14.7.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 162/1


A TANÁCS ÁLLÁSFOGLALÁSA

(2007. május 31.)

a 2007 és 2013 közötti időszakra szóló közösségi fogyasztóügyi politikai stratégiáról

(2007/C 162/01)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA

EMLÉKEZTET arra, hogy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 153. cikke szerint:

a.

a Közösség hozzájárul a fogyasztók egészségének, biztonságának és gazdasági érdekeinek védelméhez, valamint a tájékoztatáshoz, oktatáshoz és az érdekeik védelmét célzó önszerveződéshez való jogaik megerősítéséhez;

b.

a fogyasztóvédelmi követelményeket figyelembe kell venni az egyéb közösségi politikák és tevékenységek meghatározásakor és végrehajtásakor.

ELISMERI a fogyasztóügyi politikának a belső piac formálásában játszott fontos szerepét és a belső piaci politikákkal fennálló szinergiáját. A fogyasztói és üzleti bizalom a belső piac megfelelő működésének előfeltétele, amely lendületet ad a versenynek, az innovációnak és a gazdasági fejlődésnek. A tájékozott és erős pozíciókkal rendelkező fogyasztók, akiknek tényleges jogaik vannak, és akik bíznak e jogokban, a gazdasági siker és változás hajtóerejét képezik.

ELISMERI a – továbbra is nemzeti szinten erősen széttagolt – kiskereskedelmi belső piacban rejlő azon lehetőségeket, amelyek az akadályok elhárítása által a fogyasztók és vállalkozások számára előnyöket biztosítanak, és így kiterjesztik a fogyasztók és kiskereskedők lehetőségeit.

ELISMERI az új technológiák által – különösen a digitális környezetben – nyújtott lehetőségeket, a fogyasztói döntésekre reagáló újításokat és az új piacokhoz való növekvő hozzáférést, valamint azt kihívást, amely a megfelelő, világos, átlátható és garantált fogyasztói jogok és a fenntartható fogyasztás, továbbá a fogyasztók viselkedésének megértését célzó mechanizmusok továbbfejlesztésének biztosításában rejlik.

Az Európai Közösséget létrehozó szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvét is szem előtt tartva HANGSÚLYOZZA a közösségi jog fontosságát a magas szintű fogyasztóvédelem biztosítása terén, továbbá a hatékony jogszabály-végrehajtási mechanizmusok szükségességét, tekintettel a határokon átnyúló fogyasztói ügyletekre is.

EGYETÉRT azzal, hogy az európai politikák összes területének magában kell foglalnia a fogyasztói érdekeket. Ez előfeltétele a hatékony fogyasztóügyi politikának és megfelelő alap a lisszaboni célkitűzések eléréséhez. Különösen a fogyasztók gazdasági érdekeit és a fogyasztók tájékoztatását illető aggodalmak kapcsolódnak számos szakpolitikához. A fogyasztói érdekek más politikai területekbe való beillesztése, beleértve a közérdekű szolgáltatásokat is, az összes uniós intézmény és a tagállamok által közösen végrehajtandó feladatot jelent.

I.

ÜDVÖZLI a Bizottság 2007 és 2013 közötti időszakra szóló, uniós szintű fogyasztóügyi politikai stratégiájának (1) kidolgozását, amely a fogyasztók döntési lehetőségeinek és bizalmának – a fogyasztók pozíciójának erősítése és védelmük révén történő – maximalizálására, a munkahelyteremtésre és növekedésre, valamint a versengő piacok kiterjesztésére összpontosít, továbbá az integráltabb és hatékonyabb kiskereskedelmi belső piac megvalósítását célozza.

II.

FELHÍVJA A BIZOTTSÁGOT, hogy hajtsa végre a stratégia három fő célkitűzését, és ennek során különösen:

1.

folytassa a piac átláthatóságához igazított fogyasztóügyi politikáját és a belső piac kapacitásának erősítését a fogyasztók elvárásainak kielégítése érdekében. A hatékony piacokra törekvő fogyasztóügyi politika hozzájárul a növekedéshez és foglalkoztatáshoz, valamint növeli a fogyasztók jólétét;

2.

kezelje prioritásként a fogyasztóvédelem, a fogyasztói döntések és hozzáférés magas szintjét a Közösségen belül, és így biztosítsa a fogyasztók bizalmát a határokon átnyúló vásárlásokban vagy szerződésekben, valamint fordítson különös figyelmet a szolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztóügyi politikai és fogyasztóvédelmi intézkedések kidolgozására;

3.

biztosítson összhangot az operatív célok és a fogyasztóvédelmi politika területén közösségi cselekvési program (2007–2013) létrehozásáról szóló, 2006. december 18-i 1926/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat operatív céljai között (2);

4.

mozdítsa elő és védje a fogyasztói érdekeket egy egyre inkább globalizálódó világban, továbbá a nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi megállapodások keretében;

5.

vizsgálja felül a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos közösségi vívmányokat egyszerűsítés, modernizálás, megfelelőbb szabályozás, a meglévő ellentmondások megszüntetése és az új technológiák követelményeinek tiszteletben tartása céljából, kellően figyelembe véve az Európai Közösséget létrehozó szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvét; a fogyasztóvédelmi közösségi vívmányok felülvizsgálatáról szóló zöld könyvvel kapcsolatos konzultációk eredményét figyelembe véve, és amennyiben szükséges, terjesszen elő a vívmányok megfelelő kiigazítására vonatkozó javaslatokat, feltéve, hogy az érintett jogok és kötelezettségek magas szintű fogyasztóvédelmet biztosítanak és javítják a belső piac működését;

6.

vizsgálja felül, hol tudnák az önszabályozási és társszabályozási mechanizmusok kiegészíteni a meglévő jogszabályi rendelkezéseket;

7.

támogassa a piac működését, a fogyasztói elvárásokat és a fogyasztói viselkedést értékelő átfogó, fogyasztóorientált kutatást, hozzon létre a fogyasztóvédelmi politikának irányt mutató és azt értékelő fogyasztóorientált ellenőrzési mechanizmust, továbbá dolgozzon ki a releváns szakértelmen alapuló megfelelő mutatókat;

8.

támogassa az intézmények közti együttműködést a fogyasztóvédelmi törvények és a termékbiztonságra vonatkozó jogszabályok végrehajtása terén, mozdítsa elő hálózati tevékenységeiket, fejlessze tovább az információs rendszereket, valamint terjessze ki a az EU és harmadik országok közti, a kölcsönös adminisztratív együttműködésre vonatkozó nemzetközi megállapodásokat;

9.

folyamatosan kísérje figyelemmel az alternatív vitarendezési eljárásokra vonatkozó specifikus minimális garanciákat tartalmazó meglévő ajánlásokat és dolgozzon az ott szabályozott elvek szélesebb körű alkalmazásán és erősítésén, valamint biztosítson jobb kapcsolódást a meglévő alternatív vitarendezési mechanizmusok között és tájékoztasson megfelelőbben a meglévő információs eszközökről;

10.

alaposan gondolja át a kollektív jogorvoslati mechanizmusokat és terjessze elő a folyamatban lévő releváns tanulmányok eredményeit, bármely lehetséges javaslatra vagy fellépésre tekintettel;

11.

fordítson különös figyelmet a megkívánt fogyasztóvédelemre, a fogyasztók döntéseire és kényelmére a belső piac pénzügyi szolgáltatások tekintetében történő megvalósítása során, figyelembe véve a fogyasztóknak szánt olyan pénzügyi termékekre vonatkozó döntések kiemelkedő fontosságát, mint például a nyugdíj- vagy az ingatlanfinanszírozás;

12.

tulajdonítson nagyobb fontosságot az alapos hatásvizsgálatoknak a fogyasztók hosszú távú érdekeit befolyásoló összes politikában;

13.

a fogyasztóügyi politika megfelelő érdekelt feleit vonja be jobban a más közösségi politikák keretében a fogyasztókra jelentősebb hatást gyakorló javaslatokról szervezett konzultációkba.

III.

FELHÍVJA A BIZOTTSÁGOT ÉS A TAGÁLLAMOKAT, hogy:

14.

folytassák az egyes szakpolitikai területek problémáival és prioritásaival kapcsolatos jobb koordináció támogatását, és jobban hangolják össze e területek fogyasztóügyi politikáit az egyéb szakpolitikákkal, mindenekelőtt a gazdasági, közlekedési, környezetvédelmi, energia és távközlési politikákkal;

15.

dolgozzanak a hatékony fogyasztóvédelem és oktatás minden tagállamban való megvalósulásán, beleértve a fenntartható fogyasztásra vonatkozó oktatást is, így biztosítva, hogy a fogyasztók az egész belső piacon egyformán aktívak legyenek és erős pozíciókkal rendelkezzenek;

16.

erősítsék tovább egyrészt a tagállamok jogszabály-végrehajtási rendszereit –, másrészt a fogyasztóvédelem területén a tagállamok közti együttműködést, és segítsék elő a fogyasztóvédelmi jogszabályok végrehajtását;

17.

folytassák a fogyasztói érdekek védelmét a közérdekű szolgáltatások tekintetében és kellőképpen erősítsék meg a fogyasztókat jogaikban;

18.

mind európai, mind nemzeti szinten vegyék figyelembe a fogyasztói érdekeket a szabványosítási és címkézési rendszerek területén és dolgozzanak a fogyasztói érdekek nemzetközi szintű védelmén;

19.

ismerjék el a hatékony és reprezentatív fogyasztói szövetségek kiemelkedő fontosságát, hogy azok önállóan képviselni tudják a fogyasztói érdekeket mind közösségi szinten, mind a tagállamokban;

20.

nyújtsanak folyamatos támogatást az európai fogyasztói központok hálózatának (EEC-Net) és biztosítsanak kapcsolattartó pontokat minden tagállamban, hogy ezzel segítséget nyújtsanak a fogyasztóknak a határokon átnyúló hatékony vitarendezésben.

IV.

FELHÍVJA A TAGÁLLAMOKAT annak biztosítására, hogy nemzeti politikáikban figyelembe veszik a fogyasztóügyi politikai stratégia célkitűzéseit.

V.

FELHÍVJA a Bizottságot, hogy:

a.

rendszeresen konzultáljon a tagállamokkal a stratégia végrehajtásának értékelése céljából, és, amennyiben szükséges, javasoljon módosításokat vagy kiigazításokat a második szakaszban, valamint

b.

egyen jelentést a fogyasztóügyi politika terén elért haladásról, ezen kívül nyújtson be egy időközi jelentést a fogyasztóügyi politikai stratégia végrehajtásáról 2011 márciusáig, továbbá egy utólagos értékelő jelentést 2015 decemberéig.


(1)  7503/07.

(2)  HL L 404., 2006.12.30., 39. o.