6.2.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 32/181


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

2006. december 20.

az Európai Pénzügyi Beszámolási Tanácsadó Csoport (EFRAG) véleményeinek objektivitását és semlegességét a Bizottság számára véleményező Standard Tanács Felülvizsgálati Csoport felállításáról szóló, 2006. július 14. 2006/505/EK bizottsági határozatban létrehozott Standard Tanács Felülvizsgálati Csoport tagjainak kijelöléséről

(2007/73/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Pénzügyi Beszámolási Tanácsadó Csoport (EFRAG) véleményeinek objektivitását és semlegességét a Bizottság számára véleményező Standard Tanács Felülvizsgálati Csoport felállításáról szóló, 2006. július 14-i 2006/505/EK bizottsági határozatra (1) és különösen annak 3. cikkére,

mivel:

A 2006/505/EK bizottsági határozat 3. cikke értelmében a Bizottság a Standard Tanács Felülvizsgálati Csoport hét tagját azon független szakértők közül jelöli ki, akiknek számviteli téren, különösen a pénzügyi beszámolás témakörében szerzett tapasztalatait és hozzáértését közösségi szinten széles körben elismerik,

A KÖVETKEZOKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Bizottság kijelöli a Standard Tanács Felülvizsgálati Csoport 7 tagját, akiknek nevét a melléklet ismerteti.

2. cikk

E határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 20-én.

a Bizottság részéről

Charlie McCREEVY

a Bizottság tagja


(1)  HL L 199., 2006.7.21., 33. o.


MELLÉKLET

A TAGOK LISTÁJA

Josef JÍLEK

Elisabeth KNORR

Carlos Soria SENDRA

Hervé STOLOWY

Enrico LAGHI

Jan KLAASEN

Geoffrey MITCHELL