16.2.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 46/83


A TANÁCS 2007/113/KKBP együttes fellépése

(2007. február 15.)

az Európai Unió közép-ázsiai különleges képviselője megbízatásának módosításáról és meghosszabbításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, és különösen annak 14. cikkére, 18. cikke (5) bekezdésére, valamint 23. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács 2005. július 28-án elfogadta az Európai Unió közép-ázsiai különleges képviselőjének kinevezéséről szóló 2005/588/KKBP együttes fellépést (1).

(2)

A Tanács 2006. február 20-án elfogadta az Európai Unió közép-ázsiai különleges képviselője (EUKK) megbízatásának 2007. február 28-ig történő meghosszabbításáról és módosításáról szóló 2006/118/KKBP együttes fellépést.

(3)

A Tanács a 2006. október 5-i 2006/670/KKBP tanácsi határozattal kinevezte Pierre Morelt az Európai Unió közép-ázsiai különleges képviselőjévé.

(4)

A Tanács 2006. június 7-én jóváhagyta az Európai Unióról szóló szerződés V. címe szerint az Európai Unión kívül műveleti minőségben alkalmazott személyi állomány biztonságára vonatkozó európai uniós politikát.

(5)

A 2005/588/KKBP együttes fellépés felülvizsgálata alapján az EUKK megbízatását módosítani kell és 12 hónappal meg kell hosszabbítani.

(6)

Az EU kétoldalú energetikai együttműködést kíván kialakítani fontos közép-ázsiai termelő- és tranzitországokkal.

(7)

Az EUKK megbízatását olyan helyzet összefüggésében látja el, amely romolhat és sértheti a közös kül- és biztonságpolitikának az Európai Unióról szóló Szerződés 11. cikkében meghatározott célkitűzéseit,

ELFOGADTA EZT AZ EGYÜTTES FELLÉPÉST:

1. cikk

Az Európai Unió különleges képviselője

Pierre MOREL megbízatása, mint az Európai Unió közép-ázsiai különleges képviselője (EUKK), 2008. február 29-ig meghosszabbításra kerül.

2. cikk

Politikai célkitűzések

Az EUKK megbízatása az EU közép-ázsiai politikai célkitűzésein alapul. E célkitűzések az alábbiakat foglalják magukban:

a)

a Közép-Ázsia és az Európai Unió közötti jó és szoros kapcsolatok előmozdítása a vonatkozó megállapodásokban meghatározott közös értékek és érdekek alapján;

b)

a régióbeli stabilitás és a régió országai közötti együttműködés erősítéséhez való hozzájárulás;

c)

hozzájárulás a demokrácia, a jogállamiság, a felelősségteljes kormányzás, valamint az emberi jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartásának erősítéséhez Közép-Ázisában;

d)

a jelentős veszélyek – különösen az Európát közvetlenül érintő konkrét problémák – kezelése;

e)

az Európai Unió eredményességének és látható jelenlétének fokozása a régióban, többek között az egyéb érintett partnerekkel és nemzetközi szervezetekkel – például az EBESZ-szel – való szorosabb együttműködésen keresztül.

3. cikk

Megbízatás

(1)   E politikai célkitűzések megvalósítása érdekében az EUKK megbízatása a következő:

a)

a Közép-Ázsiában bekövetkező politikai változások szoros nyomon követése a kormányokkal, parlamentekkel, igazságszolgáltatási szervekkel, a civil társadalommal és a tömegtájékoztatási eszközökkel való szoros kapcsolatok kialakítása és fenntartása útján;

b)

Kazahsztán, a Kirgiz Köztársaság, Tádzsikisztán, Türkmenisztán és Üzbegisztán ösztönzése a közös érdekű regionális kérdésekkel kapcsolatos együttműködésre;

c)

megfelelő kapcsolatok kialakítása a régió legfontosabb érintett szereplőivel, beleértve valamennyi érintett regionális és nemzetközi szervezetet;

d)

hozzájárulás – az EBESZ-szel szoros együttműködésben – a konfliktus megelőzéshez és megoldáshoz a hatóságokkal és egyéb helyi szereplőkkel (nem kormányzati szervezetekkel, politikai pártokkal, kisebbségekkel, vallási csoportokkal és azok vezetőivel) való kapcsolatok kialakítása útján;

e)

hozzájárulás a KKBP energiabiztonsági elemeinek megfogalmazásához Közép-Ázsia tekintetében;

f)

az Európai Unió átfogó politikai koordinációjának előmozdítása Közép-Ázsiában és az Európai Uniónak a régióval fennálló külkapcsolatai következetességének biztosítása a közösségi hatáskörök sérelme nélkül;

g)

a Tanács segítése a Közép-Ázsiára vonatkozó átfogó politika továbbfejlesztésében;

h)

hozzájárulás az Európai Unió emberi jogi politikájának és az Európai Unió emberi jogokra vonatkozó iránymutatásainak a végrehajtásához, különös tekintettel a konfliktus sújtotta térségekben élő gyermekek és nők helyzetére, elsősorban az e kérdést érintő fejlemények megfigyelése és kezelése révén.

(2)   Az EUKK támogatja a főtitkár/főképviselő munkáját a régióban, és szorosan együttműködik az elnökséggel, az Európai Unió misszióvezetőivel, az EU afganisztáni különleges képviselőjével, valamint a Bizottsággal. Az EUKK folyamatosan áttekinti az Európai Uniónak a régióban folyó valamennyi tevékenységét.

4. cikk

A megbízatás végrehajtása

(1)   Az EUKK felel megbízatásának a főtitkár/főképviselő felügyelete és operatív irányítása melletti végrehajtásáért. Az EUKK minden kiadást elszámol a Bizottságnak.

(2)   A Politikai és Biztonsági Bizottság (PBB) az EUKK-val kiemelt kapcsolatot tart fenn, illetve ez a bizottság az elsődleges kapcsolattartó a Tanáccsal. A PBB a megbízatás keretein belül stratégiai iránymutatást és politikai támogatást nyújt az EUKK számára.

5. cikk

Finanszírozás

(1)   Az EUKK megbízatásával kapcsolatos kiadások fedezésére szánt pénzügyi referenciaösszeg a 2007. március 1-jétől2008. február 29-ig terjedő időszakra 1 000 000 EUR.

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott összeggel finanszírozott kiadásokat az Európai Unió általános költségvetésére vonatkozó eljárások és szabályok szerint kell kezelni, azzal a kivétellel, hogy semmilyen előfinanszírozás nem marad a Közösség tulajdona.

(3)   A kiadások kezelése az EUKK és a Bizottság közötti szerződés tárgyát képezi. A kiadások 2007. március 1-jétől elszámolhatóak.

(4)   Az elnökség, a Bizottság és/vagy a tagállamok adott esetben logisztikai támogatást nyújtanak a régióban.

6. cikk

A csoport létrehozása

(1)   Megbízatása és a rendelkezésre álló megfelelő pénzügyi eszközök keretein belül – a főtitkár/főképviselő támogatásával az elnökséggel folytatott konzultációt követően, valamint a Bizottsággal való teljes együttműködésben – az EUKK felel az őt segítő csoport létrehozásáért. Az EUKK tájékoztatja az elnökséget és a Bizottságot a csoport végleges összetételéről.

(2)   A tagállamok és az Európai Unió intézményei javaslatot tehetnek olyan alkalmazottak kirendelésére, akik az EUKK-t munkájában segítik. A tagállamok vagy az Európai Unió valamely intézménye által az EUKK mellé esetlegesen kirendelt személyzet javadalmazását az érintett tagállam, illetve az Európai Unió érintett intézménye fedezi.

(3)   Minden, nem kirendelés útján betöltendő A-kategóriájú állást a Tanács Főtitkársága a megfelelő módon hirdet meg, és ezekről az állásokról a tagállamokat és az Európai Unió intézményeit is értesíti a legmegfelelőbb képesítéssel rendelkező jelentkezők alkalmazása érdekében.

(4)   Az EUKK küldetésének és az alkalmazottak feladatának elvégzéséhez, illetve a zökkenőmentes működéséhez szükséges kiváltságokat, mentességeket és egyéb garanciákat a felekkel együtt kell meghatározni. A tagállamok és a Bizottság minden ehhez szükséges támogatást megadnak.

7. cikk

Biztonság

(1)   Az EUKK és csoportjának tagjai tiszteletben tartják a Tanács biztonsági szabályzatának elfogadásáról szóló, 2001. március 19-i 2001/264/EK tanácsi határozatban (2) megállapított biztonsági alapelveket és minimumszabályokat, különösen uniós minősített információk kezelése során.

(2)   Az EUKK – a Szerződés V. címe értelmében operatív minőségben az Európai Unión kívül telepített állomány biztonságára vonatkozó európai uniós politikának megfelelően – megbízatásával és a hatásköre alá tartozó földrajzi terület biztonsági helyzetével összhangban, a közvetlenül az irányítása alá tartozó állomány biztonsága érdekében meghoz valamennyi indokolt és megvalósítható intézkedést, elsősorban az alábbiakat:

a)

az adott misszióra vonatkozó és a Tanács Főtitkárságának iránymutatásán alapuló biztonsági terv létrehozása, amely magában foglalja a misszióra vonatkozó fizikai, szervezeti és eljárási biztonsági intézkedéseket, szabályozza az állomány biztonságos mozgását a misszió területére és a misszió területén belül, továbbá kiterjed a biztonsági események kezelésére, valamint tartalmazza a misszió vészhelyzeti intézkedési és evakuálási tervét;

b)

annak biztosítása, hogy az Európai Unión kívül telepített teljes állomány a misszió területén fennálló körülmények által megkövetelt, nagy kockázat elleni biztosítással rendelkezzen;

c)

annak biztosítása, hogy az Európai Unión kívül telepítendő csoportjának valamennyi tagja – a helyi szerződéses személyzetet is beleértve – megfelelő, a missziónak a Tanács Főtitkársága szerinti biztonsági minősítéséhez igazodó biztonsági képzésben részesüljön a misszió területére való megérkezést megelőzően vagy azt követően;

d)

annak biztosítása, hogy a rendszeres biztonsági értékeléseket követően tett valamennyi elfogadott ajánlást végrehajtsák, és a félidős, valamint a megbízatás teljesítéséről szóló jelentések keretében írásos jelentések benyújtása a főtitkár/főképviselő, a Tanács és a Bizottság részére az ajánlások végrehajtásáról és egyéb biztonsági kérdésekről;

e)

annak biztosítása, hogy szükség szerint és a parancsnoklás rendje szerinti feladatai keretében a hatásköre alá tartozó földrajzi területen a válságkezelési művelet vagy műveletek valamennyi uniós elemére nézve állományának biztonsága tekintetében koherens megközelítést alkalmazzanak.

8. cikk

Jelentéstétel

Az EUKK általában személyesen tesz jelentést a főtitkár/főképviselőnek és a PBB-nek, illetve jelentést tehet az illetékes munkacsoportnak is. Rendszeresen írásos jelentést küld a főtitkár/főképviselőnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak. Az EUKK a főtitkár/főképviselő és a PBB ajánlására jelentést tehet az Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsának is.

9. cikk

Koordináció

Az Európai Unió külkapcsolatai következetességének biztosítása érdekében az EUKK tevékenységét a főtitkár/főképviselő, az elnökség és a Bizottság tevékenységével össze kell hangolni. Az EUKK rendszeresen beszámol a tagállamok külképviseleteinek és a Bizottság küldöttségeinek. Az EUKK a helyszínen szoros kapcsolatot tart fenn az elnökséggel, a Bizottsággal és az EU misszióvezetőivel, akik mindent megtesznek annak érdekében, hogy az EUKK megbízatásának végrehajtásához segítséget nyújtsanak. Az EUKK kapcsolatot tart fenn az EU afganisztáni különleges képviselőjével, valamint helyi nemzetközi és regionális szereplőkkel is.

10. cikk

Felülvizsgálat

Ezen együttes fellépés végrehajtását, valamint az Európai Uniónak az érintett régióban történő egyéb hozzájárulásaival való koherenciáját rendszeresen felül kell vizsgálni. Az EUKK 2007. június végéig a főtitkár/főképviselőnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak az elért eredményekről szóló jelentést, 2007. november közepéig pedig, a megbízatás teljesítéséről szóló átfogó jelentést nyújt be. Ezek a jelentések alapul szolgálnak az érintett munkacsoportok és a PBB számára ezen együttes fellépés értékeléséhez. A kirendelések átfogó prioritásainak összefüggésében a főtitkár/főképviselő ajánlást tesz a PBB-nek a megbízatás megújítását, módosítását vagy megszüntetését elrendelő tanácsi határozatra vonatkozóan.

11. cikk

Hatálybalépés

Ez az együttes fellépés az elfogadásának napján lép hatályba.

12. cikk

Kihirdetés

Ezt az együttes fellépést a Hivatalos Lapban ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2007. február 15-én.

a Tanács részéről

az elnök

W. SCHÄUBLE


(1)  HL L 199., 2005.7.29., 100. o. A 2006/118/KKBP együttes fellépéssel (HL L 49., 2006.2.21., 7. o.) módosított együttes fellépés.

(2)  HL L 101., 2001.4.11., 1. o. A legutóbb a 2005/952/EK határozattal (HL L 346., 2005.12.29, 18. o.) módosított határozat.