28.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 379/105


A BIZOTTSÁG 2008/2006/EK RENDELETE

(2006. december 22.)

a Horvátországból, Bosznia és Hercegovinából, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságból, Szerbiából, Montenegróból, valamint Koszovóból származó „baby beef”-termékekre vonatkozóan 2007. évre megállapított vámkontingensek alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1254/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 32. cikke (1) bekezdésének első albekezdésére,

mivel:

(1)

Az Európai Unió stabilizációs és társulási folyamatában részt vevő vagy ahhoz kapcsolódó országokra és területekre kivételes kereskedelmi intézkedések bevezetéséről, a 2820/98/EK rendeletet módosításáról, illetve az 1763/1999/EK és a 6/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2000. szeptember 18-i 2007/2000/EK tanácsi rendelet (2) 4. cikkének (2) bekezdése a „baby beef” vonatkozásában 11 475 tonnás, Bosznia és Hercegovina, valamint Szerbia, Montenegró és Koszovó között felosztott éves kedvezményes vámkontingenst ír elő.

(2)

A 2005/40/EK, Euratom tanácsi és bizottsági határozattal (3) jóváhagyott, egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Horvát Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás, valamint a 2004/239/EK, Euratom tanácsi és bizottsági határozattal (4) jóváhagyott, az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás 9 400 tonna, illetve 1 650 tonna éves kedvezményes vámkontingenst állapított meg a „baby beef” vonatkozásában.

(3)

Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Horvát Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az Európai Közösség és a Horvát Köztársaság közötti ideiglenes megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról szóló, 2001. november 19-i 2248/2001/EK tanácsi rendelet (5) 2. cikke, és az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság között létrejött stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az Európai Közösség és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság között létrejött ideiglenes megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról szóló, 2002. január 21-i 153/2002/EK tanácsi rendelet (6) 2. cikke meghatározza, hogy a „baby beef”-re vonatkozó engedmények végrehajtásának részletes szabályait meg kell állapítani.

(4)

Ellenőrzési célokra a 2007/2000/EK rendelet a Bosznia és Hercegovinának, Szerbiának, Montenegrónak, valamint Koszovónak előírt „baby beef”-vámkontingensek szerinti behozatalt egy olyan eredetiségigazolás bemutatásától teszi függővé, amely tanúsítja, hogy az áruk a kibocsátó országból származnak, és hogy pontosan megfelelnek a kérdéses rendelet II. mellékletében szereplő meghatározásnak. A harmonizáció érdekében a Horvátországból és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságból származó „baby beef” vámkontingensei szerinti behozatalt szintén egy olyan eredetiségigazolás bemutatásától kell függővé tenni, amely tanúsítja, hogy az áruk a kibocsátó országból származnak, és hogy pontosan megfelelnek a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársasággal illetve a Horvátországgal kötött stabilizációs és társulási megállapodás III. mellékletében szereplő meghatározásnak. Az eredetiségigazolásokra mintát kell létrehozni, használatukra pedig részletes szabályokat kell megállapítani.

(5)

Koszovó, az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa 1999. június 10-i 1244. határozatának meghatározása szerint az Egyesült Nemzetek Koszovói Missziójának (UNMIK) nemzetközi polgári közigazgatása alatt áll, és Montenegróhoz hasonlóan külön vámszolgálatot hozott létre. Ezért Montenegró vagy Koszovó vámterületéről származó termékekhez külön eredetiségigazolást kell használni.

(6)

Az érintett kontingenseket behozatali engedélyek használatával kell kezelni. E célból a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról szóló, 2000. június 9-i 1291/2000/EK bizottsági rendeletet (7) és a marha- és borjúhúságazatbeli behozatali és kiviteli engedélyekre vonatkozó alkalmazási szabályokról, valamint a 2377/80/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1445/95/EK bizottsági rendeletet (8) kell alkalmazni, e rendeletre figyelemmel.

(7)

Az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendeletet (9) kell alkalmazni az importengedélyekre a 2007. január 1-jén kezdődő behozatali vámkontingens-időszakokban. Az 1301/2006/EK rendelet különösen az importengedély-kérelmekre, a kérelmezők jogállására és az engedélyek kiállítására vonatkozó részletes rendelkezéseket határozza meg. A rendelet szerint az engedélyek érvényességi időszakának lejárta a behozatali vámkontingens-időszak utolsó napja. Az 1301/2006/EK rendelet rendelkezéseit az e rendelet alapján kiállított importengedélyekre is alkalmazni kell, az e rendeletben megállapított további feltételek vagy eltérések sérelme nélkül. Adott esetben e rendelet rendelkezéseit az 1301/2006/EK rendelethez kell igazítani.

(8)

Az érintett termékek behozatala megfelelő kezelésének biztosítása érdekében behozatali engedélyeket kell kiadni különösen az eredetiségigazolásban szereplő bejegyzések ellenőrzésétől függően.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Marha- és Borjúhúspiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A 2007. január 1-tőldecember 31-ig tartó időszakra a következő vámkontingensek nyílnak meg:

a)

9 400 tonna Horvátországból származó „baby beef”, hasított súlyban kifejezve;

b)

1 500 tonna Bosznia és Hercegovinából származó „baby beef”, hasított súlyban kifejezve;

c)

1 650 tonna Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságból származó „baby beef”, hasított súlyban kifejezve;

d)

9 975 tonna Szerbiából, Montenegróból, valamint Koszovóból származó „baby beef”, hasított súlyban kifejezve.

Az első albekezdésben említett kontingenshez a 09.4503, 09.4504, 09.4505 és 09.4506 sorszám tartozik.

E kontingensek kiosztása céljából 100 kilogramm élősúly 50 kilogramm hasított súllyal egyenértékű.

(2)   Az (1) bekezdésben említett vámkontingenseken belül az alkalmazandó vámtétel az érték szerinti vámtétel 20 %-a és a Közös Vámtarifában meghatározott egyedi vámtétel 20 %-a.

(3)   Az (1) bekezdésben említett vámkontingensek keretében történő behozatal a 2007/2000/EK rendelet II. mellékletében, a Horvátországgal kötött stabilizációs és társulási megállapodás III. mellékletében, valamint a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársasággal kötött stabilizációs és társulási megállapodás III. mellékletében említett következő KN-kódok alá sorolt egyes élő állatok és húsok számára kerül fenntartásra:

ex 0102 90 51, ex 0102 90 59, ex 0102 90 71 és ex 0102 90 79,

ex 0201 10 00 és ex 0201 20 20,

ex 0201 20 30,

ex 0201 20 50.

2. cikk

E rendelet eltérő rendelkezése hiányában az 1. cikkben említett kontingensek alapján történő behozatalra az 1445/95/EK rendelet, az 1291/2000/EK rendelet, valamint az 1301/2006/EK rendelet I. és III. fejezete vonatkozik.

3. cikk

(1)   Az engedélykérelemből és az engedély 8. rovatából ki kell tűnnie a származási országnak vagy származási vámterületnek, és az „igen” rovatot kereszttel kell jelölni. Az engedélyek egyben a megjelölt országból vagy vámterületről való behozatali kötelezettséget keletkeztetnek.

Az engedélykérelem és az engedély 20. rovatában az I. mellékletben felsorolt bejegyzések egyikét kell feltüntetni.

(2)   A 4. cikkel összhangban kidolgozott eredetiségigazolás eredeti példányát, valamint annak egy másolatát be kell mutatni az illetékes hatóságnak, az eredetiségigazolással kapcsolatos első behozatali engedély iránti kérelemmel együtt.

Az eredetiségigazolásokat fel lehet használni az igazoláson feltüntetett mennyiséget meg nem haladó mennyiségekre szóló több behozatali engedély kiadásához. Ha egy igazolás tekintetében több engedély kiadására kerül sor, az illetékes hatóság az eredetiségigazolást hátirattal látja el, amely feltünteti a kiosztott mennyiséget.

(3)   Az illetékes hatóságok csak azt követően adhatnak ki behozatali engedélyeket, hogy meggyőződtek arról, hogy az eredetigazolásban feltüntetett valamennyi információ megfelel a Bizottságtól az érintett behozatalra vonatkozóan hetente kapott információnak. Az engedélyeket ezt követően haladéktalanul ki kell adni.

4. cikk

(1)   Az 1. cikkben említett vámkontingens keretében a behozatali engedély iránti minden egyes kérelemhez mellékelni kell a II. mellékletben felsorolt exportáló ország vagy vámterület hatóságai által kiadott eredetiségigazolást, amely igazolja, hogy az áruk az országból vagy vámterületről származnak és hogy adott esetben megfelelnek a 2007/2000/EK rendelet II. mellékletében vagy a Horvátországgal kötött stabilizációs és társulási megállapodás III. mellékletében illetve a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársasággal kötött stabilizációs és társulási megállapodás III. mellékletében megadott meghatározásoknak.

(2)   Az eredetiségigazolásokat egy eredeti példányban és két másolatban kell kiállítani, és a Közösség hivatalos nyelveinek egyikén kell kinyomtatni és kitölteni a III–VIII. mellékletben az érintett exportáló országokra és vámterületre vonatkozó mintának megfelelően. Az igazolásokat az exportáló ország vagy vámterület hivatalos nyelvén vagy hivatalos nyelveinek egyikén is ki lehet nyomtatni és kitölteni.

Azon tagállam illetékes hatóságai, amelyben a behozatali engedély iránti kérelmet benyújtották, előírhatják fordítás biztosítását az igazoláshoz.

(3)   Az eredetiségigazolás eredeti példányát és másolatait gépírással vagy kézírással lehet kiállítani. Ez utóbbi esetben a kitöltéshez fekete tintát és nyomtatott betűket kell használni.

Az igazolás formanyomtatványok mérete 210 × 297 mm. A papír súlyának legalább 40 g/m2-nek kell lennie. Az eredeti példány fehér színű, az első másolati példány rózsaszín, a második másolati példány pedig sárga.

(4)   Minden igazolást saját egyedi sorszámmal kell ellátni, amelyet a kibocsátó ország vagy vámterület megnevezése követ.

A másolatokon ugyanazon sorozatszámnak és megnevezésnek kell szerepelnie.

(5)   Az igazolások csak akkor érvényesek, ha azokat a II. mellékletben felsorolt kiállító hatóság szabályosan záradékolta.

(6)   Az igazolások akkor minősülnek szabályosan záradékoltnak, ha azokon feltüntették a kiadás dátumát és helyét, és ha szerepel rajtuk a kiállító hatóság bélyegzője és az aláírásra jogosult személy vagy személyek aláírása.

5. cikk

(1)   A II. mellékletben felsorolt kibocsátó hatóságok:

a)

az érintett exportáló ország vagy vámterület által ilyen hatóságként elismertek;

b)

elvégzik az igazolásokon szereplő bejegyzések ellenőrzését;

c)

legalább hetente egyszer továbbítják a Bizottságnak mindazon információkat, amelyek lehetővé teszik az eredetigazolásokon szereplő bejegyzések ellenőrzését, különös tekintettel az igazolás sorszámára, az exportőrre, a címzettre, a rendeltetési országra, a termékre (élő állatok/hús), a nettó súlyra és az aláírás dátumára.

(2)   A II. mellékletben szereplő listát a Bizottság felülvizsgálja, ha az (1) bekezdés a) pontjában említett követelmény többé nem teljesül, ha egy kiállító hatóság nem teljesít egy vagy több rá háruló kötelezettséget, vagy ha egy új kiállító hatóság kijelölésére kerül sor.

6. cikk

Az eredetiségigazolások és behozatali engedélyek kiadásuk dátumától számított három hónapig érvényesek.

7. cikk

Az érintett exportáló ország vagy vámterület a Bizottságnak eljuttatja a kiállító hatóságaik által használt bélyegzők lenyomatának mintáját, valamint az eredetiségigazolások aláírására jogosult személyek nevét és aláírását. A Bizottság ezt az információt eljuttatja a tagállamok illetékes hatóságaihoz.

8. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2007. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 22–én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 21. o. A legutóbb az 1913/2005/EK rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 240., 2000.9.23., 1. o. A legutóbb az 1946/2005/EK rendelettel (HL L 312., 2005.11.29., 1. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 26., 2005.1.28., 1. o.

(4)  HL L 84., 2004.3.20., 1. o.

(5)  HL L 304., 2001.11.21., 1. o. A legutóbb a 2/2003/EK rendelettel (HL L 1., 2003.1.4., 26. o.) módosított rendelet.

(6)  HL L 25., 2002.1.29., 16. o. A legutóbb a 3/2003/EK rendelettel (HL L 1., 2003.1.4., 30. o.) módosított rendelet.

(7)  HL L 152., 2000.6.24., 1. o. A legutóbb a 410/2006/EK rendelettel (HL L 71., 2006.3.10., 7. o.) módosított rendelet.

(8)  HL L 143., 1995.6.27., 35. o. A legutóbb az 1713/2006/EK rendelettel (HL L 321., 2006.11.21., 11. o.) módosított rendelet.

(9)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o.


I. MELLÉKLET

A 3. cikk (1) bekezdésében említett bejegyzések

:

bolgárul

:

„Baby beef” (Регламент (ЕО) № 2008/2006)

:

spanyolul

:

„Baby beef” (Reglamento (CE) no 2008/2006)

:

csehül

:

„Baby beef” (Nařízení (ES) č. 2008/2006)

:

dánul

:

„Baby beef” (Forordning (EF) nr. 2008/2006)

:

németül

:

„Baby beef” (Verordnung (EG) Nr. 2008/2006)

:

észtül

:

„Baby beef” (Määrus (EÜ) nr 2008/2006)

:

görögül

:

„Baby beef” (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2008/2006)

:

angolul

:

„Baby beef” (Regulation (EC) No 2008/2006)

:

franciául

:

„Baby beef” (Règlement (CE) no 2008/2006)

:

olaszul

:

„Baby beef” (Regolamento (CE) n. 2008/2006)

:

lettül

:

„Baby beef” (Regula (EK) Nr. 2008/2006)

:

litvánul

:

„Baby beef” (Reglamentas (EB) Nr. 2008/2006)

:

magyarul

:

„Baby beef” (2008/2006/EK rendelet)

:

máltaiul

:

„Baby beef” (Regolament (KE) Nru 2008/2006)

:

hollandul

:

„Baby beef” (Verordening (EG) nr 2008/2006)

:

lengyelül

:

„Baby beef” (Rozporządzenie (WE) nr 2008/2006)

:

portugálul

:

„Baby beef” (Regulamento (CE) n.o 2008/2006)

:

románul

:

„Baby beef” (Regulamentul (CE) nr. 2008/2006)

:

szlovákul

:

„Baby beef” (Nariadenie (ES) č. 2008/2006)

:

szlovénül

:

„Baby beef” (Uredba (ES) št. 2008/2006)

:

finnül

:

„Baby beef” (Asetus (EY) N:o 2008/2006)

:

svédül

:

„Baby beef” (Förordning (EG) nr 2008/2006)


II. MELLÉKLET

Kiállító hatóságok:

Horvát Köztársaság: Croatian Livestock Center, Zágráb, Horvátország.

Bosznia-Hercegovina:

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság:

Szerbia (1): „YU Institute for Meat Hygiene and Technology, Kacanskog 13, Belgrád, Jugoszlávia.”

Montenegró:

Szerbia/Koszovó:


(1)  Koszovó kivételével, az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa 1999. június 10-i 1244. határozatának meghatározása szerint.


III. MELLÉKLET

Image


IV. MELLÉKLET

Image


V. MELLÉKLET

Image


VI. MELLÉKLET

Image


VII. MELLÉKLET

Image


VIII. MELLÉKLET

Image