7.11.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 289/45


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. november 6.)

a ciprusi ragadós száj- és körömfájás elleni egyes védekezési intézkedésekről

(az értesítés a C(2007) 5452. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2007/718/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a belső piac megvalósításának céljával a Közösségen belüli kereskedelemben alkalmazható állat-egészségügyi ellenőrzésekről szóló, 1989. december 11-i 89/662/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 9. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az egyes élőállatok és állati termékek Közösségen belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőrzésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EGK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 10. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

Ciprus több pontján a ragadós száj- és körömfájás előfordulását jelentették be.

(2)

Az élő párosujjú patások kereskedelmére és az ezekből előállított egyes termékek forgalomba hozatalára való tekintettel a Cipruson kitört ragadós száj- és körömfájás veszélyeztetheti más tagállamok állatállományát.

(3)

Ciprus a ragadós száj- és körömfájás elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedésekről, valamint a 85/511/EGK irányelv és a 89/531/EGK és a 91/665/EGK határozat hatályon kívül helyezéséről és a 92/46/EGK irányelv módosításáról szóló, 2003. szeptember 29-i 2003/85/EK tanácsi irányelv (3) keretében intézkedéseket hozott, és az érintett területeken további intézkedéseket vezetett be.

(4)

A ciprusi állat-egészségügyi helyzet miatt meg kell erősíteni a Ciprus által a ragadós száj- és körömfájás ellen tett védekezési intézkedéseket.

(5)

Végleges intézkedésként ki kell jelölni az érintett tagállamokban a magas és alacsony kockázatú területeket, valamint el kell rendelni a fertőzésre fogékony állatok, valamint az ilyen állatokból nyert termékek magas és alacsony kockázatú területekről történő elszállításának betiltását. A határozatnak rendelkeznie kell a következő termékek magas és alacsony kockázatú területekről történő elszállítására vonatkozó szabályokról is: a korlátozások bevezetése előtt előállított, biztonságos termékek, és a korlátozás alá nem eső területekről származó olyan nyersanyagok, melyeket a ragadós száj- és körömfájás vírusának semlegesítésére alkalmas kezelésnek vetettek alá.

(6)

A veszélyeztetettnek minősített területek méretét úgy határozták meg, hogy nyomon követték, ki és mi léphetett érintkezésbe a fertőzött gazdasággal. A területek meghatározásakor azt is figyelembe vették, hogy az állatok és termékek szállítását megfelelő ellenőrzéseknek lehessen alávetni. A Ciprustól kapott információ alapján jelenleg Ciprus egész területének magas kockázatú területkénti besorolását fenn kell tartani.

(7)

Az elszállításra vonatkozó tilalom csak az I. mellékletben felsorolt magas kockázatú területekről származó, fertőzésre fogékony fajokhoz tartozó állatokból nyert termékekre vonatkozik, és nem befolyásolhatja a más területekről származó állatokból nyert termékek e területeken történő áthaladását.

(8)

A 62/432/EGK tanácsi irányelv (4) a szarvasmarhafélék és a sertések Közösségen belüli kereskedelmét érintő állat-egészségügyi problémákat szabályozza.

(9)

A 91/68/EGK tanácsi irányelv (5) a juh- és kecskefélék Közösségen belüli kereskedelmére irányadó állat-egészségügyi feltételekről rendelkezik.

(10)

A 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított állat-egészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó állatok, sperma, petesejtek és embriók Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1992. július 13-i 92/65/EGK irányelv (6) egyebek mellett a juhok és a kecskék spermái, petesejtjei és embriói, a sertésembriók, valamint az egyéb párosujjú patások kereskedelmét szabályozza.

(11)

Az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (7) egyebek mellett a friss hús, a darált hús, a csontokról mechanikusan lefejtett hús, az előkészített hús, a tenyésztettvad-hús, a húskészítmények, ideértve a kezelt gyomrot, hólyagot és beleket is, valamint a tejtermékek előállítására és forgalmazására irányadó állat-egészségügyi feltételekről rendelkezik.

(12)

Az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (8) egyebek mellett az állati eredetű élelmiszerek állat-egészségügyi jelölését szabályozza.

(13)

Az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek termelésére, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára irányadó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 16-i 2002/99/EK tanácsi irányelv (9) a húskészítmények olyan különleges kezeléséről rendelkezik, amely semlegesíti az állati eredetű termékekben a ragadós száj- és körömfájás vírusát.

(14)

Az egyesült királyságbeli ragadós száj- és körömfájás betegség elleni egyes védekezési intézkedésekről szóló 2001/172/EK határozattal kapcsolatban egyes állati termékek jelöléséről és felhasználásáról szóló, 2001. április 11-i 2001/304/EK bizottsági határozat (10) értelmében speciális állat-egészségügyi jelöléssel kellett ellátni azokat az állati eredetű termékeket, amelyek csak a nemzeti piacon voltak forgalmazhatók. A Cipruson kitört száj- és körömfájás esetében hasonló jelölést kell meghatározni egy külön mellékletben.

(15)

A 92/118/EGK tanácsi irányelv (11) állat-egészségügyi és közegészségügyi követelményeket állapít meg a 89/662/EGK irányelv, illetve a kórokozók tekintetében a 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított ilyen követelmények hatálya alá nem tartozó termékek Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára vonatkozóan.

(16)

A nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírások megállapításáról szóló, 2002. október 3-i 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (12) több olyan kezelési módszerről is rendelkezik, amelyek révén az állati melléktermékekben semlegesíthető a ragadós száj- és körömfájás vírusa.

(17)

A 88/407/EGK tanácsi irányelv (13) megállapítja a szarvasmarhafajba tartozó háziállatok mélyhűtött spermájának Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára alkalmazandó állat-egészségügyi követelményeket.

(18)

A 89/556/EGK tanácsi irányelv (14) megállapítja a szarvasmarhafajba tartozó háziállatok embrióinak Közösségen belüli kereskedelmét és harmadik országokból történő behozatalát szabályozó állat-egészségügyi feltételeket.

(19)

A 90/429/EGK tanácsi irányelv (15) megállapítja a sertéssperma Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára alkalmazandó állat-egészségügyi követelményeket.

(20)

Az állat-egészségügyi kiadásokról szóló, 1990. június 26-i 90/424/EK tanácsi határozat (16) az azon gazdaságok számára nyújtott kártalanítási mechanizmusokról rendelkezik, melyek a járványvédelmi intézkedések eredményeként veszteségeket szenvedtek el.

(21)

Mivel az állatgyógyászati készítmények közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (17), az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (18), valamint az emberi felhasználásra szánt gyógyszerekkel végzett klinikai vizsgálatok során alkalmazandó helyes klinikai gyakorlat bevezetésére vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 2001. április 4-i 2001/20/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (19) meghatározott gyógyszerek nem tartoznak többé az 1774/2002/EK rendelet hatálya alá, ezen határozat állat-egészségügyi korlátozó intézkedései sem vonatkoznak rájuk.

(22)

A 91/496/EGK és a 97/78/EK tanácsi irányelveknek megfelelően az állat-egészségügyi határállomásokon ellenőrizendő termékek és állatok jegyzékéről szóló, 2007. április 17-i 2007/275/EK bizottsági határozat (20) 6. cikkének értelmében bizonyos, állati termékeket tartalmazó termékek mentesülnek az állat-egészségügyi ellenőrzések alól. E termékek magas kockázatú területekről történő elszállítását célszerű egyszerűsített igazolási rendszer mellett engedélyezni.

(23)

A Cipruson kívüli tagállamok kötelesek azáltal támogatni az érintett területeken meghozott járványvédelmi intézkedéseket, hogy biztosítják, hogy az érintett területekre ne küldjenek fertőzésre fogékony, élő állatokat.

(24)

A járványügyi helyzet jobb megértése és a lehetséges fertőzések felderítése érdekében hosszabb ideig el kell rendelni a szigeten élő állatállomány mozgásának tilalmát, a lófélék levágásának, valamint ellenőrzött feltételek melletti szállításának lehetősége megőrzése mellett.

(25)

Az Élelmiszerlánc és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság a 2007. december 3-re tervezett ülésén áttekinti a helyzetet, és szükség szerint meghozza a megfelelő intézkedéseket.

(26)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Élő állatok

(1)   A Ciprus által a 2003/85/EK irányelv keretében tett intézkedések – és különösen az irányelv 7. cikkének (1) bekezdése értelmében létesített ideiglenes védekezési övezet létrehozása, valamint 7. cikkének (3) bekezdése értelmében bevezetett mozgási tilalom – sérelme nélkül Ciprus köteles gondoskodni e cikk (2)–(7) bekezdésében megszabott feltételek teljesüléséről.

(2)   Egyetlen élő szarvasmarhaféle, juhféle, kecskeféle, sertés, illetve egyéb párosujjú patás sem mozoghat az I. és II. mellékletben felsorolt területek között.

(3)   Egyetlen élő szarvasmarhaféle, juhféle, kecskeféle, sertés, illetve egyéb párosujjú patás sem szállítható ki, illetve haladhat keresztül az I. és II. mellékletben felsorolt területekből, illetve területein.

(4)   A (3) bekezdés rendelkezéseitől eltérve Ciprus illetékes hatóságai a fő közlekedési utak és a főbb vasútvonalak tekintetében engedélyezhetik a párosujjú patások közvetlen és megszakítás nélküli átszállítását az I. és II. mellékletben felsorolt területeken.

(5)   Ciprus területének az I. és II. mellékletben fel nem sorolt részeiről más tagállamokba elszállított élő szarvasmarhaféléket és sertéseket a 64/432/EGK irányelv értelmében kísérő, illetőleg élő juh- és kecskeféléket a 91/68/EGK irányelv értelmében kísérő állat-egészségügyi bizonyítványokra fel kell jegyezni a következő szöveget:

„A ciprusi ragadós száj- és körömfájás elleni egyes védekezési intézkedésekről szóló, 2007. november 6-i 2007/718/EK bizottsági határozat követelményeinek megfelelő állatok.”

(6)   Ciprus területének az I. és II. mellékletben nem felsorolt részeiről más tagállamokba elszállított, a (5) bekezdésben hivatkozott állat-egészségügyi bizonyítványok hatálya alá nem tartozó párosujjú patásokat kísérő állat-egészségügyi bizonyítványokra fel kell jegyezni a következő szöveget

„A ciprusi ragadós száj- és körömfájás elleni egyes védekezési intézkedésekről szóló, 2007. november 6-i 2007/718/EK bizottsági határozat követelményeinek megfelelő állatok.”.

(7)   Az (5) és (6) bekezdésben említett állat-egészségügyi bizonyítvánnyal ellátott állatok más tagállamokba való szállítása csak úgy engedélyezhető, ha a helyi, egyesült királyságbeli állat-egészségügyi hatóság három nappal a szállítás előtt értesítést küldött a rendeltetési hely szerinti tagállam központi és helyi állat-egészségügyi hatóságának.

(8)   A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérve Ciprus illetékes hatóságai engedélyezhetik a ragadós száj- és körömfájásra fogékony fajba tartozó állatoknak a II. mellékletben felsorolt területek valamelyikén található fertőzött gazdaságokból az I. mellékletben felsorolt területek valamelyikén található vágóhídra történő elszállítását.

2. cikk

Húsok

(1)   E cikk alkalmazásában „hús”: a 853/2004/EK rendelet I. mellékletének 1.10., 1.13., 1.14. és 1.15 pontja szerinti „friss hús”, „darált hús”, „csontokról mechanikusan lefejtett hús” és „előkészített hús”.

(2)   Ciprus területéről nem szállítható ki olyan hús, amely az I. mellékletben felsorolt területekről származó szarvasmarhafélékből, juhfélékből, kecskefélékből, sertésből vagy egyéb párosujjú patásból származik vagy amelyet ilyen állatokból nyertek.

(3)   Az e határozat értelmében Ciprus területéről történő kiszállítás tekintetében tilalom alá eső húst a 2002/99/EK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének második albekezdésével, illetve a IV. melléklettel összhangban jelöléssel kell ellátni.

(4)   A (2) bekezdésben előírt tilalom nem alkalmazandó az olyan húsra, amely a 854/2004/EK rendelet I. mellékletének I. szakaszának III. fejezetében előírt állat-egészségügyi jelöléssel el van látva, feltéve hogy:

a)

a hús egyértelműen azonosítva van, továbbá szállítása és tárolása az I. mellékletben felsorolt területekről történő kiszállítás tekintetében e határozat értelmében tilalom alá eső hústól az előállítástól kezdődően mindvégig elkülönítetten történt;

b)

a hús megfelel az alábbi feltételeknek:

i.

kinyerése 2007. szeptember 15. előtt történt, vagy

ii.

olyan állatból származik, amelyet levágásának dátuma előtt legalább 90 napig, illetve 90 napnál fiatalabb állat esetében születésétől fogva az I. és II. mellékletben felsorolt területeken kívül neveltek, és ott is vágták le, vagy – ragadós száj- és körömfájásra fogékony vadfajokból (a továbbiakban: vadfajok) kinyert hús esetén – az I. és II. mellékletben felsorolt területeken kívül öltek le; vagy

iii.

megfelel a c), d) és e) pontokban meghatározott feltételeknek.

c)

a húst a III. melléklet 4–7. oszlopai valamelyikében megadott kategória szerint a ragadós száj- és körömfájásra fogékony fajba tartozó, háziasított patásállatokból vagy tenyésztett vadból (a továbbiakban: tenyésztett vad) nyerték, és megfelel az alábbi feltételeknek:

i.

az állatokat levágásuk dátuma előtt legalább 90 napig, illetve 90 napnál fiatalabb állatok esetében születésüktől fogva a III. melléklet 1., 2. és 3. oszlopában megadott területeken belül neveltek, ahol a levágás napját megelőző legalább 90 napon belül nem tört ki ragadós száj- és körömfájás;

ii.

vágóhídra szállítás előtti 21 napban vagy – tenyésztett vad esetében – a gazdaságban történő levágás időpontja előtt az állatok egyetlen olyan gazdaságban, amely körül legalább 10 km-es sugarú körben, legalább 30 nappal a berakodás előtt nem tört ki ragadós száj- és körömfájás, az illetékes állat-egészségügyi hatóság felügyelete alatt álltak;

iii.

a ii. alpontban említett gazdaságba nem lépett be ragadós száj- és körömfájásra fogékony fajba tartozó állat a berakodást megelőző 21 napban, vagy – tenyésztett vad esetében – a gazdaságban történő levágást megelőző 21 napban, kivéve a ii. alpont feltételeit teljesítő beszállító gazdaságból érkező sertések esetében, amikor a 21 napos időszak 7 napra csökkenhet;

Az illetékes hatóság azonban engedélyezheti a ii. alpontban említett gazdaságba azon ragadós száj- és körömfájásra fogékony fajba tartozó állat bevitelét, amely megfelel az i. és ii. alpontban meghatározott feltételeknek, és amely:

olyan gazdaságból érkezik, ahová a ii. alpontban említett gazdaságba történő elszállítást megelőző 21 napban nem szállítottak ragadós száj- és körömfájásra fogékony fajba tartozó állatot, kivéve a beszállító gazdaságból érkező sertések esetében, amikor a 21 napos időszak 7 napra csökkenthető; vagy

a ii. pontban említett gazdaságba történő elszállítást megelőző 10 napon belül negatív eredménnyel végezték el rajta a ragadós száj- és körömfájás betegségének vírusa elleni antitestekre vonatkozó vizsgálatot; vagy

olyan gazdaságból érkezik, amelyben negatív eredménnyel végeztek el egy olyan mintavételezési protokollt követő szerológiai vizsgálatot, amely a ragadós száj- és körömfájás 5 %-os előfordulási gyakoriságát legalább 95 %-os megbízhatósággal képes kimutatni;

iv.

az állatokat vagy – a gazdaságban levágott tenyésztett vad esetében – a hasított testeket a ii. alpontban említett gazdaságból a kijelölt vágóhídra hivatalos ellenőrzés mellett szállították olyan közlekedési eszközzel, amelyet a berakodás előtt megtisztítottak és fertőtlenítettek;

v.

az állatokat a vágóhídra érkezésük után 24 órán belül levágták, elkülönítve azoktól az állatoktól, amelyeknek a húsa nem szállítható ki az I. mellékletben felsorolt területről;

d)

a húst, amennyiben a III. melléklet 8. oszlopában pozitív jelölést kapott, olyan vadon élő vadból nyerték, amelyet olyan területen öltek le, ahol a leölést megelőző 90 napban és a III. melléklet 1., 2. és 3. oszlopában meg nem jelölt területektől legalább 20 km-re nem tört ki ragadós száj- és körömfájás;

e)

a c) és d) pontban említett húsnak ezen kívül a következő feltételeknek is meg kell felelnie:

i.

az ilyen hús kiszállítását Ciprus illetékes állat-egészségügyi hatósága kizárólag akkor engedélyezheti, ha

a c) pont iv. alpontjában említett állatot úgy szállították a létesítménybe, hogy nem került kapcsolatba olyan gazdaságokkal, amelyek nem a III. melléklet 1., 2. és 3. oszlopában megjelölt területeken találhatók; és

a létesítmény a védelmi övezeteken kívül található;

ii.

a hús mindig egyértelműen azonosítva van, illetve az I. mellékletben felsorolt területekről ki nem szállítható hústól elkülönítve dolgozzák fel, tárolják és szállítják;

iii.

a ragadós száj- és körömfájásnak nem állapítható meg klinikai jele vagy post-mortem bizonyítéka a hatósági állatorvos által a feladó létesítményben elvégzett post-mortem vizsgálat során vagy – tenyésztett vad esetében – a c) pont ii. alpontjában említett gazdaságban történő levágás során, illetve – vadon élő vad esetében – a vadfeldolgozó létesítményben;

iv.

a c) és d) pontban említett állat post-mortem vizsgálatát követően a hús legalább 24 órán keresztül az e) pont iii. alpontjában említett létesítményben vagy gazdaságban marad;

v.

fel kell függeszteni a hús további előkészítését az I. mellékletben megjelölt területről való kiszállításra:

abban az esetben, ha ragadós száj- és körömfájást diagnosztizáltak az e) pont iii. alpontjában említett létesítményekben vagy gazdaságokban a jelen lévő állatok levágásáig és valamennyi hús és állati tetem eltávolításáig, és legalább 24 óra eltelt ezen létesítmények vagy gazdaságok hatósági állatorvos által ellenőrzött teljes megtisztításának és fertőtlenítésének befejezése óta, és

abban az esetben, ha ugyanezekben a létesítményekben vágják le azokat a ragadós száj- és körömfájásra fogékony állatokat, amelyek a (4) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott feltételeket nem teljesítő és az I. mellékletben felsorolt területeken található gazdaságokból érkeztek, ezeknek az állatoknak a levágásáig és a létesítmények hatósági állatorvos által ellenőrzött teljes megtisztításának és fertőtlenítésének befejezéséig;

vi.

a központi állat-egészségügyi hatóságok megküldik a többi tagállamnak és a Bizottságnak azon létesítmények és gazdaságok jegyzékét, amelyeket a c), d) és e) pontok alkalmazása céljából jóváhagytak.

(5)   A (3) és (4) bekezdésekben felsorolt feltételeknek való megfelelést az illetékes állat-egészségügyi hatóság ellenőrzi a központi állat-egészségügyi hatóságok felügyelete alatt.

(6)   Az e cikk (2) bekezdésében előírt tilalom nem alkalmazandó az olyan állatokból kinyert friss húsra, amelyeket az I. és II. mellékletben felsorolt területeken kívül neveltek, és az 1. cikk (2) és (3) bekezdésében előírt tilalomtól eltérve közvetlenül, hivatalos ellenőrzés mellett, az I. mellékletben felsorolt területeken található gazdaságokkal való érintkezés nélkül szállítottak az I. mellékletben felsorolt területek valamelyikén, de a kijelölt védelmi övezeten kívül található vágóhídra azonnali levágás céljából. Feltéve, hogy a húst csak az I. és II. mellékletben felsorolt területeken hozzák forgalomba, és teljesülnek a következő feltételek:

a)

minden ilyen friss húst a 2002/99/EK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének második albekezdésével, illetve e határozat IV. mellékletével összhangban jelöléssel láttak el,

b)

a vágóhíd

i.

szigorú állat-egészségügyi ellenőrzés mellett működik;

ii.

abban az esetben, ha ugyanezeken a vágóhidakon vágják le azokat a ragadós száj- és körömfájásra fogékony állatokat, amelyek az I. mellékletben felsorolt területeken található gazdaságokból érkeztek, a húsnak az I. mellékletben megadott területek valamelyikére történő kiszállítása céljából szükséges bármilyen további előkészítését felfüggesztik ezeknek az állatoknak a levágásáig és a létesítmények hatósági állatorvos által ellenőrzött teljes megtisztításának és fertőtlenítésének befejezéséig;

c)

a friss hús egyértelműen azonosítva van, és szállítása és tárolása a Ciprusról történő kiszállítás tekintetében tilalom alá nem eső hústól elkülönítetten történik;

Az első albekezdésben felsorolt feltételeknek való megfelelést az illetékes állat-egészségügyi hatóság ellenőrzi a központi állat-egészségügyi hatóságok felügyelete alatt.

A központi állat-egészségügyi hatóságok megküldik a Bizottságnak és a többi tagállamnak azon üzemek jegyzékét, amelyeket e rendelkezések céljára jóváhagytak.

(7)   Az (2) bekezdésben meghatározott tilalom nem alkalmazandó az I. mellékletben felsorolt területeken található vágóüzemekből származó friss húsra, amennyiben teljesülnek a következő feltételek:

a)

a vágóüzem egyazon napon kizárólag a (4)b) bekezdésben körülírt friss hús feldolgozásával foglalkozik. Az e követelménynek nem megfelelő hús feldolgozása után tisztítást és fertőtlenítést kell végezni;

b)

minden húst el kell látni a 854/2004/EK rendelet I. mellékletének I. szakaszának III. fejezetében előírt állat-egészségügyi jelöléssel;

c)

A vágóüzemnek szigorú állat-egészségügyi ellenőrzés mellett kell működnie;

d)

a friss hús egyértelműen azonosítva van, továbbá szállítása és tárolása az I. mellékletben felsorolt területekről történő kiszállítás tekintetében tilalom alá eső hústól elkülönítetten történik.

Az első albekezdésben felsorolt feltételeknek való megfelelést az illetékes állat-egészségügyi hatóság ellenőrzi a központi állat-egészségügyi hatóságok felügyelete alatt.

A központi állat-egészségügyi hatóságok megküldik a többi tagállamnak és a Bizottságnak azon üzemek jegyzékét, amelyeket e rendelkezések céljára

(8)   A Ciprus területéről más tagállamokba szállított húst hivatalos bizonyítványnak kell kísérnie, melyre a következő szöveget kell feljegyezni:

„A ciprusi ragadós száj- és körömfájás elleni egyes védekezési intézkedésekről szóló, 2007. november 6-i 2007/718/EK bizottsági határozat követelményeinek megfelelő hús.”.

3. cikk

Húskészítmények

(1)   Ciprus területéről nem szállítható ki olyan húskészítmény, ideértve a szarvasmarhafélékből, juhfélékből, kecskefélékből, sertésből vagy egyéb párosujjú patásból származó kezelt gyomrot, hólyagot és beleket is (a továbbiakban: húskészítmények), amely az I. mellékletben felsorolt területekről származó állatokból származik, illetőleg amelyet az e területekről származó állatok húsának felhasználásával készítettek.

(2)   A (1) bekezdésben előírt tilalom nem alkalmazandó az olyan húskészítményekre, ideértve a kezelt gyomrot, hólyagot és beleket is, amelyek a 854/2004/EK rendelet I. mellékletének I. szakaszának III. fejezetében előírt állat-egészségügyi jelöléssel el vannak látva, feltéve hogy:

a)

a húskészítmények egyértelműen azonosítva vannak, továbbá szállításuk és tárolásuk az I. mellékletben felsorolt területekről történő kiszállítás tekintetében e határozat értelmében tilalom alá eső húskészítményektől az előállítástól kezdődően mindvégig elkülönítetten történt;

b)

a húskészítmények megfelelnek az alábbi feltételeknek:

i.

a 2. cikk (4)b) bekezdésében körülírt húsból készült, vagy

ii.

elvégezték rajtuk a 2002/99/EK irányelv III. mellékletének 1. részében a ragadós száj- és körömfájás betegségre előírt kezelések legalább egyikét.

Az első albekezdésben felsorolt feltételeknek való megfelelést az illetékes állat-egészségügyi hatóság ellenőrzi a központi állat-egészségügyi hatóságok felügyelete alatt.

A központi állat-egészségügyi hatóságok megküldik a többi tagállamnak és a Bizottságnak azon üzemek jegyzékét, amelyeket e rendelkezések céljára jóváhagytak.

(3)   A Ciprus területéről más tagállamokba szállított húskészítményeket hivatalos bizonyítványnak kell kísérnie, amelyre a következő szöveget kell feljegyezni.

„A ciprusi ragadós száj- és körömfájás elleni egyes védekezési intézkedésekről szóló, 2007. november 6-i 2007/718/EK bizottsági határozat követelményeinek megfelelő húskészítmények, ideértve a kezelt gyomrot, hólyagot és beleket is.”

(4)   A (3) bekezdés rendelkezéseitől eltérve a HACCP-t (Hazard Analysis and Critical Control Points – Kockázatelemzés és kritikus ellenőrzőpontok rendszerét) működtető, a kezelési előírások betartását és rögzítését biztosító, ellenőrizhető, szabványos üzemmenetet alkalmazó üzemben feldolgozott, a (2) bekezdésben foglalt követelményeket kielégítő húskészítmények esetében a (2) bekezdés b) pontjának ii. alpontjában előírt kezelési feltételek teljesítéséről elegendő a szállítmányt kísérő, a 9. cikk (1) bekezdésének megfelelően megerősítő okmánnyal ellátott kereskedelmi okmányon nyilatkozni.

(5)   A (3) bekezdés rendelkezéseitől eltérve azon húskészítmények esetén, melye 0ket a (2) bekezdés első albekezdésének b) ii. alpontjában előírt, a polcon való eltarthatóságot biztosító, légmentesen lezárt tartályban végzett hőkezelésnek vetettek alá, elegendő a szállítmányhoz olyan kereskedelmi okmányt mellékelni, amely megjelöli az alkalmazott hőkezelést.

4. cikk

Tej

(1)   Ciprus I. mellékletben felsorolt területeiről nem szállítható ki tej, függetlenül attól, hogy emberi fogyasztásra szánják-e vagy sem.

(2)   Az (1) bekezdésben előírt tilalom nem alkalmazandó az I. mellékletben felsorolt területek tartott állatokból kinyert olyan tejre, amelyet kezelésnek vetettek alá az alábbiakkal összhangban:

a)

a 2003/85/EK irányelv IX. mellékletének A. részében előírt kezelések valamelyikének, ha a tejet emberi fogyasztásra szánják; illetőleg

b)

a 2003/85/EK irányelv IX. mellékletének B. részében előírt kezelések valamelyikének, ha a tejet a ragadós száj- és körömfájásra fogékony állatok által való fogyasztásra szánják.

(3)   Az (1) bekezdésben előírt tilalom nem alkalmazandó az I. mellékletben felsorolt területeken található üzemekben előállított tejre, amennyiben teljesülnek a következő feltételek:

a)

valamennyi, az üzemben felhasznált tej vagy megfelel a (2) bekezdésben előírt feltételeknek, vagy az I. mellékletben felsorolt területeken kívül nevelt állatokból nyerték ki és ott fejték;

b)

az üzem szigorú állat-egészségügyi ellenőrzés mellett működik;

c)

a tej egyértelműen azonosítva van, és szállítása és tárolása az I. mellékletben felsorolt területekről történő kiszállítás tekintetében tilalom alá eső tejtől és tejtermékektől elkülönítetten történik;

d)

a nyers tejet az I. mellékletben felsorolt területeken kívül található gazdaságokból az I. mellékletben felsorolt területeken található üzemekbe olyan járművekben szállítják, amelyeket a szállítási műveletet megelőzően kitisztítottak és fertőtlenítettek, és amelyek ezt követően nem érintettek az I. mellékletben felsorolt területeken lévő olyan gazdaságokat, amelyekben a ragadós száj- és körömfájásra fogékony fajba tartozó állatokat tartanak;

Az első albekezdésben felsorolt feltételeknek való megfelelést az illetékes állat-egészségügyi hatóság ellenőrzi a központi állat-egészségügyi hatóságok felügyelete alatt.

A központi állat-egészségügyi hatóságok megküldik a többi tagállamnak és a Bizottságnak azon üzemek jegyzékét, amelyeket e rendelkezések céljára jóváhagytak.

(4)   A Ciprus területéről más tagállamokba szállított tejet hivatalos bizonyítványnak kell kísérnie.

„A ciprusi ragadós száj- és körömfájás elleni egyes védekezési intézkedésekről szóló, 2007. november 6-i 2007/718/EK bizottsági határozat követelményeinek megfelelő hús.”

(5)   A (4) bekezdés rendelkezéseitől eltérve a HACCP-t működtető, a kezelési előírások betartását és rögzítését biztosító, ellenőrizhető, szabványos üzemmenetet alkalmazó üzemben feldolgozott, a (2) bekezdésben foglalt követelményeket kielégítő tej esetében az előírt követelmények teljesítéséről elegendő a szállítmányt kísérő, a 9. cikk (1) bekezdésének megfelelően megerősítő okmánnyal ellátott kereskedelmi okmányon nyilatkozni.

(6)   A (4) bekezdés rendelkezéseitől eltérve a legalább a (2) bekezdés a) vagy b) pontjában előírt hőkezelésnek légmentesen lezárt tartályban, a polcon való eltarthatóságot biztosító módon alávetett tej esetén elegendő a szállítmányhoz olyan kereskedelmi okmányt mellékelni, amely megjelöli az alkalmazott hőkezelést.

5. cikk

Tejtermékek

(1)   Ciprus I. mellékletben felsorolt területeiről nem szállítható ki tejtermék, függetlenül attól, hogy emberi fogyasztásra szánják-e vagy sem.

(2)   Az (1) bekezdésben előírt tilalom nem alkalmazandó az alábbi tejtermékekre:

a)

2007. szeptember 15-ét megelőzően állítottak elő, illetőleg

b)

a 4. cikk (2) vagy (3) bekezdésben megállapított intézkedéseknek megfelelő tejből készültek; vagy

c)

a Közösségen kívüli olyan országba való kivitelre szánták, ahol a behozatali feltételek megengedik az ilyen termékeknek a 4. cikk (2) bekezdésében megállapítottaktól eltérő, a ragadós száj- és körömfájás betegség vírusát semlegesítő kezelését.

(3)   A 853/2004/EK rendelet III. melléklete IX. szakasza II. fejezetének sérelme nélkül az e cikk (1) bekezdésben előírt tilalom nem alkalmazandó emberi fogyasztásra szánt alábbi tejtermékekre:

a)

7,0 pH-érték alatti ellenőrzött kémhatású és legalább 72 °C-os hőmérsékleten legalább 15 percen keresztül tartó hőkezelésen átesett tejből készült tejtermékek, amennyiben a hőkezelés szükségtelen azon végtermékek esetén, amelyek összetevői megfelelnek az e határozat 2., 3. és 4. cikkében foglalt állat-egészségügyi feltételeknek,

b)

olyan szarvasmarhaféle, juhféle, kecskeféle nyers tejéből előállított tejtermékek, amelyek legalább 30 napja az I. mellékletben felsorolt területeken belül található gazdaságban tartózkodnak, amelynek 10 kilométeres körzetében a nyers tej előállításának időpontját megelőző 30 nap során nem fordult elő ragadós száj- és körömfájás járvány kitörése, és olyan legalább 90 napos érlelési folyamaton estek át, amely során a pH-érték 6,0 alá csökken az anyag teljes állagában, és amely termékek külső felületét 0,2 %-os citromsavval kezelték közvetlenül védőcsomagolás vagy csomagolás előtt.

(4)   Az (1) bekezdésben előírt tilalom nem alkalmazandó az I. mellékletben felsorolt területeken található üzemekben előállított tejre, amennyiben teljesülnek a következő feltételek:

a)

valamennyi, az üzemben felhasznált tej vagy megfelel a 4. cikk (2) bekezdésben előírt feltételeknek, vagy az I. mellékletben felsorolt területeken kívül nevelt állatokból nyerik;

b)

valamennyi, a késztermékhez felhasznált tejtermék vagy megfelel a (2) bekezdés a) és b) pontjában vagy a (3) bekezdésben előírt feltételeknek, vagy az I. mellékletben felsorolt területeken kívül nevelt állatokból nyert tejből készül;

c)

az üzem szigorú állat-egészségügyi ellenőrzés mellett működik;

d)

a tejtermék egyértelműen azonosítva van, és szállítása és tárolása az I. mellékletben felsorolt területekről történő kiszállítás tekintetében tilalom alá eső tejtől és tejtermékektől elkülönítetten történik.

Az első albekezdésben felsorolt feltételeknek való megfelelést az illetékes állat-egészségügyi hatóság ellenőrzi a központi állat-egészségügyi hatóságok felügyelete alatt.

A központi állat-egészségügyi hatóságok megküldik a többi tagállamnak és a Bizottságnak azon üzemek jegyzékét, amelyeket e rendelkezések céljára jóváhagytak.

(5)   Az (1) bekezdésben előírt tilalom nem alkalmazandó az I. mellékletben felsorolt területeken kívül elhelyezkedő létesítményben 2007. szeptember 15. előtt nyert tej felhasználásával előállított tejtermékekre, feltéve hogy a tejtermék egyértelműen azonosítva van, szállítása és tárolása az I. mellékletben felsorolt területekről történő kiszállítás tekintetében tilalom alá eső tejtől és tejtermékektől elkülönítetten történik.

(6)   A Ciprus területéről más tagállamokba szállított tejtermékeket hivatalos bizonyítványnak kell kísérnie.

„A ciprusi ragadós száj- és körömfájás elleni egyes védekezési intézkedésekről szóló, 2007. november 6-i 2007/718/EK bizottsági határozat követelményeinek megfelelő tejtermék.”

(7)   A (6) bekezdés rendelkezéseitől eltérve a HACCP-t működtető, a kezelési előírások betartását és rögzítését biztosító, ellenőrizhető, szabványos üzemmenetet alkalmazó üzemben feldolgozott, a (2) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a (3) és (4) bekezdésben foglalt követelményeket kielégítő tejtermékek esetében az előírt követelmények teljesítéséről elegendő a szállítmányt kísérő, a 9. cikk (1) bekezdésének megfelelően megerősítő okmánnyal ellátott kereskedelmi okmányon nyilatkozni.

(8)   A (6) bekezdés rendelkezéseitől eltérve a legalább a (2) bekezdés a) vagy b) pontjában és a (3) és (4) bekezdésben előírt hőkezelésnek légmentesen lezárt tartályban, a polcon való eltarthatóságot biztosító módon alávetett tejtermékek esetén elegendő a szállítmányhoz olyan kereskedelmi okmányt mellékelni, amely megjelöli az alkalmazott hőkezelést.

6. cikk

Sperma, petesejt és embrió

(1)   Ciprus területének az I. és II. mellékletben felsorolt részeiről nem szállíthatók ki szarvasmarhaféle, juhféle, kecskeféle, sertés, illetve egyéb párosujjú patás spermái, petesejtjei és embriói.

(2)   Az (1) bekezdésben előírt rendelkezéseket nem kell alkalmazni:

a)

2007. szeptember 15-e előtt nyert sperma, petesejt és embrió esetében;

b)

a 88/407/EGK, 89/556/EGK és 90/429/EGK irányelvekben meghatározott feltételekkel összhangban a szarvasmarhaféléktől származó fagyasztott sperma és embriók, sertésektől származó fagyasztott sperma, és juh- és kecskeféléktől származó fagyasztott sperma és embriók, amelyeket Ciprusra való behozataluk óta az (1) bekezdés alapján ki nem szállítható spermától, petesejtektől és embrióktól elkülönítve tároltak és szállítottak;

c)

az olyan szarvasmarhaféléktől, sertésektől, juh- és kecskeféléktől származó fagyasztott sperma és embriók, melyeket a sperma és embriók kinyerését megelőző 90 napon keresztül, valamint kinyerés közben is az I. és II. mellékletben felsorolt területeken kívül tartottak és melyeket:

i.

kiszállítás előtt legalább 30 napig engedélyezett körülmények között tartottak; és

ii.

olyan donorállatoktól gyűjtötték, amelyeket a sperma és embriók kinyerését megelőzően legalább három hónapig, utána pedig 30 napig ragadós száj- és körömfájástól mentes központokban vagy gazdaságokban tartottak, melyek köré vont 10 km sugarú körön belül a kinyerést megelőzően legalább 30 napig nem tapasztaltak ragadós száj- és körömfájást.

A sperma vagy az a), b) vagy c) pontban említett embriók kiszállítása előtt a központi állat-egészségügyi hatóságok megküldik a Bizottságnak és a többi tagállamnak azon központok és csoportok jegyzékét, amelyeket e rendelkezések céljára jóváhagytak.

(3)   A 88/407/EGK irányelv által előírt, a Ciprusról más tagállamokba szállított fagyasztott szarvasmarhaspermát kísérő egészségügyi bizonyítványoknak a következő szöveget kell tartalmazniuk:

„A ciprusi ragadós száj- és körömfájás elleni egyes védekezési intézkedésekről szóló, 2007. november 6-i 2007/718/EK bizottsági határozat követelményeinek megfelelő fagyasztott szarvasmarhasperma.”.

(4)   A 90/429/EGK irányelv által előírt, a Ciprusról más tagállamokba szállított fagyasztott sertésspermát kísérő egészségügyi bizonyítványoknak a következő szöveget kell tartalmazniuk:

„A ciprusi ragadós száj- és körömfájás elleni egyes védekezési intézkedésekről szóló, 2007. november 6-i 2007/718/EK bizottsági határozat követelményeinek megfelelő fagyasztott sertéssperma.”.

(5)   A 89/556/EGK irányelv által előírt, a Ciprusról más tagállamokba szállított fagyasztott szarvasmarha-embriót kísérő egészségügyi bizonyítványoknak a következő szöveget kell tartalmazniuk:

„A ciprusi ragadós száj- és körömfájás elleni egyes védekezési intézkedésekről szóló, 2007. november 6-i 2007/718/EK bizottsági határozat követelményeinek megfelelő szarvasmarha-embrió.”.

(6)   A 92/65/EGK irányelv által előírt, a Ciprusról más tagállamokba szállított, juh- vagy kecskefélékből nyert, fagyasztott spermát kísérő egészségügyi bizonyítványoknak a következő szöveget kell tartalmazniuk:

„A ciprusi ragadós száj- és körömfájás elleni egyes védekezési intézkedésekről szóló, 2007. november 6-i 2007/718/EK bizottsági határozat követelményeinek megfelelő juh-/kecskeféléből nyert fagyasztott sperma.”

(7)   A 92/65/EGK irányelv által előírt, a Ciprusról más tagállamokba szállított, juh- vagy kecskefélékből nyert, fagyasztott embriókat kísérő egészségügyi bizonyítványoknak a következő szöveget kell tartalmazniuk:

„A ciprusi ragadós száj- és körömfájás elleni egyes védekezési intézkedésekről szóló, 2007. november 6-i 2007/718/EK bizottsági határozat követelményeinek megfelelő juh-/kecskeféléből nyert fagyasztott embrió.”

7. cikk

Nyersbőr és irha

(1)   Ciprusnak az I. mellékletben felsorolt területeiről nem szállítható ki szarvasmarhaféle, juhféle, kecskeféle, sertés, illetve egyéb párosujjú patás nyersbőre és irhája (a továbbiakban: nyersbőr és irha).

(2)   Az (1) bekezdésben előírt tilalom nem alkalmazandó az alábbi nyersbőrökre és irhákra:

a)

melyeket Cipruson 2007. szeptember 15-en előtt állítottak elő;

b)

amelyek megfelelnek az 1774/2002/EK rendelet VIII. melléklete VI. A. 2. c) vagy d) pontjában foglalt követelményeknek. illetőleg

c)

melyeket az I. mellékletben felsorolt területeken kívül állítottak elő az 1774/2002/EK rendeletben foglalt feltételekkel összhangban, és Ciprusra történő behozataluk óta az (1) bekezdés alapján kiszállítás tekintetében tilalom alá eső nyersbőröktől és irháktól elkülönítve tároltak és szállítottak.

A kezelt nyersbőrt és irhát el kell különíteni a nem kezelt nyersbőrtől és irhától.

(3)   Ciprus köteles gondoskodni arról, hogy az egyéb tagállamokba szánt nyersbőrökhöz és irhákhoz a következő szöveggel ellátott hivatalos bizonyítványt mellékeljék:

„A ciprusi ragadós száj- és körömfájás elleni egyes védekezési intézkedésekről szóló, 2007. november 6-i 2007/718/EK bizottsági határozat követelményeinek megfelelő fagyasztott nyersbőr és irha.”.

(4)   A (3) bekezdés rendelkezéseitől eltérve az olyan nyersbőrök és irhák esetében, amelyek megfelelnek az 1774/2002/EK rendelet VIII. melléklete VI. A. 1.a)–e) pontjában megnevezett követelményeknek, elegendő olyan kereskedelmi okmányt mellékelni, amely igazolja a feltételeknek való megfelelést

(5)   A (3) bekezdés rendelkezéseitől eltérve az olyan nyersbőrök és irhák esetében, melyek megfelelnek az 1774/2002/EK rendelet VIII. melléklete VI. A. (2) c) vagy d) pontjában megnevezett követelményeknek, elegendő az követelmények teljesítéséről a szállítmányt kísérő, a 9. cikk (1) bekezdésének megfelelően megerősítő okmánnyal ellátott kereskedelmi okmányon nyilatkozni.

8. cikk

Egyéb állati termékek

(1)   Ciprus nem szállíthat ki szarvasmarhaféle, juhféle, kecskeféle, sertés, illetve egyéb párosujjú patás a 2-7. cikkben nem említett, 2007. szeptember 15. után előállított, az I. mellékletben felsorolt területekről származó, vagy az I. mellékletben felsorolt területekről származó állatokból kinyert állati termékeit.

Ciprus I. mellékletben felsorolt területeiről nem szállítható ki szarvasmarhaféle, juhféle, kecskeféle, sertés, illetve egyéb párosujjú patás trágyája.

(2)   Az (1) bekezdésben előírt rendelkezéseket nem kell alkalmazni a következőkre:

a)

olyan állati termékek, melyeket:

i.

az alábbi hőkezelésnek vetettek alá:

légmentesen zárt tartályban legalább Fo = 3 vagy ennél nagyobb értéken

amely során a maghőmérséklet legalább 70 °C-ra emelkedik; illetőleg

ii.

melyeket az I. mellékletben felsorolt területeken kívül állítottak elő az 1774/2002/EK rendeletben foglalt feltételekkel összhangban, és Ciprusra történő behozataluk óta az (1) bekezdés alapján kiszállítás tekintetében tilalom alá eső állati termékektől elkülönítve tároltak és szállítottak;

b)

az 1774/2002/EK rendelet I. mellékletének 4. és 5. pontjában meghatározott vér és vérkészítmény, melyeket legalább egy az 1774/2002/EK rendelet VIII. melléklete IV. A. (3) a) ii. pontjának megfelelő kezelésnek vetettek alá, melyet hatékonyságvizsgálat követett, vagy amelyeket az 1774/2002/EK rendelet VIII. melléklete A. részének IV. fejezetével összhangban importáltak.

c)

sertészsírra és kiolvasztott zsírra, amelyet az 1774/2002/EK rendelet VII. melléklete IV. B. 2. d) iv. pontjában előírt hőkezelésnek vetettek alá.

d)

a 92/118/EGK irányelv I. melléklete 2. fejezetének A. részében foglalt feltételeknek megfelelő, megtisztított, lekapart, majd vagy sózott, kifehérített, vagy szárított állati belek, melyek esetében hatékony intézkedéseket hoztak a bél újrafertőződésének megelőzése céljából;

e)

ipari mosásnak alávetett vagy cserzésből nyert juhgyapjú, kérődzők szőre és sertéssörte valamint biztonságosan lezárt csomagolásban tárolt, száraz, feldolgozatlan juhgyapjú, kérődzők szőre és sertéssörte;

f)

kedvtelésből tartott állatoknak készült eledel, amely megfelel az 1774/2002/EK rendelet VIII. melléklete II. B. 2., 3. és 4. pontjában meghatározott követelményeknek;

g)

azon állati eredetű termékeket tartalmazó összetett termékek, amelyeket nem kell további kezelésnek alávetni, mivel a késztermékeken, melyek összetevői megfelelnek az e határozatban foglalt állat-egészségügyi feltételeknek, már nem volt szükséges a kezelést elvégezni,

h)

vadásztrófeák, melyek megfelelnek az 1774/2002/EK rendelet VIII. melléklete VII. A. 1., 3. vagy 4. pontjának;

i)

in vitro diagnosztikai vagy laboratóriumi reagenskénti felhasználásra szánt csomagolt állati termékek.

j)

a 2001/83/EK irányelvben meghatározott gyógyszerek, a 93/42/EGK irányelv 1. cikkének (5) bekezdése g) pontjában említett, életképtelenné tett állati szövet felhasználásával készült orvostechnikai eszköz, a 2001/82/EK irányelvben meghatározott állatgyógyászati készítmények, valamint a 2001/20/EK irányelvben meghatározott vizsgálati gyógyszerek.

(3)   Ciprus köteles gondoskodni arról, hogy a (2) bekezdésben említett, egyéb tagállamokba szánt állati termékekhez a következő szöveggel ellátott hivatalos bizonyítványt mellékeljék:

„A ciprusi ragadós száj- és körömfájás elleni egyes védekezési intézkedésekről szóló, 2007. november 6-i 2007/718/EK bizottsági határozat követelményeinek megfelelő állati termékek.”.

(4)   A (3) bekezdés rendelkezéseitől eltérve a (2) bekezdés a)–d) pontjában és e cikk f) pontjában említett termékek esetében elegendő, ha a 9. cikk (1) bekezdésének megfelelően megerősítő okmányt mellékelnek a vonatkozó közösségi jogszabályok által megkövetelt, a kezelés feltételeinek teljesítését igazoló kereskedelmi okmányhoz.

(5)   A (3) bekezdés rendelkezéseitől eltérve a (2) bekezdés e) pontjában említett termékek esetében elegendő a szállítmányhoz olyan kereskedelmi okmányt mellékelni, amely vagy az ipari mosás megtörténtét, illetve az állati termékek cserzésből történt előállítását, vagy az 1774/2002/EK rendelet VIII. melléklete VIII. A. 1. és 4. pontjában megnevezett feltételeknek való megfelelést igazolja.

(6)   A (3) bekezdés rendelkezéseitől eltérve a (2) bekezdés f) és g) pontjában említett, a HACCP-t működtető, ellenőrizhető, szabványos üzemmenetet alkalmazó üzemben feldolgozott termékek esetében, ahol az üzemmenet biztosítja, hogy az előzetes feldolgozásban részesült összetevők a jelen határozatban foglalt állat-egészségügyi feltételeknek megfeleljenek, elegendő a megfelelésről a 9. cikk (1) bekezdése szerinti megerősítő okmánnyal ellátott kereskedelmi okmányon nyilatkozni.

(7)   A (3) bekezdés rendelkezéseitől eltérve a (2) bekezdés i) és j) pontjában említett termékekhez elegendő olyan kereskedelmi okmányt mellékelni, amely igazolja a termékek in vitro diagnosztikai vagy laboratóriumi reagensként, gyógyászati termékként vagy orvostechnikai eszközként történő felhasználását, feltéve, hogy a termékeken jól látható címkét helyeztek el a következő szöveggel: „csak in vitro diagnosztikai felhasználásra”, „csak laboratóriumi felhasználásra”, „gyógyászati termék”, illetve „orvostechnikai eszköz”.

(8)   A (3) bekezdés rendelkezéseitől eltérve az olyan összetett termékek esetében, amelyek megfelelnek a 2007/275/EK bizottsági határozat 6. cikkének (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek, elegendő a következő szöveggel ellátott kereskedelmi okmányt mellékelni:

„Ezek az összetett termékek szobahőmérsékleten polcon eltarthatók vagy előállításuk során egyértelműen teljes főzési vagy hőkezelési eljáráson mentek át, garantálva, hogy a bennük lévő nyersanyagot denaturálták”

9. cikk

Bizonyítvány

(1)   Azokban az esetekben, mikor e cikkre hivatkozás történik, Ciprus illetékes hatóságai kötelesek a Közösségen belüli kereskedelemre vonatkozó közösségi jogszabályok által előírt kereskedelmi okmányt azon hivatalos bizonyítvány másolatával ellátni, amely igazolja a következőket:

a)

az érintett termékek előállítása

i.

olyan gyártási folyamatban történt, amelyet az ellenőrzés során a közösségi jogszabályok idevágó követelményeinek megfelelőnek és a ragadós száj- és körömfájás vírusának megsemmisítésére alkalmasnak találtak, vagy

ii.

megfelelően minősített, előzetesen feldolgozott anyagokból történt; valamint

b)

a kezelés után olyan intézkedéseket alkalmaznak, melyekkel elkerülhető a ragadós száj- és körömfájás vírusával való esetleges újrafertőződés.

A gyártási folyamat említett igazolása hivatkozást tartalmaz ezen határozatra, 30 napig érvényes, feltünteti a lejárat napját, és a létesítmény vizsgálata után megújítható.

(2)   Végső fogyasztóknak szánt kiskereskedelmi értékesítés esetén Ciprus illetékes hatóságai engedélyezhetik, hogy a kiszállítás tekintetében tilalom alá nem eső termékek – a friss hús, darált hús, a csontokról mechanikusan lefejtett hús és előkészített hús kivételével – gyűjtőszállításához tartozó kereskedelmi okmányt a hatósági állatorvos által kiállított bizonyítvány másolatával erősítsék meg, amely igazolja a következőket:

a)

a feladás helyén olyan rendszert működtetnek, amely biztosítja, hogy a termékeket csak akkor lehet feladni, ha azok nyomon követhetősége okmányokkal alátámasztottan megfelel az e határozatban előírtaknak, valamint

b)

az a) pontban bemutatott a rendszert az ellenőrzés során kielégítőnek minősítették.

A nyomon követhetőségi rendszer igazolása hivatkozást tartalmaz ezen határozatra, 30 napig érvényes, feltünteti a lejárat napját, és csak akkor újítható meg, ha létesítményt megfelelőnek minősítik egy újabb ellenőrzés során.

Ciprus illetékes hatóságai tájékoztatják a tagállamokat és a Bizottságot a fenti rendelkezések alkalmazásában engedélyezett létesítmények jegyzékéről.

10. cikk

Tisztítás és fertőtlenítés

(1)   Ciprus köteles gondoskodni arról, hogy az élő állatok az I. és II. mellékletben felsorolt területeken belüli szállítására használt járműveket minden egyes használat után kitakarítsák és fertőtlenítsék, és a tisztítás és fertőtlenítés elvégzését a 64/432/EGK irányelv 12. cikke (2) bekezdésének d) pontjával összhangban nyilvántartásba veszik.

(2)   Ciprus köteles biztosítani, hogy a területén létesített kiléptetési kikötők üzemeltetői gondoskodnak a Ciprust elhagyó közúti járművek kerekeinek fertőtlenítőszerrel való kezeléséről.

11. cikk

Egyes mentességben részesülő termékek

A 3., 4., 5., és 8. cikkekben előírt korlátozások nem alkalmazandók az ugyanezekben a cikkekben említett termékek az I. mellékletben felsorolt területekről történő kiszállítására, amennyiben e termékek előállítása megfelel az alábbiaknak:

a)

nem Cipruson állították elő és az eredetüket feltüntető, eredeti csomagolásukból nem távolították el őket, vagy

b)

az I. mellékletben felsorolt területeken található, engedélyezett létesítmény egyikében állították elő, az előállításhoz pedig olyan, nem ezekről a területekről származó előkezelt termékeket használtak fel, amelyeket:

i.

Ciprusra való behozataluk óta az I. mellékletben említett területekről történő kiszállítás tekintetében tilalom alá eső termékektől elkülönítve szállítottak, raktároztak és dolgoztak fel,

ii.

a jelen határozat által előírt kereskedelmi okmány vagy hivatalos bizonyítvány kísér.

12. cikk

Mozgási tilalom

(1)   A 2003/85/EK irányelv 7. cikke (3) bekezdésének megfelelően meghozandó intézkedések sérelme nélkül Ciprusnak 2007. november 12-ig átmenetileg korlátoznia kell a szarvasmarhák, sertések, juh- és kecskefélék, valamint a lófélék állatállományainak mozgását.

(2)   Az (1) bekezdésben említett mozgási tilalomtól eltérve az illetékes hatóságok engedélyezhetik az alábbi állatok mozgását:

a)

szarvasmarhák, sertések, juh- és kecskefélék, feltéve, hogy:

i.

a gazdaságon valamennyi fertőzésre fogékony állaton kielégítő eredménnyel klinikai vizsgálatot végeztek; és

ii.

az állatokat közvetlenül a vágóhídra szállították azonnali levágás céljából;

b)

lófélék, feltéve, hogy a 2003/85/EK irányelv VI. melléklete (2) bekezdésének megfelelően szállították őket.

13. cikk

A Cipruson kívüli tagállamok által bevezetendő intézkedések

(1)   A Cipruson kívüli tagállamok biztosítják, hogy a betegségre fogékony fajba tartozó élő állatokat nem szállítják az I. mellékletben felsorolt területekre.

(2)   A 90/424/EGK tanácsi határozat 6. cikke rendelkezéseinek és a tagállamok által már meghozott intézkedéseknek a sérelme nélkül a Cipruson kívüli tagállamok meghozzák a megfelelő óvintézkedéseket a Ciprusról 2007. szeptember 15. után szállított, a betegségre fogékony állatokat illetően; az intézkedések közé tartozik az elkülönítés és a klinikai vizsgálat, szükség esetén laboratóriumi vizsgálattal együtt a ragadós száj- és körömfájás vírusának kimutatása vagy kizárása érdekében, valamint szükség esetén a 2003/85/EK irányelv 4. cikkében előírt intézkedések.

14. cikk

A tagállamok közötti együttműködés

A tagállamok együttműködnek az I. mellékletben felsorolt területekről utazó utasok poggyászainak ellenőrzésében és az állati eredetű termékeknek a Cipruson kívüli tagállamok területére való bevitelét megelőzendő információs kampányokban.

15. cikk

Végrehajtás

A tagállamok módosítják a kereskedelemre vonatkozó intézkedéseiket annak érdekében, hogy azok megfeleljenek e határozatnak. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

16. cikk

Ez a határozat 2007. december 15-ig alkalmazandó.

17. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. november 6-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 395., 1989.12.30., 13. o. A legutóbb a 2004/41/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 157., 2004.4.30., 33. o.) módosított irányelv. Helyesbített változat HL L 195, 2004.6.2., 12. o.

(2)  HL L 224., 1990.8.18., 29. o. A legutóbb a 2002/33/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 315., 2002.11.19., 14. o.) módosított irányelv.

(3)  HL L 306., 2003.11.22., 1. o. A legutóbb a 2006/104/EK irányelvvel (HL L 363., 2006.12.20., 352. o.) módosított irányelv.

(4)  HL 121., 1964.7.29., 1977/64. o. A legutóbb a 2006/104/EK irányelvvel módosított irányelv.

(5)  HL L 46., 1991.2.19., 19. o. A legutóbb a 2006/104/EK irányelvvel módosított irányelv.

(6)  HL L 268., 1992.9.14., 54. o. A legutóbb a 2007/265/EK bizottsági határozattal (HL L 114., 2007.5.1., 17. o.) módosított irányelv.

(7)  HL L 139., 2004.4.30., 55. o. Helyesbített változat HL L 226., 2004.6.25., 22. o. A legutóbb az 1791/2006/EK tanácsi rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított rendelet.

(8)  HL L 139., 2004.4.30., 206. o., helyesbített változat HL L 226., 2004.6.25., 83.o. A legutóbb az 1791/2006/EK tanácsi rendelettel módosított rendelet.

(9)  HL L 18., 2003.1.23., 11. o.

(10)  HL L 104., 2001.4.13., 6. o. A legutóbb a 2002/49/EK határozattal (HL L 21., 2002.1.24., 30. o.) módosított határozat.

(11)  HL L 62., 1993.3.15., 49. o. A legutóbb a 445/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 72., 2004.3.11., 60. o.) módosított irányelv.

(12)  HL L 273., 2002.10.10., 1. o. A legutóbb a 829/2007/EK bizottsági rendelettel (HL L 191., 2007.7.21., 1. o.) módosított rendelet.

(13)  HL L 194., 1988.7.22., 10. o. A legutóbb a 2006/16/EK bizottsági határozattal (HL L 11., 2006.1.17., 21. o.) módosított irányelv.

(14)  HL L 302., 1989.10.19., 1. o. A legutóbb a 2006/60/EK bizottsági határozattal (HL L 31., 2006.2.3., 24. o.) módosított irányelv.

(15)  HL L 224., 1990.8.18., 62. o. A legutóbb az 806/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosított irányelv.

(16)  HL L 224., 1990.8.18., 19. o.

(17)  HL L 311., 2001.11.28., 1. o. A legutóbb a 2004/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 136., 2004.4.30., 58. o.) módosított irányelv.

(18)  HL L 311., 2001.11.28., 67. o. A legutóbb az 1901/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 378., 2006.12.27., 1. o.) módosított irányelv.

(19)  HL L 121., 2001.5.1., 34. o. A legutóbb az 1901/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított irányelv.

(20)  HL L 116., 2007.5.4., 9. o.


I. MELLÉKLET

Cipruson a következő területek:

Ciprus


II. MELLÉKLET

Cipruson a következő területek:

Ciprus


III. MELLÉKLET

Cipruson a következő területek:

1

2

3

4

5

6

7

8

CSOPORT

ADNS

Közigazgatási egység

SZ

J/K

S

TV

VV

 

ADNS

=

az állatbetegségek bejelentőrendszerében (Animal Disease Notification System) alkalmazott kód (2005/176/EK határozat)

SZ

=

szarvasmarhahús

J/K

=

juh- és kecskehús

S

=

sertéshús

TV

=

ragadós száj- és körömfájásra fogékony tenyésztett vadfaj

VV

=

ragadós száj- és körömfájásra fogékony vadon élő vadfaj


IV. MELLÉKLET

A 2. cikk (3) bekezdésében említett jelölés:

Méretei:

 

CY = 7 mm

 

A létesítmény száma = 10 mm

 

A kör külső átmérője = 50 mm

 

A kör vonalának vastagsága = 3 mm

Image