16.2.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 46/51


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. február 15.)

a 2002/300/EK határozatnak a Bonamia ostreae vonatkozásában mentes övezetek jegyzékéből kizárt területek tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2007) 419. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2007/104/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tenyésztett víziállatok és az akvakultúra-termékek forgalomba hozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 1991. január 28-i 91/67/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 5. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Bonamia ostreae és/vagy Marteilia refringens vonatkozásában mentes övezetek jegyzékének megállapításáról szóló, 2002. április 18-i 2002/300/EK bizottsági határozat (2) meghatározza azokat a területeket a Közösségben, amelyek a Bonamia ostreae és/vagy Marteilia refringens puhatestű-betegségektől mentesnek tekinthetők.

(2)

Az Egyesült Királyság 2006 júliusában érkezett levelében tájékoztatta a Bizottságot, hogy a Bonamia ostreae jelenlétét mutatták ki Loch Sunartban. E területet korábban Bonamia ostreae-tól mentes területnek találták, ezentúl azonban nem lehet e betegségtől mentesnek tekinteni.

(3)

Írország 2006 novemberében érkezett levelében tájékoztatta a Bizottságot, hogy a Bonamia ostreae jelenlétét mutatták ki Lough Swillyben. E területet korábban Bonamia ostreae-tól mentes területnek találták, ezentúl azonban nem lehet e betegségtől mentesnek tekinteni.

(4)

A 2002/300/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2002/300/EK határozat melléklete helyébe e határozat mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. február 15-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 46., 1991.2.19., 1. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 103., 2002.4.19., 24. o. A legutóbb a 2006/559/EK határozattal (HL L 219., 2006.8.10., 28. o.) módosított határozat.


MELLÉKLET

„MELLÉKLET

A BONAMIA OSTREAE ÉS MARTEILIA REFRINGENS PUHATESTŰ-BETEGSÉGEK KÖZÜL EGY VAGY TÖBB TEKINTETÉBEN MENTES ÖVEZETEK

1.A.   A B. ostreae tekintetében mentes írországi övezetek

Írország egész partvonala, kivéve az alábbi nyolc területet:

Cork Harbour

Galway Bay

Ballinakill Harbour

Clew Bay

Achill Sound

Loughmore, Blacksod Bay

Lough Foyle

Lough Swilly

1.B.   Az M. refringens tekintetében mentes írországi övezetek

Írország egész partvonala

2.A.   A B. ostreae tekintetében mentes övezetek az Egyesült Királyságban, a Csatorna-szigeteken és a Man-szigeten

Nagy-Britannia egész partvonala, kivéve az alábbi öt területet:

Cornwall déli partja Lizardtól a Start-fokig

a Solent torkolata körüli terület Portland Billtől Selsey Billig

Essex part menti területe Shoeburynesstől a Landguard-fokig

Délnyugat-Wales part menti területe a Wooltack-foktól St. Govan’s Headig, beleértve Milford Havent, illetve a keleti és nyugati Cleddau folyó árapállyal érintett vizeit

a Loch Sunart vizeit tartalmazó terület, a Maclean’s Nose és Auliston Point közötti terület legészakibb pontjától dél-délkeletre meghúzott vonaltól keletre

Észak-Írország egész partvonala, kivéve az alábbi területet:

Lough Foyle

Guernsey és Herm egész partvonala

Jersey állam övezete: az övezet a Jersey-szigeten mért legmagasabb vízállás átlagos szintje, illetve a Jersey-szigeten mért legalacsonyabb vízállás átlagos szintjétől három tengeri mérföldre meghúzott képzeletbeli vonal között elterülő, csak dagálykor elárasztott és közvetlen parti terület. Az övezet a Normann-Breton-öbölben, a La Manche-csatorna déli oldalán helyezkedik el

A Man-sziget egész partvonala

2.B.   Az M. refringens tekintetében mentes övezetek az Egyesült Királyságban, a Csatorna-szigeteken és a Man-szigeten

Nagy-Britannia egész partvonala

Észak-Írország egész partvonala

Guernsey és Herm egész partvonala

Jersey állam övezete: az övezet a Jersey-szigeten mért legmagasabb vízállás átlagos szintje, illetve a Jersey-szigeten mért legalacsonyabb vízállás átlagos szintjétől három tengeri mérföldre meghúzott képzeletbeli vonal között elterülő, csak dagálykor elárasztott és közvetlen parti terület. Az övezet a Normann-Breton-öbölben, a La Manche-csatorna déli oldalán helyezkedik el

A Man-sziget egész partvonala

B.   A B. ostreae és az M. refringens tekintetében mentes dániai övezetek

Limfjorden a nyugati Thyborøntól a keleti Halsig.”