17.3.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 78/28


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. március 16.)

a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 30. cikke (1) bekezdése hatályának egyes dániai futár- és csomagszállító szolgáltatásokra való kiterjesztéséről

(az értesítés a C(2007) 840. számú dokumentummal történt)

(Csak a dán nyelvű szöveg hiteles)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2007/169/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 30. cikke (4) és (6) bekezdésére,

tekintettel a Dán Királyság által 2006. november 20-án e-mailben benyújtott kérelemre, valamint a Bizottság személyzete által 2006. december 8-án e-mailben kért, és a Dán Királyság által 2006. december 22-én e-mailben benyújtott kiegészítő információkra,

tekintettel a független nemzeti hatóság, a Konkurrencestyrelsen (dán versenyhatóság) következtetéseire, miszerint a 2004/17/EK irányelv 30. cikke (1) bekezdésének alkalmazhatóságára vonatkozó feltételek teljesülnek,

mivel:

(1)

A 2004/17/EK irányelv 30. cikke előírja, hogy az irányelvben említett bármely tevékenység folytatására irányuló szerződések nem tartozhatnak ezen irányelv hatálya alá, ha abban a tagállamban, ahol a szerződést teljesítik, a tevékenység közvetlen módon ki van téve a versenynek olyan piacokon, amelyekre a belépés nem korlátozott. A versenynek való közvetlen kitettséget objektív szempontok alapján kell értékelni, figyelembe véve az érintett ágazat egyedi jellemzőit. A piaci belépés akkor minősül szabadnak, ha a tagállam végrehajtotta és alkalmazta az adott ágazatot vagy annak egy részét megnyitó, megfelelő közösségi jogszabályokat.

(2)

E jogszabályokat a 2004/17/EK irányelv XI. melléklete tartalmazza, amely irányelv a postai szolgáltatások tekintetében a közösségi postai szolgáltatások belső piacának fejlesztésére és a szolgáltatás minőségének javítására vonatkozó közös szabályokról szóló, 1997. december 15-i 97/67/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (2) hivatkozik.

(3)

A 2004/17/EK irányelv 62. cikkének (2) bekezdése értelmében az említett irányelv szolgáltatásnyújtásra irányuló tervpályázatokra irányadó szabályokról szóló III. címe nem vonatkozik az érintett tagállamban olyan tevékenység végzésére szervezett tervpályázatokra, amelynél bizottsági határozat állapította meg a 30. cikk (1) bekezdésének alkalmazhatóságát, vagy amelynek vonatkozásában az említett bekezdés ugyanazon cikk (4) bekezdésének második vagy harmadik albekezdése, illetve (5) bekezdésének negyedik albekezdése értelmében alkalmazhatónak minősül.

(4)

A Dán Királyság által benyújtott kérelem egyes dániai futár- és csomagszállító szolgáltatásokra vonatkozik. Pontosabban az érintett szolgáltatásokat a következőképpen lehet jellemezni: belföldi és nemzetközi vállalatközi (B2B) csomagszállító szolgáltatások; belföldi és nemzetközi könnyű/raklapos árukkal kapcsolatos szolgáltatások; valamint belföldi és nemzetközi futár- és gyorspostai szolgáltatások. A korábbi bizottsági határozatokkal összhangban (3) különbséget kell tenni a fent említett szolgáltatások között, ezért úgy tekintendő, hogy minden egyes szolgáltatás külön piacot teremt. A dán kérelem tehát hat különálló piacot érint. A 2004/17/EK irányelv 6. cikkének értelmében a logisztikai szolgáltatásokra – mint például a futár- és gyorspostai szolgáltatások – az irányelv csak annyiban vonatkozik, hogy az ilyen szolgáltatásokat olyan ajánlatkérők nyújtják, amelyek a 6. cikk (2) bekezdésének b) pontja szerinti postai szolgáltatásokat is nyújtanak.

(5)

A Post Danmark – amelynek nevében a kérelmet benyújtották – a 2004/17/EK irányelv alkalmazásában ajánlatkérőnek tekintendő, mivel a 2004/17/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti közvállalkozás, amely számos, az irányelv 6. cikkében említett tevékenységet folytat. A meglévő információk alapján a Post Danmark lenne az ezen határozat által érintett piacokon működő egyetlen ajánlatkérő, mivel a többi piaci szereplő olyan magántársaság, amely nem különleges vagy kizárólagos jogok alapján működik.

(6)

Ezek – és az e határozatban szereplő többi – értékelés kizárólag a 2004/71/EK irányelv alkalmazásában, és a versenyszabályok alkalmazásának sérelme nélkül készült.

(7)

Dánia végrehajtotta és alkalmazta a 97/67/EK irányelvet. Ebből következően – és a 30. cikk (3) bekezdésének első albekezdésével összhangban – a piacra való belépés nem tekinthető korlátozottnak.

(8)

A versenynek való közvetlen kitettséget több mutató alapján kell értékelni, amelyek közül önmagában egyik sem döntő jellegű.

(9)

Az egyik paraméter, amit figyelembe kell venni, az az adott piac fő szereplőinek piaci részesedése, a másik pedig az összefonódás mértéke. Akár a forgalom, akár a szállítások számának tekintetében vizsgáljuk, a Post Danmark piaci részesedése minden érintett piacon eltérő; a benyújtott információk alapján kevesebb mint 1 % (4) és 35–40 % (5) között alakul, amelyek elfogadható értékek, figyelembe véve ezen piacok összefonódási szintjét. A Post Danmark az említett piacok közül csak kettőn a legnagyobb egyedülálló szereplő: a belföldi csomagszállítási szolgáltatások, valamint a belföldi futár- és gyorspostai szolgáltatások piacán (6). Mindkét említett piacon a két legnagyobb versenytárs kombinált piaci részesedése megközelíti vagy túlszárnyalja a Post Danmark részesedését (7). Azokon a piacokon, amelyeken a Post Danmark nem rendelkezik a legnagyobb piaci részesedéssel, a két legnagyobb versenytárs összesített piaci részesedése többszöröse (8) a Post Danmark piaci részesedésének. Ezeket a tényezőket tehát a versenynek való közvetlen kitettség mutatójaként kell értékelni.

(10)

A fent említett mutatókra tekintettel, a 2004/17/EK irányelv 30. cikkének (1) bekezdésében meghatározott, a versenynek való közvetlen kitettségre vonatkozó feltételt a (4) preambulumbekezdésben megállapított csomagszállítási és futárszolgáltatások (9) tekintetében teljesítettnek kell tekinteni Dániában. A fenti (7) preambulumbekezdésben említettek szerint a piacra való korlátlan belépés másik feltétele teljesítettnek tekinthető. Következésképpen a 2004/17/EK irányelv nem alkalmazható abban az esetben, ha az ajánlatkérők a szerződést az ezen kérelem által érintett, Dániában megvalósítandó csomagszállítási és futárszolgáltatások lehetővé tétele céljából ítélik oda, illetve ha az ajánlatkérők ugyanilyen tevékenység ugyanitt történő elvégzésére tervpályázatot hirdetnek.

(11)

E határozat alapját a Dán Királyság által benyújtott információk alapján a 2006 novemberében és decemberében fennálló jogi és ténybeli helyzet képezi. E határozat felülvizsgálható, amennyiben a jogi vagy ténybeli helyzetben beálló jelentős változások miatt a 2004/17/EK irányelv 30. cikke (1) bekezdésének alkalmazhatóságára vonatkozó feltételek nem teljesülnek.

(12)

Az e határozatban említett intézkedések összhangban vannak a közbeszerzési tanácsadó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2004/17/EK irányelv nem alkalmazható az ajánlatkérő felek által odaítélt, és Dániában megvalósítandó következő csomagszállítási és futárszolgáltatásokat lehetővé tevő szerződésekre:

a)

belföldi vállalatközi (B2B) csomagszállítási szolgáltatások;

b)

nemzetközi vállalatközi (B2B) csomagszállítási szolgáltatások;

c)

belföldi könnyű/raklapos árukkal kapcsolatos szolgáltatások;

d)

nemzetközi könnyű/raklapos árukkal kapcsolatos szolgáltatások;

e)

belföldi futár- és gyorspostai szolgáltatások; valamint

f)

nemzetközi futár- és gyorspostai szolgáltatások.

2. cikk

E határozat alapját a Dán Királyság által benyújtott információk alapján a 2006 novemberében és decemberében fennálló jogi és ténybeli helyzet képezi. E határozat felülvizsgálható, amennyiben a jogi vagy ténybeli helyzetben beálló jelentős változások miatt a 2004/17/EK irányelv 30. cikke (1) bekezdésének alkalmazhatóságára vonatkozó feltételek nem teljesülnek.

3. cikk

Ennek a határozatnak a Dán Királyság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2007. március 16-án.

a Bizottság részéről

Charlie McCREEVY

a Bizottság tagja


(1)  HL L 134., 2004.4.30., 1. o. A legutóbb 2006/97/EK tanácsi irányelvvel (HL L 363., 2006.12.20., 107. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 15., 1998.1.21., 14. o. A legutóbb az 1882/2003/EK rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.

(3)  A 4064/89/EGK tanácsi határozat 19. és azt követő pontjai szerint a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánított összefonódásról szóló, 1991. december 2-i bizottsági határozat (IV/M.102. számú ügy – TNT/CANADA POST, DBP POSTDIENST, LA POSTE, PTT POST & SWEDEN POST); a 4064/89/EGK tanácsi határozat 10. és azt követő pontjai szerint a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánított összefonódásról szóló, 1996. november 8-i bizottsági határozat (IV/M.843. számú ügy – PTT Post/TNT/GD Express Worldwide); a 4064/89/EGK tanácsi határozat 8. és azt követő pontjai szerint a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánított összefonódásról szóló, 1999. július 1-jei bizottsági határozat (IV/M.1513. számú ügy – DEUTSCHE POST/DANZAS/NEDLLOYD); a 4064/89/EGK tanácsi határozat 26. és azt követő pontjai szerint a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánított összefonódásról szóló, 2001. mácius 20-i bizottsági határozat (COMP/35.141. számú ügy – Deutsche Post AG); a 4064/89/EGK tanácsi határozat 10. és azt követő pontjai szerint a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánított összefonódásról szóló, 2002. október 21-i bizottsági határozat (IV/M.2908. számú ügy – DEUTSCHE POST/DHL (II)).

(4)  A nemzetközi futár- és gyorspostai szolgáltatások piacán 2005-ben.

(5)  A belföldi vállalatközi (Dániából és Dániába történő) csomagszállítási szolgáltatások piacán 2005-ben.

(6)  A Post Danmark forgalomban kifejezett piaci részesedése 16–19 % volt a belföldi futár- és gyorspostai szolgáltatások, illetve 35–40 % volt a belföldi vállalatközi csomagszállítási szolgáltatások tekintetében.

(7)  2005-ben a két legnagyobb versenytárs forgalomban kifejezett összesített piaci részesedése a belföldi vállalatközi csomagszállítási piacon 36–44 %, míg a belföldi futár- és gyorspostai szolgáltatások piacán 23–29 % volt.

(8)  Például a belföldi könnyű/raklapos árukkal kapcsolatos szolgáltatások piacán a Post Danmark forgalomban kifejezett piaci részesedése 3–5 %, miközben két legnagyobb versenytársa forgalomban kifejezett összesített piaci részesedése eléri a 69–83 %-ot. A különbség még szembetűnőbb a nemzetközi futár- és gyorspostai szolgáltatások piacán, ahol a Post Danmark forgalomban kifejezett részesedése 2005-ben legfeljebb 1 % volt, miközben a két legnagyobb piaci szereplő összesített részesedése elérte a 65–80 %-ot.

(9)  Az érintett szolgáltatásokat a következőképpen jellemzik: belföldi és nemzetközi vállalatközi (B2B) csomagszállító szolgáltatások; belföldi és nemzetközi könnyű/raklapos árukkal kapcsolatos szolgáltatások; valamint belföldi és nemzetközi futár- és gyorspostai szolgáltatások.