1.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 140/52


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. május 31.)

a 2004/20/EK határozatnak az Intelligens Energiával Foglalkozó Végrehajtó Hivatal Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Hivatallá történő átalakítása céljából történő módosításáról

(2007/372/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közösségi programok igazgatásában bizonyos feladatokkal megbízott végrehajtó hivatalokra vonatkozó alapszabály megállapításáról szóló, 2002. december 19-i 58/2003/EK tanácsi rendeletre (1),

mivel:

(1)

A foglalkoztatásra és növekedésre irányuló lisszaboni stratégia keretében a Közösség számos, a versenyképesség és innováció előmozdítását és fejlesztését célzó intézkedést hozott annak érdekében, hogy hozzájáruljon a növekedéshez, és vonzóbbá tegye Európát a befektetők és munkavállalók számára.

(2)

Ezen intézkedések magukban foglalják a versenyképességi és innovációs keretprogram (2007–2013) létrehozásáról szóló, 2006. október 24-i 1639/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozatot (2). A versenyképességi és innovációs keretprogram (a továbbiakban: VIK) célkitűzései a következők: a vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások (a továbbiakban: kkv-k) versenyképességének előmozdítása; az innováció minden formájának támogatása, beleértve az ökoinnováció támogatását is; az információs társadalom fejlődésének felgyorsítása; az energiahatékonyság, valamint az új és megújuló energiaforrások támogatása. E célkitűzéseket az alábbi egyedi programok végrehajtásán keresztül kell megvalósítani: a „vállalkozási és innovációs program”, „az információs és kommunikációs technológiai politika támogatásának programja” és az „Intelligens energia – Európa program”.

(3)

A lisszaboni stratégia keretében hozott intézkedések magukban foglalják továbbá az árufuvarozási rendszer környezetvédelmi teljesítményjavításának közösségi pénzügyi támogatására irányuló második „Marco Polo” program létrehozásáról („Marco Polo II”) és az 1382/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. október 24-i 1692/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (3). A Marco Polo II célkitűzései a következők: a túlterheltség csökkentése, a közlekedési rendszer környezetvédelmi teljesítményének javítása és az intermodális szállítás megerősítése, ily módon hozzájárulva a Közösségen belüli hatékony és fenntartható közlekedési rendszerek kiépüléséhez, valamint – különösen a kkv-k esetében – a versenyképességhez és az innovációhoz.

(4)

A 2004/20/EK bizottsági határozat (4) létrehozta az Intelligens Energiával Foglalkozó Végrehajtó Hivatalt (a továbbiakban: IEVH) az energiaügy területén azon közösségi intézkedések igazgatása céljából, amelyeket az 1230/2003/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (5) elfogadott Intelligens energia – Európa (2003–2006) program (a továbbiakban: IEE program (2003–2006)) keretében hajtottak végre. A 2004/20/EK határozat előírja, hogy az IEVH-t 2008. december 31-ig bízzák meg a 2003–2006. évi IEE-program keretében aláírt szerződések és a támogatások végrehajtásával.

(5)

Egy külső tanácsadók által végzett költség-haszon elemzés rámutatott, hogy a legköltséghatékonyabb megoldás az lenne, ha az új IEE-programhoz (2007–2013) kapcsolódó program-végrehajtási feladatokkal továbbra is a meglévő IEVH-t bíznák meg.

(6)

Költség-haszon elemzések arra is rámutattak, hogy a VIK és a Marco Polo II. keretében a „vállalkozási és innovációs programhoz” kapcsolódó program-végrehajtási feladatokat hatékonyabban el tudná végezni egy végrehajtó hivatal, miközben e programok általános irányítását a Bizottság biztosítaná.

(7)

Mivel a 2007–2013. évi IEE-program beépült a VIK-be, és a VIK keretében az egységes programvégrehajtás biztosítása céljából meg kell bízni az IEVH-t a 2007–2013. évi IEE-program végrehajtásán túlmenően a „vállalkozási és innovációs programhoz” kapcsolódó egyes végrehajtási feladatokkal is – ami szintén a VIK részét képezi. Ezenkívül, mivel a Marco Polo II-nek és a VIK-nek – különösen az IEE-vel – közös célkitűzései vannak – nevezetesen az energiahatékonyság növelése a szállításban és a környezetre gyakorolt hatás csökkentése –, és mindkét programnak előnyére válhatnának a fontos szinergiák, a Marco Polo II-höz kapcsolódó egyes végrehajtási feladatokkal szintén az IEVH-t kell megbízni.

(8)

Az IEVH-t Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Hivatallá kell átalakítani, hogy az új név tükrözze további feladatköreit.

(9)

A 2004/20/EK határozatot tehát ennek megfelelően módosítani kell.

(10)

Az e határozatban előírt rendelkezések összhangban vannak a Végrehajtó Hivatalok Bizottságának véleményével,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A 2004/20/EK határozat a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A hivatal neve: »Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Hivatal«.”

2.

A 3. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„3. cikk

Időbeli hatály

A hivatal 2004. január 1-jétől2015. december 31-ig működik.”

3.

A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„4. cikk

Célok és feladatok

(1)   A hivatal feladata az energiaügy, a vállalkozások, az innováció – beleértve az ökoinnovációt – és a fenntartható árufuvarozás területén a közösségi intézkedések irányításához kapcsolódó következő végrehajtási feladatok ellátása az 1639/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal létrehozott versenyképességi és innovációs keretprogram (2007–2013) (6) (a továbbiakban: VIK) és az 1692/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel létrehozott második Marco Polo program (2007–2013) (7) keretén belül:

a)

az 1639/2006/EK határozattal létrehozott »vállalkozási és innovációs program«, az Intelligens energia – Európa program és a második Marco Polo program keretében a konkrét projektek irányítása a projektciklus valamennyi szakaszában és – amennyiben a Bizottság erre felhatalmazza – az e célból szükséges ellenőrzések elvégzése a vonatkozó határozatok elfogadásával;

b)

a bevételekre és a költségekre vonatkozó költségvetés-végrehajtási eszközök elfogadása és – amennyiben a Bizottság erre felhatalmazza – a végrehajtási intézkedések irányításához szükséges valamennyi intézkedés végrehajtása, különös tekintettel a szerződések és a támogatások odaítélésére a VIK és a második Marco Polo program keretében;

c)

a VIK és a második Marco Polo program végrehajtásának irányításához és értékeléséhez szükséges összes információ összegyűjtése, elemzése és a Bizottsághoz való továbbítása.

(2)   A hivatal ezenkívül irányítja a ráruházott végrehajtási intézkedéseket azok időtartamának valamennyi szakaszában, az alábbi programok keretében:

a)

az 1230/2003/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal elfogadott Intelligens energia – Európa (2003–2006) program (8);

b)

az 1382/2003/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal létrehozott Marco Polo (2003–2006) program (9).

Az első albekezdés b) pontjában szereplő végrehajtási intézkedésekre vonatkozó bizottsági jogokat és kötelezettségeket a hivatalra ruházták át.

(3)   Az 58/2003/EK rendelet 24. cikkével létrehozott bizottság véleménye alapján a Bizottság megbízhatja a hivatalt azonos típusú feladatok elvégzésével a VIK vagy más közösségi programok keretében, az említett rendelet 2. cikkének értelmében, az (1) bekezdésben szereplő területek vonatkozásában.

(4)   A hivatalra ruházott hatáskörről szóló bizottsági határozat részletesen felsorolja valamennyi, a hivatalra ruházott feladatot, és e határozatot minden olyan további feladat esetén ki kell igazítani, melyet adott esetben a hivatalra ruháznak. A Bizottság határozatáról tájékoztatás céljából értesíteni kell az 58/2003/EK rendelet 24. cikkével létrehozott bizottságot.

4.

A 6. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„6. cikk

Támogatások

A hivatal az Európai Közösségek általános költségvetésében feltüntetett, a VIK-hez és a második Marco Polo programhoz, valamint adott esetben olyan más közösségi programokhoz vagy intézkedésekhez rendelt pénzeszközökből kap támogatást, amelyek végrehajtásáért a 4. cikk (3) bekezdése értelmében a hivatal felelős.”

5.

A 8. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„8. cikk

A működési költségvetés végrehajtása

A hivatal az 1653/2004/EK bizottsági rendelet (10) rendelkezéseivel összhangban hajtja végre működési költségvetését.

2. cikk

Az „Intelligens Energiával Foglalkozó Végrehajtó Hivatalra” történő valamennyi hivatkozást a „Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Hivatalra” történő hivatkozásként kell értelmezni e határozat elfogadásának napjától kezdődő hatállyal.

Kelt Brüsszelben, 2007. május 31-én.

a Bizottság részéről

Günter VERHEUGEN

alelnök


(1)  HL L 11., 2003.1.16., 1. o.

(2)  HL L 310., 2006.11.9., 15. o.

(3)  HL L 328., 2006.11.24., 1. o.

(4)  HL L 5., 2004.1.9., 85. o.

(5)  HL L 176., 2003.7.15., 29. o. A 787/2004/EK határozattal (HL L 138., 2004.4.30., 12. o.) módosított határozat.

(6)  HL L 310., 2006.11.9., 15. o.

(7)  HL L 328., 2006.11.24., 1. o.

(8)  HL L 176., 2003.7.15., 29. o.

(9)  HL L 196., 2003.8.2., 1. o.”

(10)  HL L 297., 2004.9.22., 6. o.”