3.5.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 115/29


A TANÁCS 2007/274/IB HATÁROZATA

(2007. április 23.)

az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok kormánya közötti, a minősített információk biztonságáról szóló megállapodás megkötéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 24. és 38. cikkére,

tekintettel az elnökség ajánlására,

mivel:

(1)

A Tanács 2003. november 27–28-i ülésén úgy határozott, hogy felhatalmazza az elnökséget arra, hogy a főtitkár/főképviselő közreműködésével az Európai Unióról szóló szerződés 24. és 38. cikkének megfelelően tárgyalásokat kezdjen egyes harmadik országokkal annak érdekében, hogy az Európai Unió azok mindegyikével megállapodást kössön a minősített információ cseréjére vonatkozó biztonsági eljárásokról.

(2)

A tárgyalások megkezdésére vonatkozó felhatalmazást követően az elnökség a főtitkár/főképviselő közreműködésével megállapodást kötött az Amerikai Egyesült Államok kormányával a minősített információk biztonságáról.

(3)

A megállapodást jóvá kell hagyni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok kormánya közötti, a minősített információk biztonságáról szóló megállapodás az Európai Unió részéről jóváhagyásra kerül.

A megállapodás szövege e határozat mellékletét képezi.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megállapodásnak az Európai Uniót jogilag kötelező aláírására jogosult személyt.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Luxembourgban, 2007. április 23-án.

a Tanács részéről

az elnök

F.-W. STEINMEIER3.5.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 115/30


FORDÍTÁS

MEGÁLLAPODÁS

az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok kormánya között a minősített információk biztonságáról

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK KORMÁNYA, a továbbiakban: az USA kormánya,

valamint

AZ EURÓPAI UNIÓ, a továbbiakban: az EU, azaz a továbbiakban: a felek,

TEKINTETTEL ARRA, hogy az USA kormányának és az Európai Uniónak közös célja, hogy saját biztonságukat minden formában megerősítsék, valamint gondoskodjanak polgáraik magas szintű biztonságáról a biztonság térségében,

TEKINTETTEL ARRA, hogy az USA kormánya és az EU egyetértenek abban, hogy biztonsági vonatkozású, közös érdekű kérdéseket illetően konzultációkat és együttműködést kell kialakítaniuk egymás között,

TEKINTETTEL ARRA, hogy ebben az összefüggésben mindez szükségessé teszi a minősített információknak az USA kormánya és az EU közötti folyamatos cseréjét,

FELISMERVE, HOGY a teljes körű, hatékony konzultációhoz és együttműködéshez szükség lehet az USA kormánya és az EU minősített információihoz való hozzáférésre, valamint a minősített információknak az USA kormánya és az EU közötti cseréjére,

TUDATÁBAN ANNAK, hogy a minősített információkhoz való hozzáférés, valamint azok cseréje megfelelő biztonsági intézkedéseket tesz szükségessé,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

Hatály

(1)   E megállapodás a felek által egymásnak szolgáltatott vagy egymás között kicserélt minősített információkra vonatkozik.

(2)   A felek kölcsönösen védik a másik féltől kapott minősített információkat – különösen a jogosulatlan felfedéssel szemben – az itt megállapított feltételekkel, valamint a felek saját törvényeivel és szabályozásával összhangban.

2. cikk

Fogalommeghatározások

(1)   E megállapodás alkalmazásában „az EU”: az Európai Unió Tanácsa (a továbbiakban: a Tanács), a főtitkár/főképviselő és a Tanács Főtitkársága, valamint az Európai Közösségek Bizottsága (a továbbiakban: az Európai Bizottság).

(2)   E megállapodás alkalmazásában „minősített információk”: az e megállapodás által szabályozott azon információk és anyagok, i) amelyek jogosulatlan kiszolgáltatása különböző mértékben sértheti az USA kormánya vagy az EU, vagy annak egy vagy több tagállama érdekeit; ii) amelyek az EÁK vagy az EU biztonsági érdekeivel összhangban védelemre szorulnak a jogosulatlan kiszolgáltatással szemben; és iii) amelyeket az USA kormánya vagy az EU biztonsági minősítéssel látott el. Az információk formájukat tekintve lehetnek szóbeliek, vizuális, elektronikus vagy mágneses formátumúak, lehetnek okmányok, vagy esetleg anyagi jellegűek, beleértve a berendezéseket vagy technológiákat.

3. cikk

Biztonsági minősítések

(1)   A minősített információkat a következő jelzésekkel látják el:

a)

az USA kormánya esetében a minősített információk jelölése TOP SECRET, SECRET vagy CONFIDENTIAL;

b)

az EU esetében a minősített információk jelölése TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET, SECRET UE, CONFIDENTIEL UE vagy RESTREINT UE.

(2)   Az egymásnak megfelelő biztonsági minősítések az alábbiak:

az Európai Unióban

az Amerikai Egyesült Államokban

TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET

TOP SECRET

SECRET UE

SECRET

CONFIDENTIEL UE

CONFIDENTIAL

RESTREINT UE

(Nincs egyesült államokbeli megfelelője)

(3)   Az egyik fél által a másiknak szolgáltatott minősített információkat el kell látni a kiadó fél nevét feltüntető bélyegzővel, jellel vagy egyéb megjelöléssel. Az egyik fél által szolgáltatott minősített információkat a fogadó fél legalább a kiadó fél által biztosítottal megegyező szintű védelemben részesíti.

4. cikk

A minősített információk védelme

(1)   A minősített információk azonos szintű védelmének biztosítása érdekében mindkét fél olyan biztonsági rendszert, illetve biztonsági intézkedéseket működtet, amelyek a saját törvényeikben és szabályozásukban előírt biztonsági alapelveken és minimumszabályokon alapulnak. Kérésre mindkét fél ellátja a másik felet a minősített információk biztosításával kapcsolatos biztonsági előírásaira, eljárásaira és gyakorlatára vonatkozó információkkal, a biztonsági képzést is beleértve.

(2)   A fogadó fél legalább a kiadó fél által biztosítottal megegyező szintű védelemben részesíti a kiadó féltől kapott minősített információkat.

(3)   A fogadó fél a kiadó fél előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül semmilyen más célra nem használja fel a minősített információkat, illetve nem engedélyezi azok egyéb célra való felhasználását, mint amely célra azokat eredetileg szolgáltatták.

(4)   A fogadó fél a minősített információkat a kiadó fél előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül nem adhatja tovább, illetve nem fedheti fel.

(5)   A fogadó fél a minősített információk kiszolgáltatásakor minden, a kiadó fél által azok továbbadására vonatkozóan előírt korlátozást betart.

(6)   A fogadó fél gondoskodik arról, hogy az ezen megállapodás alapján szolgáltatott vagy kicserélt minősített információk forrásának jogai, valamint a szellemi tulajdonjogok – így például a szabadalmak, a szerzői jogok vagy az üzleti titkok – megfelelő védelemben részesüljenek.

(7)   Kizárólag rangja, kinevezése vagy biztonsági tanúsítványa alapján egyetlen személy sem jogosult a másik féltől kapott minősített információkhoz való hozzáférésre. A minősített információkhoz való hozzáférés csak azon személyek számára engedélyezhető, akiknek hivatalos feladatai szükségessé teszik ezen hozzáférést, és akik – szükség esetén – a felek előírt normáival összhangban megkapták a szükséges személyzeti biztonsági tanúsítványt.

(8)   A fogadó fél gondoskodik arról, hogy a minősített információkhoz hozzáféréssel rendelkező minden személy tájékoztatást kapjon az információk vonatkozó törvényeknek és szabályozásnak megfelelő védelmével kapcsolatos felelősségéről.

5. cikk

Személyzeti biztonsági tanúsítványok

(1)   A felek biztosítják, hogy minden olyan személyt, akinek hivatalos feladatai szükségessé teszik a hozzáférést, illetve akinek feladatai és hatáskörei lehetővé tehetik az e megállapodás alapján szolgáltatott vagy kicserélt, CONFIDENTIEL UE vagy CONFIDENTIAL, vagy annál magasabb minősítésű információhoz való hozzáférést, az ilyen információhoz való hozzáférés engedélyezését megelőzően megfelelő biztonsági ellenőrzésnek vetnek alá.

(2)   A valamely fél által egy személy számára a személyzeti biztonsági tanúsítvány megadására vonatkozóan hozott döntésnek összhangban kell lennie az adott fél biztonsági érdekeivel, és annak meghozatala során figyelembe kell venni minden olyan információt, amely támpontot nyújt az adott személy megkérdőjelezhetetlen lojalitására, szavahihetőségére és megbízhatóságára vonatkozóan.

(3)   Mindkét fél biztonsági tanúsítványainak megfelelő részletességgel elvégzett kivizsgáláson kell alapulniuk annak biztosítása érdekében, hogy a (2) bekezdésben említett kritériumok minden olyan személy tekintetében teljesüljenek, akik számára engedélyezik a minősített információkhoz való hozzáférést. Az EU esetében az érintett személy tagállama kormányának nemzetbiztonsági hatósága (NSA) rendelkezik hatáskörrel az állampolgárait érintő szükséges biztonsági vizsgálatok elvégzése tekintetében.

6. cikk

Az őrizet átruházása

A kiadó fél gondoskodik arról, hogy minden minősített információ megfelelő védelemben részesüljön mindaddig, amíg sor kerül az információ őrizetének a fogadó félre való átruházására. A fogadó fél biztosítja, hogy a másik fél valamennyi minősített információja megfelelő védelemben részesüljön, amint a számára kiadott információ az őrizete alá kerül.

7. cikk

A felek minősített információk őrzésére szolgáló létesítményeinek biztonsága

Az alkalmazandó törvényekkel és szabályozásokkal összhangban az egyes felek gondoskodnak a másik fél által részükre kiadott minősített információ őrzésére szolgáló létesítmények biztonságáról, valamint az információk ellenőrzése és védelme érdekében megtesznek minden szükséges intézkedést valamennyi ilyen létesítmény tekintetében.

8. cikk

A minősített információk szerződéses megbízottaknak való kiadása

(1)   A másik féltől kapott minősített információ az információt kiadó fél előzetes írásbeli beleegyezésével bocsátható a szerződéses megbízott vagy a jövőbeni szerződéses megbízott rendelkezésére. A másik féltől kapott bármely minősített információnak a szerződéses megbízott vagy a jövőbeni szerződéses megbízott részére történő kiadását vagy felfedését megelőzően a fogadó félnek biztosítania kell, hogy az adott vállalkozó vagy jövőben megbízandó vállalkozó és létesítményei alkalmasak az információ védelmére, valamint hogy megfelelő biztonsági tanúsítvánnyal rendelkeznek.

(2)   Ez a cikk az Európai Unió által munkaszerződés útján, vagy az Egyesül Államok által egyéni szolgáltatási szerződés útján foglalkoztatott személyzetre nem alkalmazandó.

9. cikk

Továbbítás

(1)   A felek a minősített információkat közösen elfogadott csatornákon keresztül továbbítják.

E megállapodás alkalmazásában:

a)

az EU-t illetően valamennyi írott formátumú minősített információt az Európai Unió Tanácsának vezető iktatási tisztviselője részére kell megküldeni. A (3) bekezdésre is figyelemmel, a Tanács vezető iktatási tisztviselője minden ilyen információt továbbít a tagállamoknak és az Európai Bizottságnak;

b)

az Egyesült Államok kormányát illetően valamennyi írott formátumú minősített információt – eltérő rendelkezés hiányában – az Amerikai Egyesült Államok Európai Unió mellett működő misszióján keresztül az alábbi címre kell megküldeni:

Mission of the United States of America to the European Union

Registry Officer

Rue Zinner 13

B-1000 Brussels

(2)   A legfeljebb CONFIDENTIAL/CONFIDENTIEL UE minősítési szintű minősített információk elektronikus továbbítása az USA kormánya és az EU, illetve az EU és az USA kormánya között kódolt formában történik, az információt kiadó fél biztonsági politikájában és szabályzatában meghatározott követelményekkel összhangban. A minősített információknak a felek belső hálózataiban történő továbbítása, tárolása ás feldolgozása során meg kell felelni az információt kiadó fél követelményeinek.

(3)   Kivételes esetben az egyik féltől származó olyan minősített információ, amely kizárólag e fél meghatározott illetékes tisztviselői, szervei vagy szolgálatai számára hozzáférhető, műveleti okokból címezhető és kizárólagosan hozzáférhetővé tehető a másik fél kifejezetten fogadóként megjelölt, meghatározott tisztviselői, szervei vagy szolgálatai számára, figyelemmel azok hatásköreire, valamint a szükséges ismeret elvének megfelelően. Az EU vonatkozásában az ilyen információkat a Tanács vezető iktatási tisztviselőjén, vagy – amennyiben az információ címzettje az Európai Bizottság – az Európai Bizottság Biztonsági Igazgatóságának vezető iktatási tisztviselőjén keresztül kell továbbítani.

10. cikk

Látogatás a felek létesítményeinél

Szükség esetén a felek megerősítik a személyes biztonsági tanúsítványokat azáltal, hogy a közösen elfogadott csatornák segítségével az egyik fél képviselői látogatást tesznek a másik fél létesítményénél.

11. cikk

Kölcsönös biztonsági látogatások

Az e megállapodásban meghatározott biztonsági követelmények megvalósítását a felek biztonsági személyzete kölcsönös látogatások során ellenőrizheti az e megállapodás értelmében hozott intézkedések, valamint a felek által egymásnak szolgáltatott vagy egymás között kicserélt minősített információk védelmét szolgáló, a 13. cikk szerint kialakítandó technikai biztonsági szabályok eredményességének értékelése érdekében. Ennek megfelelően az egyes felek biztonsági képviselői számára – előzetes konzultációt követően – lehetővé lehet tenni a másik félnél tett látogatást, és a másik fél által végzett végrehajtási eljárások megfigyelését és megvitatását. A vendéglátó félnek segítenie kell a hozzá látogató biztonsági képviselőket annak megállapításában, hogy a látogató féltől kapott minősített információk védelme megfelelő-e.

12. cikk

Felügyelet

(1)   Az USA kormánya részéről a külügyminiszter és a védelmi miniszter, valamint a Nemzeti Hírszerzés igazgatója felügyeli e megállapodás végrehajtását.

(2)   Az EU részéről a Tanács főtitkára, valamint a Bizottság biztonsági kérdésekért felelős tagja felügyeli e megállapodás végrehajtását.

13. cikk

Technikai biztonsági szabályok

(1)   E megállapodás végrehajtása érdekében a (2)–(4) bekezdésben megjelölt három hatóság technikai biztonsági szabályokat határoz meg, melyek megállapítják a felek között e megállapodás értelmében egymásnak szolgáltatott vagy egymás között kicserélt minősített információk kölcsönös biztonsági védelmére vonatkozó előírásokat.

(2)   Az Egyesült Államok Külügyminisztériuma felel – az USA kormánya nevében és annak felügyelete alatt eljárva – az (1) bekezdésben említett, e megállapodás értelmében az USA kormánya részére szolgáltatott és azzal kicserélt minősített információk védelmét és biztosítását szolgáló technikai biztonsági szabályok kialakításáért.

(3)   A Tanács Főtitkárságának Biztonsági Hivatala – a Tanács főtitkárának nevében és irányítása alatt, a Tanács nevében és annak felügyelete alatt eljárva – az (1) bekezdésben említett, e megállapodás értelmében a Tanács vagy a Tanács Főtitkársága részére szolgáltatott és azzal kicserélt minősített információk védelmét és biztosítását szolgáló technikai biztonsági szabályok kialakításáért.

(4)   Az Európai Bizottság Biztonsági Igazgatósága felel – a Bizottság biztonsági kérdésekért felelős tagjának felügyelete alatt eljárva – az (1) bekezdésben említett, e megállapodás értelmében a Bizottság részére szolgáltatott és azzal kicserélt minősített információk védelmét szolgáló technikai biztonsági szabályok kialakításáért.

(5)   Az EU részéről a szabályokat a Tanács Biztonsági Bizottsága hagyja jóvá.

14. cikk

Visszaminősítés és a minősítés megszüntetése

(1)   A felek megállapodnak abban, hogy a minősített információkat visszaminősítik, mihelyst megszűnik a magasabb védelmi szint iránti igény, vagy megszüntetik a minősítést, mihelyst megszűnik az információ jogosulatlan felfedése elleni védelem igénye.

(2)   Az információt kiadó fél korlátlan mérlegelési jogkörrel rendelkezik saját minősített információinak visszaminősítése vagy minősítésük megszüntetése tekintetében. A fogadó fél a kiadó fél előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül nem minősíti vissza a másik féltől kapott információ biztonsági minősítését, illetve minősítését nem szünteti meg, függetlenül attól, hogy a dokumentumon szerepel-e bármilyen utasítás a minősítés megszüntetésére vonatkozóan.

15. cikk

Az információ elvesztése vagy veszélyeztetése

Az információt kiadó felet haladéktalanul tájékoztatni kell az általa kiadott minősített információ bizonyított vagy feltehető elvesztésének vagy veszélyeztetésének felfedezésekor, és a fogadó félnek vizsgálatot kell indítania a körülmények felderítése érdekében. A vizsgálat eredményét és a hasonló esetek újbóli előfordulásának megelőzése céljából hozott intézkedésekre vonatkozó információkat továbbítani kell a kiadó fél számára. A 13. cikkben említett hatóságok e célra eljárásokat alakíthatnak ki.

16. cikk

A jogviták rendezése

Az e megállapodás alapján vagy annak kapcsán felmerülő nézeteltéréseiket a felek kizárólag egyeztetés útján rendezik egymás között.

17. cikk

Költségek

Az egyes felek maguk viselik az e megállapodás végrehajtása során felmerült saját költségeket.

18. cikk

A védelemre való képesség

A minősített információ felek közötti rendelkezésre bocsátását vagy cseréjét megelőzően a 12. cikkben említett felelős biztonsági hatóságoknak egyet kell érteniük abban, hogy a fogadó fél alkalmas az e megállapodás hatálya alá eső információnak – a 13. cikk alapján kialakítandó technikai biztonsági szabályoknak megfelelő – védelmére és biztosítására.

19. cikk

Egyéb megállapodások

E megállapodás egyetlen rendelkezése sem módosítja a felek közötti meglévő megállapodásokat vagy szabályokat, továbbá az USA kormánya és az Európai Unió tagállamai közötti megállapodásokat. Ez a megállapodás nem zárja ki, hogy a felek az e megállapodás hatálya alá eső információ szolgáltatására vagy cseréjére vonatkozóan egyéb megállapodásokat kössenek, feltéve hogy azok nem összeegyeztethetetlenek az e megállapodásban foglalt kötelezettségekkel.

20. cikk

Hatálybalépés, módosítás és felmondás

(1)   Ez a megállapodás a felek részéről történő utolsó aláírás napján lép hatályba.

(2)   Minden egyes fél értesíti a másik felet törvényeinek és szabályozásainak minden olyan változásáról, amely hatással lehet az e megállapodásban említett minősített információk védelmére. A felek ilyen esetben konzultálnak egymással a megállapodás (3) bekezdéssel összhangban történő, szükség szerinti módosításáról.

(3)   E megállapodás módosítására a felek közötti írásbeli megállapodás útján kerül sor.

(4)   Bármelyik fél felmondhatja e megállapodást azáltal, hogy a megállapodás felmondásának szándékáról kilencven nappal korábban írásban értesíti a másik felet. A megállapodás felmondásának ellenére, az e megállapodás alapján rendelkezésre bocsátott valamennyi minősített információ tekintetében továbbra is biztosítani kell az e megállapodás rendelkezéseinek megfelelő védelmet. A felek haladéktalanul konzultálnak az ilyen minősített információk további kezeléséről.

FENTIEK HITELÉÜL a megfelelő hatóság által kellően felhatalmazott alulírottak aláírták ezt a megállapodást.

Kelt Washingtonban a 2007. év április havának harmincadik napján, két angol nyelvű példányban.

az Európai Unió részéről

Image

az Amerikai Egyesült Államok kormánya részéről

Image