15.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 155/71


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. június 12.)

a burgonyagumó orsósodás viroid (Potato spindle tuber viroid) Közösségbe történő behurcolásának és Közösségen belüli elterjedésének a megelőzésére irányuló intézkedésekről

(az értesítés a C(2007) 2451. számú dokumentummal történt)

(2007/410/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 16. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2000/29/EK irányelv értelmében amennyiben egy tagállam úgy ítéli meg, hogy fennáll az említett irányelv I. vagy II. mellékletében szereplő károsító szervezet területére történő behurcolásának vagy területén való elterjedésének a veszélye, a tagállamnak minden, a veszély elleni védekezéshez szükségesnek tartott intézkedést meg kell tennie.

(2)

A burgonyagumó orsósodás viroid jelenléte miatt Hollandia 2007. február 14-én tájékoztatta a tagállamokat és a Bizottságot arról, hogy aznap hivatalos intézkedéseket fogadott el az említett károsító szervezet Hollandia területére való további behurcolásának és területén való elterjedésének megelőzésére.

(3)

A burgonyagumó orsósodás viroid a 2000/29/EK irányelv I. melléklete A. része I. szakaszában olyan szervezetként szerepel, amelynek a tagállamokba való behurcolása és a tagállamokban való elterjesztése tilos.

(4)

A burgonyagumó orsósodás viroid megjelenését Solanum jasminoides Paxton és Brugmansia Pers. spp. növényeken észlelték. Jelenleg nem vonatkoznak egyedi követelmények ezekre a Közösségből származó növényekre az említett károsító szervezetet illetően.

(5)

Intézkedéseket kell hozni a károsító szervezet Közösségbe történő behurcolása és Közösségen belüli elterjedése ellen, hiszen a rendelkezésre álló tudományos információk azt mutatták, hogy a károsító szervezetnek a fenti növényeken való jelenléte annak további elterjedéséhez vezethet.

(6)

Az e határozatban előírt intézkedéseket a meghatározott károsító szervezet behurcolására vagy elterjedésére, az ültetésre szánt Brugmansia Pers. spp. nemzetséghez tartozó növények és a Solanum jasminoides Paxton faj – a vetőmagokat is beleértve – Közösségbe való behozatalára, azoknak a területén való termesztésére és mozgására kell alkalmazni. Ezenkívül a károsító szervezet tagállamokban való jelenlétének megállapítása céljából felmérést kell végezni.

(7)

Értékelni kell az eredményeket, különösen a tagállamok által benyújtandó információk alapján és olyan módon, hogy az alapjául szolgáljon az esetleges jövőbeni intézkedéseknek.

(8)

Az e határozatnak való megfelelés érdekében a tagállamoknak szükség esetén módosítaniuk kell jogszabályaikat.

(9)

Az intézkedések eredményeit 2008. február 29-ig felül kell vizsgálni.

(10)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A meghatározott növények behozatala

Az ültetésre szánt Brugmansia Pers. spp. nemzetséghez tartozó növények és a Solanum jasminoides Paxton faj – a vetőmagokat is beleértve – (a továbbiakban: „meghatározott növények”) csak abban az esetben hozhatók be a Közösségbe, amennyiben:

a)

azok megfelelnek a melléklet 1. pontjában meghatározott követelményeknek; és

b)

azokat a Közösségbe történő beléptetés során az illetékes hatósági szerv megvizsgálta és a 2000/29/EK irányelv 13a. cikkének (1) bekezdésével összhangban a burgonyagumó orsósodás viroid jelenlétének megállapítása céljából tesztelte, és attól mentesnek találta.

2. cikk

A meghatározott növények Közösségen belüli mozgása

A Közösségből származó, vagy a Közösségbe az 1. cikk szerint behozott növényeket csak abban az esetben lehet a Közösségen belül szállítani, ha azok eleget tesznek a melléklet 2. pontjában meghatározott feltételeknek.

3. cikk

Felmérés és értesítés

(1)   A tagállamok hatósági felméréseket és – szükség esetén – vizsgálatokat végeznek a gazdanövényeken a burgonyagumó orsósodás viroid jelenlétének megállapítása céljából, valamint területükön az e károsító szervezettel való fertőzöttség jeleinek a megállapítása érdekében.

A 2000/29/EK irányelv 16. cikke (2) bekezdésének sérelme nélkül a tagállamok 2008. január 10-ig értesítik a Bizottságot és a többi tagállamot e felmérések eredményeiről.

(2)   A burgonyagumó orsósodás viroid bármely gyanús előfordulásáról vagy megerősített jelenlétéről értesíteni kell az illetékes hatósági szerveket.

4. cikk

A határozatnak való megfelelés

A tagállamok szükség esetén módosítják a burgonyagumó orsósodás viroid behurcolása és elterjedése elleni védelmük érdekében elfogadott intézkedéseket oly módon, hogy az említett intézkedések megfeleljenek e határozatnak. Ezekről az intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

5. cikk

Felülvizsgálat

Ezt a határozatot legkésőbb 2008. február 29-ig felül kell vizsgálni.

6. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 12-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 169., 2000.7.10., 1. o. A legutóbb a 2006/35/EK bizottsági irányelvvel (HL L 88., 2006.3.25., 9. o.) módosított irányelv.


MELLÉKLET

E határozat 1. és 2. cikkében említett további intézkedések

1.   Egyedi behozatali követelmények

A 2000/29/EK irányelv III. melléklete A. része 13. pontjának sérelme nélkül a harmadik országokból származó meghatározott növényeket az említett irányelv 13. cikke (1) bekezdése ii. pontjában meghatározott bizonyítvány kíséri, amely tartalmazza a „Kiegészítő nyilatkozat” rovatban, hogy a meghatározott növények olyan termőhelyről származnak, illetve egész életciklusuk alatt olyan termőhelyen termesztették őket, amely megfelel a növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó 5. számú nemzetközi FAO szabványnak (1) (a továbbiakban: „termőhely”) valamint amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szervezete nyilvántart és felügyel,

a)

a termőhelyről ismert, hogy ott a burgonyagumó orsósodás viroid nem fordul elő; vagy

b)

a növényeket a nemzeti növényvédelmi szervezet által a származási országban létesített, kártevőmentes területen termesztették az adott növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványokkal összhangban. A kártevőmentes terület nevét a „származási hely” rovatban kell feltüntetni; vagy

c)

a szállítást megelőzően a meghatározott növény minden tételét megvizsgálták és a burgonyagumó orsósodás viroidtól mentesnek találták; vagy

d)

a szállítást megelőzően a meghatározott növény minden anyanövényét megvizsgálták és a burgonyagumó orsósodás viroidtól mentesnek találták. Mivel a termesztési feltételek változatlanok maradnak a vizsgálatot követően, az anyanövény és a meghatározott növény is burgonyagumó orsósodás viroidtól mentes marad a szállításig.

2.   Mozgás feltételei

A Közösségből származó, vagy az e határozat 1. cikke szerint a Közösségbe behozott valamennyi meghatározott növényt csak abban az esetben lehet a Közösségen belül szállítani – a tulajdonos vagy a címzett saját használatára szánt, nem kereskedelmi célú kis mennyiségű növényszállítmány kivételével, amennyiben kizárható a károsító szervezet elterjedésének veszélye – ha azt a 92/105/EGK irányelv (2) rendelkezéseivel összhangban elkészített és kiállított növényútlevél kíséri, és egész életciklusa alatt vagy a Közösségbe történt behozatala óta egy olyan termőhelyen termesztették, amely:

a)

olyan tagállamban található, amelyről ismert, hogy ott a burgonyagumó orsósodás viroid nem fordul elő; vagy

b)

az illetékes hatósági szerv által az adott növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványokkal összhangban a tagállamban létesített, kártevőmentes terület; vagy

c)

területéről származó meghatározott növények minden tételét megvizsgálták az elszállítást megelőzően és azokat a burgonyagumó orsósodás viroidtól mentesnek találták; vagy

d)

területéről származó meghatározott növények minden anyanövényét megvizsgálták az elszállítást megelőzően és azokat a burgonyagumó orsósodás viroidtól mentesnek találták. Mivel a termesztési feltételek változatlanok maradnak a vizsgálatot követően, az anyanövény és a meghatározott növény is burgonyagumó orsósodás viroidtól mentes marad a szállításig.


(1)  Növény-egészségügyi kifejezések glosszáriuma – ISPM 5. számú referenciaszabvány, a Nemzetközi Növényvédelmi Egyezmény Titkársága, Róma.

(2)  HL L 4., 1993.1.8., 22. o. A legutóbb a 2005/17/EK irányelvvel (HL L 57., 2005.3.3., 23. o.) módosított irányelv.