28.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 379/49


A BIZOTTSÁG 2003/2006/EK RENDELETE

(2006. december 21.)

a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezésével kapcsolatos kiadásoknak az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) által történő finanszírozására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló, 1999. december 17-i 104/2000/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 35. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet (2) 3. cikke (2) bekezdésének f) pontja előírja, hogy Európai Mezőgazdasági Garanciaalapnak (EMGA) a halászati termékek piacával kapcsolatos kiadásait központi irányítás mellett kell kezelni.

(2)

A 104/2005/EK rendelet 35. cikke meghatározza a tagállamoknál felmerülő kiadások típusait.

(3)

E kiadások finanszírozása a Bizottság és a tagállamok közötti közvetlen központi irányítás szabályai alapján történik.

(4)

A közösségi pénzeszközökkel való hatékony és eredményes gazdálkodás és a Közösség pénzügyi érdekeinek védelme érdekében az 1290/2005/EK rendelet előír bizonyos kötelezettségeket a tagállamok számára az alapok irányítása és ellenőrzése tekintetében, valamint kiköti, hogy a tagállamoknak tájékoztatást kell adniuk az e kötelezettségek teljesítését biztosító jogi és közigazgatási keretrendszerükről, továbbá – amennyiben szabálytalanságokat tárnak fel ezen alapok kezelésében – be kell hajtaniuk a jogtalanul kifizetett összegeket. Ezenkívül a 104/2000/EK rendelet 35. cikke alapján finanszírozott kiadásokkal összefüggésben a Közösség pénzügyi érdekeit az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletben (3), az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról szóló, 1999. május 25-i 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (4), az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással és egyéb szabálytalanságokkal szembeni védelmében a Bizottság által végzett helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról szóló, 1996. november 11-i 2185/96/EK, Euratom tanácsi rendeletben (5), valamint az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 1995. december 18-i 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendeletben (6) a pénzügyi érdekek védelmével kapcsolatban előírt vonatkozó szabályok védik.

(5)

A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás érdekében – amire különösen azért van szükség, mert első lépésben maguk a tagállamok bocsátják rendelkezésre a pénzeszközöket a 104/2000/EK rendelet 35. cikkében említett kiadások fedezésére, mielőtt a Bizottság félévente visszatéríti kiadásaikat – a tagállamoknak össze kell gyűjteniük a kiadásokkal összefüggő lényeges információkat, és azokat a kiadásigazoló nyilatkozattal együtt el kell küldeniük a Bizottságnak.

(6)

A Bizottságnak a kiadásigazoló nyilatkozatok és az azokhoz mellékelt kísérődokumentumok alapján félévente kell visszatérítenie a tagállamok kiadásait.

(7)

Ezen információkat elektronikus úton kell elküldeni annak érdekében, hogy a Bizottság azokat hatékonyan használhassa fel.

(8)

Annak elkerülésére, hogy a tagállamok más-más átváltási árfolyammal számoljanak a termelői szervezetek számára az eurótól eltérő pénznemben kifizetett támogatások elszámolásánál, illetve a kiadásigazoló nyilatkozat elkészítésekor, indokolt előírni, hogy az érintett tagállamok kiadásigazoló nyilatkozataikban a kedvezményezetteknek történő kifizetések folyósításakor alkalmazott átváltási arányt alkalmazzanak. Az alkalmazandó átváltási árfolyamokat a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló 104/2000/EK tanácsi rendelet mechanizmusai által biztosított bizonyos összegek kiszámítása során alkalmazandó árfolyamokra vonatkozó meghatározó ügyleti tények meghatározásáról szóló 1925/2000/EK tanácsi rendelet (7) szerinti meghatározó ügyleti tényeknek megfelelően kell megállapítani.

(9)

Annak érdekében, hogy legyen jogalapja az első referencia-időszakban teljesített kifizetéseknek e rendeletet visszamenőleges hatállyal 2006. október 16-tól kell alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

E rendelet a halászati és akvakultúratermékek piacának közös szervezésével kapcsolatban a tagállamoknál felmerült kiadásoknak az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) által történő finanszírozása tekintetében megállapítja a 104/2000/EK tanácsi rendelet alkalmazásának részletes szabályait.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a következő fogalommeghatározást kell alkalmazni:

„Kiadások”: a 104/2000/EK rendelet 35. cikkének (1) bekezdésében említett, a tagállamoknál felmerült kiadások.

3. cikk

Illetékes hatóság

Valamennyi tagállam kijelöli az e rendelet végrehajtásáért felelős illetékes hatóságot, és arról tájékoztatja a Bizottságot.

4. cikk

Kiadásigazoló nyilatkozatok

(1)   Valamennyi tagállam a mellékletben szereplő minta alapján készíti el a kiadásigazoló nyilatkozatot. A kiadásigazoló nyilatkozat az Európai Közösségek költségvetésének nómenklatúrája szerint és kiadástípusonként – a tagállamok számára rendelkezésre bocsátott részletes nómenklatúra alapján – lebontott adatokat tartalmazó kimutatás. Ez a következőkre terjed ki:

a)

az előző hathónapos referencia-időszakban felmerült kiadások;

b)

a pénzügyi év kezdetétől az előző hathónapos referencia-időszak végéig felmerült összes kiadás.

(2)   Valamennyi tagállam gyűjt minden, a kiadásigazoló nyilatkozat szempontjából lényeges információt.

(3)   A referencia-időszakok az október 16-tól április 15-ig, illetve április 16-tól október 15-ig tartó hat hónapos időszakok.

(4)   A kiadásigazoló nyilatkozat tartalmazhat javításokat a korábbi referencia-időszakokban bejelentett összegekre vonatkozóan.

(5)   A tagállamok illetékes hatóságai a kiadásigazoló nyilatkozatot és a (2) bekezdésben említett információkat a Bizottságnak elektronikus úton legkésőbb május 10-én, illetőleg november 10-én nyújtják be.

5. cikk

Félévenkénti kifizetések

(1)   A kiadások finanszírozásához szükséges előirányzatokat a Bizottság félévenkénti visszatérítések formájában bocsátja rendelkezésre (a továbbiakban: félévenkénti kifizetések).

A félévenkénti kifizetések összegét a tagállamok által a 4. cikkel összhangban benyújtott kiadásigazoló nyilatkozat alapján határozzák meg.

(2)   A félévenkénti kifizetéseket valamennyi tagállamnak 60 napon belül teljesítik azt követően, hogy a Bizottság megkapta az adott tagállam teljes kiadásigazoló nyilatkozatát. A nyilatkozat akkor tekinthető teljesnek, ha a nyilatkozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Bizottság nem kér további információt.

(3)   A félévenkénti kifizetések Bizottság általi folyósításáig a kiadások fedezéséhez szükséges forrásokat a tagállamok biztosítják.

6. cikk

Alkalmazandó átváltási arányok

Kiadásigazoló nyilatkozatukban a tagállamok az 1925/2000/EK rendelet szerinti megfelelő, meghatározó ügyleti tényeket megelőzően az Európai Központi Bank által rögzített legutóbbi átváltási arányt alkalmazzák.

7. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2006. október 16-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 21-én.

a Bizottság részéről

Joe BORG

a Bizottság tagja


(1)  HL L 17., 2000.1.21., 22. o. A legutóbb az 1759/2006/EK rendelettel (HL L 335., 2006.12.1., 3. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 209., 2005.8.11., 1. o. A legutóbb a 320/2006/EK rendelettel (HL L 58., 2006.2.28., 42. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(4)  HL L 136., 1999.5.31., 1. o.

(5)  HL L 292., 1996.11.15., 2. o.

(6)  HL L 312., 1995.12.23., 1. o.

(7)  HL L 230., 2000.9.12., 7. o.


MELLÉKLET

KIADÁSIGAZOLÓ NYILATKOZATOK

Az Európai Közösségek költségvetésének nómenklatúrája szerint, valamint kiadástípusonként lebontott adatok

A Bizottság részére elektronikus levél útján elküldendő kiadásigazoló nyilatkozat tartalma

A nyilatkozat fejléce

A nyilatkozat fejléce a következő adatokat tartalmazza:

az üzenettípus és az adatokat küldő tagállam azonosítója. (Megjegyzés: az azonosítót annak ellenőrzésére használják fel, hogy a nyilatkozatot továbbító felhasználó az adott tagállamtól valóban kapott-e erre felhatalmazást). Az azonosítót a Bizottság küldi el Önöknek,

a nyilatkozatban foglalt kiadási időszak,

a nyilatkozat nyelve.

A nyilatkozat törzsrésze

A nyilatkozat törzsrésze az EMGA nómenklatúrájának valamennyi aljogcímére vonatkozóan a következő adatokat tartalmazza:

az aljogcím azonosítója (pl. 110201002610033),

az aljogcím megnevezése a nyilatkozat fejlécében megjelölt nyelven,

tárgyidőszakra (N) bejelentett összeg és a pénzügyi év kezdete óta tett nyilatkozatok halmozott összege. Minden összeget euróban kell bejelenteni.

Befejező rész

Az összes aljogcím felsorolása után az alábbiak következnek:

tárgyidőszakra (N) bejelentett teljes összeg és a pénzügyi év kezdete óta tett nyilatkozatok teljes halmozott összege,

megjegyzések rovata.

Az üzenet szintaxisa

Image

A rovatok leírása

Megnevezés

Formátum

Leírás

A nyilatkozat fejléce: az adatelem előfordulása = 1

[IDENTIFICATION] *

 

A Halászati Főigazgatóság által adott azonosító kód

[PERIOD] *

Dátum (ÉÉÉÉHH)

Kiadási időszak

[LANGUAGE] *

(2 karakter)

Nyelv ISO-kódja

A nyilatkozat törzsrésze: az adatelem előfordulása = 1-től n-ig

[SUBITEM] *

Szám (15)

Aljogcím

[DESCRIPTION] *

Szabad szöveg (600)

Az aljogcím megnevezése

[AMOUNT ] *

Szám (15,2)

Bejelentett összeg

[AMOUNT CUMUL] *

Szám (15,2)

Halmozott összeg

Befejező rész: az adatelem előfordulása = 1

[AMOUNT TOT ] *

Szám (15,2)

Bejelentett végösszeg

[AMOUNT CUMUL TOT] *

Szám (15,2)

Halmozott végösszeg

[COMMENT]

Szabad szöveg (80)

Megjegyzések

A *-gal jelölt rovatok kitöltése kötelező.

Példa

Image