2.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 141/80


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. június 1.)

a szőlőültetvényeknek az 1493/1999/EK tanácsi rendelet értelmében megvalósítandó szerkezetátalakítása és átállítása céljából Bulgária és Románia részére egy meghatározott hektárszám alapján előirányzott indikatív pénzügyi támogatásoknak a 2006/2007-es gazdasági évre történő meghatározásáról

(az értesítés a C(2007) 2272. számú dokumentummal történt)

(Csak a bolgár és a román nyelvű szöveg hiteles)

(2007/381/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a borpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1493/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 14. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A szőlőültetvények szerkezetátalakítására és átállítására vonatkozó szabályokat az 1493/1999/EK rendelet és a termelési potenciálra tekintettel a borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2000. május 31-i 1227/2000/EK bizottsági rendelet (2) határozza meg.

(2)

A pénzügyi tervezésre, valamint a szerkezetátalakítási és átállítási rendszer finanszírozásában való részvételre vonatkozóan az 1227/2000/EK rendeletben meghatározott szabályok előírják, hogy a valamely meghatározott pénzügyi évre vonatkozó hivatkozásoknak a tagállamok által október 16. és a következő év október 15. között ténylegesen teljesített kifizetésekhez kell kapcsolódniuk.

(3)

Bulgária és Románia 2007. január 1-jén csatlakozott az Európai Unióhoz, és ettől az időponttól vehet részt a szerkezetátalakítási és átállítási rendszerben, miután a 2007/223/EK (3) és a 2007/234/EK bizottsági határozat (4) által megerősített, a termelési potenciálról szóló jegyzék elkészítésére vonatkozó feltételt teljesítette.

(4)

Az 1493/1999/EK rendelet 14. cikkének (3) bekezdése értelmében a pénzügyi támogatásokat a tagállamok között annak arányában osztják szét, hogy a közösségi szőlőterületekből mekkora rész található az adott tagállam területén.

(5)

Az 1493/1999/EK rendelet 14. cikkének (4) bekezdésében foglaltak végrehajtása érdekében fontos, hogy a pénzügyi támogatások elosztása egy meghatározott hektármennyiségre vonatkozóan történjen.

(6)

Figyelembe kell venni a szőlőtermelők által a szőlőültetvények termőképessé válásáig tartó időszakban elszenvedett jövedelemkiesés ellensúlyozására nyújtott kompenzációt.

(7)

Az 1493/1999/EK rendelet 14. cikkének (2) bekezdése értelmében a támogatások első részleteit az intézkedés céljának és a rendelkezésre álló pénzkeretnek a figyelembevételével, a tényleges kiadásoknak és a tagállamok által előterjesztett felülvizsgált kiadási előirányzatoknak megfelelően alakítják ki,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A szőlőültetvényeknek az 1493/1999/EK rendelet értelmében megvalósítandó szerkezetátalakítása és átállítása céljából Bulgária és Románia részére egy meghatározott hektárszám alapján előirányzott indikatív pénzügyi támogatásokat a 2006/2007-es gazdasági évre e határozat melléklete tartalmazza.

2. cikk

Ennek a határozatnak a Bolgár Köztársaság és Románia a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 1-jén.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 179., 1999.7.14., 1. o. A legutóbb az 1791/2006/EK rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 143., 2000.6.16., 1. o. A legutóbb az 1216/2005/EK rendelettel (HL L 199., 2005.7.29., 32. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 95., 2007.4.5., 53. o.

(4)  HL L 100., 2007.4.17., 27. o.


MELLÉKLET

A 2006/2007-es gazdasági évre vonatkozó indikatív pénzügyi támogatások

Tagállam

Terület (ha)

Pénzügyi juttatás

(EUR)

Bulgária

2 131

6 700 516

Románia

1 060

8 299 484

Összesen

3 191

15 000 000