22.11.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 304/34


A TANÁCS HATÁROZATA

(2007. november 8.)

Bulgáriának és Romániának az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke (2) bekezdésének c) pontja alapján, az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről szóló egyezményhez történő csatlakozásáról

(2007/751/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre,

tekintettel a 2005-ös csatlakozási szerződésre,

tekintettel a 2005-ös csatlakozási okmányra (a továbbiakban: csatlakozási okmány) és különösen annak 3. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság ajánlására,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1)

Az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke (2) bekezdésének c) pontja alapján, az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről szóló egyezményt (2) (a továbbiakban: a tisztviselőket érintő korrupció elleni egyezmény) 1997. május 26-án írták alá Brüsszelben, és 2005. szeptember 28-án lépett hatályba.

(2)

Az Európai Unióhoz történő csatlakozását követően Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia letétbe helyezte a tisztviselőket érintő korrupció elleni egyezményre vonatkozó csatlakozási okiratát.

(3)

A csatlakozási okmány 3. cikkének (3) bekezdése előírja, hogy Bulgária és Románia csatlakozik a csatlakozási okmány I. mellékletében felsorolt, a tagállamok által aláírt egyezményekhez és jegyzőkönyvekhez, beleértve a tisztviselőket érintő korrupció elleni egyezményt. Ezek Bulgária és Románia tekintetében a Tanács által meghatározott időpontban lépnek hatályba.

(4)

A csatlakozási okmány 3. cikkének (4) bekezdésével összhangban a Tanácsnak el kell végeznie a fent említett egyezményekhez és jegyzőkönyvekhez történő csatlakozás miatt szükséges valamennyi kiigazítást,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A tisztviselőket érintő korrupció elleni egyezmény Bulgária és Románia vonatkozásában az e határozat elfogadását követő első hónap első napján lép hatályba.

2. cikk

A tisztviselőket érintő korrupció elleni egyezmény bolgár és román nyelvű változata (3) ugyanazokkal a feltételekkel hiteles, mint a tisztviselőket érintő korrupció elleni egyezmény többi nyelvi változata.

3. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2007. november 8-án.

a Tanács részéről

az elnök

R. PEREIRA


(1)  2007. július 10-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  HL C 195., 1997.6.25., 2. o.

(3)  Az egyezmény bolgár és román nyelvű változatát a Hivatalos Lap különkiadásában egy későbbi időpontban teszik közzé.