29.9.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 255/46


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. szeptember 28.)

a Németországban a baromfiknál előforduló magas patogenitású madárinfluenza H5N1 altípusával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről szóló 2006/415/EK határozat módosításáról

(az értesítés a C(2007) 4480. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2007/632/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a belső piac megvalósításának céljával a Közösségen belüli kereskedelemben alkalmazható állat-egészségügyi ellenőrzésekről szóló, 1989. december 11-i 89/662/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 9. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az egyes élő állatok és állati termékek Közösségen belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőrzésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EGK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 10. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a madárinfluenza elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedésekről és a 92/40/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2005. december 20-i 2005/94/EK tanácsi irányelvre (3) és különösen annak 63. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Közösségben a baromfiknál előforduló magas patogenitású madárinfluenza H5N1 altípusával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről és a 2006/135/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. június 14-i 2006/415/EK bizottsági határozat (4) a betegség elterjedésének megakadályozása érdekében bizonyos védekezési intézkedéseket határoz meg, ideértve a feltételezett vagy megerősített járványkitörést követő „A” és „B” területek kijelölését is.

(2)

Németország értesítette a Bizottságot a Bajorország tartomány területén lévő baromfiállományban észlelt H5N1 madárinfluenza-járvány kitöréséről, és a 2006/415/EK határozatnak megfelelően megtette a megfelelő intézkedéseket, köztük a határozat 4. cikkében említett „A” és „B” területek kijelölését is.

(3)

A Bizottság Németországgal együttműködve megvizsgálta az említett intézkedéseket és megállapította, hogy az adott tagállam illetékes hatóságai által felállított „A” és „B” területek határai megfelelő távolságra vannak a járványkitörés tényleges helyszínétől. A Németországban található „A” és „B” területek ezért megerősíthetők, és a régiókba sorolás időtartama is rögzíthető.

(4)

A 2006/415/EK határozatot ezért a fentieknek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az ebben a határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2006/415/EK határozat melléklete az e határozat mellékletében található szövegnek megfelelően módosul.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. szeptember 28-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 395., 1989.12.30., 13. o. A legutóbb a 2004/41/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 157., 2004.4.30., 33. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 224., 1990.8.18., 29. o. A legutóbb a 2002/33/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 315., 2002.11.19., 14. o.) módosított irányelv.

(3)  HL L 10., 2006.1.14., 16. o.

(4)  HL L 164., 2006.6.16., 51. o. A legutóbb a 2007/604/EK határozattal (HL L 236., 2007.9.8., 11. o.) módosított határozat.


MELLÉKLET

A 2006/415/EK határozat melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az A. rész a következő szöveggel egészül ki:

ISO-országkód

Tagállam

A terület

Alkalmazás határideje: 4. cikk (4) bekezdése b) pontja iii. alpontja

Kód (ha van)

Megnevezés

DE

NÉMETORSZÁG

 

A Bruck in der Oberpfalz és Nittenau településeken észlelt kitörés körül létrehozott 10 km-es körzet, beleértve az alábbi településeket vagy azok részeit:

2007.10.18.

LANDKREIS SCHWANDORF

BODENWÖHR

BODENWÖHRER FORST

BRUCK IN DER OBERPFALZ

EINSIEDLER UND WALDERBACHER FORST

MAXHÜTTE-HAIDHOF

NEUNBURG VORM WALD

NEUKIRCHEN-BALBINI

NITTENAU

ÖSTL. NEUBÄUER FORST

SCHWANDORF

SCHWARZENFELD

STEINBERG

TEUBLITZ

WACKERSDORF

LANDKREIS REGENSBURG

ALTENTHANN

BERNHARDSWALD

REGENSTAUF

LANDKREIS CHAM

REICHENBACH

RODING

WALD

WALDERBACH

ZELL

2.

Az B. rész a következő szöveggel egészül ki:

ISO-országkód

Tagállam

B terület

Alkalmazás határideje: 4. cikk (4) bekezdése b) pontja iii. alpontja

Kód (ha van)

Megnevezés

DE

NÉMETORSZÁG

 

A következő települések:

2007.10.18.

LANDKREIS SCHWANDORF

BODENWÖHR

BODENWÖHRER FORST

BRUCK IN DER OBERPFALZ

EINSIEDLER UND WALDERBACHER FORST

MAXHÜTTE-HAIDHOF

NEUNBURG VORM WALD

NEUKIRCHEN-BALBINI

NITTENAU

ÖSTL. NEUBÄUER FORST

SCHWANDORF

SCHWARZENFELD

SCHWARZHOFEN

STEINBERG

TEUBLITZ

WACKERSDORF

LANDKREIS REGENSBURG

ALTENTHANN

BERNHARDSWALD

BRENNBERG

REGENSTAUF

LANDKREIS CHAM

FALKENSTEIN

REICHENBACH

RODING

WALD

WALDERBACH

ZELL