kritériumait. Azok az ÁÉKBV-k, amelyek megfelelnek ezeknek a kritériumoknak, rugalmasabb kezelésben részesülnek a kibocsátók koncentrációjának korlátozását illetően. Ezért ki kell dolgozni e kritériumok világos értelmezését, és biztosítani kell azok egységes alkalmazását minden tagállamban. Ezzel együtt tovább kell pontosítani, hogy mely ÁÉKBV tekinthető indexleképező ÁÉKBV-nek, így egyértelműbbé válnak azok a feltételek, amelyek alapján az indexleképező ÁÉKBV-k ilyen kedvezményes bánásmódban részesülnek.

(15)

Kikérték az Európai Értékpapír-piaci Szabályozók Bizottságának szakmai tanácsait.

(16)

Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak az európai értékpapír-bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Tárgy

Ez az irányelv meghatározza azokat a szabályokat, amelyek az egységes alkalmazásuk érdekében pontosítják az alábbi kifejezéseket:

1.

a 85/611/EGK irányelv 1. cikkének (8) bekezdésében meghatározott átruházható értékpapírok;

2.

a 85/611/EGK irányelv 1. cikkének (9) bekezdésében meghatározott pénzpiaci eszközök;

3.

az ÁÉKBV 85/611/EGK irányelv 1. cikkének (2) bekezdésében szereplő meghatározásában említett likvid pénzügyi eszközök a származékos pénzügyi eszközök tekintetében;

4.

a 85/611/EGK irányelv 21. cikke (3) bekezdésének negyedik albekezdésében említett, származékos eszközöket tartalmazó átruházható értékpapírok és pénzpiaci eszközök;

5.

a 85/611/EGK irányelv 21. cikkének (2) bekezdésében említett, a portfólió hatékony kezelésének célját szolgáló technikák és eszközök;

6.

a 85/611/EGK irányelv 22a. cikkének (1) bekezdésében említett, indexleképező ÁÉKBV-k.

2. cikk

A 85/611/EGK irányelv 1. cikkének (8) bekezdése

Átruházható értékpapírok

(1)   A 85/611/EGK irányelv 1. cikkének (8) bekezdésében említett átruházható értékpapírok alatt olyan pénzügyi eszközöket kell érteni, amelyek megfelelnek az alábbi kritériumoknak:

a)

amennyiben az ezen eszközökbe való befektetés az ÁÉKBV számára veszteséget jelent, a veszteség csak az ezekért kifizetett összegre korlátozódik;

b)

likviditásukkal nem veszélyeztetik az ÁÉKBV képességét arra, hogy megfeleljen a 85/611/EGK irányelv 37. cikkének;

c)

megbízható értékelés áll rendelkezésre róluk az alábbiak szerint:

i.

a 85/611/EGK irányelv 19. cikke (1) bekezdésének a)–d) pontjában említett, szabályozott piacon jegyzett vagy forgalmazott értékpapírok esetében pontos, megbízható és rendszeres árak formájában, amelyek vagy piaci árak, vagy a kibocsátótól független értékelési rendszerek bocsátották rendelkezésre;

ii.

egyéb, a 85/611/EGK irányelv 19. cikke (2) bekezdésében említett értékpapírok esetén rendszeres értékelés formájában, amely az értékpapír kibocsátójától vagy mértékadó befektetési kutatásból származó információkon alapul;

d)

megfelelő információk állnak rendelkezésre róluk az alábbiak szerint:

i.

a 85/611/EGK irányelv 19. cikke (1) bekezdésének a)–d) pontjában említett, szabályozott piacon jegyzett vagy forgalmazott értékpapírok esetében a piacnak nyújtott rendszeres, pontos, és átfogó információk formájában az értékpapírról, vagy adott esetben arról a portfólióról, amelynek az értékpapír részét képezi;

ii.

a 85/611/EGK irányelv 19. cikke (2) bekezdésében említett egyéb, szabályozott piacon nem jegyzett vagy forgalmazott értékpapírok esetében az ÁÉKBV-nek nyújtott rendszeres és pontos információk formájában az értékpapírról, vagy adott esetben arról a portfólióról, amelynek az értékpapír részét képezi;

e)

forgathatók;

f)

megvásárlásuk a 85/611/EGK irányelv értelmében összhangban áll az ÁÉKBV-k befektetési célkitűzéseivel, befektetési politikájával vagy mindkettővel;

g)

kockázatait megfelelően kezeli az ÁÉKBV kockázatkezelési eljárása.

A b) és az e) pont alkalmazásában – kivéve ha az ÁÉKBV-k rendelkezésére álló információk alapján ettől eltérő megállapítás tehető – úgy kell tekinteni, hogy a 85/611/EGK irányelv 19. cikke (1) bekezdésének a), b) és c) pontjával összhangban szabályozott piacokon jegyzett vagy forgalmazott pénzügyi eszközök nem veszélyeztetik az ÁÉKBV-k képességét arra, hogy megfeleljenek a 85/611/EGK irányelv 37. cikkének, valamint átruházhatónak tekintendők.

(2)   A 85/611/EGK irányelv 1. cikkének (8) bekezdésében meghatározott átruházható értékpapírok az alábbiakat foglalják magukban:

a)

befektetési vállalatokként vagy befektetési alapként létrehozott zárt végű befektetési alapok befektetési jegyei, amelyek megfelelnek az alábbi kritériumoknak:

i.

megfelelnek az (1) bekezdésben meghatározott kritériumoknak;

ii.

a vállalatoknál alkalmazott vállalatirányítási mechanizmus vonatkozik rájuk;

iii.

amennyiben a zárt végű befektetési alapok nevében más jogalany folytat eszközkezelési tevékenységet, arra a jogalanyra vonatkozik a befektetők védelmét célzó nemzeti szabályozás;

b)

kötelmi jog szerint létrehozott zárt végű befektetési alapok befektetési jegyei, amelyek megfelelnek az alábbi kritériumoknak:

i.

megfelelnek az (1) bekezdésben meghatározott kritériumoknak;

ii.

az a) pont ii. pontjában említett vállalatoknál alkalmazott vállalatirányítási mechanizmusokkal egyenértékű mechanizmus vonatkozik rájuk;

iii.

olyan jogalany kezeli, amelyre a befektetők védelmét célzó nemzeti szabályozás vonatkozik;

c)

olyan pénzügyi eszközök, amelyek megfelelnek az alábbi kritériumoknak:

i.

megfelelnek az (1) bekezdésben meghatározott kritériumoknak;

ii.

fedezésükre a 85/611/EGK irányelv 19. cikkének (1) bekezdésében említett eszközöktől esetlegesen eltérő eszközöket alkalmaznak, vagy olyan eszközök eredményességéhez kapcsolódnak.

(3)   Amennyiben a (2) bekezdés c) pontja alá eső pénzügyi eszköz az ezen irányelv 10. cikkében említettek szerint beágyazott származékos elemet tartalmaz, arra az elemre a 85/611/EGK irányelv 21. cikkének előírásai alkalmazandók.

3. cikk

A 85/611/EGK irányelv 1. cikkének (9) bekezdése

A pénzpiacon általában forgalmazott eszközök

(1)   A 85/611/EGK irányelv 1. cikkének (9) bekezdésében említett pénzpiaci eszközök mint eszközök alatt az alábbiakat kell érteni:

a)

a 85/611/EGK irányelv 19. cikke (1) bekezdésének a), b) és c) pontjával összhangban szabályozott piacon jegyzett vagy forgalmazott pénzügyi eszközök;

b)

nem jegyzett pénzügyi eszközök.

(2)   A 85/611/EGK irányelv 1. cikke (9) bekezdésében említett olyan pénzpiaci eszközök alatt, amelyek a pénzpiacon általában forgalmazott eszközök, olyan pénzügyi eszközöket kell érteni, amelyek megfelelnek az alábbi kritériumok valamelyikének:

a)

kibocsátáskori futamideje legfeljebb 397 nap;

b)

hátralévő futamideje legfeljebb 397 nap;

c)

397 naponként legalább egyszer pénzpiaci feltételeknek megfelelő hozamkiigazítást hajtanak végre rajtuk;

d)

kockázati profiljuk, ezen belül hitel- és kamatkockázatuk vagy megfelel az a) vagy b) pontban említett futamidejű pénzügyi eszközökének, vagy a c) pontban említett hozamkiigazítást hajtanak végre azokon.

4. cikk

A 85/611/EGK irányelv 1. cikkének (9) bekezdése

Olyan likvid eszközök, amelyek bármikor pontosan meghatározható értékkel bírnak

(1)   A 85/611/EGK irányelv 1. cikke (9) bekezdésében említett olyan pénzpiaci eszközök alatt, amelyek likvidek, olyan pénzügyi eszközöket kell érteni, amelyek korlátozott költségen megfelelően rövid idő alatt értékesíthetők, figyelembe véve azt, hogy az ÁÉKBV bármely befektető kérésére köteles visszavásárolni vagy visszaváltani befektetési jegyeit.

(2)   A 85/611/EGK irányelv 1. cikkének (9) bekezdésében említett olyan pénzpiaci eszközök alatt, amelyek bármikor pontosan meghatározható értékkel bírnak, olyan pénzügyi eszközöket kell érteni, amelyekre vonatkozóan pontos és megbízható értékelési rendszerek állnak rendelkezésre, amelyek megfelelnek az alábbi kritériumoknak:

a)

lehetővé teszik, hogy az ÁÉKBV azzal az értékkel összhangban határozza meg a nettó eszközértéket, amelyen a portfólióban szereplő pénzügyi eszközt ki lehet cserélni jól tájékozott, ügyleti szándékkal rendelkező felek között szokásos piaci feltételek szerint lebonyolított ügylet keretében;

b)

vagy piaci adatokon, vagy értékelési modelleken alapulnak, amelyekbe beleértendők az amortizált bekerülési értéken alapuló rendszerek is.

(3)   Az (1) és (2) bekezdésben említett kritériumokat teljesültnek kell tekinteni olyan pénzügyi eszközök esetében, amelyeket a 85/611/EGK irányelv 1. cikke (9) bekezdésének alkalmazásában általában pénzpiacon forgalmaznak, és amelyeket annak 19. cikke (1) bekezdése a), b) és c) pontjával összhangban szabályozott piacon jegyeznek vagy forgalmaznak, kivéve ha az ÁÉKBV-k rendelkezésére álló információk alapján ettől eltérő megállapítás tehető.

5. cikk

A 85/611/EGK irányelv 19. cikke (1) bekezdésének h) pontja

Olyan eszközök, amelyek kibocsátása és kibocsátója szabályozott a befektetők és megtakarítások védelme érdekében

(1)   A 85/611/EGK irányelv 19. cikke (1) bekezdésének h) pontjában említett olyan, szabályozott piacon nem forgalmazott pénzpiaci eszközök alatt, amelyeknek kibocsátása és kibocsátója önmagában szabályozott a befektetők és megtakarítások védelme érdekében, olyan pénzügyi eszközöket kell érteni, amelyek megfelelnek az alábbi kritériumoknak:

a)

megfelelnek a 3. cikk (2) bekezdésében szereplő kritériumok valamelyikének és a 4. cikk (1) és (2) bekezdésében foglalt kritériumok mindegyikének;

b)

megfelelő információk állnak rendelkezésre róluk, beleértve olyan információkat, amelyek lehetőséget adnak az ilyen eszközökbe való befektetéshez kapcsolódó hitelkockázatok megfelelő értékelésére, figyelembe véve e cikk (2), (3) és (4) bekezdését;

c)

szabadon átruházhatók.

(2)   A 85/611/EGK irányelv 19. cikke (1) bekezdése h) pontjának második és negyedik francia bekezdése alá eső pénzpiaci eszközök esetében, vagy olyan pénzpiaci eszközök esetében, amelyeknek kibocsátója valamely tagállam helyi vagy regionális hatósága vagy valamely nemzetközi közjogi szerv, de amelyekre nem nyújt biztosítékot valamely tagállam, vagy szövetségi államként működő tagállam esetében a szövetséget alkotó tagok valamelyike, az e cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett megfelelő információk az alábbiakat jelentik:

a)

a kibocsátott értékpapírral vagy a kibocsátási programmal kapcsolatos információk, valamint a kibocsátónak a pénzpiaci eszköz kibocsátását megelőző jogi és pénzügyi helyzetével kapcsolatos információk;

b)

az a) pontban említett információk rendszeres frissítése, különösen jelentős események bekövetkezésekor;

c)

az a) pontban említett információk ellenőrzése a kibocsátó utasításaitól független, erre alkalmas harmadik felek által;

d)

kibocsátott értékpapírról vagy a kibocsátási programról rendelkezésre álló, megbízható statisztikai adatok.

(3)   A 85/611/EGK irányelv 19. cikke (1) bekezdése h) pontjának harmadik francia bekezdése alá tartozó pénzpiaci eszközök esetében az e cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett megfelelő információk az alábbiakat jelentik:

a)

a kibocsátással vagy a kibocsátási programmal kapcsolatos információk, valamint a kibocsátónak a pénzpiaci eszköz kibocsátását megelőző jogi és pénzügyi helyzetével kapcsolatos információk;

b)

az a) pontban említett információk rendszeres frissítése, különösen jelentős események bekövetkezésekor;

c)

a kibocsátott értékpapírról vagy a kibocsátási programról rendelkezésre álló megbízható statisztikai adatok vagy egyéb olyan adatok, amelyek lehetővé teszik ilyen eszközök esetében a befektetéshez kapcsolódó hitelkockázatok megfelelő értékelését.

(4)   A 85/611/EGK irányelv 19. cikke (1) bekezdése h) pontja első francia bekezdésének hatálya alá tartozó, de az e cikk (2) bekezdésében nem említett és nem az Európai Központi Bank vagy valamely tagállam központi bankja által kibocsátott pénzpiaci eszközök esetében az e cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett megfelelő információk olyan információkat jelentenek, amelyek a kibocsátott értékpapírral vagy a kibocsátási programmal vagy a kibocsátónak a pénzpiaci eszköz kibocsátását megelőző jogi és pénzügyi helyzetével kapcsolatosak.

6. cikk

A 85/611/EGK irányelv 19. cikke (1) bekezdésének h) pontja

Olyan jogi személy, amely az illetékes hatóságok szerint legalább a közösségi jogszabályokban megállapítottakkal egyenértékű prudenciális szabályok hatálya alatt áll, és azoknak megfelel

A 85/611/EGK irányelv 19. cikke (1) bekezdése h) pontjának harmadik francia bekezdésében említett, olyan jogi személy alatt, amely az illetékes hatóságok szerint legalább a közösségi jogszabályokban megállapítottakkal egyenértékű prudenciális szabályok hatálya alatt áll, és azoknak megfelel, olyan kibocsátót kell érteni, amely prudenciális szabályok hatálya alatt áll, és azoknak megfelel, továbbá megfelel az alábbi kritériumok egyikének:

1.

székhelye az Európai Gazdasági Térségben található;

2.

székhelye a Tízek Csoportjába tartozó OECD-országban van;

3.

a kibocsátó legalább befektetési besorolású;

4.

a kibocsátó alapos vizsgálatával megállapítható, hogy az legalább a közösségi jogszabályokban megállapítottakkal egyenértékű prudenciális szabályok hatálya alatt áll.

7. cikk

A 85/611/EGK irányelv 19. cikke (1) bekezdésének h) pontja

Banki likviditási keretből részesülő értékpapírrá alakított eszközök

(1)   A 85/611/EGK irányelv 19. cikke (1) bekezdése h) pontjának negyedik francia bekezdésében említett értékpapírrá alakított eszközök alatt olyan struktúrát kell érteni, amelyet – társaság, alap vagy szerződés formájában – értékpapírrá alakítási műveletek céljából hoznak létre.

(2)   A 85/611/EGK irányelv 19. cikke (1) bekezdése h) pontjának negyedik francia bekezdésében említett banki likviditási keret alatt olyan banki szolgáltatást kell érteni, amelyet egy olyan pénzintézet nyújt, amely maga is megfelel a 85/611/EGK irányelv 19. cikke (1) bekezdése h) pontja harmadik francia bekezdésének.

8. cikk

A 85/611/EK irányelv 1. cikkének (2) bekezdése és 19. cikke (1) bekezdésének g) pontja

Likvid pénzügyi eszközök a származékos pénzügyi eszközök tekintetében

(1)   A 85/611/EGK irányelv 1. cikkének (2) bekezdésében említett likvid pénzügyi eszközök alatt a származékos pénzügyi eszközök tekintetében olyan származékos pénzügyi eszközöket kell érteni, amelyek megfelelnek az alábbi kritériumoknak:

a)

az alapjukul szolgáló eszközöket a következők közül egy vagy több képezi:

i.

a 85/611/EGK irányelv 19. cikke (1) bekezdésében felsorolt eszközök, beleértve az ilyen eszközök egy vagy több tulajdonságával rendelkező pénzügyi eszközöket;

ii.

kamatok;

iii.

devizaárfolyamok vagy devizák;

iv.

pénzügyi indexek;

b)

az OTC származékos eszközök esetében megfelelnek a 85/611/EGK irányelv 19. cikke (1) bekezdése g) pontjának második és harmadik francia bekezdésében foglalt feltételeknek.

(2)   A 85/611/EGK irányelv 19. cikke (1) bekezdésének g) pontjában említett származékos pénzügyi eszközök olyan eszközöket jelentenek, amelyek megfelelnek az alábbi kritériumoknak:

a)

lehetővé teszik az e cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett eszköz hitelkockázatának átruházását, függetlenül az eszközhöz kapcsolódó egyéb kockázatoktól;

b)

nem járnak a 85/611/EGK irányelv 19. cikkének (1) és (2) bekezdésében említett eszközöktől eltérő eszközök teljesítésével vagy átruházásával, beleértve a készpénzformát is;

c)

megfelelnek a 85/611/EGK irányelv 19. cikke (1) bekezdése g) pontjának második és harmadik francia bekezdésében és e cikk (3) és (4) bekezdésében foglalt, az OTC származékos eszközökre vonatkozó feltételeknek;

d)

kockázataikat megfelelően kezeli az ÁÉKBV kockázatkezelési eljárása, valamint belső ellenőrzési mechanizmusai abban az esetben, ha fennáll annak a veszélye, hogy az ÁÉKBV és a származékos hiteleszközben részt vevő másik fél különböző információkkal rendelkezik, mivel az ügyletben részt vevő másik fél esetleg nem nyilvános információhoz jut olyan cégekkel kapcsolatban, amelyek eszközei a hitelderivatívák alapjául szolgálnak (underlying).

(3)   A 85/611/EGK irányelv 19. cikke (1) bekezdése g) pontjának harmadik francia bekezdése alkalmazásában a tisztességes piaci érték alatt azt az összeget kell érteni, amelyért egy eszköz elcserélhető vagy egy kötelezettség kiegyenlíthető jól tájékozott, ügyleti szándékkal rendelkező felek között szokásos piaci feltételek szerint lebonyolított ügylet keretében.

(4)   A 85/611/EGK irányelv 19. cikke (1) bekezdése g) pontjának harmadik francia bekezdése alkalmazásában a megbízható és ellenőrizhető értékelés alatt olyan értékelést kell érteni, amelyet az ügyletben részt vevő ÁÉKBV végez e cikk (3) bekezdésében említett tisztességes piaci értéknek megfelelően, amely nem csak a másik fél piaci árjegyzésén alapul és megfelel az alábbi kritériumoknak:

a)

az értékelés alapja vagy az eszköz megbízható aktuális piaci értéke, vagy amennyiben ilyen érték nem áll rendelkezésre, megfelelően elismert módszertant alkalmazó árazási modell;

b)

az értékelés ellenőrzését az alábbiak valamelyike végzi:

i.

megfelelő harmadik fél, amely független az OTC származékos eszközben részt vevő másik féltől, megfelelő gyakorisággal és olyan módon, hogy az ÁÉKBV azt képes legyen ellenőrizni;

ii.

az ÁÉKBV valamely szervezeti egysége, amely független az eszközkezelő részlegtől, és amely e célra megfelelő eszközökkel rendelkezik.

(5)   A 85/611/EGK irányelv 1. cikkének (2) bekezdésében és 19. cikke (1) bekezdésének g) pontjában említett likvid pénzügyi eszközök alatt nem értendők az árualapú származékos eszközök.

9. cikk

A 85/611/EGK irányelv 19. cikke (1) bekezdésének g) pontja

Pénzügyi indexek

(1)   A 85/611/EGK irányelv 19. cikke (1) bekezdésének g) pontjában említett pénzügyi indexek alatt olyan indexeket kell érteni, amelyek megfelelnek az alábbi kritériumoknak:

a)

kellő mértékben diverzifikáltak, azaz megfelelnek az alábbi kritériumoknak:

i.

az index olyan összetételű, hogy a valamely összetevőt érintő ármozgások vagy kereskedelmi tevékenységek nem befolyásolják túlzott mértékben az egész index alakulását;

ii.

amennyiben az index a 85/611/EGK irányelv 19. cikkének (1) bekezdésében említett eszközökből áll, összetétele legalább a fenti irányelv 22a. cikkének megfelelően diverzifikált;

iii.

amennyiben az index a 85/611/EGK irányelv 19. cikkének (1) bekezdésében nem említett eszközökből áll, a fenti irányelv 22a. cikkében előírtakkal egyenértékűen diverzifikált;

b)

megfelelő viszonyítási alapot jelentenek annak a piacnak a számára, amelyre vonatkoznak, azaz teljesülnek az alábbi kritériumok:

i.

az index megfelelő és releváns módon méri az alapul szolgáló eszközök egy reprezentatív csoportjának teljesítményét;

ii.

az indexet rendszeresen felülvizsgálják vagy kiegyensúlyozzák annak biztosítása érdekében, hogy a nyilvánosan hozzáférhető kritériumok alapján továbbra is azokat a piacokat tükrözi, amelyekre vonatkozik;

iii.

az alapul szolgáló eszközök kellőképpen likvidek ahhoz, hogy a felhasználók leképezzék az indexet, amennyiben szükséges;

c)

azt megfelelően közzéteszik, azaz teljesülnek az alábbi kritériumok:

i.

a közzétételi folyamat során megbízható eljárásokat alkalmaznak az árak összegyűjtésére és meghatározására, valamint az indexérték közzétételére, beleértve az olyan összetevőkre vonatkozó árazási eljárásokat, amelyek esetében nem áll rendelkezésre piaci ár;

ii.

széles körben és kellő időben biztosítanak lényeges információkat az olyan kérdésekről, mint az indexszámítás, a kiegyensúlyozás módszerei, az indexváltozások vagy az időszerű és pontos tájékoztatásban felmerülő működési nehézségek.

(2)   Amennyiben azon eszközök összetétele, amelyek a 85/611/EGK irányelv 19. cikkének (1) bekezdése értelmében a pénzügyi származékos eszközök alapját (underlaying) képezik, nem felel meg az e cikk (1) bekezdésében előírt kritériumoknak, ezeket a pénzügyi származékos eszközöket – amennyiben megfelelnek az ezen irányelv 8. cikk (1) bekezdésében meghatározott kritériumoknak – a 8. cikk (1) bekezdése a) pontjának i., ii. és iii. pontjában említett eszközök kombinációjából származó pénzügyi származékos eszközöknek kell tekinteni.

10. cikk

A 85/611/EGK irányelv 21. cikke (3) bekezdésének negyedik albekezdése

Olyan átruházható értékpapírok és pénzpiaci eszközök, amelyek származékos eszközt tartalmaznak

(1)   A 85/611/EGK irányelv 21. cikke (3) bekezdésének negyedik albekezdésében említett származékos eszközt tartalmazó átruházható értékpapírok alatt olyan pénzügyi eszközöket kell érteni, amelyek megfelelnek az ezen irányelv 2. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kritériumoknak, és amelyek olyan összetevőt tartalmaznak, amely megfelel az alábbi kritériumoknak:

a)

ezen összetevő révén az alapszerződésként működő átruházható értékpapírhoz egyébként szükséges pénzáramok részben vagy egészben módosíthatók egy meghatározott kamat, pénzügyieszköz-árfolyam, devizaárfolyam, ár- vagy árfolyamindex, hitelbesorolás, hitelindex vagy más változónak megfelelően, tehát önálló származékos termékhez hasonlóan változhatnak;

b)

az összetevő gazdasági jellemzői és kockázatai nem függenek össze szorosan az alapszerződés gazdasági jellemzőivel és kockázataival;

c)

az összetevő jelentősen befolyásolja az átruházható értékpapír kockázati profilját és árazását.

(2)   Azok a pénzpiaci eszközök, amelyek megfelelnek a 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott valamely kritériumnak és a 4. cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározott valamennyi kritériumnak, és amelyek olyan összetevőt tartalmaznak, amely megfelel az e cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek, származékos eszközt tartalmazó pénzpiaci eszközöknek tekintendők.

(3)   Nem tekinthető származékos terméket tartalmazó értékpapírnak az olyan átruházható értékpapír, amely a szerződés szerint az átruházható értékpapírtól vagy a pénzpiaci eszköztől függetlenül átruházható elemet tartalmaz. Az ilyen összetevő külön pénzügyi eszköznek tekintendő.

11. cikk

A 85/611/EGK irányelv 21. cikkének (2) bekezdése

A portfólió hatékony kezelésének célját szolgáló technikák és eszközök

(1)   A 85/611/EGK irányelv 21. cikkének (2) bekezdésében említett, az átruházható értékpapírokhoz kapcsolódó és a portfólió hatékony kezelésére alkalmazott technikák és eszközök alatt olyan technikákat és eszközöket kell érteni, amelyek megfelelnek az alábbi kritériumoknak:

a)

gazdaságilag megfelelőek, azaz költséghatékony módon valósulnak meg;

b)

egy vagy több alább felsorolt cél érdekében alkalmazzák azokat:

i.

kockázatcsökkentés;

ii.

költségcsökkentés;

iii.

az ÁÉKBV tőkéjének vagy jövedelmének növelése az ÁÉKBV kockázati profiljának és a 85/611/EGK irányelv 22. cikkében meghatározott szabályoknak megfelelő kockázatmegosztásnak megfelelő kockázati szinttel;

c)

kockázatait megfelelően kezeli az ÁÉKBV kockázatkezelési eljárása.

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott kritériumoknak megfelelő, pénzpiaci eszközökre vonatkozó technikák és eszközök olyan pénzpiaci eszközökre vonatkozó technikáknak és eszközöknek tekintendők, amelyek célja a 85/611/EGK irányelv 21. cikkének (2) bekezdésében említett hatékony portfóliókezelés.

12. cikk

A 85/611/EGK irányelv 22a. cikkének (1) bekezdése

Indexleképező ÁÉKBV

(1)   A 85/611/EGK irányelv 22a. cikkének (1) bekezdésében említett részvény- vagy kötvényindex összetételének leképezése úgy értendő, mint az index alapjául szolgáló eszközök összetételének leképezése, beleértve a származékos termékek vagy a 85/611/EGK irányelv 21. cikke (2) bekezdésében és ezen irányelv 11. cikkében említett egyéb technikák és eszközök használatát.

(2)   A 85/611/EGK irányelv 22a. cikke (1) bekezdésének első francia bekezdésében említett olyan index alatt, amelynek összetétele kellő mértékben diverzifikált, olyan indexet kell érteni, amely megfelel a fenti irányelv 22a. cikkében foglalt kockázatmegosztási szabályoknak.

(3)   A 85/611/EGK irányelv 22a. cikke (1) bekezdésének második francia bekezdésében említett olyan index alatt, amely megfelelő viszonyítási eszközt jelent, olyan indexet kell érteni, amelynek készítője elfogadott módszereket alkalmaz, amelyek általában a hivatkozási piac minden nagyobb kibocsátójára kiterjednek.

(4)   A 85/611/EGK irányelv 22a. cikke (1) bekezdésének harmadik francia bekezdésében említett, olyan index alatt, amelyet megfelelő módon közzétesznek, olyan indexet kell érteni, amely megfelel az alábbi kritériumoknak:

a)

nyilvánosan hozzáférhető;

b)

az index készítője független az indexet leképező ÁÉKBV-től.

A b) pont nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy az index készítői és az ÁÉKBV ugyanazon gazdasági csoport részét képezzék, amennyiben az érdekellentétek kezelésére hatékony intézkedéseket hoztak.

13. cikk

Átültetés

(1)   A tagállamok 2008. március 23-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. A tagállamok továbbá haladéktalanul eljuttatják a Bizottsághoz az említett rendelkezések szövegét, valamint az említett rendelkezések és ezen irányelv közötti megfelelést leíró korrelációs táblázatot.

A tagállamok 2008. július 23. után alkalmazzák ezeket a rendelkezéseket.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos közzétételük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

14. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

15. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. március 19-én.

a Bizottság részéről

Charlie McCREEVY

a Bizottság tagja


(1)  HL L 375., 1985.12.31., 3. o. A legutóbb a 2005/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 79., 2005.3.24., 9. o.) módosított irányelv.